บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2019

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า นรี

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า นรี มักพบในชื่อผู้หญิง ดังนี้  อาทิเช่น  นรี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง  นรีกานต์  (  Nareekan  )  แปลว่า นางผู้เป็นที่รัก  นรีชีวัน  (  Nareecheewan  )  แปลว่า  นางผู้มีชีวิต  นรีดุลยา  (  Nareedullaya , Nareedunlaya  )  แปลว่า  เสมอนาง  นรีทิพ  (  Nareetip  ,  Nareethip  )  แปลว่า  นางสวรรค์  นรีทิพย์  (  Nareetip  ,  Nareethip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา  นรีลักษณ์  (  Nareelak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  นรีรัตน์  (  Nareerat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  ,  นางแก้ว  นรีภัทร์  (  Nareepat  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  นรีภัสร์  (  Nareepas  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  นรีพัชร์  (  Nareepach  )  แปลว่า  นางแก้ว  นรีภัค  (  Nareepak  )  แปลว่า  นางผู้โชคดี  นรีเรข  (  Nareerekh  )  แปลว่า  นางงาม  นรีเรศ  (  Nareeres  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้เป็นใหญ่  นรีลดา  (  Nareelada  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย  นรีลาวัณย์  (  Nareelawan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  นรีลักขณา  (  Nareelakkhana  )

ชื่อที่มีคำว่า นรา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  นรา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  นรารัตน์  (  Nararat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ  นราวัลย์  (  Narawal  ,  Narawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถา  ,  ผู้เป็นเชื้อสาย  นราวรรณ  (  Narawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  นราพรรณ  (  Narapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  นราทิพย์  (  Naratip  ,  Narathip  )  แปลว่า  ผู้เป็นของเทวดา  นราทิพ  (  Naratip  ,  Narathip  )  แปลว่า  คนสวรรค์  นราภรณ์  (  Naraporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับ   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  นรา  (  Nara  )  แปลว่า  คน  นราชัย  (  Narachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะ นราชิต  (  Narachit  )  แปลว่า  ผู้ชนะ  นราชาญ  (  Narachan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญ  ,  ผู้คล่องแคล่ว  นราพัชร์  (  Narapach  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ  นราเชษฐ์  (  Narachet  )  แปลว่า  พี่  นราเดช  (  Naradech  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจ  ,  ผู้มีชื่อเสียง  นราทัศน์  (  Narates  )  แปลว่า  ผู้มองเห็น  นราเทพ  (  Naratep  )  แปลว่า  คนเทวดา  นราธร  (  Naratorn  )  แปลว่า  ผู้ถือไว้  นราธ

ชื่อที่มีคำว่า ทิพ

รูปภาพ
       ชื่อที่มีคำว่า  ทิพ  หรือ ทิพย์ หรือ ธิป มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ทิพกมล  (  Tipkamol  )  แปลว่า  บัวสวรรค์ ทิพกัลยา  (  Tipkanlaya  )  แปลว่า  นางสวรรค์  ,  นางงามสวรรค์ ทิพกันยา  (  Tipkanya  )  แปลว่า  นางสวรรค์ ทิพกัญญา  (  Tipkanya  )  แปลว่า  นางสวรรค์  ทิพขจี  (  Tipkhajee  )  แปลว่า  งามสวรรค์ ,  สวรรค์งาม ทิพจรัส  (  Tipjaras  )  แปลว่า  สวรรค์สว่าง ทิพลดา  (  Tiplada  )  แปลว่า  เครือเถาสวรรค์  ,  เชื้อสายสวรรค์  ทิพผกา  (  Tipphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้สวรรค์  ทิพนรี  (  Tipnaree  )  แปลว่า  นางสวรรค์ ทิพชีวัน  (  Tipcheewan  )  แปลว่า  สิ่งมีชีวิตสวรรค์  ,  วันแห่งชีวิต ทิพบงกช  (  Tipbongkoch  )   แปลว่า  บัวสวรรค์  ทิพนลิน  (  Tipnalin  )  แปลว่า  บัวสวรรค์  ,  ดอกบัวสวรรค์ ทิพวัลลี  (  Tipwanlee  )  แปลว่า  เครือเถาสวรรค์  ทิพวัลย์  (  Tippawal  )  แปลว่า  เครือเถาสวรรค์  ทิพสมร  (  Tipsamorn  )  แปลว่า  นางสวรรค์ ทิพอัปสร  (  Tipabsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าสวรรค์  ทืพย์อัปสร  (  Tipabsorn 

ชื่อที่มีคำว่า ฤทัย - หทัย

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า ฤทัย  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง ดังนี้  อาทิเช่น  ฤทัย  (  Rutai  )  แปลว่า  ใจ  ,  ความรู้สึก  ฤทัยรัตน์  (  Rutairat  )  แปลว่า  ผู้มีใจประเสริฐ  ฤทัยกานต์  (  Rutaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งใจ  ฤทัยกาญจน์ (  Rutaikan  )  แปลว่า  ใจทอง  ฤทัยกัลยา  (  Rutaikanlaya  )  แปลว่า  ใจงาม ฤทัยลักษณ์  (  Rutailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะใจดี  ฤทัยลดา  (  Rutailada  )  แปลว่า  เครือเถาใจ ฤทัยวรรณ  (  Rutaiwan  )  แปลว่า  ความงามแห่งใจ  ฤทัยวัลย์  (  Rutaiwal  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งใจ  ฤทัยภัสร์  (  Rutaipas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งใจ  ฤทัยภัทร์  (  Rutaipat  )  แปลว่า  ใจงาม  ฤทัยภัค  (  Rutaipak  )  แปลว่า  ความรู้สึกโชคดี ฤทัยมาศ  (  Rutaimas  )  แปลว่า ดวงใจทองคำ ฤทัยทิพย์  (  Rutaitip , Rutaithip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา  ขวัญฤทัย  (  Khwanrutai  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก พิมพ์ฤทัย  (  Pimrutai  )  แปลว่า  พิมพ์ใจ เพ็ญฤทัย  (  Penrutai  )  แปลว่า  เต็มใจ ณฤทัย  (  Narutai  )  แปลว่า  ในใจ  ,  ที่ใจ  พิสุทธิ์ฤทัย  (  Pisutr

ชื่อผู้หญิงที่มีตัว ข

รูปภาพ
     ชื่อผู้หญิงที่มีตัว ข  มีดังนี้  อาทอเช่น  ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  ,  นุ่ม  ,  เขียวสด ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง  ขนิฏฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง  ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง  ขนิษฐ์กานต์  (  Khanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  ขนิฏฐ์กานต์  (  Khanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  ขนิฎฐ์กานต์  (  Khanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  ผมหรือขนที่ขึ้นเวียนเป็นก้นหอย , กำลังอย่างหนึ่งในตัวคน , มิ่ง , สิริ , ศรี , ความดี  ,  ความมีใจอยู่กับตัว  ,  ความเจริญ  ขวัญตา  (  Khwanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ขวัญเนตร  (  Khwannet  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  ขวัญใจ  (  Khwanjai  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ขวัญกมล  (  Khwankamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  ขวัญลดา  (  Khwanlada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความเจริญ  ขวัญสุดา  (  Khwansuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก ขวัญกันยา  (  Khwankanya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  ขวัญกัลยา  (  Khwankanlaya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  ขวัญกัญญา  (  K

ชื่อผู้หญิงที่มีตัว ช

รูปภาพ
      ชื่อผู้หญิงที่มีตัว ช  มีดังนี้  อาทิเช่น  ชงโค  (  Chongko  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกไม้ชนิดหนึ่ง  ชมนาด  (  Chommanad  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ชบา  (  Chaba  )  แปลว่า  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ชมพู่  (  Chompoo  )  แปลว่า  ต้นผลไม้ชนิดหนึ่ง ชฎา  (  Chada  )  แปลว่า  ผมที่เกล้าเป็นมวยสูงขึ้น ชฎาภรณ์  (  Chadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผมที่เกล้าเป็นมวยสูง ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่  ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่  ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขใจมาให้แม่  ชนิดาลักษณ์  (  Chanidalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนพ่อ ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขใจมาให้พ่อ ชีวัน  (  Cheewan  )  แปลว่า  ชีวิต  ,  สิ่งมีชีวิต  ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง  ชุติมาภรณ์  (  Chutimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ ชไมลดา  (  Chamailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่  ชไมวัลย์  (  Chamaiwal 

ชื่อผู้หญิงที่มีตัว ร

รูปภาพ
      ชื่อผู้หญิงที่มีตัว ร  มีดังนี้  อาทิเช่น  รจนา  (  Rotjana  )  แปลว่า  งาม  รจนาสินี  (  Rotjanasinee  )  แปลว่า  นางงาม รจนามณี  (  Rotjanamanee  )  แปลว่า  แก้วงาม  รจเรข  (  Rotjares  ,  Rotjarekh )  แปลว่า  งาม  รจเลข  (  Rotjales , Rotjalekh  )  แปลว่า  งาม  รัชตา  (  Ratchata  )  แปลว่า  เงิน  รัชตามณี  (  Ratchatamanee  )  แปลว่า  ของมีค่า  ,  เงินเพชรพลอย รัชตาภรณ์  (  Ratchataporn  )  แปลว่า  ผู้มีเงินเป็นเครื่องประดับ รัชดา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน  รัชดากาญจน์  (  Ratchadakan  )  แปลว่า  เงินทอง  รัชดากานต์  (  Ratchadakan  )  แปลว่า  เงินอันเป็นที่รัก  รัชดาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเงินเป็นเครื่องประดับ รัชฎา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน  รัชฎาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน รัชฏา  (  Ratchata  )  แปลว่า  เงิน  รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  ยามราตรี รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  รัชนีทิพย์  (  Ratchaneetip  )  แปลว่า  ราตรีเป็นของเทวดา รมณี  (  Rommanee  )

ชื่อผู้หญิงที่มีตัว ล

รูปภาพ
          ชื่อผู้หญิงที่มีตัว ล  มีดังนี้  อาทิเช่น  ลดา   (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย  ลดากมล  (  Ladakamol  )  แปลว่า  เครือเถาบัว  ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาอันเป็นที่รัก  ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาทอง  ลดาทิพย์  (  Ladatip  ,  Ladathip  )  แปลว่า  เครือเถาเทวดา  ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร  ลดาพัชร์  (  Ladapach  ,  Ladapat  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร  ลดาภัทร์  (  Ladapat  )  แปลว่า  เครือเถาน่ารัก  ลดาวัลย์  (  Ladawal  ,  Ladawan  )  แปลว่า   ชื่อไม้เถา ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเครื่องประดับ ลดาพร  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครือเถาผู้นำสุขมาให้  ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งราตรี ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  เครือเถานาง ลดาสุรีย์  (  Ladasuree  )  แปลว่า  เครือเถาตะวัน ลดามณี  ( Ladamanee  )  แปลว่า  เครือเถาเพชรพลอย ละไม  (  Lamai  )  แปลว่า  งามชวนดู ลออ  (  Laor  )  แปลว่า  งาม  ลออวรรณ  (  Laorwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง ล

ชื่อผู้ชายที่มี ตัว จ

รูปภาพ
      ชื่อผู้ชายที่มีตัว จ นำหน้า มีดังนี้  อาทิเช่น  จิต  (  Jit  )  แปลว่า  ใจ จิตต์  (  Jit  )  แปลว่า  ใจ  ,  จิต  จินต์  (  Jin  )  แปลว่า  คิด  จักร  (  Jak  )  แปลว่า  อาวุธที่เป็นวงกลมมเป็นแฉกๆ  , วงกลม เจต  (  Jet  )  แปลว่า  สิ่งที่คิด  ,  ใจ  ใจ  (  Jai  )  แปลว่า  ความรู้สึกนึกคิดในคน แจง  (  Jaeng  )  แปลว่า  แจก  ,  ขยาย  แจ้ง  (  Jaeng  )  แปลว่า  สว่าง  ,  บอก  แจ่ม  (  Jaem  )  แปลว่า  กระจ่าง  ,  ชัดเจน เจิม  (  Jerm  )  แปลว่า  เสริม  ,  เพิ่ม  จตุรงค์  (  Jaturong  )  แปลว่า   สี่สี  ,  สี่เหล่า  จรส  (  Jaros  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  จมร  (  Jamorn  )  แปลว่า  ชื่อสัตว์จำพวกหนึ่ง  จรัล  (  Jaran  ,  Jaral  )  แปลว่า  เดินไป  จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  จรูญ  (  Jarun  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  จารึก  (  Jaruk  )  แปลว่า  การเขียนบนแผ่นศิลาหรือโลหะ จำนง  (  Jamnong  )  แปลว่า  ตั้งใจ  ,  หวัง  จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  จรัส  จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  จรูญ  ,  รุ่งเรือง  เจริญ  (  Jarern  )  แปลว่า 

ชื่อที่มีคำว่า วิ - พิ

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า วิ หรือ พิ  ที่สะกดต่างกันแค่ คำว่า วิ หรือ พิ จะมีความหมายต่างกัน หรือ เหมือนกัน  อาทิเช่น    ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งาม  วิจิตรา  (  Wijittra  )  แปลว่า  งาม  พิมล  (  Pimol  )  แปลว่า  งาม  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด วิมล  (  Wimol  )  แปลว่า  งาม  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด พิมลวรรณ  (  Pimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด  วิมลวรรณ  (  Wimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด  พิลาวัณย์  (  Pilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง  วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง  พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้บริสุทธิ์  ,  ผู้สดใส  ,  ผู้หมดจด  วิสุทธิณี  (  Wisuttinee  )  แปลว่า  ผู้บริสุทธิ์  ,  ผู้สดใส  ,  ผู้หมดจด  พิลาส  (  Pilas  )  แปลว่า  งาม  วิลาส  (  Wilas  )  แปลว่า  งาม  พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม  วิไล  (  Wilai  )  แปลว่า  งาม  พิไลวรรณ  (  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  พิริยา  (  Piriya  )  แปลว่า  ความเพียร  วิริยา  (  Wir

ชื่อผู้ชายที่เกี่ยวกับต้นดอกไม้ หรือ ต้นไม้

รูปภาพ
      ชื่อผู้ชายที่เกี่ยวกับ ต้นดอกไม้ หรือ ต้นไม้ มีดังนี้  อาทิเช่น  กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  แปลว่า  บัว  บัว  (  Bua  )  แปลว่า  ไม้จำพวกหนึ่งที่เกิดในตมมักขึ้นในน้ำมี หลายชนิด กระเจี๊ยบ  (  Krajiab  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง ใบและผล มีรสเปรี้ยวรับประทานได้ ผลนำมาทำเครื่องดื่มได้ กฤษณา  (  Kritsana  )  แปลว่า  ไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งเป็นไม้หอมมีสีดำ มักใช้ทำยา กล้วย  (  Kluoy  )  แปลว่า  ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีลำต้นเป็นกาบๆ ผลรับประทานได้ กลอย  (  Kloy  )  แปลว่า  ไม้เถาชนิดหนึ่งหัวรับประทานได้ กล้า  (  Kla  )  แปลว่า  ต้นข้าวที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกที่อื่น กานน  (  Kanon  )  แปลว่า  ต้นไม้ชนิดหนึ่ง  กุสุม  (  Kusum  )  แปลว่า  ดอกไม้  โกมล  (  Komol  ,  Komon  )  แปลว่า  ดอกบัว  โกเมศ  (  Komes  )  แปลว่า  ดอกบัว  โกมุท  (  Komut  )  แปลว่า  บัวแดง ปัทม์  (  Pat  )  แปลว่า  บัวหลวง โกสน  (  Koson  )  แปลว่า  ต้นไม้ใบพวกหนึ่ง  โกสุม  (  Kosum  )  แปลว่า  ดอกไม้ ไกร  (  Krai  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  ชื่

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า ธาร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ธารลดา  (  Tanlada  )  แปลว่า  การรับไว้ซึ่งเครือเถา  ,  เชื้อสายลำน้ำ ธารกมล  (  Tankamol  )  แปลว่า  ลำน้ำใจ ,  ธารกนก  (  Tankanok  )  แปลว่า  ลำน้ำทอง ธารชมพู  (  Tanchompoo  )  แปลว่า  ลำน้ำไม้หว้า ธารบงกช  (  Tanbongkoch  )  แปลว่า  ลำน้ำบัว  ธารพิมล  (  Tanpimol  )  แปลว่า  ลำน้ำสะอาด ธารพิรุณ  (  Tanpirun  ) แปลว่า  ลำน้ำฝน  ธารรัชนี  (  Tanratchanee  )  แปลว่า  ลำน้ำแห่งราตรี ธารลาวัณย์  (  Tanlawan  )  แปลว่า  ลำน้ำงามยิ่ง ธารสวรรค์  (  Tansawan  )  แปลว่า  ลำน้ำเมืองฟ้า  ธารทิพย์  (  Tantip  ,  Tanthip  )  แปลว่า  ลำน้ำเป็นของเทวดา ธารธารา  (  Tantara  )  แปลว่า  การทรงไว้ซึ่งสายน้ำ พิมพ์ธาร  (  Pimtan  )  แปลว่า  รูปลำน้ำ พิมพ์ธารา  (  Pimtara  )  แปลว่า  รูปสายน้ำ   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  ธาร  (  Tan  )  แปลว่า  การทรงไว้  ,  การรับไว้  ,  ลำน้ำ  จิรธาร  (  Jiratan  )  แปลว่า  การรับไว้นาน  ,  ลำน้ำอันยั่งยืน ชลธาร  (  Chonlatan  )  แปลว่า  ลำน้

ชื่อที่เกี่ยวกับ อัญมณี

รูปภาพ
      ชื่อที่เกี่ยวกับอัญมณี  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร เพชราพร  ( Petcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้ เพชรลดา  (  Petlada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร พัชรา  (   Patchara  )  แปลว่า  เพชร พัชราภา  (  Patcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร พัชราพร  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้ พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ  กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ กนกภรณ์  (  Kanokporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ กาญจนามณี  (  Kanjanamanee  )  แปลว่า  ทองคำเพชรพลอย รัชฎาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน รัชตาภรณ์  (  Ratchataporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน  มุกดาภรณ์  (  Mukdaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับมุก มุกลดา  (  Muklada  )  แปลว่า  เชื้อสายมุก พลอยทับทิม 

มีตัว อ นำหน้าจะสะกดอย่างไร

รูปภาพ
    ชื่อ หรือ คำ ที่มีตัว อ นำหน้าจะสะกดอย่างไร อาทิเช่น   ชื่อผู้หญิง มีดังนี้  องุ่น  (  Angun  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถา มีผลเป็นพวง อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์แรกขึ้น  อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์แรกขึ้น  อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นาง  ,  นางงาม  ,  ผู้หญิง  อนงค์ลดา  (  Anonglada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย อนุสรา  (  Anusara  )  แปลว่า  ระลึก ,  คิดถึง  ,  คำนึงถึง  อนุสราภรณ์  (  Anusaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีความระลึกถึงเป็นเครื่องประดับ อนุสราพร  (  Anusaraporn  )  แปลว่า  ความคิดถึงนำสุขมาให้ อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ความรู้ยิ่ง  อภิรดี  (  Apiradee  )  แปลว่า  ความยินดี  อภิรมย์  (  Apirom  )  แปลว่า  ดีใจ  ,  เพลิดเพลิน อภิสมัย  (  Apisamai  )  แปลว่า  ความบรรลุ  ,  การถึง  อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย , ยั่งยืน อมราภรณ์  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน อร  (  Orn  )  แปลว่า    นาง  ,  สวย  ,  งาม อรชร  (  Orrachorn  )  แปลว่า  งาม  อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้มีสกุล  อรพิ

ชื่อนี้หมายถึงอะไร

รูปภาพ
    ชื่อไทยนี้หมายถึงอะไร  ในภาษาอังกฤษ  อาทิเช่น   ชื่อผู้หญิง  หมี  (  Mee  )  หมายถึง  bear น้ำค้าง  (  Namkang  )  แปลว่า  dew วุ้น  (  Wun  )  หมายถึง  jelly ของขวัญ  (  Kongkhwan  )  หมายถึง  present แมงปอ  (  Maengpor  )  หมายถึง  dragonfly ดุจ  (  Duj  )  หมายถึง like , look like เหมือนฝัน  (  Muanfan  )  หมายถึง look like dream ดรีม  (  Drem  )  หมายถึง  dream รวง  (  Ruong  )  หมายถึง  bore รวงข้าว  (  Ruongkhao  )  หมายถึง  ears of corn รวงผึ้ง  (  Ruongphung  )  หมายถึง  hive เรือน  (  Ruan  )  หมายถึง  house  สกาว  (  Sakao  )  หมาย white น้ำหอม  (  Namhom  )  หมายถึง  lotion   ชื่อผู้ชาย  เอ  (  A  )  หมายถึง  a , one เมฆ  (  Mek  )  หมายถึง  cloud เก่ง  (  Keng  )  หมายถึง  clever เด่น  (  Den  )  หมายถึง eminent ไกล  (  Klai  )  หมายถึง far  ใกล้  (  Klai  )  หมายถึง  near พิเศษ  (  Pises  )  หมายถึง  extra ธง  (  Tong  )  หมายถึง  flag  เปลวไฟ  (  Pliao fai  )  หมายถึง  flame กาว  (  Kao  )  หมายถึง  gum  ด่วน  ( 

ชื่อที่มีคำว่านันท์

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า นันท์ หรือ นันท  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  นันท์ทิชา  (  Nanticha  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี  ,  ผู้มีความรื่นเริง นันท์ธิดา  (  Nantida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความยินดี  นันท์ลดา  (  Nanlada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี  นันท์ทิพา  (  Nantipa  )  แปลว่า  วันแห่งความยินดี นันท์ทิวา  (  Nantiwa  )  แปลว่า  วันแห่งความยินดี นันทวัลย์  (  Nantawal  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี นันท์นภา  (  Nannapa  )  แปลว่า  ฟ้ามีความยินดี  ศศินันท์  (  Sasinan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์แห่งความยินดี ชุตินันท์  (  Chutinan  )  แปลว่า  ดวงดาวแห่งความยินดี ผาตินันท์  (  Phatinan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีเจริญขึ้น  จิตตินันท์  (  Jittinan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเลื่องลือ จิรนันท์  (  Jiranan  )  แปลว่า  ผู้มีความยืนดีอันยั่งยืน   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  นันทนิตย์  (  Nantanit  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันยั่งยืน  ,  ผู้มีความยินดีเสมอ นันทอมร  (  Nantaamorn  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันยั่งยืน