บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2018

ชื่อที่มีคำว่า นีย์

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า นีย์ หรือ ณีย์  และ นี หรือ ณี มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  วัยรุ่น  , สาว ดารณี  (  Daranee  )  แปลว่า  เรือ จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  ชื่อดอกบัว จันทนี  (  Jantanee  )  แปลว่า  ผู้ไล้ด้วยจุรณ์จันทน์  ,พระศิวะ ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า  เอ็นดู  ,  เผื่อแผ่ สุปราณี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดี สุปรานี  (  Supranee  )  แปลว่า  เผื่อแผ่ดี สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้มีผิวขาว สุธาสินี  (  Sutasinee  )  แปลว่า  เทวดาผู้หญิง  ,  ผู้กินอาหารทิพย์  สินีนาฏ  (  Sineenat  )  แปลว่า  นางงาม สกุณี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก สกุนี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก  นลินี  (  Nalinee  )  แปลว่า  บัว  ,  หมู่ดอกบัว ศันสนีย์  (  Sansanee  )  แปลว่า  พึงชม  เสาวนีย์  (  Souwanee  )  แปลว่า  คำอวยพร สุนีย์  (  Sunee  )  แปลว่า  นางงาม  สุวนีย์  (  Suwanee  )  แปลว่

ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า สัน

รูปภาพ
     ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า  สัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง อาทิเช่น  ศันสนีย์  (  Sansanee  )    แปลว่า  พึงชม    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  สัน  (  San  )  แปลว่า  สิ่งที่มีลักษณะนูนสูงขึ้นเป็นแนวยาว  สันต์  (  San  )  แปลว่า  เงียบ  ,  สงบ  ,  สงัด  สันติ  (  Santi  )  แปลว่า  ความสงบ  สันติภาพ  (  Santipap  )  แปลว่า  ความสงบ  สันตืสุข  (  Santisukh  )  แปลว่า  สงบสบาย สันทัด  (  Santad  )  แปลว่า  รูปร่างปานกลาง  ,  ชำนาญ  ,  แม่นยำ สุขสันต์  (  Sukhsan  )  แปลว่า  ความสำราญ  ,  ความสนุก  สรร  (  San  )  แปลว่า  เลือก  , คัด  เสกสรร  (  Seksan  )  แปลว่า  เลือกทำหรือพูดเอาเอง พงศ์สรร  (  Pongsan  )  แปลว่า  เลือกเชื้อสาย , คัดเชื้อสาย พงษ์สรร  (  Pongsan  )  แปลว่า  เลือกเชื้อสาย ,  คัดเชื้อสาย สรรค์  (  San  )  แปลว่า  สร้าง  พงศ์สรรค์  (  Pongsan  )  แปลว่า  สร้างเชื้อสาย พงษ์สรรค์  (  Pongsan  )  แปลว่า  สร้างเชื้อสาย สังสรรค์  (  Sangsan  )  แปลว่า  การคบค้า  ,  วิสาสะ  ,  การรวมกัน สัญญา  (  Sanya  )  แปลว่า  ควา

ชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย 2

รูปภาพ
     ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู่ชาย  ที่เขียนคล้ายกัน และมีความหมาย หรือ  คำแปลที่เหมือนกัน  เช่น    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ผาณิตา  (  Phanitta  )  แปลว่า  น้ำอ้อย , น้ำตาล พนิชา  (  Panitcha  )  แปลว่า  ผู้ค้าขาย  พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้  มโนชา  (  Manocha  )  แปลว่า  ความรัก มโนชญา  (  Manochaya  )  แปลว่า  เป็นที่พอใจ  ,  งาม  รัตนา  (  Rattana  )  แปลว่า  แก้ว  ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  พระจันทร์  สุนันทา  (  Sunanta  )  แปลว่า  เป็นที่น่ายินดี  สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง  สุพรรณี  (  Supannee  )  แปลว่า  ทองคำ  สุวรรณี  (  Suwannee  )  แปลว่า  ทองคำ  อมรา  (  Amara , Ammara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  เทวดา  ,  ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  ผาณิต  (  Phanit  )  แปลว่า  น้ำอ้อย , น้ำตาล  พนิช  (  Panich  )  แปลว่า  ผู้ค้าขาย  พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้  มโนช  (  Manoch  )  แปลว่า  ความรัก  มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  เป็นที่พอใจ  ,  งาม รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว  ศศิน  (  Sas

ชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย

รูปภาพ
     ชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ที่เขียนต่างกันนิดหน่อยแต่มีความหมาย หรือ มีคำแปลเหมือนกัน เช่น   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก กฤตยา  (  Krittaya  )  แปลว่า  เกียรติ กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง คณิตา  (  Kanitta  )  แปลว่า  การคำนวณ  จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ จันทนา  (  Jantana  )  แปลว่า  ไม้พุ่มดอกหอม จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม  ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง  ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  เด็กหญิงรุ่น , สาว ทวิชา  (  Tawicha  )  แปลว่า  นก  ทัศนา  (  Tassana  )  แปลว่า  สิ่งที่เห็น  ,  ความเห็น ทิวา  (  Tiwa  )  แปลว่า  วัน  นิตยา  (  Nittaya  )  แปลว่า  เที่ยง  , เสมอ  ,  ยั่งยืน   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก กฤตย์  (  Krit  )  แปลว่า  เกียรติ กนิษฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง ขนิษฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง  คณิต  (  Kanit  )  แปลว่า  การคำนวณ จันทร์  (  Jan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  จันทน์ 

ชื่อที่มีคำว่าวิภา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า วิภา  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  อาทิ เช่น วิภา  (  Wipa  , Vipa  )  แปลว่า  ความงดงาม ,  แสงสว่าง  วิภาดา  (  Wipada  ,  Vipada  )  แปลว่า  สว่าง  วิภาสินี  (  Wipasinee  ,  Vipasinee  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม วิภาพรรณ  (  Wipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม วิภาฉวี  (  Wipachawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงดงาม วิภาลดา  (  Wipalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงดงาม วิภารัตน์  (  Wiparat  )  แปลว่า  แก้วงาม  วิภาพัชร์  (  Wipapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม วิภามณี  (  Wipamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม วิภากานต์  (  Wipakan  )  แปลว่า  ผู้ความงดงามอันเป็นที่รัก วิภาเดือน  (  Wipaduan  )  แปลว่า  แสงจันทร์สว่าง วิภาดาว  (  Wipadao  )  แปลว่า  ความสุกใสแห่งดวงดาว วิภาพร  (  Wipaporn  )  แปลว่า  ความสว่างนำสุขมาให้  วิภาภรณ์  (  Wipaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามเป็นเครื่องประดับ วิภานาฏ  (  Wipanat  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม วิภาทิพย์  (  Wipatip  )  แปลว่า  ความงดงามเป็นของเทวดา ทิพย์วิภา  (  Tipwipa  )  แปลว่า  ความงดงามเป็นของ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  สมฤทัย  (  Somrutai  )  แปลว่า  ได้ดั่งใจปรารถนา สมหทัย  (  Somhatai  )  แปลว่า  ได้ดั่งใจปรารถนา  สมใจ  (  Somjai  )  แปลว่า  ได้ดั่งที่ตั้งใจไว้ สมศรี  (  Somsri  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  สมจิต  (  Somjit  )  แปลว่า  ได้ดั่งใจ  สมจิตร  (  Somjit  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม  สมถวิล  (  Somthawin  )  แปลว่า  ได้ดังที่คิด   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  สมชาย  (  Somchie  )  แปลว่า  เหมาะแก่การเป็นลูกผู้ชาย สมคิด  (  Somkit , Somkid   )  แปลว่า  ได้ดั่งที่คิด สมศักดิ์  (  Somsak  )  แปลว่า  เหมาะแก่ความสามารถ สมลักษณ์  (  Somlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี สมรัก  (  Somrak  )  แปลว่า  ได้ดั่งที่ตั้งใจ สมรักษ์  (  Somrak  )  แปลว่า  เหมาะแก่การดูแล  สมบัติ  (  Sombat  )  แปลว่า  ทรัพย์สิน สมชาต  (  Somchat  )  แปลว่า  เกิดเหมาะ สมชาติ  (  Somchat  )  แปลว่า  เหมาะแก่ตระกลู สมเจษฎ์  (  Somjes  )  แปลว่า  เหมาะแก่ผู้เป็นใหญ่ สมจินต์  (  Somjin  )  แปลว่า  ได้ดั