บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2015

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ลดา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ลดา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เชื้อสาย   สาย     สร้อย ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  สร้อยทองคำ ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  สร้อยเพชร ลดาวัลย์  (  Ladawal  ,  Ladaval  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถา ลดานาฏ  (  Ladanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย ลดาทิพย์  (  Ladathip  ,  Ladatip  )  แปลว่า  สร้อยเป็นของเทวดา ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนาง ลดากุล  (  Ladakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย ลดานุช  (  Ladanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย ลดานาถ  (  Ladanat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่พึ่ง ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  สร้อยเครื่องประดับ ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก ลดาวดี  (  Ladawadee  ,  Ladavadee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย ลดาวัลลี  (  Ladawanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย ลดาณัฐ  (  Ladanat  )  แปลว่า  สายนักปราชญ์ ลดาณัฏฐ์  (  ladanat  )  แปลว่า  สายนักปราชญ์ ลดาพรรณ  (  ladapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เพียง  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น เพียง  (  Piang  )  แปลว่า  เท่า    เหมือน      เสมอ      พอ   เพียงดาริกา  (  Piangdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว เพียงชนก  (  Piangchanok  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ เพียงสุดา  (  Piangsuda  )  แปลว่า  เหมือนนาง เพียงธิดา  (  Piangtida  )  แปลว่า  เหมือนลูกสาว เพียงพัชรา  (  Piangpatchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร เพียงเพชรา  (  Piangpetchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร เพียงพิชญา  (  Piangpitchaya  )  แปลว่า  เสมอผู้รู้ เพียงพิไล  (  Piangpilai  )  แปลว่า  งามเสมอ เพียงพิมล  (  Piangpimol  )  แปลว่า  งามเสมอ เพียงวิมล  (  Piangwimol  ,  Piangvimol  )  แปลว่า  งามเสมอ เพียงสินี  (  Piangsinee  )  แปลว่า  เหมือนนาง เพียงขวัญ  (  Piangkhwan  )  แปลว่า  มีความเจริญเสมอ เพียงกนิษฐา  (  Piangkanitta  )   แปลว่า  เหมือนน้อง เพียงขนิษฐา  (  Piangkhanitta  ) แปลว่า    เหมือนน้อง เพียงเพ็ญ  (  Piangpen  )แปลว่า  เหมือนเต็มไปด้วย เพียงพิศ  (  Piangpis  )  แปลว่า  งาม เพียงภัค  (  Piang

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ทิพา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ทิพา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ เช่น ทิพา  (  Tipa  ,  Thipa  )   แปลว่า   วัน   สวรรค์ ทิพากร  (  Tipakorn  )  แปลว่า  พระอาทิตย์ ทิพามณี  (  Tipamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน ทิพารัตน์  (  Tiparat  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน ทิพาพัชร์  (  Tipapach  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน ทิพานาฏ  (  Tipanat  )  แปลว่า  นางสวรรค์ ทิพาวดี  (  Tipawadee  ,  Tipavadee  )  แปลว่า  สวรรค์ ทิพาวลี  (  Tipawalee  ,  Tipavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายสวรรค์ ทิพากานต์  (  Tipakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน ทิพาภรณ์  (  Tipaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแห่งวัน ทิพาทิพย์  (  Tipathip  ,  Tipatip  )  สวรรค์เป็นของเทวดา ทิพาธาร  (  Tipatan  )  แปลว่า  ลำน้ำแห่งสวรรค์ ทิพามาส  (  Tipamas  )  แปลว่า  วันพระจันทร์ ทิพาภัค  (  Tipapak  )  แปลว่า  วันแห่งโชคดี ทิพาพรรณ  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม ทิพาพัณณ์  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม ทิพาลดา  (  Tipalada  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งวัน ทิพาสินี  (  Tipasinee  

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ชุติ "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ชุติ  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้  อาทิ  เช่น ชื่อผู้หญิง ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า   ผู้มีความรุ่งเรือง ชุติญา  (  Chutiya  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง ชุตินาฏ  (  Chutinat  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง ชุติภรณ์  (  Chutiporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับอันรุ่งเรือง ชุติวดี  (  Chutiwadee ,  Chutivadee  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง ชุติวลี  (  Chutiwalee , Chutivalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รุ่งเรือง ชุติลักขณ์  (  Chutilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง ชุติมณี  (  Chutimanee  )  แปลว่า  แก้วอันรุ่งเรือง      ดาวดวงมี่สว่างไสว ชุติรัตน์  (  Chutirat  )  แปลว่า  แก้วอันรุ่งเรือง ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น ชุติ  (  Chuti  ,  Chuthi  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง     ดวงดาว ชุติพัฒน์  (  Chutipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง ชุติวัฒน์  (  Chutiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง ชุติภัทร์  (  Chtipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจิญรุ่งเรือง ชุติพงศ์  (  Chutipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ญาดา "

รูปภาพ
 ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ญาดา  "  มีชื่อผู้หญิงดังนี้   อาทิ  เช่น ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์   ผู้รู้ ญาดาทิพย์  (  Yadathip  ,  Yadatip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา ญาดานาฏ  (  Yadanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์ ญาดาลักษณ์  (  Yadalak  )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะนักปราชญ์ ญาดาลักขณ์  (  Yadalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะนักปราชญ์ ญาดาภรณ์  (  Yadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์ ญาดากุล  (  Yadakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์ ญาดานาถ  (  Yadanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง ญาดาพรรณ  (  Yadapan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง ญาดานุช  (  Yadanuch  )  แปลว่า  น้องผู้รู้ ญาดาพร  (  Yadaporn  )  แปลว่า  ผู้รู้นำสุขมาให้ ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์ ญาดาสินี  (  Yadasinee  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ ญาดากานต์  (  Yadakan  )  แปลว่า  ผู้รู้อันเป็นที่รัก ญาดากาญจน์  (  Yadakan  )  แปลว่า  ทองแห่งนักปราชญ์ ญาดาภัค  (  Yadapak  

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " สุร 2 "

รูปภาพ
 ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  สุร 2  "  มีชื่อผู้ชายดังนี้  อาทิ  เช่น สุระ  (  Sura  )  แปลว่า  กล้าหาญ   เข้มแข็ง   เทวดา สุรเดช  (  Suradech  )  แปลว่า   ชื่อเสียงแห่งผู้กล้า สุรเดชน์  (  Suradech  )  แปลว่า  ลูกศรเป็นของเทวดา สุรณัฐ  (  Suranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ สุรณัฏฐ์   (  Suranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา สุรกานต์  (  Surakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญอันเป็นที่รัก สุรศักดิ์  (  Surasak  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญอันเป็นที่พึ่ง สุรชัย  (  Surachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้กล้าหาญ สุรไชย  (  Surachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญเจริญกว่า สุรกรณ์  (  Surakorn  )  แปลว่า  ฉลาดเข้มแข็ง สุรกฤตย์  (  Surakrit  )  แปลว่า  เกียรติแห่งผู้กล้า สุรธร  (  Suratorn  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งผู้กล้า สุรเชษฐ์  (  Surachet  )  แปลว่า  พี่ผู้กล้าหาญ สุรเทพ  (  Suratep  )  แปลว่า  เทวดาผู้กล้าหาญ สุรพงศ์  (  Surapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้าหาญ สุรพงษ์  (  Surapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้าหาญ สุรลักษณ์  (  Suralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะก

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " สุร "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  สุร  "  มีทั้งชื่อผู้ชาย  และ  ชื่อผู้หญิง ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น สุรนาฏ  (  Suranat  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ สุรณี  (  Suranee  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ สุรนุช  (  Suranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้าหาญ สุรธิดา  (  Suratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้กล้าหาญ สุรกนิษฐ์  (  Surakanit  )  แปลว่า  น้องผู้กล้าหาญ สุรขนิษฐ์  (  Surakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้กล้าหาญ สุรกัญญา  (  Surakanya  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ สุรขจี  (  Surakhajee  )  แปลว่า  งามดั่งเทวดา สุรดนุ  (  Suradanu  )  แปลว่า  ตนผู้กล้าหาญ    ตนผู้เข้มแข็ง สุรฉาย  (  Surachie  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า สุรไฉไล  (  Surachailai  )  แปลว่า  งามดั่งเทวดา สุรทิชา  (  Suraticha  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญเกิดสองครั้ง สุรทิพย์  (  Surathip  ,  Suratip  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญเป็นของเทวดา สุรทิพา  (  Suratipa  )  แปลว่า  วันผู้กล้าหาญ สุรทิวา  (  Suratiwa,  Surativa  )  แปลว่า  วันผู้กล้าหาญ สุรนภา  (  Suranapa  )  แปลว่า  ฟ้าเทวดา สุรพิมพ์  (  Surapim  )  แปลว่า  รูปเทวด

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

รูปภาพ
  ชื่อที่เกี่ยวกับ  ดิน  น้ำ  ลม  ไฟ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น เมทินี  (  Metinee  )  แปลว่า  แผ่นดิน ชลธาร  (  Chonlatan  )  แปลว่า  ลำน้ำ สายธาร  (  Sietan  )  แปลว่า  ลำน้ำ ธารทิพย์  (  Tanthip  ,  Tantip  )   แปลว่า  สายน้ำเป็นของเทวดา ทิพย์วารี  (  Thipwaree  )  แปลว่า  น้ำเป็นของเทวดา โพยม  (  Payom  )  แปลว่า  ท้องฟ้า   อากาศ เพ็ญโพยม  (  Penpayom  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยท้องฟ้า พิมพ์โพยม  (  Pimpayom  )  แปลว่า  รูปท้องฟ้า โพยมรัตน์  (  Payomrat  )  แปลว่า   แก้วบนฟ้า นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ท้องฟ้า นภาพร  (  Napaporn  )  แปลว่า  ท้องฟ้านำสุขมาให้ นภาภรณ์  (  Napaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับท้องฟ้า อุษา  (  Usa  )  แปลว่า  รุ่งเช้า ตะวัน  (  Tawan  )  แปลว่า  พระอาทิตย์ อาทิตยา  (  Artitaya  )  แปลว่า  ตะวัน สุรีย์  (  Suree  )  แปลว่า  พระอาทิตย์ สุรีย์ฉาย  (  Sureechie  )  แปลว่า  แสงตะวัน อรุณี  (  Arunee  )  แปลว่า  พระอาทิตย์    แสงเงินแสงทอง อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  เช้าตรู่ อโณทัย  (  A

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วุฒิ "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  วุฒิ  "  มีชื่อผู้ชายดังนี้   อาทิ  เช่น วุฒิ  (  Wut  ,  Vut  ,  Wutti  ,  Vutti  )  แปลว่า  ความเจริญ วุฒิกุล  (  Wuttikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ วุฒิพงศ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ วุฒิพงษ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ วุฒิกานต์  (  Wuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ วุฒิศักดิ์  (  Wuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญและความเจริญ วุฒิชัย  (  Wuttichai  )  แปลว่า   ความเจริญแห่งการชนะ วุฒิไชย  (  Wuttichai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญกว่า วุฒิชาติ  (  Wuttichat  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลที่มีความเจริญ วุฒิยศ  (  Wuttiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีที่มีความเจริญ วุฒิพัฒน์  (  Wuttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง วุฒิภัทร์  (  Wuttipat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีความเจริญ วุฒิพัชร์  (  Wuttipach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ วุฒิวัฒน์  (  Wuttiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง วุฒินาท  (  Wuttinat  )  แปลว่า  ความเจริญที่มีผู้นับถือ วุฒิเดช  (  Wut

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " อิทธิ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "อิทธิ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย อาทิเข่น ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้ อิทธิณี  (  Ittinee  ,  Itthinee  )  แปลว่า  ผู้มีความเจิญ อิทธินาฏ  (  Ittinat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ อิทธิรัตน์  (  Ittirat  )  แปลว่า  ฤทธิแก้ว ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น อิทธิ  (  Itti  ,  Itthi  )  แปลว่า  ความเจริญ    ฤทธิ    อำนาจ อิทธิเทพ  (  Ittitep  )  แปลว่า  อำนาจเทวดา อิทธิณัฐ   (  Ittinat  ,  Itthinat  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์ อิทธิณัฏฐ์  (  Ittinat  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์ อิทธิเดช  (  Ittidech  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความเจริญ อิทธิชัย  (  Ittichai  )  แปลว่า  อำนาจแห่งการชนะ อิทธิไชย  (  Ittichai  )  แปลว่า   ผู้มีอำนาจที่เจริญกว่า อิทธิกุล  (  Ittikul  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความเจริญ อิทธิพงศ์  (  Ittipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ อิทธิพงษ์  (  Ittipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ อิทธิศักดิ์  (  Ittisak  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความเจริญ อิทธิวุฒิ  (  Ittiwut  ,  Ittivut  )  แปลว่า  ผู้มีความ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

รูปภาพ
 ชื่อที่มีความหมายถึง  "  เพชร  พลอย  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ   ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น ชื่อผู้หญิง   มีดังนี้ เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร เพชรารัตน์  (  Petchararat  )  แปลว่า  แก้วเพชร เพชราพรรณ  (  Petcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม เพชราวรรณ  (  Petcharawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเพชร เพชรากานต์  (  Petcharakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดุจเพชร เพชรากาญจน์  (  Petcharakan  )  แปลว่า  เพชราทอง เพชราวดี  (  Petcharawadee  )   แปลว่า  เพชร เพชราวลี  (  Petcharawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร มุก  (  Muk  )  แปลว่า  ไข่มุก นิล  (  Nil  )  แปลว่า  พลอยสีดำ   พลอยสีขาบ นิลมณี  (  Nilmanee  )  แปลว่า  พลอยสีดำ นิลวดี  (  Nilwadee  )  แปลว่า  พลอยสีดำ นิลวลี  (  Nilwalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนิล พลอยสีรุ้ง  (  Ployseerung  )  แปลว่า  โอปอล   ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน ทับทิม  (  Tabtim  )  แปลว่า  พลอยสีแดง มรกต  (  Morrakot  )  แปลว่า  พลอย

รวมชื่อที่แปลว่าดอกไม้

รูปภาพ
  ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับดอกไม้  ต้นไม้  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง   อาทิ  เช่น มัลลิกา  (  Mallika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ มะลิ  (  Mali  )  แปลว่า  ชื่อไม้ดอกสีขาวมีกลิ่นหอมเย็น มะลิวัลย์  (  Maliwal  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง มณฑา  (  Monta   )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ใบใหญ่ชนิดหนึ่ง มณฑามณี  (  Montamanee  )  แปลว่า  มณฑาเพชร   มณฑารัตน์  (  Montarat  )  แปลว่า  มณฑาแก้ว มณฑาทิพย์  (  Montathip  ,  Montatip  )  แปลว่า  มณฑาเป็นของเทวดา ราตรี  (  Ratree  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ชงโค  (  Chongco  ,  Chongko  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ชวนชม  (  Chuonchom  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ วิรงรอง  (  Wirongrorng  )   แปลว่า  ชื่อดอกพลับพลึง พวงชมพู  (  Puongchompoo  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ มีหลายสี รสสุคนธ์  (  Rossukon  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง กล้วยไม้  (  Kluoymai  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้  มีหลายชนิด อัญชัน (  Anchan  )   แปลว่า  ชื่อดอกไม้เลื้อยชนิดหนึ่งมีสีน้ำเงิน สารภี  (  Sarapee  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " กานต์ "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  กานต์  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก กานตาภรณ์  (  Kantaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก กานตารัตน์  (  Kantarat  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นรัก กานตาพัชร์  (  Kantapach  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก กานตามณี  (  Kantamanee  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก กานต์มณี  (  Kanmanee  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก กานต์วดี  (  Kanwadee  ,  Kanvadee  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก กานต์วลี  (  Kanwalee  ,  Kanvalee  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก กานต์ลดา  (  Kanlada  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก กานต์ผกา  (  Kanphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก กานต์นรี  (  Kannaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก กานต์ธิดา  (  Kantida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก กานต์สุดา  (  Kansuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก กานต์วิชญ์  (  Kanwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก กานต์ว

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " สุทธิ "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  สุทธิ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้  อาทิเช่น ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้ สุทธิณี  (  Suttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด สุทธิกานต์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์ สุทธิมณี  (  Suttimanee  )  แปลว่า  แก้วอันบริสุทธิ์ สุทธิภรณ์  (  Suttiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันหมดจด สุทธิพรรณ  (  Suttipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด สุทธิกนิษฐ์  (  Suttikanit  )  แปลว่า  น้องผู้บริสุทธิ์ สุทธิขนิษฐ์  (  Suttikhanit  )  แปลว่า  น้องผู้บริสุทธิ์ สุทธิสินี  (  Suttisinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด สุทธิรัตนา  (  Sutirattana  )  แปลว่า  แก้วอันหมดจด สุทธิภัทรา  (  Suttipattra  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่บริสุทธิ์ สุทธิพัชรา  (  Suttipatchara  )  แปลว่า  เพชรอันหมดจด สุทธิวัลยา  (  Suttiwalaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้หมดจด ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น สุทธิชัย  (  Sutichai  )  แปลว่า  ชัยชนะที่สะอาด สุทธิไชย  (  Suttichai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่าที่หมดจด สุทธิศักดิ์  (  Suttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " จิร "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  จิร  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ   ชื่อผู้ชาย ดังนี้  อาทิ  เช่น ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้ จิรา  (  Jira  )  แปลว่า  นาน จิราภรณ์  (  Jiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน จิรวดี  (  Jirawadee  ,  Jiravadee  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน จิรวลี  (  Jirawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน จิรนุช   (  Jiranuch  )   แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน จิรนาฏ  (  Jiranat  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน จิรธิดา  (  Jiratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน จิรสุดา  (  Jirasuda  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน จิรกนิษฐ์  (  Jirakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน จิรขนิษฐ์  (  Jirakhanit  )  แปลว่า   น้องผู้ยั่งยืน จิรวัลยา  (  Jirawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน จิรวรรณ  (  Jirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน จิรพรรณ  (  Jirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน จิรภัค  (  Jirapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีอันยั่งยืน จิรกมล  (  Jirakamol  )  แปลว่า  ผู้มีหัวใจอันยั่งยืน จิรรัตน์  (  Jirarat  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน จิรพัชร์  (  Jirapa

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วิ "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  วิ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้  อาทิ เช่น ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้ วิจิตรา  (  Wijittra  ,  Vijittra  )   แปลว่า  งดงาม วิภา  (  Wipa  ,  Vipa  )  แปลว่า   ความงดงาม วิภารัตน์  (  Wiparat  )  แปลว่า  รัศมีเพชร วิภาพัชร์  (  Wipapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความสุกใส วิภาภรณ์  (  Wipaporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับที่งดงาม วิภาดา  (  Wipada  )  แปลว่า   สว่าง วิลาวัณย์  (  Wilawan  )   แปลว่า   งามยิ่ง วิลาส  (  Wilas  )  แปลว่า  งาม วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  นางงาม วิไล  (  Wilai  )  แปลว่า  งาม วิไลพรรณ  (  Wilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  )   แปลว่า  ผู้มีความงาม วิไลรัตน์  (  Wilairat  )  แปลว่า  เพชรงาม วิสุทธิณี  (  Wisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด วิทิตา (  Witita  )  แปลว่า  ผู้รู้ วิมล  (  Wimol  ,  Vimol  )  แปลว่า  งาม วิมลวรรณ  (  Wimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง วิมลพรรณ  (  Wimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง วิริยา  (  Wiraya  ,  Viriy