บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2015

ตั้งชื่อพยางค์เดียว 4

รูปภาพ
  ตั้งชื่อพยางค์เดียว  4  มีชื่อของผู้ชายดังนี้    คือ ช่วย  (  Chuoy  )   แปลว่า   ทำให้ผู้อื่นสำเร็จประสงค์   อุดหนุน เชือน  (  Chuan  )   แปลว่า   แช     เชษฐ์    (  Chet  )  แปลว่า   พี่    ผู้เจริญกว่า ชาย  (  Chie  )  แปลว่า  ผู้ชาย   ริม ชาญ  (  Chan  )   แปลว่า  ชำนาญ   คล่องแคล่ว เชาว์  (  Chao  )  แปลว่า  เร็ว เชาวน์  (  Chao  )   แปลว่า  ความเร็วของปัญญาและความคิด ชม  (  Chom  )  แปลว่า  สรรเสริญ   ยกย่กง ชาติ  (  Chat  )  แปลว่า  เวลาเกิด   กำเนิด   ตระกูล   พวก ชิน  (  Chin  )  แปลว่า  คุ้นเคยกันมาก    ตะกั่ว ชิต  (  Chit  )  แปลว่า  ชนะแล้ว ชัย  (  Chat  )   แปลว่า    การชนะ ชื่น  (  Chuen  )   แปลว่า  เบิกบานใจ โชติ  (  Chot  )  แปลว่า    ความรุ่งเรือง    ความสว่าง ช่วง  (  Chuong  )  แปลว่า  สว่าง   รุ่งโรจน์ ฌาน  (  Chan  )  แปลว่า  การเพ่งอารมณ์จนแน่แน่วในการทำสมาธิ ญาณ  (    Yan  )   แปลว่า    ความรู้   ปัญญา ณัฐ  (  Nat  )   แปลว่า   นักปราชญ์   ผู้รู้ ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปรา่ชญ์   ผู้รู้ ดุลย์  (  Dul  ,  Dun  )  

ตั้งชื่อพยางค์เดียว 3

รูปภาพ
  ตั้งชื่อพยางค์เดียว  3  มีชื่อของผู้ชาย  ดังนี้ กานต์  (  Kan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก กันต์  (  Kan  )   แปลว่า   หมุน   ปั่น    ตัด  โกน กร  (  Gorn  ,  Korn  )  แปลว่า  ผู้ทำ   แสง    รัศมี กรณ์  (  Gorn  ,  Korn  )     แปลว่า   ฉลาด   ชำนาญ กุล  (  Kul  ,Kun  )  แปลว่า  เชื้อสาย   ตระกูล   สกุล เกียรติ  (  Kian  ,Kiat  )   แปลว่า  กีรติ   ชื่อเสียง    การเลื่องลือ เกียรติ์  (  Kian  ,  Kiat  )  แปลว่า  กีรติ   ชื่อเสียง    การเลื่องลือ กฤตย์  (  Krit  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ   ธุระ   การงานที่ทำ แก้ว  (  Kaeo  )    แปลว่า  หินแข็งโปร่งแสง ไกร  (  Krai  )  แปลว่า   ยิ่ง   ใหญ่   กล้า กล้า  (  Kla  )  แปลว่า  ไม่กลัว   แข็ง   แรง   ต้นข้าว กรุง  (  Krung  )  แปลว่า  เมืองหลวง   เมืองใหญ่ กฤษณ์  (  Krit  ,  Kris  )  แปลว่า  แรม   เกรียง   (  Kriang  )   แปลว่า    ใหญ๋   ยิ่ง    มาก เข็ม   (  Khem  )   แปลว่า  เหล็กแหลมที่ใช้กลัดหรือเย็บ      ชื่อต้นไม้ เขม  (  Khem  )  แปลว่า  ความพ้นภัย      สบายใจ ขรรค์  (  Khan  )  แปลว่า  ศัสตราวุธชนิดหนึ่ง

ชื่อที่มี่คำขึ้นต้นด้วย " ฐิติ "

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย   "  ฐิติ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้ ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ฐิติมา  (  Titima  ,  Thitima  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน ฐิติพรรณ  (  Titipan  )   แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน ฐิติกานต์  (  Titikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน ฐิติพัชร์  (  Titipach  ,  Titipat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน ฐิติภรณ์  (  Titiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน ฐิติพร  (  Titiporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขอันยั่งยืน ฐิติญา  (  Titiya  , Titiyar  )  แปลว่า  ผู้มีความมั่งคั่ง ฐิติกานต์  (  Titikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน ฐิติกาญจน์  (  Titikan  )  แปลว่า  ทองแห่งความมั่งคั่ง ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ฐิติ  (  Titi  ,  Thiti   )   แปลว่า  ความมั่งคั่ง    ความมีชีวิตอยู่    การดำรงอยู่ ฐิติพงศ์  (  Titipong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน ฐิติพงษ์  (  Titipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน ฐิติกร  (  Titigorn ,  Titikorn   )  แปลว่า  ผู้สร้างความมั่งคั่ง ฐิติพร  (  Titiporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขอันยั่งยืนมาให้ ฐิติ

ตั้งชื่อพยางค์เดียว2

รูปภาพ
ตั้งชื่อพยางค์เดียว  2  ต่อจากครั้งที่แล้ว  ชื่อของผู้หญิง  มีดังนี้ บัว  (  Bua  )   แปลว่า   ไม้พวกหนึ่งเกิดในน้ำ บุษย์  (  But  )  แปลว่า  บัว   พลอยสีขาว ปาน  (  Pan  )  แปลว่า   เหมือน   คล้าย   ดุจ ป่าน  (  Pan  )    แปลว่า   เชือกที่ได้จากเปลือกปอ ปาล์ม   (  Plam  )   แปลว่า   ชื่อต้นไม้พวกต้นตาล เปรียว  (  Priao  )  แปลว่า  ว่องไว      ไม่เชื่องช้า ปิ่น  (  Pin  )   แปลว่า  ที่ปักผม ปราง  (  Prang  )  แปลว่า   แก้ม   มะปราง ผึ้ง  (  Phung  )   แปลว่า   แมลงผึ้ง เผือก  (  Phuak  )  แปลว่า  ขาว    ต้นคล้ายบอนใช้กินหัว ผ่อง  (  Phong  )  แปลว่า   หมดจด    สุกใส   แผ้ว   (  Phaeo  )  แปลว่า   สะอาด   หมดจด   ฝน  (  Fon  )   แปลว่า  น้ำที่ตกมาจากฟ้า พร  (  Porn  )   แปลว่า   สิ่งนำสุขมาให้    ผลดี พร้อม  (  Prom  )   แปลว่า  ครบครัน     ในเวลาเดียวกัน พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  แลดู     เพ่งดู พิณ  (  Ptn  )  แปลว่า   เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง พราว  (  Prao  )  แปลว่า  แวววาว พริ้ง  (  Pring  )  แปลว่า  งามงาอน พลอย  (  Ploy  )  แปลว่า   หินเนื้อใส

ตั้งชื่อพยางค์เดียว

รูปภาพ
  อยากตั้งชื่อพยางค์เดียวที่ใชัได้ทั้งชื่อเล่น  และ  ชื่อจริง  ทั้งชื่อ ของผู้หญิง  และ  ชื่อของผู้ชาย     มีดังนี้ ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น กวาง  (  Kwang  ,  Kwarng  )  แปลว่า  สัตว์กินพืชมีเขาสวย กานด์  (  Kan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก เกศ  (  Kes  )  แปลว่า  ผม เกลียว  (  Klio  )  แปลว่า  เส้นเชือก แข  (  Khae  )    แปลว่า  ดวงจันทร์ เครียว  (  Krio  )  แปลว่า  รีบไป   รีบมา เครือ  (  Krua  )   แปลว่า  เชื้อสาย   เถาไม้ แคล้ว  (  Klaeo  )   แปลว่า  รอดไป    พ้นไป จง  (  Jong  )  แปลว่า   ตั้งใจ     หวัง ใจ  (  Jai  )  แปลว่า  ความคิด แจ่ม  (  Jaem  )  แปลว่า   ใส   กระจ่าง เจี๊ยบ  (  Jiab  )   แปลว่า  เสียงร้องของลูกไก่ จันทร์  (  Jan  )   แปลว่า  ดวงจันทร์     วันจันทร์ โฉม  (  Chom  )  แปลว่า  รูปร่าง ฉาย  (  Chie  )   แปลว่า  ความงาม ช่อ  (  Chor  )   แปลว่า  พวง       กลุ่ม ชล  (  Chol  ,  Chon  )   แปลว่า  น้ำ ดุจ  (  Duj  )  แปลว่า  เหมือน   คล้าย ดวง  (  Duong  )  แปลว่า   วงกลมเล็กๆ ดาว  (  Dao  )  แปลว่า  ดวงเล็กๆบนท้องฟ้าเห็นได

ชื่อที่มีคำาขึ้นต้นด้วย " พิชญา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย คำว่า  "  พิชญ์  "  หรือ  "  พิชญา  "  หรือ   จะใช้ "  วิชญ์  "  หรือ  "  วิชญา  "  แทนได้  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   พิชญาพรรณ  (  Pitchayapan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์ พิชญาพร  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้นำสุขมาให้ พิชญากานต์  (  Pitchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก พิชญารัตน์  (  Pitchayarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์ พิชญาพัชร์  (  Pitchayapat  , Pitchayapach )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์ วิชญาวรรณ  (  Vitchayawan  ,  Witchayawan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง วิชญาพรรณ  (  Vitchayawan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง วิชญารัตน์  (  Vitchayarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์ วิชญาภรณ์  (  Vitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์ ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า   นักปราชญ์      ผู้รู้ วิชญา  (  Witchaya  ,  Vitchaya  )  แปลว่

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ปิติ "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ปิติ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ปิติวดี   (  Pitiwadee  ,  Pitivadee)   แปลว่า  ผู้มีความยินดี ปิติวลี  (  Pitiwalee  ,  Pitivalee  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี ปิตินาฏ  (  Pitinat  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี ปิตินุช  (  Pitinuch  )  แปลว่า  น้องมีความยินดี ปิติพรรณ  (  Pitipan  )   แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง ปิติพัชร์  (  Pitipach  ,  Pitipat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความยินดี ปิติรัตน์  (  Pitirat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความยินดี ปิติภรณ์  (  Pitiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่อิ่มใจ ปิติพร  (  Pitiporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขใจมาให้ ปิติทิพย์  (  Pititip  ,  Pitithip  )  แปลว่า  การอิ่มใจเป็นของเทวดา ปิติทิพ  (  Pitithip  ,  Pititip  )  แปลว่า  วันแห่งการอิ่มใจ ปิติธาร  (  Pititan  )  แปลว่า  ลำน้ำแห่งการอิ่มใจ ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น ปิติ  (  Piti  ,  Pithi  )  แปลว่า  ความยินดี    การอิ่มใจ   ปิติพันธุ์  (  Pitipan  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งการอิ่มใจ ปิติกุล  (  Pitik

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " นิภา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  นิภา  "  มีชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เสมอ     เทียบ    เทียม นิภากานต์  (  Nipakan  )  แปลว่า   ผู้เป็นที่รักเสมอ นิภาพรรณ  (  Nipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ นิภาพัชร์  (  Nipapach  ,  Nipapat  )  แปลว่า  เสมอเพชร นิภารัตน์  (  Niparat  )  แปลว่า  เสมอเพชร นิภาภรณ์  (  Nipaporn )  แปลว่า  เสมอเครื่องประดับ นิภาพร  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้เสมอ นิภานุช  ( Nipanuch  )  แปลว่า  เสมอน้อง นิภานาฏ  (  Nipanat  )  แปลว่า  เสมอนาง นิภาวัลย์  (  Nipawal  ,  Nipaval  )  แปลว่า  เสมอเชื้อสาย นิภาวรรณ  (  Nipawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ นิภามณี    (  Nipamanee  )  แปลว่า  เสมอเพชร นิภามาศ  (  Nipamas  )  แปลว่า  เสมอทอง นิภามาส  (  Nipamas  )  แปลว่า  เสมอจันทร์ นิภาสมร  (  Nipasamorn  )  แปลว่า  เสมอนาง   นิภาทิพย์  (  Nipathip  ,  Nipatip  )  แปลว่า    แปลว่า  เป็นของเทวดาเสมอ นิภาทิพ  (  Nipatip  ,  Nipathip  )  แปลว่า    วันเสมอ นิภานาถ  (  Nipanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " อา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  อา  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  แสง   ความสว่าง อาภาพรรณ  (  Arpapan  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม อาภาณัฐ   (  Arpanat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์ อาภาณัฏฐ์  (  Arpanat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์ อาภานาฏ  (  Arpanat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง อาภามาส  (  Arpamas  )  แปลว่า  แสงจันทร์ อาภามาศ   (  Arpamas  )   แปลว่า  แสงทอง อาภานุช  (  Arpanuch  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง อาภารัตน์  (  Arparat  )  แปลว่า  แสงเพชร อาภาพัชร์  (  Arpapach  ,  Arpapat  )  แปลว่า  แสงเพชร อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้ อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  แสงแห่งเครื่องประดับ อาภัสสร  (  Arpassorn  )  แปลว่า  สว่าง   สุกใส อาภัสรา  (  Arpassara  )  แปลว่า  สว่าง อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  คนที่น่านับถือ   ดี   งาม อารยาภรณ์  (  Arrayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม อารัญญา  (  Arranya  )  แปลว่า  ป่า    มีในป่า   อยู่ในป่า อารัณยา  (  Arranya  )  แ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ปาน " 2

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ปาน  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี่้ ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น ปานพงศ์  (  Panpong  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย ปานพงษ์  (  Panpong  )   แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย ปานกุล  (  Pankul  ,  Pankun  )   แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย ปานศักดิ์  (  Pansak  )   แปลว่า  ดุจเรี่ยวแรง    ดุจอำนาจ ปานณัฐ  (  Pannat  )  แปลว่า   ดุจนักปราชญ์ ปานณัฏฐ์  (  Pannat  )  แปลว่า  ดุจนักปราชญ์ ปานเดช  (  Pandech  ,  Pandet  )  แปลว่า  ดุจชื่อเสียง ปานชีวิน  (  Pancheewin  ,  Pancheevin  )  แปลว่า  เหมือนผู้เป็นอยู่ ปานชีวัน  (  Pancheewan  )  แปลว่า  เหมือนลูก   คล้ายลูก ปานวัฒน์   (  Panwat  ,  Panvat  )   แปลว่า  ดุจความเจริญ ปานวรรษ  (  Panwas  ,  Panvas  )  แปลว่า  คล้ายฝน ปานพัฒน์  (  Panpat  )  แปลว่า  ดุจความเจริญ ปานภัทร์     (  Panpat  )  แปลว่า  ดุจน่ารัก ปานกานต์  (  Pankan  )  แปลว่า  เหมือนผู้เป็นที่รัก ปานกาญจน์  (  Pankan  )  แปลว่า  ดุจทอง ปานพัชร์  (  Panpat  )  แปลว่า  ดุจเพชร ปานกนก  (  Pankanok  )  แปลว่า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ปาน "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ปาน  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ปาน  (  Pan  )  แปลว่า  เหมือน   คล้าย   ดุจ ปานมาตา  (  Panmata  )  แปลว่า  คล้ายแม่ ปานมาดา  (  Panmada  )  แปลว่า  คล้ายแม่ ปานดนุชา  (  Pandanucha  )  แปลว่า  ดุจลูกหญิง ปานกมล  (  Pankamol  ,  Pankamon  )  แปลว่า  ดุจดวงใจ ปานดาริกา  (  Pandarika  )  แปลว่า  ดุจดาว ปานดาว  (  Pandao  )  แปลว่า  เหมือนดาว ปานเดือน  (  Panduan  )  แปลว่า  คล้ายเดือน ปานทิพย์  (  Panthip  ,  Pantip  )   แปลว่า  เหมือนเป็นของเทวดา ปานทิพา  (  Pantipa  )  แปลว่า  ดุจวัน ปานทิวา  (  Pantiwa  ,  Pantiva  )  แปลว่า  ดุจวัน ปานนภา  (  Pannapa  )  แปลว่า  เหมือนฟ้า ปานผกา  (  Panphaka  )  แปลว่า  ดุจดอกไม้ ปานกนิษฐา  (  Pankanitta  )  แปลว่า  ดุจน้อง ปานขนิษฐา  (  Pankhanitta  )  แปลว่า  ดุจน้อง ปานสุดา  (  Pansada  )  แปลว่า  เหมือนผู้หญิง ปานอัปสร  (  Panabsorn  )  แปลว่า  ดุจนางฟ้า ปานฤทัย  (  Panrutai  )  แปลว่า  เหมือนใจ ปานหฤทัย  (  Panharutai  )  แปลว่า  เหมือนใจ ปานหทัย

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ชา "

รูปภาพ
  ชื่อขึ้นต้นด้วย  "  ชา  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ชาดา  (  Chada  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิด   ผู้มีสกุล ชาดานาฏ  (  Chadanat  )   แปลว่า  นางผู้มีสกุล ชาดาวลี  (  Chadawalee  ,  Chadavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีสกุล ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  ลูกหญิง ชามารัตน์  (  Chamarat   )  แปลว่า  ลูกแก้ว ชามาภรณ์  (  Chamaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง ชามาวลี  (  Chamawalee  ,  Chamavalee  )    แปลว่า  เชื้อสายลูกหญิง ชามาวดี  (  Chamawadee  ,  Chamavadee  )   แปลว่า  ลูกหญิง ชามาพร  (  Chamaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงนำสุขมาให้ ชามากานต์  (  Chamakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เข่น ชาคร  (  Chakorn  )  แปลว่า  ความตื่นอยู่      ความเพียร ชาครพงศ์  (  Chakornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ตื่น ชาครพงษ์  (  Chakornpong  )  แปลว่า  เชื้อสาายผู้ตื่นอยู่    เชื้อสายผู้มีความเพียร ชาคริต  (  Chakrit  )  แปลว่า  ตื่น   ระวัง ชาคริตพงศ์  (  Chakritpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ตื่นอยู่ ชาค

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " สกาว "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  สกาว  "   มีชื่อผู้หญิง   อาทิ  เช่น สกาว  (  Sakao  )  แปลว่า   ขาว      สะอาด สกาวทิพย์  (  Sakaotip  ,  Sakaothip  )   แปลว่า  ขาวเป็นของเทวดา สกาวเดือน  (  Sakaoduan  )   แปลว่า  แสงจันทร์ สกาวดาว  (  Sakaodao  )  แปลว่า  แสงดาว สกาวใจ  (  Sakaojai  )  แปลว่า  ใจสะอาด สกาวรัตน์  (  Sakaorat  )  แปลว่า  แก้วบริสุทธิ์ สกาวพัชร์  (  Sakaopat  ,  Sakaopach  )  แปลว่า  แก้วบริสุทธิ์ สกาวณัฐ  (  Sakaonat  )   แปลว่า  นักปราชญ์สะอาด สกาวนาฏ  (  Sakaonat  )  แปลว่า  ผู้หมดจด สกาวนาตย์  (  Sakaonat  )  แปลว่า  ผู้หมดจด สกาวลักษณ์  (  Sakaolak  )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี สกาวชล  (  Sakaochol  ,  Sakaochon  )   แปลว่า  น้ำสะอาด สกาวธาร  (  Sakaotan  )  แปลว่า    ลำน้ำสะอาด สกาวทิพ  (  Sakaotip  ,  Sakaothip  )   แปลว่า  วันสะอาด สกาววจี  (  Sakaowajee  ,  Sakaovajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำสะอาด สกาวภัค  (  Sakaopak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีที่หมดจด   สกาวพร  (  Sakaoporn  )   แปลว่า     ผู้นำสุขที่สะอาด สกาวภรณ์  (  Sak

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " อมร "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  อมร  "  หรือ  "  อมรา  " มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น อมรา  (  Amara  ,  Ammara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย    เทวดา   ผู้ยั่งยืน อมรรัตน์    (  Amornrat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน อมรพรรณ  (  Amornpan  )  แปลว่า  ความงามอันยั่งยืน อมรวรรณ  (  Amornwan  )  แปลว่า  ความงามอันยั่งยืน อมรพัชร์  (  Amornpat  ,  Amornpach  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน อมราพร  (  Amaraporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขอันยั่งยืน อมราภรณ์  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน อมราเทวี  (  Ammaratewee  ,  Ammaratevee  )  แปลว่า  เทพผู้ยั่งยืน ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย   ผู้ยั่งยืน   เทวดา อมรศักดฺ์  (  Amornsak  )  แปลว่า  อำนาจอันยั่งยืน อมรพงศ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน อมรพงษ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน อมรพันธุ์  (  Amornpan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน อมรกุล  (  Amornkul  ,  Amornkun  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน อมรยศ  (

ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า " นร "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า  "  นร  "  หรือ   จะใช้คำว่า   " นรา  "   แทนก็ได้ มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น นราวดี   (  Narawadee  ,  Naravadee  )  แปลว่า  ผู้หญิง นรารัตน์  (  Nararat  )  แปลว่า  นางแก้ว นราทิพย์  (  Naratip  ,  Narathip  )  แปลว่า  คนเป็นของเทวดา นราวลี  (  Narawalee  ,  Naravalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย นราภรณ์  (  Naraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง นราลักษณ์  (  Naralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี นราพรรณ  (  Narapan  )   แปลว่า   ผู้มีความงาม ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น นรพันธุ์  (  Norrapan  )  แปลว่า  เชื้อสายคน      ผู้เป็นเชื้อสาย นรเศรษฐ์  (  Norraset  )  แปลว่า    ผู้ประเสริฐ นรพล  (  Norrapol  ,  Norrapon  )  แปลว่า  ผู้มีกำลัง นรศักดิ์  (  Norrasak  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจ นรพงษ์  (  Norrapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย นรพงศ์  (  Norrapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย นรพัฒน์  (  Norrapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ นรภัทร์  (  Norrapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก    ผู้เจริญ น

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " พัชร "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  พัชร  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม พัชราวรรณ  (  Patcharawan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร พัชรากาญจน์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรทอง พัชรอัปสร  (  Patcharaabsorn  )  แปลว่า  เพชรนางฟ้า พัชรารัตน์  (  Patchararat  )  แปลว่า   แก้วเพชร พัชราภา  (  Patcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร พัชรธิดา  (  Patchatida  )  แปลว่า  ลูกแก้ว พัชรสินี  (  Patcharasinee  )  แปลว่า  นางแก้ว พัชรนาฏ  (  Patchanat  )  แปลว่า  นางแก้ว พัชรนุช  (  Patcharanuch  )  แปลว่า  น้องแก้ว พัชรลักษณ์  (  Patcharalak  )  แปลว่า  เพชรงาม ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น พัชรพงศ์  (  Patcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร พัชรพงษ์  (  Patcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร พัชรพร  (  Patcharaporn  )    แปลว่าเพชรนำสุขมาให้ พัชรวัฒน์  (  Patcharawat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ณัฐ "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ณัฐ  "  หรือ  "  ณัฏฐ  "   สามารถใช้ แทนกันได้  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ณัฐธฺิดา  (  Nattida  )  แปลว่า   ลูกผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์ ณัฏฐธฺิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์ ณัฐสุดา  (  Natsuda  )  แปลว่า  ลูกผู้เป็นนักปราชญ์ ณัฏฐริกา  (  Nattarika  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์ ณัฏฐพรรณ  (  Nattapan  )  แปลว่า  ชื่อเสียงแห่งนักปราชญ์ ณัฏฐนุช  (  Nattanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์ ณัฏฐา  (  Natta  ,  Nattha  )  แปลว่า  นักปราชญ์ ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น ณัฐพงษ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ ณัฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ ณัฏฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ ณัฏฐพัฒน์  (   Nattapat  )   แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ ณัฐวัฒน์  (  Nattawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผุู้มีความเจริญ ณัฏฐวัฒน์   (  Nattawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ ณัฐกิตติ์  

ชื้อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ธีร "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ธีร  "  หรือ  "  ธีระ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย    (  จะใช้  ธีร หรือ  ธีระ  แทนกันก็ได้  )  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ธีรดา  (  Teerada  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ ธีรนุช  (  Teeranuch  )   แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์ ธีรนาฏ  (  Teeranat  )   แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ ธีรนาตย์  (  Teeranat  )   แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ ธีรสุดา  (  Teerasuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น ธีระ   (  Teera   ,  Theera  )   แปลว่า   นักปราชญ์ ธีรวุฒิ   (  Teerawut  ,  Teeravut  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญ ธีรศักดิ์  (  Teerasak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญ ธีรชัย  (  Teerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์ ธีรไชย  (  Teerachai  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญกว่า ธีรยศ  (  Teerayos  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความดี ธีรพงศ์  (  Teerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ ธีรพงษ์  (  Teerapong  )   แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ ธีรวงศ์  (  Teerawong  ,  Teeravong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " รพิ "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  รพิ  "  หรือ  "  รพี  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น รพิพรรณ  (  Rapipan  )  แปลว่า  ความงามแห่งตะวัน รพีพรรณ  (  Rapeepan  )   แปลว่า  ความงามแห่งตะวัน รพีพัชร์  (  Rapeepat   ,  Rapeepach  )  แปลว่า  แก้วตะวัน รพีภรณ์  (  Rapeeporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับตะวัน รพีพร  (  Rapeeporn  )   แปลว่า  ตะวันนำสุขมาให้ รพีนาฏ  (  Rapeenat  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน รพีพันธุ์  (  Rapeepan  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน รพีกุล  (  Rapeekul  ,   Rapeekun  )   แปลว่า   เชื้อสายตะวัน    ชื่อผู้ชาย   อาทิเ้ช่น รพิพงศ์  (  Rapipong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน รพิพงษ์  (  Rapipong  )  แปลว่า  เชื้อสา่ยตะวัน รพี  (  Rapee  )  แปลว่า   พระอาทิตย์ รพีพงษ์  (  Rapeepong  )   แปลว่า  เชื้อสายตะวัน รพีพงศ์  (  Rapeepong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน รพีพัฒน์  (  Rapeepat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งตะวัน รพีภัทร์  (  Rapeepat  )  แปลว่า   ตะวันงาม รพีกานต์  (  Rapeekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " รวิ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  " รวิ  "  หรือ  " รวี  "    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อของผู้ชาย   จะใช้  รวิ  หรือ  รวี  นำหน้าก็ได้  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น รวิ  (  Rawi  ,  Ravi  )     แปลว่า   พระอาทิตย์ รวี  (  Rawee  ,  Ravee  )  แปลว่า  พระอาทิตย์ รวิวรรณ  (  Rawiwan  )  แปลว่า  ความงามแห้งตะวัน รวิมณี  (  Rawimanee  ,  Ravimanee  )   แปลว่า  แก้วแห่งตะวัน รวิสินี  (  Rawisinee  ,  Ravisinee  )  แปลว่า   นางงามดั่งตะวัน รวีวรรณ  (  Raweewan  ,  Raveewan  )   แปลว่า  ความงามแห่งตะวัน รวิธาร  (  Rawitan  )   แปลว่า  แสงตะวันในสายน้ำ รวินาฏ  (  Rawinat  ,  Ravinat  )   แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน รวีกานต์  (  Raweekan  ,  Raveekan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งตะวัน รวีกาญจน์  (  Raweekan  ,  Raveekan  )  แปลว่า  ทองงามดั่งตะวัน รวีกันย์  (  Raweekan  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน รวีรัตน์   (  Raweerat  )   แปลว่า   แก้วตะวัน รวีพัชร์  (  Raweepat  ,  Reveepach  )   แปลว่า  แก้วตะวัน รวีทิพย์   (  Raweetip  ,  Rweethip  )  แปลว่า  

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วี "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  วี  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนั้ ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น วีชนี  (  Weechanee  ,  Veechanee  )  แปลว่า  พัด วีณา  (  Weena  ,  Veena  )  แปลว่า  พิณ วีรดา  (  Weerada  ,  Veerada  )  แปลว่า  ผู้กล้า วีรนุช  (  Weeranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า วีรนาฏ  (  Weeranat  )  แปลว่า  ผู้กล้า ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น วี  (  Wee  ,  Vee  )   แปลว่า  พัด   แกว่ง  โบก วีรณัฐ   (  Weeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า วีรณัฏฐ์  (  Weeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า วีรวุฒิ  (  Weerawut  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้กล้า วีรยุทธ  (  Weerayut  )  แปลว่า  การต่อสู้แห่งผู้กล้า วีรยุทธ์  (  Weerayut  )  แปลว่า  การต่อสู้แห่งผู้กล้า วีรศักดิ์  (  Weerasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งผู้กล้า วีรพงษ์  (  Weerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า วีรพงศ์  (  Weerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า วีรกานต์  (  Weerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก วีรกาญจน์  (  Weerakan  )  แปลว่า  ทองแห่งผู้กล้า วีรพัฒน์  (  Weerapat  )

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " จิร " 2

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  จิร  "  2  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น จิรวุฒิ  (  Jirawut  ,  Jiravut  )   แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน จิรวัฒน์  (  Jirawat  ,  Jiravat  )  แปลว่า  ความเจริญอันยั่งยืน จิรพัฒน์  (  Jirapat  )  แปลว่า  ความเจริญอันยั่งยืน จิรภัทร์  (  Jirapat  )   แปลว่า  ความเจริญอันยั่งยืน จิรกุล  (  Jirakul  ,  Jirakun  )  เชื้อสายอันยั่งยืน จิรพงศ์  (  Jirapong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันยั่งยืน จิรพงษ์  (  Jirapong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันยั่งยืน จิรศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญอันยั่งยืน จิรชัย  (  Jirachai  )  แปลว่า  การชนะอันยั่งยืน จิรไชย  (  Jirachai  )  แปลว่า   การเจริญที่ยั่งยืนกว่า จิรชาติ  (  Jirachat  )  แปลว่า  การเกิดที่ยั่งยืน จิรชาญ  (  Jirachan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญอันยั่งยืน จิรธนา  (  Jiratana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์อันยั่งยืน จิรเชษฐ์  (  Jirachet  ,  Jiraches  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่ายั่งยืน จิรณัฐ  (  Jiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน จิรณัฏฐ์  (

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " จิร , จิรา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  จิร  "  มี  ชื่อผู้หญิง  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น จิรวดี  (  Jiravadee  ,  Jirawadee )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน จิรนุช  (  Jiranuch  )  แปลว่า  น้องยั่งยืน จิรนาฏ  (  Jiranat  )  แปลว่า    ผู้ยั่งยืน จิราสุดา  (  Jirasuda  )  แปลว่า    ผู้ยั่งยืน จิรวรรณ  (  Jirawan  )   แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน จิรพรรณ  (  Jirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามงามอันยั่งยืน จิรกมล  (  Jirakamol  ,  Jirakamon  )  แปลว่า  บัวอันยั่งยืน จิรกนก  (  Jirakanok  )  แปลว่า  ทองอันยั่งยืน จิรกนา  (  Jirakana  )   แปลว่า  ผู้ยั่งยืน จิรรัตน์  (  Jirarat  )   แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน จิรพัชร์  (  Jirapat  ,  Jirapach  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน จิรมณี  (  Jiramanee  )   แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน จิรพร  (  Jiraporn  )  แปลว่า  ความสุขอันยั่งยืน จิรภรณ์  (  Jiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน จิรชีวัน  (  Jiracheewan  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตอันยั่งยืน จิรหทัย  (  Jirahatai  )  แปลว่า  ใจอันยั่งยืน จิรหฤทัย  (  Jiraharutai  )  แปลว่า  ใจอั

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย " วิ " 2

รูปภาพ
  ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย  "  วิ  " 2  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น วิจักษณ์  (  Wijak  .  Vijak  )   แปลว่า   ฉลาด ,   เชี่ยวชาญ วิจารณ์  (  Wijan  ,  Vijak  )   แปลว่า  ใคร่ครวญ ,   ตรอง วิจิตร   (  Wijit  ,  Vijit  )   แปลว่า   งาม วิชชุ  (  Witchu  ,  Vitchu  )   แปลว่า  สายฟ้า วิชชุพันธุ์  (  Witchupan  )  แปลว่า  เชื้อสายสายฟ้า วิชชุพงศ์  (  Witchupong  Vitchupong  )  แปลว่า  เชื้อสายสายฟ้า วิชัย  (  Wichai  ,  Vichai  )   แปลว่า     ชนะ วิชัยพงศ์  (  Wichaipong  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะ วิชัยพงษ์  (  Wichaipong  )  แปลว่า   เชื้อสายชนะ วิชิต   (  Wichit  ,  Vichit  )   แปลว่า  ชนะแล้ว วิชิตวงศ์  (  Wichitvong  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะ วิชิตพงศ์  (  Wichitpong  )   แปลว่า  เชื้อสายชนะแล้ว วิชิตพันธุ์  (  Wichitpan  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะแล้ว วิริยะ  (  Wiriya  ,  Viriya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียร วิริยะพงศ์  (  Wiriyapong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความเพียร วิริยะชัย  (  Wiriyachai  )   แปลว่า   ผู้ชนะด้วยค

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " วิ "

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  วิ  "  มีทั้งชื่่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย    ดังนี้ ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น วินง  (  Winong  ,  Vinong  )   แปลว่า  ผู้หญิง วิรงรอง  (  Wirongrong  ,  Virongrong  )  แปลว่า  ดอกพลับพรึง วิไล  ( Wilai  ,  Vilai  )  แปลว่า  งาม วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  ,  Vilaiwan  )  แปลว่า  งามยิ่ง วิไลลักษณ์  (  Wilailak  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม วิไลภรณ์  (  Wilaiporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับงาม วิลาวัลย์  (  Wilawan  ,  Vilawan  )  แปลว่า   งามยิ่ง วิลาสินี  (  Wilasinee  ,  Vilasinee  )   แปลว่า   หญิงงาม วิลาส  (  Wilas  ,  Vilas  )   แปลว่า   งาม วิภา  (  Wpa  ,  Vipa  )   แปลว่า   สว่าง    แสง วิภาพรรณ  (  Wipapan  )  แปลว่า   แสงแห่งความงาม วิภาวรรณ  (  Wipawan  ,  Vipawan  )   แปลว่า  แสงแห่งความงาม วิจิตรา  (  Witjittra  ,  Vijittra  )   แปลว่า   งดงาม วิจิตราภรณ์  (  Wijittraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่งดงาม วิภาดา  (  Wipada  ,  Vipada  )   แปลว่า   สว่าง วิมล  (  Wimol  ,Vimol  )   แปลว่า   งาม วิมลวรรณ  (  

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " พิสุทธิ "

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  พิสุทธิ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อ ผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิ เช่น พิสุทธิกานต์   (  Pisuttikan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์ พิสุทธิกาญจน์  (  Pisuttikan  )   แปลว่า  ทองคำบริสุทธิ์ พิสุทธิณี   (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด พิสุทธิพรรณ  (  Pisuttipan  )  แปลว่า   งามหมดจด พิสุทธิภรณ์  (  Pisuttiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม พิสุทธิรัตน์  (  Pisuttirat  )   แปลว่า  แก้วอันบริสุทธิ์ พิสุทธิมณี  (  Pisuttimanee  )  แปลว่า  แก้วอันบริสุทธิ์      ชื่อผู้ชาย   อาทิ เช่น พิสุทธิศักดิ์  (  Pisuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจอันหมดจด พิสุทธิชัย  (  Pisuttichai  )  แปลว่า  การชนะอันหมดจด พิสุทธิวุฒิ  (  Pisuttiwut  ,Pisutivut  )   แปลว่า  ความเจริญอันหมดจด พิสุทธิพร  (  Pisuttiporn  )  แปลว่า   ผู้นำความสุขมาให้ที่บริสุทธิ์ พิสุทธิพัชร์   (  Pisuttipat  ,  Pisuttipach  )  แปลว่า   แก้วอันบริสุทธิ์ พิสุทธิภัทร์  (  Pisuttipat  )  แปลว่า  งามน่ารัก พิสุทธิพัฒน์  (  Pisuttipat  )  แปล

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " จตุ "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  จตุ  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น จตุพร  (  Jatuporn  )  แปลว่า   พรสี่ จตุพัชร์  (  Jatupat,  Jatupach  )   แปลว่า  เพชรสี่ จตุกมล  (  Jatukamol  )   แปลว่า   บัวสี่ จตุนุช  (  Jatunuch  )   แปลว่า   น้องสี่ จตุนาฏ  (  Jatunat  )  แปลว่า    สี่นาง     ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น จตุพล  (  Jatupon  )  แปลว่า  กำลังสี่ จตุเชษฐ์  (  Jatuchet  )   แปลว่า  พี่สี่ จตุพงษ์  (  Jatupong  )   แปลว่า   เชื้อสายสี่ จตุพงศ์   (  Jatupong  )   แปลว่า   เชื้อสายสี่ จตุชัย  (  Jatuchai  )   แปลว่า   การชนะสี่ จตุวิทย์  (  Jatuwit  ,  Jatuvit  )   แปลว่า   ความรู้สี่ จตุวิชญ์   (  Jatuwit  ,Jatuvit  )   แปลว่า  ความรู้สี่ จตุรงค์  (  Jaturong  )  แปลว่า   สี่เหล่า จตุเชาว์  (  Jatuchao  )   แปลว่า   เร็วสี่ จตุเชาวน์    (  Jatuchao  )   แปลว่า   ไหวพริบสี่ จตุโชติ  (  Jatuchot  )   แปลว่า  แสงสว่างสี่ จตุวุฒิ  (  Jatuwut  )  แปลว่า  ความเจริญสี่

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ประ "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ประ  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  อละ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้        ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ประไพ  (  Prapai  )   แปลว่า  งาม ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  งามยิ่ง ประไพพิศ  (  Prapaipis  ,  Prapaipit  )   แปลว่า   งามยิ่ง ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า   ดาว ,   แสงที่กระจายออกไป ประกายเพชร  (  Prakiepech  ,  Prakieprt  )   แปลว่า   แสงเพชร ประกายทอง  (  Prakietong  )   แปลว่า  แสงทอง ประกายทิพย์  (  Prakiethip  ,  Prakietip  )  แปลว่า   แสงสว่างเป็นของเทวดา ประกายดาว  (  Prakiedao  )   แปลว่า   แสงดาว ประกายเดือน  (  Prakieduan  )  แปลว่า   แสงเดือน ประภา  (  Prapa  )   แปลว่า   แสงสว่าง ประภาภรณ์  (  Prapaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง ประภาพร  (  Prapaporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้ ประภัสสร  (  Prapassorn  )   แปลว่า   แสงพราวๆ ประภัสสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า   แสงพราวๆ ประณีต   (  Praneet  )   แปลว่า    ละเอียด ,   ดียิ่ง ประนอม  (  Pranom  )  แปลว่า  อะลุ้มอล่วย ประดุจ  (  Praduj  ,  Pradu