บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2020

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิชญ์

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิชญ์  หรือ วิชญา  มีดังนี้  อาทิเช่น   วิชญา  (  Witchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  วิชญากานต์   (  Witchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก วิชญากุล  (  Witchayakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   วิชญากรณ์  (  Witchayakorn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ฉลาด สุวิชญา  (  Suwitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   สุรวิชญา  (  Surawitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ   วิชญ์  (  Wich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   ไกรวิชญ์  (  Kraiwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง   ชาญวิชญ์  (  Chanwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ชำนาญ   ชัยวิชญ์  (  Chaiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ชนะ  ,  การชนะแห่งนักปราชญ์   ไชยวิชญ์  (  Chaiwich  ,  Chaiyawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญกว่า  ฐิติวิชญ์  (  Titiwich  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งนักปราชญ์   ณวิชญ์  (  Nawich  )  แปลว่า  ที่นักปราชญ์   ธนวิชญ์  (  Tanawich  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งนักปราชญ์   พงศ์วิชญ์  (  Pongwich  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   พงษ์วิชญ์  (  Pongwich  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   พีรวิชญ์  (  Peerawich  ) 

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าวัลยา

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า วัลยา มีดังนี้  อาทิเช่น วัลยา  (  Wanlaya  ,  Wallaya  )  แปลว่า  เครือเถา , ไม้เถา  ,  เชื้อสาย วัลยากานต์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  เครือเถาอันเป็นที่รัก   วัลยากุล  (  Wanlayakul  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย วัลยาณัฐ  (  Wanlayanat  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นนักปราชญ์   วัลยาณัฏฐ์  (  Wanlayanat  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นนักปราชญ์   วัลยานุช  (  Wanlayanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเครือเถา   วัลยาทิพย์  (  Wanlayatip  ,  Wanlayathip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา วัลยานาฏ  (  Wanlayanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา   วัลยามณี  (  Wanlayamanee )  แปลว่า  เครือเถาเพชรพลอย วัลยารัตน์  (  Wanlayarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งเครือเถา   วัลยาภัทร์  (  Wanlayapat  ) แปลว่า  เครือเถาน่ารัก วัลยาภัสร์  (  Wanlayapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครือเถา วัลยาภัค  (  Wanlayapak  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความเจริญ   วัลยาวรรณ  (  Wanlayawan  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งความงาม   วัลยาพรรณ  ( Wanlayapan  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งความงาม   วัลยาพันธุ์  (  Wa

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า คม

รูปภาพ
      ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า คม  มีดังนี้  อาทิเช่น  คม  (  Kom  )  แปลว่า  ก้ม  ,  คำนับ  , ไหว้  ,  ส่วนที่บางที่สุด  ,  เฉียบแหลม  ,  การไป  ,  การถึง  คมสัน  (  Komsan  )  แปลว่า  ปัญญาเฉียบแหลม  ,  ไหวพริบดี คมสันต์  (  Komsan  )  แปลว่า  การถึงความสงบ  คมสัณห์  (  Komsan  ) แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมสุภาพ คมสิทธิ์  (  Komsit  )  แปลว่า  การถึงความสำเร็จ คมอมร  (  Komamorn  )  แปลว่า  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมยั่งยืน ไกรคม  (  Kraikom  )  แปลว่า  เฉียบแหลมยิ่ง  ชัยคม  (  Chaiyakom  )  แปลว่า  การชนะที่เฉียบแหลม  ชุติคม  (  Chutikom  )  แปลว่า  การไปถึงความรุ่งเรือง  ดนุคม  (  Danukom  )  แปลว่า  ฉันอ่อนน้อม  ,  ฉันเฉียบแหลม  ถิรคม  (  Thirakom  )  แปลว่า  ผู้มั่นคงเฉียบแหลม  คมทิชา  (  Komticha  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลม  ธนคม  (  Tanakom  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเฉียบแหลม  คมพิสุทธิ์  (  Kompisut  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมหมดจด คมพิสิฐ  (  Kompisit  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมประเสริฐ  คมศักดิ์  (  Komsak  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีความเชี่ยวชาญ พุฒิคม  (  Puttik

ชื่อที่มีความหมายว่า ฉัน

รูปภาพ
      ชื่อที่มีความหมาย หรือ คำแปลว่า  ฉัน  ,  ตน ( ตัวของตนเอง  )  , ตัว ,  ข้าพเจ้า  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ดุจดนุ  (  Dujdanu  )  แปลว่า  เหมือนฉัน  ,  คล้ายฉัน  ดนุภรณ์  (  Danuporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฉัน  ดนุลดา  (  Danulada  )  แปลว่า  เครือเถาฉัน  ดนุวัลย์  (  Danuwan  ,  Danuwal  )  แปลว่า  เครือเถาฉัน ดนุวัลยา  (  Danuwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาฉัน  ดนุวรรณ  (  Danuwan  )  แปลว่า  ฉันมีความงาม  ดนุพรรณ  (  Danupan  )  แปลว่า  ฉันมีความงาม  ดนุนาฏ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันเป็นผู้หญิง  ดนุธิดา  (  Danutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงฉัน  ดนุนุช  (  Danunuch  )  แปลว่า  น้องฉัน ดนุเนตร  (  Danunet  )  แปลว่า  ดวงตาฉัน ดนุหทัย  (  Danuhatai  )  แปลว่า  ดวงใจฉัน  ดนุมณี  (  Danumanee  )  แปลว่า  ดวงแก้วฉัน  ดนุพันธุ์  (  Danupan  )  แปลว่า  เชื้อสายฉัน  ดนุภัค  (  Danupak  )  แปลว่า  ฉันโชคดี  ,  ฉันมีความเจริญ  พิมพ์ดนุ  (  Pimdanu  )  แปลว่า  แบบฉัน ,  รูปฉัน   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  ดนุ  (  D

ชื่อที่มีความหมายว่าเลิศ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีความหมาย หรือ  มีคำแปลว่า เลิศ  ส่วนมากมักพบใน ชื่อผู้ชายดังนี้  อาทิเช่น  วิศิษฎ์  (  Wisit  ,  Visit    )  แปลว่า  เลิศ  ,  ประเสริฐ  ,  ยอดเยี่ยม วิศิษฎ์กุล  (  Wisitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายเลิศ วิศิษฎ์พันธุ์  (  Wisitpan  )  แปลว่า  เชื้อสายเลิศ วิศิษฎ์ชัย  (  Wisitchai  )  แปลว่า  การชนะที่ประเสริฐ  ,  การชนะเลิศ พงศ์วิศิษฎ์  (  Pongwisit  )  แปลว่า  เชื้อสายเลิศ พงษ์วิศิษฎ์  (  Pongwisit  )  แปลว่า  เชื้อสายเลิศ ประเสริฐ  (  Prasert  )  แปลว่า  ดีเลิศ  ,  วิเศษ  พิเชฐ  (  Pichet  )  แปลว่า  ประเสริฐยิ่ง  ,  เจริญยิ่ง พิเชฐพงศ์  (  Pichetpong  )  แปลว่า  เชื้อสายประเสริฐยิ่ง  พงษ์พิเชฐ  (  Pongpichet  )  แปลว่า เชื้อสายประเสริฐยิ่ง  พิสิฐ  (  Pisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  วิเศษ  พิสิฐกุล  (  Pisitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายประเสริฐ  พิสิฐพงศ์  (  Pisitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายประเสริฐ  พิสิฐพงษ์  ( Pisitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายประเสริฐ  พิศิษฎ์  (  Pisit  )  แปลว่า  เลิศ  ,  ประเสริฐ ,  ยอดเยี่ยม ภัทร  (  Pat  ,  Pattara  )  แปลว่า 

ชื่อที่มีความหมายว่า เพชร

รูปภาพ
     ชื่อที่มีความหมาย หรือ มีคำแปลว่า เพชร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เเก้วหินมีค่า  ,  เพชรพลอย  ลดามณี  (  Ladamanee  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร  พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร  พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  พัชราวรรณ  (  Patcharawan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  พัชรี  (  Patcharee  )  แปลว่า  เพชร พัชรีภรณ์  (  Patchareeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร พัชรีพรรณ  (  Patchareepan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม พัชรีวรรณ  (  Patchareewan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  ลดาพัชรี  (  Ladapatcharee  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร  เพ็ญพัชรี  (  Penpatcharee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร  พิมพ์พัชรี  (  Pimpatcharee  )  แปลว่า  รูปเพชร  เพชรลดา  (  Pechlada  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร  เพชรมณี  (  Pechmanee  )  แปลว่า  เพชร  วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร  ลดาวัชรี  (  L

ชื่อที่มีความหมายว่าน่ารัก

รูปภาพ
     ชื่อที่มีความหมาย หรือ มีคำแปลว่า น่ารัก  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  จารุ  (  Jaru  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  ทองคำ  จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  จารุณัฐ  (  Jarunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์น่ารัก จารุณัฏฐ์  (  Jarunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์น่ารัก  จารุธิดา  (  Jarutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก จารุสินี  (  Jarusinee  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก จารุมณี  (  Jarumanee  )  แปลว่า  ผู้น่ารักดั่งเพชร  ,  เพชรน้ำงาม  จารุมีน  (  Jarumeen  )  แปลว่า  ปลาน่ารัก จารุวัลยา  (  Jaruwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาน่ารัก  จารุวัลย์  (  Jaruwan  ,  Jaruwal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาน่ารัก  จารุวิภา  (  Jaruwipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามน่ารัก ดุจภัทรา  (  Dujpattra  )  แปลว่า  เหมือนน่ารัก  ภัทราทิพย์  (  Pattratip  ,  Pattrathip  )  แปลว่า  ผู้น่ารักเป็นของเทวดา  ภัทราวดี  (  Pattrawadee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ทิชาภัทร์  (  Tichapat