บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2017

ชื่อที่มีคำว่า อนงค์

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  อนงค์  ส่วมมากใช้กับชื่อผู้หญิง    ดังนี้  อาทิเช่น อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นาง  ,  นางงาม อนงค์กานต์  (  Anongkan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก อนงค์ลดา  (  Anonglada  )  แปลว่า  เครือเถานาง อนงค์รัตน์  (  Anongrat  )  แปลว่า  นางแก้ว อนงค์มณี  (  Anongmanee   )  แปลว่า  นางแก้ว อนงค์นุช  (  Anongnuch  )  แปลว่า  นางน้อง อนงค์ทิพย์  (  Anongtip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา ทิพย์อนงค์  (  Tipanong  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา ขวัญอนงค์  (   Khwananong  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ ศิรอนงค์  (  Siraanong  )  แปลว่า  ยอดหญิง สิริอนงค์  (  Sirianong  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ พัชรอนงค์  (  Patcharaanong  )  แปลว่า  นางแก้ว ชุติอนงค์  (   Chutianong  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง ศศิอนงค์  (  Sasianong  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์ อรอนงค์  ( Ornanong  )  แปลว่า  นางงาม

ชื่อที่มีคำว่า ยุพา

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  ยุพา  มักใช้กับชื่อผู้หญิง ดังนี้  อาทิเช่น ยุพา  (  Yupa  )  แปลว่า  หญิงสาว  ,  ผู้หญิง  ,  นาง ยุพาพิน  (  Yupapin  )  แปลว่า  หญิงสาว ยุพารัตน์  (  Yuparat  )  แปลว่า  นางแก้ว ยุพามณี  (  Yupamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว ยุพาภัทร์  (  Yupapat  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ ยุพาลักษณ์  (  Yupalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี ยุพากานต์  (  Yupakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ยุพาลาวัณย์  (  Yupalawan  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางงาม ยุพาวรรณ  (  Yupawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม ยุพาพรรณ  (  Yupapan  )    แปลว่า  ผู้มีความงาม ยุพาวัลย์  (  Yupawan , Yupawal  )  แปลว่า  เครือเถานาง ยุพาวลี  (  Yupawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง ยุพาวัลลี  (  Yupawallee  ,  Yupawanlee  )  แปลว่า  เครือเถานาง ยุพาสินี  (  Yupasinee   )  แปลว่า  นางงาม ยุพาทิพย์  (  Yupatip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา ทิพย์ยุพา  (  Tipyupa  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา พิศยุพา  (  Pisyupa  )  แปลว่า  นางงาม ศศิยุพา  (  Sasiyupa  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

ชื่อที่มีคำว่า สัณห์

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  สัณห์  มักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น  สัณห์  (  San  )  แปลว่า  งาม  ,  สุภาพ  ,  เกลี้ยงเกลา  ,  ละมุน ละม่อม สัณห์ชัย  (  Sanchai  )  แปลว่า  การชนะอย่างละมุนละม่อม คมสัณห์   (  Komsan  )  แปลว่า  หล่อ  ,  งาม  ,  สุภาพ อมรสัณห์  (  Amornsan  )  แปลว่า  งามยั่งยืน พงศ์สัณห์  (  Pongsan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม พงษ์สัณห์  (  Pongsan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม ศิรสัณห์  (  Sirasan  )  แปลว่า  งามที่สุด  ,  หล่อที่สุด  ,  สุภาพที่สุด ศิริสัณห์  (  Sirisan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง สุรสัณห์  (  Surasan  )  แปลว่า  งามดั่งเทพ พีรสัณห์  (  Peerasan  )  แปลว่า    ผู้กล้างาม ณัฐสัณห์  (  Nattasan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม ณัฏฐสัณห์  (  Nattasan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม ธีรสัณห์  (  Teerasan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม ธิติสัณห์  (  Titisan  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญางาม ฐิติสัณห์  (  Titisan  )  แปลว่า  ผู้มีการดำรงอยู่งาม นรสัณห์  (  Norrasan  )  แปลว่า  คนงาม  ,  คนสุภาพ ธนสัณห์  (  Tanasan  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์งาม นันทสัณห์  (  Na

ชื่อที่มีคำว่า มา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  มา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กษมาภรณ์  (  Kasamaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความอดกลั้นเป็นเครื่อง ประดับ จุติมา  (  Jutima  )  แปลว่า  การที่เทวดามาเกิดในโลก มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่ มาดาพร  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่ มาดาภรณ์  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่ มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่ มาตาภรณ์  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่ มานิตา  (  Manita  )  แปลว่า  ผู้ที่คนนับถือ มารศรี  (  Marasri  )  แปลว่า  นางงาม มาลัย  (  Malai  )  แปลว่า  ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง มาลี  (  Malee  )  แปลว่าดอกไม้ มาลินี  (  Malinee  )  แปลว่า  ดอกไม้ ปัทมา  (  Pattama  )  แปลว่า  บัวหลวง ปทุมา  (  Patuma  ,  Patumma  )  แปลว่า  บัว สุมาลินี  (  Sumalinee  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  ,  นางงาม สุมาลี  (  Sumalee  )  แปลว่า  พวงดอกไม้  ,  นางงาม ชุติมา  (  Sutima  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง สิริมา  (  Sirima  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ วิมาดา  (  Wimada  )  แปลว่า  แม่

ชื่อที่มีคำว่า ธนู

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  ธนู  หรือ  คำที่มีความหมาย  หรือ  แปลว่า หรือ ที่เกี่ยว กับธนู  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ศรสวรรค์  (  Sornsawan  )  แปลว่า  ลูกธนูสวรรค์   ศรลดา  (  Sornlada  )  แปลว่า  เครือเถาลูกธนู ศรทิพย์  (  Sorntip  )  แปลว่า  ลูกธนูเป็นของเทวดา   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ธนู  (  Tanoo  )  แปลว่า  เครื่องยิงด้วยสาย ชยา  (  Chaya  )  แปลว่า  สายธนู ชิยา  (  Chiya  )  แปลว่า  สายธนู พงศ์ธนู  (  Pongtanoo  )  แปลว่า  เชื้อสายเครื่องยิงด้วยสาย  ,  เชื้อสายธนู พงษ์ธนู  (  Pongtanoo  )  แปลว่า  เชื้อสายธนู ธนูกานต์  (  Tanookan  )  แปลว่า  เครื่องยิงด้วยสายอันเป็นที่รัก ศรทอง  (  Sorntong  )  แปลว่า  ลูกธนูทอง ศรเพชร  (  Sornpech  )  แปลว่า  ลูกธนูเพชร ศรเทพ  (  Sorntep  )  แปลว่า  ลูกธนูเทวดา ศรชัย  (  Sornchai  )  แปลว่า  ลูกธนูแห่งการชนะ ธนูทอง  (  Tanootong  )  แปลว่า  เครื่องยิงด้วยสายทองคำ ศร  (  Sorn  )  แปลว่า  ลูกธนู  ,  อาวุธยิงด้วยสาย

ชื่อที่มีคำว่า ผาณิต

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  ผาณิต  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ผาณิตา  (  Phanita  )  แปลว่า  น้ำอ้อย  ,  น้ำตาล ผาณิตาภรณ์  (  Phanitaporn  )  แปลว่า  ผู้มีน้ำอ้อยเป็นเครื่องประดับ ผาณิตาพร  (  Phanitaporn  )  แปลว่า  น้ำอ้อยนำสุขมาให้ ผาณิตารัตน์  (  Phanitarat  )  แปลว่า  น้ำอ้อยที่ประเสริฐ  ,  น้ำตาลที่ประเสริฐ ศศิผาณิต  (  Sasiphanit  )  แปลว่า  น้ำอ้อยพระจันทร์  ,  น้ำผึ้งพระจันทร์ สิริผาณิต  (  Siriphanit  )  แปลว่า  น้ำอ้อยอันเป็นมิ่งขวัญ   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ผาณิต  (  Phanit  )  แปลว่า  น้าอ้อย  ,  น้าตาล ผาณิตกุล  (  Phanitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำอ้อย  ,  เชื้อสายน้ำตาล พงศ์ผาณิต  (  Pongphanit  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำอ้อย พงษ์ผาณิต  (  Pongphanit  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำอ้อย ผาณิตกานต์  (  Phanitkan  )  แปลว่า  น้ำอ้อยอันเป็นที่รัก  ,  น้ำตาลอันเป็นที่รัก

ชื่อที่มีคำว่า ภัสสร

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  ภัสสร  มักจะพบในชื่อของผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี ภัสสราภรณ์  (  Passaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ ภัสสราพร  (  Passaraporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้ ภัสสรารัตน์  (  Passararat  )  แปลว่า  แสงเพชร ภัสสรามณี  (  Passaramanee  )  แปลว่า   แสงเพชรพลอย ประภัสสร  (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆเหมือนแสงอาทิตย์แรกขึ้น ประภัสสรา  ( Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆเหมือนแสงอาทิตย์แรกขึ้น ปภัสสรา  (  Papassara  )  แปลว่า  แสงเลื่อมๆพรายๆ ณัฐภัสสร  (  Natpassorn  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้รู้ สิริภัสสร  (  Siripassorn  )  แปลว่า  ความงามแห่งแสงสว่าง ณภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  ในแสงสว่าง นภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี ศศิภัสสร  (  Sasipassorn  )  แปลว่า  แสงจันทร์  ,  รัศมีแสงจันทร์ รวิภัสสร  (  Rawipassorn  )  แปลว่า  แสงตะวัน  ,  รัศมีตะวัน เพชรภัสสร  (  Pechpassorn  )  แปลว่า  แสงเพชร

ชื่อที่มีคำว่า ชยา หรือ ชิยา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  ชยา  หรือ  ชิยา  (  หริอ บางท่านอาจจะสะกด ชญา หรือ  ชิญา  ท่านอาจจะใช้  ญ แทน ย  เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงตัวอักษร ที่เป็น กาลกิณี  ในวันเกิด  )   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ชยา  (  Chaya  )  แปลว่า  สายธนู ชยาภรณ์  (  Chayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายธนูเป็นเครื่องประดับ ชยาพร  (  Chayaporn  )  แปลว่า  สายธนูนำสุขมาให้ ชยากานต์  (  Chayakan  )  แปลว่า  สายธนูอันเป็นที่รัก ชิยา  (  Chiya  )  แปลว่า  สายธนู ชิยาภรณ์  (  Chiyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายธนูเป็นเครื่องประดับ ชิยาพร  (  Chiyaporn  )  แปลว่า  สายธนูนำสุขมาให้ ชิยากานต์  (  Chiyakan  )  แปลว่า  สายธนูอันเป็นที่รัก ชญาณัฐ  (  Chayanat  )  แปลว่า  ผู้รู้สายธนู ชญาภรณ์  (  Chayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายธนูเป็นเครื่องประดับ ชญารัตน์  (  Chayarat  )  แปลว่า  สายธนูเพชรพลอย ชญามณี  (  Chayamanee  )  แปลว่า  สายธนูเพชรพลอย ชญากานต์  (  Chayakan  )  แปลว่า  สายธนูอันเป็นที่รัก ชิญา  (  Chiya  )  แปลว่า  สายธนู ชิญาภรณ์  (  Chiyaporn  )  แปลว่า  ผู้สายธนูเป็นเครื่องประดับ ชิญาพร  (  Chiyap

ชื่อที่มีคำว่า ดา

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  ดา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  ดาว ดารารัตน์  (  Dararat  )  แปลว่า  ดาวแก้ว ดารามณี  (  Daramanee  )  แปลว่า  ดาวเพชร ดารากานต์  (  Darakan  )  แปลว่า  ดาวอันเป็นที่รัก ดารากาญจน์  (  Darakan  )  แปลว่า  ดาวทอง ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว ดาริกาภรณ์  (  Darikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปดาว พิมพ์ดารา  (  Pimfara  ) แปลว่า  รูปดาว พิมพ์ดาริกา  (  Pimdarika  )  แปลว่า   รูปดาว กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกหญิง ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  เครือเถาแก้ว ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเครือเถา ลดาพร  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครือเถาผู้นำสุขมาให้ นัดดา  (  Natda  ,  Nadda  )  แปลว่า  หลาน นัดดาวลี  (  Naddawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายหลาน นัดดารัตน์  (  Naddarat  )  แปลว่า  หลานผู้ประเสริฐ ปนัดด

ชื่อที่มีคำว่า นี

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  นี  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น เกศินี  (  Kesinee  )  แปลว่า  นางผมงาม จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว นลินี  (  Naliee  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัว  ,  สระบัว บรานี  (  Baranee  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  มาก  ,  ดังนี้ ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า  เอ็นดู  ,  เผื่อแผ่ เมทินี  (  Metinee  )  แปลว่า  แผ่นดิน รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลวามืด รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาแห่งราตรี วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ   สุวัจนี  (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี พัชนี  (  Patchanee  )  แปลว่า  พ้ด วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  นางงาม วีชนี  (  Weechanee  )  แปลว่า  พัด ศันสนีย์  (  Sansanee  )  แปลว่า  พึงสรรเสริญ  ,  พึงชม ศกุนี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก นีรกานต์  (  Neerakan  )  แปลว่า  น้ำอันเป็นที่รัก นีรกาญจน์  (  Neerakan  )  แปลว่า  น้ำทอง นีรรัตน์  (  Neerarat  )  แปลว่า

ชื่อที่มีคำว่า ลี

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  ลี  มีชื่อผู้หญิง    ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น เกวลี  (  Kewalee  ,  Kevalee  )  แปลว่า  ผู้ที่ศึกษาตลอด  ,  ผู้ที่สำเร็จ กันยาวลี  (  Kanyawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย กานดาวลี  (  Kandawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก รัตนาวลี  (  Rattanawalee  )  แปลว่า  สร้อยเพชร พัชราวลี  (  Patcharawalee  )  แปลว่า  สร้อยเพชร ปัทมาวลี  (  Pattamawalee  )  แปลว่า  สายบัวหลวง กทลี  (  Katalee  )  แปลว่า  กล้วย กัทลี  (  Kattalee  )  แปลว่า  กล้วย อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  ไหว้ ชุลี  (  Chulee  )  แปลว่า  ไหว้ วัลลี  (  Wanlee  ,  Wallee  )  แปลว่า  เครือเถา วัลลีรัตน์  (  Wanleerat  ,  Walleerat  )  แปลว่า  เครือเถาแก้ว วัลลีภรณ์  (  Wanleeporn  ,  Walleeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเครือเถา วัลลีกานต์  (  Wanleekan  ,  Walleekan  )  แปลว่า  เครือเถาอันเป็นที่รัก มาลี  (  Malee  )  แปลว่า  ดอกไม้ สุมาลี  (  Sumalee  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  พวงดอกไม้  ,  นางงาม ลีลา  (   Leela  )  แปลว่า  ท่าเยื้องกราย  ,  ท่า  ,  แ

ชื่อที่มีคำว่า ญา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า ญา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ ญาดานาฏ  (  Yadanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ ญาดาสินี  (  Yadasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์ ญาตา  (  Yaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ ญาตารัตน์  (  Yatarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์ ญาสินี  (  Yasinee  )  แปลว่า  นางงาม กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว พิชญารัตน์  (  Pitchayarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์ พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์ มโนชญา  (  Manochaya  )  แปลว่า  งาม  ,  เป็นที่พอใจ สรญา  (  Sorraya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ ชุติญา  (  Chutiya  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง สิริญา  (  Siriya  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ ทวิชญา  (  Tawichaya  )  แปลว่า  นก ธัญญารัตน์  (  Tanyarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งความรุ่งเรือง ธัญญาภรณ์  (  Tanyaporn  )  แปลว่า  เครื่

ตั้งชื่อตามเดือนเกิดกรกฎาคม

รูปภาพ
     ท่านที่เกิดเดือนนี้  ถ้าอยากจะตั้งชื่อที่มี คำว่า  กร  หรือ กรกฎ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวกับ  อักษร ก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กรกฎามณี  (  Korrakadamanee  )  แปลว่า  ปูแก้ว  ,  เพชรดาวกลุ่ม รูปปู กรกฎารัตน์  (  Korrakadarat  )  แปลว่า  ปูแก้ว  ,  เพชรดาวกลุ่มรูปปู กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว กรกชมณี  (  Korrakochmanee  )  แปลว่า  ดอกบัวแก้ว กรกชรัตน์  (  Korrakochrat  )  แปลว่า  ดอกบัวแก้ว กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  มือรูปบัว กรกนก  (  Kornkanok  )  แปลว่า    แสงทอง กรกาญจน์  (  Kornkan  )  แปลว่า    แสงทอง กฤติกา  (  Krittika  )  แปลว่า  ชื่อดาวฤกษ์ กะรัต  (  Karat  )  แปลว่า  หน่วยมาตราชั่งเพชรพลอย  (  1กะรัต=20เซนติกรัม  ) กังสดาล  (  Kangsadan  ,  Kangsadal  )  แปลว่า  ระฆังวงเดือน   ชื่อผู้ชายอาทิเช่น กรกฎ  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ปู  ,  ดาวกลุ่มรูปปู  ,  ราศีกรกฎ กร  (  Korn  )  แปลว่า  มือ  ,  ผู้ทำ  ,  แสง  ,  รัศมี กรณ์  (  Korn  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  ชำนาญ กรณ์กานต์  (