บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2019

ชื่อที่สะกดด้วย เ-ื่อง

รูปภาพ
     ชื่อที่สะกดด้วย เ-ื่อง (  uang ) หรือ  เ-ือง (  -uang )  หรือ เ-ือ ( -ua  ) หรือ  เ -ือน ( -uan  ) มีดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  เจือจันทร์  (  Juajan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์แทรก เครือ  (   Krua  )  แปลว่า  เถาไม้  ,  เชื้อสาย  ,  วงศ์วาน เครือวัลย์  (  Kruawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย พันธ์ุเครือ  (  Pankrua )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย เตือน  (  Tuan  )  แปลว่า  บอกให้รู้ล่วงหน้า  ,  ทำให้มีสติ  ,  ทำให้รู้ตัว เตือนใจ  (  Tuanjai  )  แปลว่า  ทำให้จิตมีสติ  ,  ทำให้ระลึกได้ เตือนหทัย  (  Tuanhatai  )  แปลว่า  ทำให้จำได้  ,  ทำให้จิตมีสติ เตือนฤทัย  (  Tuanrutai  )  แปลว่า  ทำให้ใจมีสติ เตือนหฤทัย  (  Tuanharutai  )  แปลว่า  ทำให้ใจมีสติ เดือน  (  Duan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ดวงเดือน  (  Duongduan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  เรือน  (  Ruan  )  แปลว่า  บ้าน เหมือนฝัน  (  Muanfan  )  แปลว่า  ดั่งฝัน  ,  คล้ายฝัน  ดาวเรือง  (  Daoruang  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้  เรืองรอง  (  Ruangrong  )  แปลว่า  รุ่งเรือง ,  สว่าง  ,  สุกใส  เรืองศรี  (  Ruangsri  ) 

มีลูกผู้หญิงแต่อยากให้มีคำที่มีความหมายว่า แม่

รูปภาพ
     มีลูกผู้หญิง แต่อยากตั้งชื่อลูกให้มีคำที่มีความหมายว่า  แม่  อาทิเข่น  คำว่า  มาดา  แปลว่า  แม่    ชื่อลูกผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น  มาดาพันธ์ุ  (  Mada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่ มาดากุล  (  Madakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่  มาดากมล  (  Madakamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นดวงใจแม่  มาดาภรณ์  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่  มาดาพร  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขใจมาให้แม่ เนตรมาดา  (  Netmada  )  แปลว่า  ผู้เป็นแก้วตาของแม่  มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่  มาตาภรณ์  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่  มาตาพร  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขใจมาให้แม่  มาตามณี  (  Matamanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเพชรพลอยของแม่  มาตากานต์  (  Matakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของแม่  มาตาวัลย์  (  Matawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาของแม่  มาตาลักษณ์  (  Matalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนแม่  ดุจมาตา  (  Dujmata  )  แปลว่า  เหมือนแม่  ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่  พิมพ์ชนิกา  (  Pimchanika  )  แปลว่า  เห

มีลูกผู้หญิงแต่อยากใช้คำที่มีความหมายว่า พ่อ

รูปภาพ
     มีลูกผู้หญิงแต่อยากใช้คำที่มีความหมายว่า พ่อ  อาทิเช่น คำว่า  ชนิดา  แปลว่า  พ่อ    ชื่อลูกผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น  ดุจชนิดา  (  Dujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ ปานชนิดา  (  Panchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  ชนิดาลักษณ์  (  Chanidalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะคล้ายพ่อ ชนิดาพันธ์ุ  (  Chanidapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขใจมาให้พ่อ ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ  ชนิดามณี  (  Chanidamanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเพชรพลอยของพ่อ  พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  เหมือนหรือคล้ายพ่อ  ชนิดาวัลย์  (  Chanidawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาของพ่อ  ,  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ  ชนิดากมล  (  Chanidakamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นดวงใจพ่อ เนตรชนิดา  (  Netchanida  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาเหมือนพ่อ  ,  ผู้เป็นแก้วตาของพ่อ  ชนิดาวรรณ  (  Chanidawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นความงามแห่งพ่อ  ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ

ชื่อที่แปลว่า แสงสว่าง

รูปภาพ
     ชื่อที่มีความหมาย  หรือ  คำแปลว่า  แสงสว่าง มีทั้งชื่อ  ผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  แสง  ,  แสงไฟ  ประภาภรณ์  (  Prapaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ ประภากร  (  Prapakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำแสงสว่าง  คือ ดวงอาทิตย์ ผกาย  (  Phakie  )  แปลว่า  แสงกระจาย  ,  ดาว  ผกายลดา  (  Phakielada  ) แปลว่า  เครือเถาดาว  ,  เชื้อสายดาว รุจี  (  Rujee  )  แปลว่า  แสง  ,  ความรุ่งเรือง  ,  ความงาม รุจีภรณ์  (  Rujeeporn  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นเครื่องประดับ รุจิ  (  Ruji  )  แปลว่า  แสง  ,  ความรุ่งเรือง  ,  ความงาม รุจิพรรณ  (  Rujipan  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม รุจิลดา  (  Rujilada  )  แปลว่า  ความงามแห่งเชื้อสาย  ,  ความรุ่งเรืองแห่งเครือเถา รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม  ,  สวย รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  รุจิราภา  (  Rujirapa  )  แปลว่า  แสงงาม  ,  แสงแห่งความงาม  โรจนาภรณ์  (

ชื่อที่มีคำว่า นฤ - นิร ( นะ รึ - นิ ระ )

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า นฤ  แปลว่า คน  , ผู้กล้า  ,  วีรบุรุษ ,  เข้า  ,  ลง  , ไม่มี  ,  ออก ,  นิร   (  ไม่ , ไม่มี  )   มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  นฤมล  (  Narumol  )  แปลว่า  ไม่มัวหมอง  ,  ผ่องใส  ,  หมดจด , หญิงงาม  ,  นางงาม  นิรมล  (  Niramol  )  แปลว่า  ไม่มัวหมอง  ,  ผ่องใส  ,  หมดจด  ,  หญิงงาม  ,  นางงาม  นฤนาฏ  (  Narunat  )  แปลว่า   นางผู้กล้า นิรนาฏ  (  Niranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้า นฤนุช  (  Narunuch  )  แปลว่า    น้องผู้กล้า นิรนุช  (  Niranuch  )  แปลว่า    น้องผู้กล้า   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  นฤณัฐ  (  Narunat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  นฤณัฏฐ์  (  Narunat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  นฤนาท  (  Narunat  )  แปลว่า  นินนาท  ,  ความกึกก้อง  ,  การบันลือ  นฤมาณ  (  Naruman  )  แปลว่า  การก่อสร้าง  ,  การวัดส่วน นิรมาณ  (  Niraman  )  แปลว่า    การก่อสร้าง  ,  การวัดส่วน  นฤมาน  (  Naruman  )  แปลว่า  ไม่มีดื้อดึง  ,  ไม่มีดวงใจ  (  มาน  แปลว่า  ใจ , ดวงใจ  )  นิรมาน  (  Niraman  )  แปลว่า 

ชื่อที่มีคำว่า กัณห์

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  กัณห์  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชายดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กัณห์เกศ  (  Kankes  )  แปลว่า  ผู้มีเส้นผมสีดำ กัณห์ลดา  (  Kanlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดำ กัณห์วลัย  (  Kanwalai  )  แปลว่า  กำไลสีดำ  ,  กำไลมือสีดำ กัณห์ฉวี  (  Kanchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวดำ กัณห์นรี  (  Kannaree  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวดำ  กัณห์สุดา  (  Kansuda  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวดำ กัณห์นภา  (   Kannapa  )  แปลว่า  ฟ้าดำ  ,  ฟ้ามืด  ,  ยามราตรี กัณห์รัชนี  (  Kanratchanee  )  แปลว่า  กลางคืนดำ กัณห์วัลลี  (  Kanwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาดำ  ,  ผู้เป็นเชื้อสายดำ กัณห์วิมล  (  Kanwimol  )  แปลว่า  ดำสะอาด  ,  ดำงาม  วิไลกัณห์  (  Wilaikan  )  แปลว่า  ดำงาม รัตติกัณห์  (  Rattikan  )  แปลว่า  กลางคืนดำ รุจิรากัณห์  (  Rujirakan  )  แปลว่า  ดำรุ่งเรือง  ,  ดำงาม  นิลกัณห์  (   Ninlakan  )  แปลว่า  พลอยสีดำ มณีกัณห์  (  Maneekan  )  แปลว่า  เพชรพลอยสีดำ ขจีกัณห์  (  Khajeekan  )  แปลว่า  ดำงาม  ,  งามดำ  ,  ดำสวย   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ชื่อ วัน เดือน ปี และ สีประจำวัน

รูปภาพ
     ชื่อ วัน เดือน ปี  ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ  มีดังนี้   ชื่อ  วัน  อาทิเช่น  วัน  (  Wan  )  แปลว่า  day วันอาทิตย์  (  Wan artit  )  แปลว่า  Sunday  วันจันทร์  (  Wan jan  )  แปลว่า  Monday  วันอังคาร  (  Wan angkan , Wan angkarn )  แปลว่า  Tuesday วันพุธ  (  Wan put  )  แปลว่า  Wednesday วันพฤหัสบดี  (  Wan paruhassabordee  )  แปลว่า  Thursday วันศุกร์  (  Wan suk  )  แปลว่า  Friday วันเสาร์  (  Wan sou  )  แปลว่า  Saturday   ชื่อ  เดือน  อาทิเช่น  เดือน  (  Duan  ) แปลว่า  month มกราคม  (  Mokkarakom  ,  Makarakom  )  แปลว่า  January กุมภาพันธ์  (  Kumpapan  )  แปลว่า  February มีนาคม  (  Meenakom  )  แปลว่า  March  เมษายน  (  Mesayon  )  แปลว่า  April พฤษภาคม (  Pruksapakom  )  แปลว่า  May  มิถุนายน  (  Mithunayon  )  แปลว่า  June กรกฎาคม  (  Korrakadakom  )  แปลว่า  July สิงหาคม  (  Singhakom  )  แปลว่า  August กันยายน  (  Kanyayon  )  แปลว่า  September ตุลาคม  (  Tulakom  )  แปลว่า  October พฤศจิกายน  (  Pruksajikayon  )  แปลว่

ชื่อ ผัก ผลไม้ และ ดอกไม้

รูปภาพ
     ชื่อที่มีความหมายถึง ผัก ผลไม้ หรือ ดอกไม้  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น แตงไทย  (  Taengtai  )  หมายถึง  melon , musk melon แตงโม  (  Taengmo  ,  Taengmoe  )  หมายถึง  water melon แตงกวา  (  Taengkwa  )  หมายถึง  cucumber ขิง  (  Khing  )  หมายถึง  ginger เผือก  (  Phuak  )  หมายถึง taro ส้มโอ  (  Som oe , Som oh )  หมายถึง  pom e lo ส้ม  (  Som  )  หมายถึง  orange ชมพู่  (  Chompoo  )  หมายถึง  rose apple ลูกตาล  (  Looktan  ,  Looktarn  )  หมายถึง  palm , toddy palm   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ฟัก  (  Fak  )  หมายถึง  gourd ฟักทอง  (  Faktong  )  หมายถึง  pumpkin บวบ  (  Buab  )  หมายถึง  sponge gourd , loofah หมาก  (  Mak , Mark  )  หมายถึง  betel nut   ชื่อผัก ผลไม้  อาทิเช่น ผัก  (  Phak  )  หมายถึง  vegetable กระเทียม  (  Kratiam  )  หมายถึง  garlic หัวหอม  (  Huahom  )  หมายถึง  onion กะหล่ำปลี  (  Kalamplee  )  หมายถึง  cabbage ดอกกะหล่ำ  (  Dokkalam  )  หมายถึง  cauliflower ข้าวโพด  (  Khaopo

ชื่อที่มี ล

รูปภาพ
     ชื่อที่มี ล มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  นางงาม กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม  ชลาศัย  (  Chalasai  )  แปลว่า  ปลา , ปู  ,  สัตว์อื่นๆที่ใช้น้ำเป็นที่อยู่อาศัย  ,  บ่อ  ,  ทะเล  ,  สระ ตรีลักษณ์  (  Treelak  )  แปลว่า  มีสามลักษณะ  ,  ลักษณะสาม  ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย  ลดาวัลย์  (  Ladawal  ,  Ladawan  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง  ละม่อม  (  Lamom  )  แปลว่า  อ่อนโยน  ละมุ่น  (  Lamun  )  แปลว่า  อ่อนโยน  ละไม  (  Lamai  )  แปลว่า  งามชวนดู ละออง  (  La-orng  )  แปลว่า  ฝุ่น  , ผง ลออ  (  Laor  )แปลว่า  งาม  ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า  มีลักษณะดี ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  มีลักษณะดี  ลักษมี  (  Laksamee  )  แปลว่า  โชคลาภ  ,  ทรัพย์  ลัคนา  (  Lakkana  )  แปลว่า  ราศีที่ดวงอาทิตย์หรือ ดวงจันทร์ สถิตอยู่ในเวลาเกิดของเจ้าชะตา ลาวัณย์  (  Lawan  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก  ลำพู  (  Lampoo  )  แปลว่

ตั้งชื่อลูกหญิง ลูกชาย จากชื่อแม่

รูปภาพ
    ตั้งชื่อลูกหญิง ลูกชาย จากชื่อแม่ หรือ จากตัวอักษรในชื่อแม่ หรือ มีความหมายเหมือนหรือคล้ายชื่อแม่    ชื่อแม่เป็นชื่อลูกหญิง  อาทิเช่น  กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  เป็น  กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )  หรือ กันยาพร  (  Kanyaporn  )  หรือ  กันยาพัชร์  (  Kanyapach  )  จงกล  (  Jongkol  )  เป็น  จงกลนี  (  Jongkolnee  )  หรือ  ทิพย์จงกล  (  Tipjongkol  ,  Thipjongkol  )  จริยา  (  Jariya  )  เป็น  จริยาภรณ์  (  Jariyaporn  )  ,  หรือ  จริยาพรรณ  (  Jariyapan  )  จิตรา  (  Jittra  )  เป็น  จิตราภรณ์  (  Jittraporn  )  หรือ  จิตรามณี  (  Jittramanee  )  จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  เป็น  จุฑานาฏ  (  Jutanat  )  ชนาภรณ์  (  Chanaporn  )  เป็น  ชนาพัชร์  (  Chanapach  )  ,  ชนามณี  (  Chanamanee  )  ดนุพรรณ  (  Danupan  )  เป็น  ดนุลดา  (  Danulada  )  หรือ  ดนุวัลยา  (  Danuwanlaya  )  ลักขณา  (  Lakkhana  )  เป็น  ลักขณาวัลย์  (  Lakkhanawal  ,  Lakkhanawan  )  หรือ  ลักขณาภรณ์  (  Lakkhanaporn  )  หรือ  ลักขณาทิพย์  (  Lakkhanatip  )  ดนุชา  (  Danucha  )  เป็น  ด

ชื่อผู้หญิงเปลี่ยนเป็นชื่อชาย

รูปภาพ
     ชื่อผู้หญิงที่อยากเปลี่ยน หรือ ทำให้เป็นชื่อผู้ชาย  เพื่อ ตั้งให้เป็นชื่อลูก หรือ ให้ลูกแฝด หญิง ชายมีชื่อคล้ายคลีงกัน หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม  ก็สามารถทำได้ ดังนี้   ชื่อผู้หญิง เป็น ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น กาญจนา  (  Kanjana  )  เป็น  กาญจน์  (  Kan  ) กัญจนา  (  Kanjana  )  เป็น  กัญจน์  (  Kan  ) กนิษฐา  (  Kanitta  )  เป็น  กนิษฐ์  (  Kanit  ) กุสุมา  (  Kusuma  )  เป็น  กุสุม  (  Kusum  ) ขนิษฐา  (  Khanitta  )  เป็น  ขนิษฐ์  (  Khanit  )  คณิตา  (  Kanitta  )  เป็น  คณิต  (  Kanit  )  ทัศนีย์  (  Tassanee  )  เป็น  ทัศน์  (  Tas  )  หรือ  ทัศนา  (  Tassana  ) ปราณี  (  Pranee  )  เป็น  ปราณ  (  Pran  ) ปรานี  (  Pranee  )  เป็น  ปราน  (  Pran  ) พิริยา  (  Piriya  )  เป็น  พิริยะ  (  Piriya  ) ภัสสรา  (  Passara  )  เป็น  ภัสสร  (  Passorn  )  หรือ  ภัสสร์  (  Pas  ) ภัสรา  (  Passara  )  เป็น  ภัสร์  , ภัสร  (  Pas  ) ภัทรา  (  Pattra  )  เป็น  ภัทร์  ,  ภัทร  (  Pat  )  ดรุณี  (  Darunee  )  เป็น  ดรุณ  (  Darun  )  มานิตา

เปลี่ยนชื่อชายให้เป็นชื่อลูกผู้หญิง

รูปภาพ
     ท่านที่ต้องการให้ลูกผู้หญิงมีชื่อที่มาจากชื่อของพ่อ หรือ  เอาชื่อ ผู้ชายมาเปลี่ยนให้เป็นชื่อผู้หญิง เพื่อตั้งให้เป็นชื่อลูก หรือ เพื่อ วัตถุประสงค์ใดก็ตาม  สามารถทำได้  มีให้เลือกดังนี้  อาทิเช่น   ชื่อผู้ชาย เปลี่ยนเป็นชื่อผู้หญิง  ดังนี้  กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  เป็น  กมลา  (  Kamala  ) กรุณ  (  Karun  )  เป็น  กรุณา  (  Karuna  )  กานต์  (  Kan  )  เป็น  กานตา  (  Kanta  )  จริยะ  (  Jariya  )  เป็น  จริยา  (  Jariya  )  จันทร์  (  Jan  )  เป็น  จันทรา  (  Janira  )  จิตร  (  Jit  )  เป็น  จิตรา  (  Jittra  )  ณัฏฐ์  (  Nat  )  เป็น  ณัฏฐา  (  Natta  )  ดุลย์  (  Dul  ,  Dun  )  เป็น  ดุลยา  (  Dunlaya  )  ทวิช  (  Tawich  )  เป็น  ทวิชา  (  Tawicha  )  ทิว  (  Tiw  )  เป็น  ทิวา  (  Tiwa  ,  Thiwa  )  ธัญญ์  (  Tan  )  เป็น  ธัญญา  (  Tanya  )  นรา  (  Nara  )  เป็น  นรี  (  Naree  )  นิตย์  (  Nit  )  เป็น  นิตยา  (  Nittaya  )  ปทุม  (  Patum  )  เป็น  ปทุมา  (  Patumma  )  ภัสสร์  (  Pas  )  เป็น  ภัสสรา  (  Passara  )  พนา  (  Pa

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ประ

รูปภาพ
     ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ประ  มีดังนี้  อาทิเช่น  ประกอบ  (  Prakob  )  แปลว่า  ปรุงให้เข้ากัน  ,  ทำ  , ใส่ ประกอบชัย  (  Prakobchai  )  แปลว่า  ทำให้ชนะ  ประกฤต  (  Prakrit  )  แปลว่า  ทำมาก  ,  ทำ  ประกฤติ  (  Prakrit  )  แปลว่า  แบบเดิม  ,  รากเดิม  ประกิต  (  Prakit  )  แปลว่า  ประกาศ ประการ  (  Prakan  )  แปลว่า  ชนิด  ประกาศิต  (  Prakasit  )  แปลว่า  คำสั่งเด็ดขาด  ประจง  (  Prajong  )   แปลว่า  บรรจง  ,  ทำให้ดี ประจิม  (  Prajim  )  แปลว่า  ทิศตะวันตก ประเจิด  (  Prajerd  )  แปลว่า  บรรเจิด  ,  งาม  ประจักษ์  (  Prajak  )  แปลว่า  ชัดเจน  ,  แจ่มแจ้ง  ประจวบ  (  Prajob  )  แปลว่า  ประสบ  ,  สบเหมาะ  ประสบ  (  Prasob  )  แปลว่า  ได้  ,  พบ  ประสพ  (  Prasop  )  แปลว่า  การเกิดผล  ประสงค์  (  Prasong  )  แปลว่า  การมุ่งหมาย ประสาธน์  (  Prasan  )  แปลว่า  ทำให้สำเร็จ  ,  เครื่องประดับ  ประสิทธิ์  (  Prasit  )  แปลว่า  ทำให้สำเร็จ  ประเสริฐ  (  Prasert  )  แปลว่า  ดีเลิศ  ประสาร  (  Prasan  )  แปลว่า  ขยาย  ,  คลี่ออก  ประสาน  (  Prasan

ชื่อที่มีคำว่า กร

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  กร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กรกมล  (  Kornkamol  ,  Kornkamon  )  แปลว่า  รัศมีบัว  , การพนม มือเป็นดอกบัวตูม  , ไหว้ กรกนก  (  Kornkanok  )  แปลว่า  แสงทอง  ,  รัศมีทอง  กรอนงค์  (  Korn-anong  ) แปลว่า  แสงแห่งนาง กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้ กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ดอกบัว  , ไหว้  ทิพากร  (  Tipakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ รชนีกร  (  Rachaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )    แปลว่า  ดวงจันทร์ วัลลีกร  (  Wanleekorn  )  แปลว่า  ผู้สร้างเชื้อสาย  ,  ผู้ทำเครือเถา พัชรากร  (  Patcharakorn  )  แปลว่า  แสงเพชร พิชญากร  (  Pitchayakorn  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  กร  (  Korn  )  ผู้ทำ  ,  มือ  ,  แสง  ,  แสงตะวัน  ,  แสงจันทร์  ,  รัศมี กรพิพัฒ  (  Kornpipat  )  แปลว่า  ผู้ทำเจริญแล้ว กรพิพัฒน์  (  Kornpipat  )  แปลว่า  ผู้สร้างความเจริญ กรกฎ  (  Korrakot , Korrakod   )  แปลว่า  กลุ่มดาวรูป กรกฏ  (  Korrakot  ) 

ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า รัด

รูปภาพ
      ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า รัด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว  ,  เพชรพลอย  ,  เงิน , ทอง , ของมีค่า รัตนา  (  Rattana   )  แปลว่า  เพชรพลอย  รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชรพลอย  รัตนาวลัย  (  Rattanawalai  )  แปลว่า  กำไลเพชรพลอย  รัตนาวลี  (  Rattanawalee  )  แปลว่า  สร้อยเพชรพลอย  รัตนาลักษณ์  (  Rattanalak  )  แปลว่า  เพชรงาม สิริรัตน์  (  Sirirat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  ศิริรัตน์  (  Sirirat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ  ธิดารัตน์  (  Tidarat ,  Thidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  แก้วเพชร รุจิรารัตน์  (  Rujirarat  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรน้ำงาม  ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  เครือเถาเพชรพลอย  ฤทัยรัตน์  (  Rutairat  )  แปลว่า ผู้มีใจประเสริฐ วนารัตน์  (  Wanarat  )  แปลว่า  ป่ามีค่า  ,  ป่าเพชรพลอย สกาวรัตน์  (  Sakaorat  )  แปลว่า  แก้วบ

ชื่อที่มีคำว่า จุ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า จุ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  จุฑารัตน์  (  Jutarat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  จุฑาวรรณ  (  Jutawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด  จุฑาพรรณ  (  Jutapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด จุฑาวัลยา  (  Jutawanlaya  )  แปลว่า  ยอดแห่งเครือเถา  ,  ยอดแห่งเชื้อสาย จุฑาทิพย์  (  Jutatip  ,  Jutathip  )  แปลว่า  มงกุฎเป็นของเทวดา  จุฑามาส  (  Jutamas  , Juthamas )  แปลว่า  มงกุฎพระจันทร์  จุฑามาศ  (  Jutamas  , Juthamas )  แปลว่า  มงกุฎทองคำ จุฑามณี  (  Jutamanee  )  แปลว่า  มงกุฎเพชรพลอย จุฑารจนา  (  Jutarosjana  )แปลว่า  งามที่สุด จุฑานาฏ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดหญิง  จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  แปลว่า  นางงามที่สุด  จุรี  (  Juree  )  แปลว่า  มีด  จุรีกาญจน์  (  Jureekan  )  แปลว่า  มีดทองคำ จุรีรัตน์  (  Jureerat  )  แปลว่า  มีดเพชรพลอย  จุรีมาส  (  Jureemas  )  แปลว่า  มีดพระจันทร์  จุรีมาศ  (  Jureemas  )  แปลว่า  มีดทองคำ จุรีทิพย์  (  Jureetip  ,  Jureethip  )  แปลว่า  มีดเป็นของเทวดา  จ

ชื่อคนไทยมีความหมาย หรือ แปลว่า อะไร

รูปภาพ
    หลายท่านที่มีเพื่อนเป็นคนต่างชาติต่างภาษา หรือ เป็นคนที่มี เชื้อชาติไทย แต่ถือสัญชาติตามประเทศที่เกิด อยากทราบว่า ชื่อของคุณที่มีชื่อเป็นภาษาไทย แปล หรือ หมายถึงอะไร   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ใจ  (  Jai  )  แปลว่า  mind แก้ว  (  Kaeo  )  แปลว่า  glass ,  jewel , gem จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า  conduct จรรยา  (  Janya  )  แปลว่า  conduct ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  girl ปราถนา  (  Pradtana  )  แปลว่า  wish ผ่อง  (  Phong  )  แปลว่า  clean ฝ้าย  (  Fie  )  แปลว่า  cotton พร้อม  (  Prom  )  แปลว่า  complete ,  ready พริ้ง  (  Pring  )  แปลว่า  beautiful พิมพ์  (  Pim  )  แปลว่า  print พลอย  (  Ploy  )  แปลว่า  gem พลอยมรกต   ( Ploymorrakot  )  แปลว่า  emerald มรกต  (  Morrakot  )  แปลว่า emerald มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  peacock มณี  (  Manee  )  แปลว่า  gem  ,  jewel มน  (  Mon  )  แปลว่า  curve  ,  circular มนตร์  (  Mon  )  แปลว่า  sacred word  ,  chant น้อยหน่า  (  Noyna  ,  Noina  )  แปลว่า  custard apple องุ่น  (  Angun  )  แปล

ชื่อที่มีคำว่า ภัสร

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  ภัสร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ภัสรนุช  (  Passaranuch  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งน้อง ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสง  ,  แสงสว่าง  ,  รัศมี ภัสรากานต์  (  Passarakan  )  แปลว่า  แสงสว่างอันเป็นที่รัก  ภัสราภรณ์  (  Passaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ  ภัสราพร  (  Passaraporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้ ภัสราพรรณ  (  Passarapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นแสงสว่าง ภัสราวรรณ  (  Passarawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นแสงสว่าง ภัสราพันธ์ุ  (  Passarapan  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้เป็นเชื้อสาย ภัสรอาภา  (  Passaraarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่าง  ภัสรานาฏ  (  Passaranat  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  ภัสราสินี  (  Passarasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง ขจีภัสร์  (  Khajeepas  )  แปลว่า  แสงงาม  เครือภัสรา  (  Kruapassara  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง จารุภัสร์  (  Jarupas  )  แปลว่า  แสงงาม  ,  รัศมีงาม  ดุจภัสรา  (  Dujpassara  )  แปลว่า  เหมือนแสงสว่าง  ,  คล้ายรัศม

ชื่อที่เกี่ยวกับตะวัน จันทรา

รูปภาพ
     ชื่อที่เกี่ยวกับ ตะวัน จันทรา และมีคำว่า  ผู้เป็นที่รักนี้  มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  จันทรากานต์  (  Jantrakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งดวงจันทร์  จันทรามณี  (  Jantramanee  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ , เพชรแห่งจันทรา จันทรารัตน์  (  Jantrarat  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  แก้วแห่งจันทรา จันทราภรณ์  (  Jantraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งจันทร์ จันทราพร  (  Jantraporn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์นำสุขมาให้ พัชราจันทร์  (  Patcharajan  )  เพชรแห่งจันทรา  ศศิกานต์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ผู้เป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รักแห่งจันทรา ศศิวรรณ  (  Sasiwan  )  แปลว่า  ความงามแห่งจันทรา ศศิพรรณ  (  Sasipan  )  แปลว่า  ความงามแห่งจันทรา ศศิรัชนี  (  Sasiratchanee  )  แปลว่า  ราตรีแห่งจันทรา ศศิอาภา  (  Sasiarpa  )  แปลว่า  แสงจันทร์  ศศิอร  (  Sasiorn  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  ศศิอนงค์  (  Sasianong  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์  ศศิลดา  (  Sasilada  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทรา  ศศินาภรณ์  (  Sasinaporn  )  แปลว่า 

คุณขอมาชื่อวันพฤหัส 15 40 54

รูปภาพ
     ชื่อวันพฤหัส  15 40 54  ที่คุณขอมา  ขอตอบในที่นี้  คุณจะได้มีตัวเลือกมากกว่า  ชื่อวันพฤหัสมีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น            15 บุศรา  (  Butsara  ,Bussara  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง จิรา  (  Jira  )  แปลว่า  ยั่งยืน  , นาน  เกสรา  (  Kesara  )  แปลว่า  เกสรดอกไม้  จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว  หญิง  (  Ying  )  แปลว่า  ผู้หญิง  โรส  (  Rose  )  แปลว่า  ดอกกุหลาบ           40 รุจีรามณี  (  Rujeeramanee  )  แปลว่า  แก้วอันรุ่งเรือง อาภาพัณณ์  (  Arpapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง รุ้งพัณณ์  (  Rungpan  )  แปลว่า  รุ้งแห่งความงาม วราลักษณ์  (  Waralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี           54 พิมลพัณณ์  (  Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง วิไลลักษณ์  (  Wilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  วิไลวัลลี  (  Wilaiwanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เครือเถางาม  เพียงพิไล  (  Piangpilai  )  แปลว่า  งาม เพียงพิชญ์  (  Piangpich  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์  ,  ดั่งนักปราชญ์  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่

ชื่อที่มีคำว่าไพ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า ไพ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม  ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  งามยิ่ง ประไพภัสร์  (  Prapaipas  )  แปลว่า  รัศมีงาม  ประไพภัทร์  (  Prapaipat  )  แปลว่า  งามน่ารัก ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  ประไพพร  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้ ประไพลักษณ์  (  Prapailak  )  แปลว่า  รูปงาม  , ผู้มีลักษณะงาม  ประไพพันธ์ุ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม ประไพจิตร  (  Prapaijit  )  แปลว่า  งดงามยิ่ง พิมพ์ประไพ  (  Pimprapai  )  แปลว่า  รูปงาม  ศศิประไพ  (  Sasiprapai  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  ศิรประไพ  (  Siraprapai  )  แปลว่า  งามที่สุด ฐิติประไพ  (  Titiprapai  )  แปลว่า  การดำรงอยู่ในความงาม ณัฐประไพ  (  Natprapai  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  ณัฏฐ์ประไพ  (  Natprapai  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า  งาม  ไพพรรณ  (  Paipan  )  แปลว่า  ต่างสี  ,  สีต่างๆ ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน