บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2019

ชื่อที่มีคำแปลว่า สว่าง

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำแปลว่า  สว่าง , รุ่งเรือง , แสง  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ชุติมา  (  Chutima   )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง  ชุติกานต์  (  Chutikan  )  แปลว่า  ความรุ่งเรืองอันเป็นที่รัก ชุติภรณ์  (  Chutiporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ  โชติรส  (  Chotiros  )  แปลว่า  เพชรน้ำดี , แก้วที่มีรัศมีรุ่งเรือง  ประภัสสร  (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  ,  ประภัสสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  ประภัสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  , แสง  ,  แสงไฟ  ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง , รัศมี  นภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ณภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า ในแสงสว่าง  ,  ที่มีแสงสว่าง ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ปภัสสรา  (  Papassara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ปภัสรา  (  Papassara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  รุจา  (  Ruja  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง  รุจากานต์  (  Rujakan  ) 

คำที่แปลว่า พ่อ

รูปภาพ
      คำที่แปลว่า พ่อ มีอยู่หลายคำ ส่วนมากทุกท่านรู้จักแล้ว ในที่นี้ จะนำคำว่า  ชนิดา  ที่แปลว่า พ่อ  มาตั้งเป็นชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ  ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้พ่อ  ชนิดากานต์  ( Chanidakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของพ่อ  ชนิดาวัลย์  (  Chanidawal  ,  Chanidawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ  ชนิดาลักษณ์  (  Chanidalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนพ่อ  ชนิดาณัฐ  (  Chanidanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ของพ่อ  ชนิดาทิพ  (  Chanidatip  ,  Chanidathip  )  แปลว่า  วันพ่อ  ชนิดาภัสร์  (  Chanidapas  )  แปลว่า  ผู้เป็นแสงสว่างแห่งพ่อ  ชนิดาภัทร์  (  Chanidapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักของพ่อ  กมลชนิดา  (  Kamolchanida  )  แปลว่า  ดวงใจพ่อ ขวัญชนิดา  (  Khwanchanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญของพ่อ  เครือชนิดา  (  Kruachanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ ดุจชนิดา  ( 

ชื่อที่มีคำว่า จริย

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า จริย หรือ จริยะ หรือ จริยา มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้      ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า  ความประพฤติ  ,  กิริยาที่ควรประพฤติ  จริยาภรณ์  (  Jariyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ เป็นเครื่องประดับ  จริยาพร  (  Jariyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤตินำสุขมาให้  จริยาณี  (  Jariyanee  )  แปลว่า  นางผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ จริยาสินี  (  Jariyasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ  จริยาวรรณ  (  Jariyawan  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติแห่งความงาม  จริยาวัลย์  (  Jariyawal ,  Jariyawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ  จริยาทิพย์  (  Jariyathip  ,  Jariyatip  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติเป็นของเทวดา    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  จริยกานต์  (  Jariyakan  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติอันเป็นที่รัก  จริยพงศ์  (  Jariyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ  จริยพงษ์  (  Jariyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ  จริยกุล  (  Jariy

ชื่อที่มีคำว่า จรรยา

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า จรรยา  หรือ  จรรย์  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  จรรยา  (  Janya  )  แปลว่า  ความประพฤติ  ,  กิริยาที่ควรประพฤติ จรรยานุช  (  Janyanuch  )  แปลว่า  นุชผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ จรรยานิตย์  (  Janyanit  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติเสมอ  จรรยารัตน์  (  Janyarat  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติอันประเสริฐ  จรรยาวัลย์  (  Janyawal  ,  Janyawan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ  จรรยาลักษณ์  (  Janyalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่มีกิริยาที่ควรประพฤติ  สุจรรยา  (  Sujanya  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติดี  ,  ผู้มีกิริยาที่ ควรประพฤติดี  ขวัญจรรยา  (  Khwanjanya  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติดี จารุจรรยา  (  Jarajanya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาน่ารัก ฐิติจรรยา  (  Titijanya  )  แปลว่า  ผู้ตั้งอยู่ในกิริยาที่ควรประพฤติ  ประไพจรรยา  (  Prapaijanya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติงาม  ประภาจรรยา  (  Prapajanya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติเป็นแสงสว่าง  พิมพ์จรรยา  (  Pimjanya  )  แปลว่

ชื่อที่มีคำว่า มรรค

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า มรรค  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  มรรควัลย์  (  Makkawal  ,  Makkawan  )  แปลว่า  ทางแห่ง เครือเถา  ชุติมรรค  (  Chutimak  )  แปลว่า  ทางแห่งความรุ่งเรือง  ธนมรรค  (  Tanamak  )  แปลว่า  ทางแห่งทรัพย์สิน  ยลมรรค  (  Yonlamak  )  แปลว่า  มองดูทาง  ลดามรรค  (  Ladamak  )  แปลว่า  ทางแห่งเครือเถา  สกาวมรรค  (  Sakaomak  )  แปลว่า  ทางสะอาด    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น มรรค  (  Mak  )  แปลว่า  ทาง  ,  เหตุ  มรรคพงศ์  (  Makkapong  )  แปลว่า  ทางแห่งเชื้อสาย  มรรคพงษ์ (  Makkapong  )  แปลว่า  ทางแห่งเชื้อสาย  มรรคกุล  (  Makkakul  )  แปลว่า  ทางแห่งเชื้อสาย  มรรคกานต์  (  Makkakan  )  แปลว่า  ทางแห่งผู้เป็นที่รัก มรรคพร  (  Makkaporn  )  แปลว่า  ทางที่นำสุขมาให้  มรรคณัฐ  (  Makkanat  )  แปลว่า  ทางแห่งนักปราชญ์  มรรคณัฏฐ์  (  Makkanat  )  แปลว่า  ทางแห่งนักปราชญ์  มรรคเดช  (  Makkadech  )  แปลว่า  ทางแห่งความสุกใส  ,  ทางแห่งชื่อเสียง  มรรคนนท์  (  Makkanon  )  แปลว่า  ทางแห่งผู้มีความยินดี  ม