บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2016

รวมชื่อพยางค์เดียว

รูปภาพ
  อยากตั้งชื่อจริงพยางค์เดียว  ชื่อพยางค์เดียวมีทั้ง  ชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชายดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น กรอง  (  Krong  )  แปลว่า  กำไล ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  ความดี    ความเจริญ แข  (  Khae  )  แปลว่า  พระจันทร์ นวล  (  Nuon  )  แปลว่า  ผิวผ่องเป็นยองใย พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  พัณณ์     สี     ผิว   จันทร์  (  Jan  )   แปลว่า  พระจันทร์ ดุจ  (  Duj  )  แปลว่า  เหมือน   คล้าย   ดั่ง เดือน  (  Duan  )   แปลว่า   พระจันทร์ มาส  (  Mas  )  แปลว่า  พระจันทร์ รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว     เพชรพลอย   กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทอง กัญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทอง มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  ทอง พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  มอง   แลดู พร้อม  (  Prom  )  แปลว่า  ครบครัน     เต็มไปด้วย เพ็ญ  (  Pen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วย นาตย์  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง พลอย  (  Ploy  )  แปลว่า  หินมีค่า ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา พิมพ์  (  Pim  )  แปลว่า  รูปเหมือน กานด์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น กาน

ชื่อที่มีคำแปลว่า " เหมือน หรือ คล้าย "

รูปภาพ
 ชื่อที่มีคำแปลว่า "   เหมือน   หรือ  คล้าย  "  มีทั้ง  ชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ดุจลดา  (  Dujlada  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย   ดุจดารา  (  Dujdara  )  แปลว่า  เหมือนดาว ดุจดาริกา  (  Dujdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว ดุจเดือน  (  Dujduan  )  แปลว่า  เหมือนจันทร์ ดุจชนิกา  (  Dujchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่ ดุจชนิดา  (  Dujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ ดุจธิดา  (  Dujtida  )  แปลว่า  เหมือนลูกสาว ดุจดนุชา  (  Dujdanucha  )  แปลว่า  เหมือนลูกสาว ดุจดนยา  (  Dujdanaya  )  แปลว่า  เหมือนลูกสาว ดุจชามา  (  Dujchama  )  แปลว่า  เหมือนลูกสาว ดุจกนิษฐา  (  Dujkanitta  )  แปลว่า  เหมือนน้อง ดุจขนิษฐา  (  Dujkhanitta  )  แปลว่า  เหมือนน้อง   ดุจอาภา  (  Dujarpa  )  แปลว่า  เหมือนแสง ดุจมณี  (  Dujmanee  )  แปลว่า  เหมือนแก้ว ดุจเพชรา  (  Dujpetchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร ดุจรัชนี  (  Dujratchanee  )  แปลว่า  เหมือนกลางคืน ปานรุ้ง  (  Panrung  )  แปลว่า  เหมือนรุ้ง ปานเรขา  (  Panrekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยตัว " อ "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยตัว  " อ "  มีทั้ง  ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  พระอาทิตย์แรกขึ้น อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  เช้าตรู่ อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า   นางงาม   ผู้หญิง อนงค์ทิพย์  (  Anongtip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา อนงค์กานต์  (  Anongkan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก อนัตตา  (  Anatta  )  แปลว่า  ไม่ใช่ตัวตน อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า   ความรู้ยิ่ง อภิญญาภรณ์  (  Apinyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่งเป็นเครื่องประดับ อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย   ยั่งยืน อมราภรณ์  (  Amaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับอันยั่งยืน อมรรัตน์  (  Amornrat  )  แปลว่า   เพชร อมรพรรณ  (  Amornpan  )  แปลว่า  ความงามอันยั่งยืน อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า   ป่า อรุณี  (  Arunee  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง   ,  เทพีแห่งเหล้า อภิรดี  (  Apiradee  )  แปลว่า  ความยินดี ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง อดิเรก  (  Adirek  )  แปลว่า  ยิ่ง  พิเศษ อดิ

ชื่อที่แปลว่า ยอดเยี่ยม

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำแปลว่า  ยอดเยี่ยม  ดี  เลิศ  ประเสริฐ  พิเศษ  ยิ่ง  งาม มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ผู้ชาย ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น เพ็ญโสภิตา  (  Pensopita  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม วรมรกต  (  Vorramorrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวงาม วรกมล  (  Vorrakamol  )  แปลว่า  บัวงาม    ใจงาม ลออพัชร์  (  Laorpach  )  แปลว่า  เพชรงาม ลออพรรณ  (  Laorpan  )  แปลว่า  ผิวงาม วรชนา  (  Vorrachana  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งาม จิตรามณี  (  Jittramanee  )  แปลว่า  แก้วงาม จิตราภรณ์  (  Jittraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม สุนทรี  (  Suntree  )  แปลว่า  งาม   ดี สุจิตรา  (  Sujittra  )  แปลว่า  งามดี ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผิวงาม พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งาม รุ้งเรขา  (  Rungrekha  )  แปลว่า  รุ้งงาม สุกานดา  (  Sukanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม สุภัทรา  (  Supattra  )  แปลว่า  น่ารักดี วิลาวัณย์  (  Vilawan  )  แปลว่า  งาม   น่ารัก   ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น พิศิ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ธำรง "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  ธำรง  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น ธำรง  (  Tamrong  )  แปลว่า  ทรงไว้  ชูไว้ ธำรงเทพ  (  Tamrongtep  )  แปลว่า  เทวดา ธำรงภัทร์  (  Tamrongpat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ ธำรงพงศ์  (  Tamrongpong  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งเชื้อสาย ธำรงวงศ์  (  Tamrongwong  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งเชื้อสาย ธำรงวุฒิ  (  Tamrongwut  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถ ธำรงกร  (  Tamrongkorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งแสง ธำรงกรณ์  (  Tamrongkorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งฉลาด ธำรงณัฐ  (  Tamrongnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ ธำรงวัฒน์  (  Tamrongwat  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญ ธำรงพัฒน์  (  Tamrongpat  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญ ธำรงลักษณ์  (  Tamronglak  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งลักษณะ ธำรงนนท์  (  Tamrongnon  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความสุข ธำรงมนัส  (  Tamrongmanas  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งใจ ธำรงเดช  (  Tamrongdech  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งชื่อเสียง ธำรงภพ  (  Tamrongpop  )  แปลว่า  ทรงไว้ซึ่งโลก ธำรงยุทธ  (  Tamrongyut  )  แปลว่า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " อำไพ "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า   อำไพ   มีชื่อผู้หญิง    ดังนี้  อาทิเช่น อำไพเรขา  (  Ampairekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน อำไพภัทร์  (  Ampaipat  )  แปลว่า  น่ารักงามดี อำไพทิพย์  (  Ampaitip  )  แปลว่า  งามดีเป็นของเทวดา อำไพภัสร์  (  Ampaipas  )  แปลว่า  รุ่งเรืองงามดี อำไพรัตน์  (  Ampairat  )  แปลว่า  แก้วงามดี อำไพภรณ์  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงามดี อำไพพร  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  งามดีนำสุขมาให้ อำไพณัฐ  (  Ampainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งามดี อำไพพัชร์  (  Ampaipach  )  แปลว่า  เพชรงามดี อำไพลักษณ์  (  Ampailak  )  แปลว่า  มีลักษณะงามดี อำไพลักขณ์  (  Ampailak  )  แปลว่า  มีลักษณะงามดี อำไพลักษณา  (  Ampailaksana  )  แปลว่า  มีลักษณะงามดี อำไพลักขณา  (  Ampailakkhana  )  แปลว่า  มีลักษณะงามดี อำไพพรรณ  (  Ampaipan  )   แปลว่า  มีความยกย่องงามดี อำไพลดา  (  Ampailada  )  แปลว่า  เชื้อสายงามดี อำไพดารา  (  Ampaidara  )  แปลว่า  ดาวงามดี อำไพชามา  (  Ampaichama  )  แปลว่า  แปลว่า  ลูกหญิงงามดี อำไพรุจี  (  Ampairujee  )  แปลว่า  ผ

ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า " ทิพย์ "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า  ทิพย์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น กนกทิพย์  (  Kanoktip ,  Kanokthip  )  แปลว่า  ทองเป็นของเทวดา กมลทิพย์  (  Kamoltip , Kamolthip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา ทิพาทิพย์ (  Tipatip , Tipathip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา ทิวาทิพย์  (  Tivatip  ,  Tiwatip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา สุทธาทิพย์  (  Suttatip  )  แปลว่า  งามดีเป็นของเทวดา ฤทัยทิพย์  (  Rutaitip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา หทัยทิพย์  (  Hataitip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา สุธาทิพย์  (  Sutatip  )  แปลว่า  อาหารทิพย์เป็นของเทวดา จุฑาทิพย์  (  Jutatip  )  แปลว่า  มงกุฎเป็นของเทวดา ดนยาทิพย์  (  Danayatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา ธิดาทิพย์  (  Tidatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา รัชนีทิพย์  (  Ratchaneetip  )  แปลว่า  กลางคืนเป็นของเทวดา ศิราทิพย์  (  Siratip  )  แปลว่า  ที่สุดเป็นของเทวดา อมราทิพย์  (  Amaratip  )  แปลว่า  ยั่งยืนเป็นของเทวดา นรีทิพย์  (  Nareetip  )  แปลว่า  ผู้หญิงเป็นของเทวดา ชไมทิพย์  (  Chama