บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2019

ชื่อที่มีคำแปลว่า สว่าง

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำแปลว่า  สว่าง , รุ่งเรือง , แสง  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ชุติมา  (  Chutima   )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง  ชุติกานต์  (  Chutikan  )  แปลว่า  ความรุ่งเรืองอันเป็นที่รัก ชุติภรณ์  (  Chutiporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ  โชติรส  (  Chotiros  )  แปลว่า  เพชรน้ำดี , แก้วที่มีรัศมีรุ่งเรือง  ประภัสสร  (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  ,  ประภัสสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  ประภัสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  , แสง  ,  แสงไฟ  ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง , รัศมี  นภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ณภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า ในแสงสว่าง  ,  ที่มีแสงสว่าง ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ปภัสสรา  (  Papassara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ปภัสรา  (  Papassara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  รุจา  (  Ruja  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง  รุจากานต์  (  Rujakan  ) 

คำที่แปลว่า พ่อ

รูปภาพ
      คำที่แปลว่า พ่อ มีอยู่หลายคำ ส่วนมากทุกท่านรู้จักแล้ว ในที่นี้ จะนำคำว่า  ชนิดา  ที่แปลว่า พ่อ  มาตั้งเป็นชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ  ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้พ่อ  ชนิดากานต์  ( Chanidakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของพ่อ  ชนิดาวัลย์  (  Chanidawal  ,  Chanidawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ  ชนิดาลักษณ์  (  Chanidalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนพ่อ  ชนิดาณัฐ  (  Chanidanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ของพ่อ  ชนิดาทิพ  (  Chanidatip  ,  Chanidathip  )  แปลว่า  วันพ่อ  ชนิดาภัสร์  (  Chanidapas  )  แปลว่า  ผู้เป็นแสงสว่างแห่งพ่อ  ชนิดาภัทร์  (  Chanidapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักของพ่อ  กมลชนิดา  (  Kamolchanida  )  แปลว่า  ดวงใจพ่อ ขวัญชนิดา  (  Khwanchanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญของพ่อ  เครือชนิดา  (  Kruachanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ ดุจชนิดา  ( 

ชื่อที่มีคำว่า จริย

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า จริย หรือ จริยะ หรือ จริยา มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้      ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า  ความประพฤติ  ,  กิริยาที่ควรประพฤติ  จริยาภรณ์  (  Jariyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ เป็นเครื่องประดับ  จริยาพร  (  Jariyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤตินำสุขมาให้  จริยาณี  (  Jariyanee  )  แปลว่า  นางผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ จริยาสินี  (  Jariyasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ  จริยาวรรณ  (  Jariyawan  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติแห่งความงาม  จริยาวัลย์  (  Jariyawal ,  Jariyawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ  จริยาทิพย์  (  Jariyathip  ,  Jariyatip  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติเป็นของเทวดา    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  จริยกานต์  (  Jariyakan  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติอันเป็นที่รัก  จริยพงศ์  (  Jariyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ  จริยพงษ์  (  Jariyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ  จริยกุล  (  Jariy

ชื่อที่มีคำว่า จรรยา

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า จรรยา  หรือ  จรรย์  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  จรรยา  (  Janya  )  แปลว่า  ความประพฤติ  ,  กิริยาที่ควรประพฤติ จรรยานุช  (  Janyanuch  )  แปลว่า  นุชผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ จรรยานิตย์  (  Janyanit  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติเสมอ  จรรยารัตน์  (  Janyarat  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติอันประเสริฐ  จรรยาวัลย์  (  Janyawal  ,  Janyawan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ  จรรยาลักษณ์  (  Janyalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่มีกิริยาที่ควรประพฤติ  สุจรรยา  (  Sujanya  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติดี  ,  ผู้มีกิริยาที่ ควรประพฤติดี  ขวัญจรรยา  (  Khwanjanya  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติดี จารุจรรยา  (  Jarajanya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาน่ารัก ฐิติจรรยา  (  Titijanya  )  แปลว่า  ผู้ตั้งอยู่ในกิริยาที่ควรประพฤติ  ประไพจรรยา  (  Prapaijanya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติงาม  ประภาจรรยา  (  Prapajanya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติเป็นแสงสว่าง  พิมพ์จรรยา  (  Pimjanya  )  แปลว่

ชื่อที่มีคำว่า มรรค

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า มรรค  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  มรรควัลย์  (  Makkawal  ,  Makkawan  )  แปลว่า  ทางแห่ง เครือเถา  ชุติมรรค  (  Chutimak  )  แปลว่า  ทางแห่งความรุ่งเรือง  ธนมรรค  (  Tanamak  )  แปลว่า  ทางแห่งทรัพย์สิน  ยลมรรค  (  Yonlamak  )  แปลว่า  มองดูทาง  ลดามรรค  (  Ladamak  )  แปลว่า  ทางแห่งเครือเถา  สกาวมรรค  (  Sakaomak  )  แปลว่า  ทางสะอาด    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น มรรค  (  Mak  )  แปลว่า  ทาง  ,  เหตุ  มรรคพงศ์  (  Makkapong  )  แปลว่า  ทางแห่งเชื้อสาย  มรรคพงษ์ (  Makkapong  )  แปลว่า  ทางแห่งเชื้อสาย  มรรคกุล  (  Makkakul  )  แปลว่า  ทางแห่งเชื้อสาย  มรรคกานต์  (  Makkakan  )  แปลว่า  ทางแห่งผู้เป็นที่รัก มรรคพร  (  Makkaporn  )  แปลว่า  ทางที่นำสุขมาให้  มรรคณัฐ  (  Makkanat  )  แปลว่า  ทางแห่งนักปราชญ์  มรรคณัฏฐ์  (  Makkanat  )  แปลว่า  ทางแห่งนักปราชญ์  มรรคเดช  (  Makkadech  )  แปลว่า  ทางแห่งความสุกใส  ,  ทางแห่งชื่อเสียง  มรรคนนท์  (  Makkanon  )  แปลว่า  ทางแห่งผู้มีความยินดี  ม

ชื่อที่มีคำว่า ศิร ( ศิระ )

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  ศิร  (  ศิระ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง อาทิเช่น  ศิรกันยา  (  Sirakanya  )  แปลว่า  ยอดหญิงงาม , นางงามที่สุด ศิรกัลยา  (  Sirakanlaya  )  แปลว่า  ยอดหญิงงาม  ,  นางงามที่สุด ศิรพิมล  (  Sirapimol  )  แปลว่า  ผู้ปราศจากมลทินที่สุด , งดงามที่สุด ศิรวิมล  (  Sirawimol  )  แปลว่า  ผู้ปราศจากมลทินที่สุด  ,  งดงามที่สุด ศิรมณี  (  Siramanee  )  แปลว่า  ยอดแห่งเพชรพลอย  ศิรรัชนี  (  Siraratchanee  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งราตรี  ศิรลดา  (  Siralada  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งเครือถา  ศิรสมร  (  Sirasamorn  )  แปลว่า  ยอดนางงาม    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  ศิระ  (  Sira  )  แปลว่า  ยอด  ,  ปลาย  ,  ที่สุด  ศิรกานต์  (  Sirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด  ศิรกรณ์  (  Sirakorn  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดที่สุด  ศิรเจษฎ์  (  Sirajes  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด  ศิรชัย  (  Sirachai  )  แปลว่า  การชนะเลิศ  ศิรชาญ  (  Sirachan  )  แปลว่า  ผู้คล่องแคล่วที่สุด  ศิรเชษฐ์  (  Sirachet  )  แปลว่า  พี่คนโตที่สุด  ศิรธนา  (  S

ชื่อที่มีตัว ฤ

รูปภาพ
      ชื่อที่มีตัว ฤ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ฤดี  (  Rudee  )  แปลว่า  ความยินดี  ดุจฤดี   (  Dujrudee  )  แปลว่า  เหมือนมีความยินดี ดลฤดี  (  Dolrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี  ดวงฤดี  (  Duongrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี  ฤทัย  (  Rutai  )  แปลว่า  ใจ  ฤทัยกานต์  (  Rutaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ  ฤทัยรัตน์  (  Rutairat  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันประเสริฐ ฤทัยทิพย์  (  Rutaitip  ,  Rutaithip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา  ดุจฤทัย  (  Dujrutai  )  แปลว่า  เหมือนใจ ดวงฤทัย  (  Duongrutai  ) แปลว่า  ดวงใจ  ,  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ  พิมพ์ฤทัย  (  Pimrutai  )  แปลว่า  พิมพ์ใจ  ลดาฤทัย  (  Ladarutai  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ หฤทัย  (  Harutai  )  แปลว่า  ใจ  หฤทัยทิพย์  (  Harutaitip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา  ดุจหฤทัย  (  Dujharutai  )  แปลว่า  เหมือนใจ  ดวงหฤทัย  (  Duongharutai  )  แปลว่า  ดวงใจ  ,  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  ฤทธิ์  (  Rit  )  แปลว่า  อำนาจ 

ชื่อที่สะกดด้วยสระ เ-ียม

รูปภาพ
       ชื่อที่สะกดด้วยสระ เ-ียม มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  เจียมจิต  (  Jiamjit  )  แปลว่า  รู้จักประมาณใจ  เจียมจิตต์  (  Jiamjit  )  แปลว่า  รู้จักประมาณใจ    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  เขียม  (  Khiam  )  แปลว่า  ประหยัด  เคียม  (  Kiam  )  แปลว่า  ไหว้  ,  คำนับ  ,  ตรง  เจียม  (  Jiam  )  แปลว่า  รู้จักประมาณ  เทียม  (  Tiam  )  แปลว่า  เสมอ  , เท่า  เนียม  (  Niam  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้เล็กๆใบมีกลิ่นหอมใช้ผสมกับปูนกินหมาก , ใช้เรียกช้างพลายที่มี งาสั้น  เปี่ยม  (  Piam  )  แปลว่า  เต็มฝั่ง  ,  ล้น  ,เต็มบริบรูณ์  เปี่ยมพงศ์  (  Piampong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเต็มบริบูรณ์  เปี่ยมพงษ์  (  Piampong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเต็มบริบูรณ์  เปี่ยมกุล  (  Piamkul  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเต็มบริบูรณ์  เปี่ยมศักดิ์  (  Piamsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถเต็มที่  ,  ผู้มีความเชี่ยวชาญเต็มที่ เปี่ยมยศ  (  Piamyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีเต็มที่  เปี่ยมวิทย์  (  Piamwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เต็มที่  เปี่ยมวิชญ์  ( 

ชื่อที่มีคำว่า ศักดิ์

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า ศักดิ์ ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชายมี ดังนี้  อาทิเช่น ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า  ความสามารถ , ความเชี่ยวชาญ , อำนาจ , ที่พึ่ง , กำลัง  ศักดา  (  Sakda  )  แปลว่า  อำนาจ  ศักดิ์สิทธิ์  (  Saksit  )  แปลว่า  ขลัง  ศักรินทร์  (  Sakkarin  )  แปลว่า  พระอินทร์  ศักดิ์จรัส  (  Sakjaras  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถรุ่งเรือง  ศักดิ์ชัย  (  Sakchai  )  แปลว่า  ผู้ชนะด้วยความสามารถ ศักดิ์ดนัย  (  Sakdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความสามารถ  ศักดิ์มนัส  (  Sakmanas  )  แปลว่า  อำนาจแห่งใจ  ศักดิ์เมธา  (  Sakmeta  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญที่รอบคอบ  ศักดิ์เมธี  (  Sakmetee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ  จิรศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถอันยั่งยืน จุฑาศักดิ์  (  Jutasak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญยิ่ง  ชาญศักดิ์  (  Chansak  )  แปลว่า  ผู้มีความคล่องแคล่วและมีความเชี่ยวชาญ กิตติศักดิ์  (  Kittisak  )  แปลว่า  ผู้มีคำเล่าลือในความสามารถ เกษมศักดิ์  (  Kasemsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสบายใจในความสามารถ  เกียรติศักดิ์ 

ชื่อที่มีคำว่า ดนุชา หรือ ดนยา

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า ดนุชา  หรือ  ดนยา ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง ดังนี้ อาทิเช่น ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง  ดนุชากานต์  (  Danuchakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  ดนุชาณัฐ  (  Danuchanat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ ดนุชาณัฏฐ์  (  Danuchanat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์  ดนุชาทิพย์  (  Danuchatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา  ดนุชาลักษณ์  (  Danuchalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี  ดนุชาพรรณ  (  Danuchapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  ดนุชาพันธุ์  (  Danuchapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  ดนุชาพร  (  Danuchaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้  ดนุชาภัสร์  (  Danuchapas  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง  ดนุชาภัทร์  (  Danuchapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก  ดนุชามณี  (  Danuchamanee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีค่าดั่งเพชร ดนุชารัตน์  (  Danucharat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  ดนุชาภรณ์  (  Danuchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง ดุจดนุชา  (  Dujdanucha  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  ฐิติดนุชา  (  Ti

ชื่อที่มีคำว่า ดนัย

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า ดนัย  มักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น  ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย  ดนัยกานต์  (  Danaikan  )  แปลว่า  ลูกชายอันเป็นที่รัก  ดนัยกุล  (  Danaikul  ,  Danaikun  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย ดนัยรัฐ  (  Danairat  )  แปลว่า  ลูกชายแห่งแว่นแคว้น  ดนัยรัตน์  (  Danairat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้ประเสริฐ  ดนัยลักษณ์  (  Danailak  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีลักษณะดี  ดนัยวัฒน์  (  Danaiwat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ  ดนัยพัฒน์  (  Danaipat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ  ดนัยภัทร์  (  Danaipat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้น่ารัก  ดนัยภัสร์  (  Danaipas  )  แปลว่า  ลูกชายผู้รุ่งเรือง  ดนัยพงศ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  ดนัยพงษ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  ดนัยพันธุ์  (  Danaipan  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย ดนัยสัณห์  (  Danaisan  )  แปลว่า  ลูกชายผู้สุภาพ  ,  ลูกชายผู้เกลี้ยงเกลา  ดนัยสันต์  (  Danaisan  )  แปลว่า  ลูกชายผู้สงบ  กรณ์ดนัย  (  Korndanai  )  แปลว่า  ลูกชายฉลาด  กีรติดนัย 

ชื่อที่มีคำว่า ธิดา

รูปภาพ
        ชื่อที่มีคำว่า ธิดา มักพบในชื่อของผู้หญิง มีดังนี้  อาทิเช่น  ธิดา  (  Tida , Thida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง  ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก  ธิดาทิพย์  (  Tidatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา  ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  ธิดาลักษณ์  (  Tidalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี  ธิดามณี  (  Tidamanee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีค่าดั่งเพชร  ธิดาวรรณ  (  Tidawan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  ธิดาวัลย์  (  Tidawan  ,  Tidawal  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเครือเถา  ธิดาพรรณ  (  Tidapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  จิรธิดา  (  Jiratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน  จุไรธิดา  (  Juraitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีไรผม  ณัฐธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์  ณัฏฐ์ธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์  ธนธิดา  (  Tanatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีทรัพย์สิน  ธีรธิดา  (  Teeratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์  ,  ลูกหญิงผู้มีความมั่นคง  นันท์ธิดา  (  Nantida  )  แปล

ชื่อผู้ชายที่ไม่มีสระ

รูปภาพ
     ชื่อผู้ชายที่ไม่มี สระ  มีดังนี้  อาทิเช่น  กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง  กนกพงศ์  (  Kanokpong  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  กนกพงษ์  (  Kanokpong  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  แปลว่า  บัว  ,  ใจ  ,  หัวใจ  กมลพงศ์  (  Kamolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งดวงใจ  กมลพงษ์  (  Kamolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งดวงใจ  กรกฎ  (  Korrakod , Korrakot  )  แปลว่า  ปู  , ราศีกลุ่มดาวรูปปู กรกฏ  (  Korrakot  )  แปลว่า  ปู  ,  ราศีกลุ่มดาวรูปปู  กรณ์  (  Korn  ,  Gorn  )  แปลว่า  ฉลาด  ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  นก  ,  ผู้ไปในอากาศ  , ฟุ้งไป ขจรพงศ์  (  Khajornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนก  ขจรพงษ์  (  Khajornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนก  ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  มิ่ง  ,  สิริ  ,  ศรี  ,  ความดี  ,  ความเจริญ  ,  ความมีใจอยู่กับตัว  , ผมที่ขึ้นเวียน เป็นก้นหอย , กำลังอย่างหนึ่งในตัวคน จมร  (  Jamorn  )  แปลว่า  ชื่อสัตว์จำพวกหนึ่ง  จรัล  (  Jaran  ,  Jaral  )  แปลว่า  เดินไป  จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  จรัสพงศ์  (  Jar

ชื่อผู้หญิงที่ไม่มีสระ

รูปภาพ
       ชื่อผู้หญิงที่ไม่มีสระ  (  ะ , า ,  ิ , ี , ึ , ื ,  ุ ,   ู , ไ , ใ , ำ , เ- า , เ , แ ) มีดังนี้  อาทิเช่น  กนกพร  (  Kanokporn  )  แปลว่า  ทองนำสุขมาให้ กนกภรณ์  (  Kanokporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ กนกวรรณ  (  Kanokwan  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม  กนกพรรณ  (  Kanokpan  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม  กนกอร  (  Kanokorn  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  กมลวรรณ  (  Kamolwan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม  กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม  กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า  ไหว้  ,  พนมมือไหว้ดั่งดอกบัวตูม กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ไหว้  ,  พนมมือไหว้ดั่งดอกบัวตูม กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้ ขวัญกมล  (  Khwankamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นศรีแห่งดวงใจ  ,  ผู้เป็นความดีแห่งดวงใจ พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้  ดวงกมล  (  Duongkamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ  จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว  จงกลวรรณ  (  Jongkolwan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม  จงกลพรรณ  (  Jongkolpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม 

ชื่อที่มีคำว่า รี

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า รี  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น จามรี  (  Jamaree  )  แปลว่า  ชื่อเนื้อทรายมีขนละเอียด จรี  (  Jaree  )  แปลว่า  มีด  ,  หอก  ,  ดาบ จารี  (  Jaree  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติ จารีรัตน์  (  Jareerat  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติอันประเสริฐ จุรี  (  Juree  )  แปลว่า  มีด จุรีรัตน์  (  Jureerat  )  แปลว่า  มีดแก้ว ,  มีดเพชร สุจารี  (  Sujaree  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติดี ,ผู้ประพฤติงาม ภมรี  (  Pamaree  )  แปลว่า  ผึ้ง , ผึ้งตัวเมีย โนรี  (  Noree  )  แปลว่า นกที่มีรูปร่างคล้ายนกแก้ว แต่มีขนสีแดง โนรีกุล  (  Noreekul  )  แปลว่า  เชื้อสายโนรี  นรี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง นารี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง นรีกานต์  (  Nareekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  พิชญนรี  (  Pitchayanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  พิชญานรี  (  Pitchayanaree  ) แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  ลักษณานรี  (  Laksanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  ลักขณานรี  (  Lakkhananaree  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี 

ชื่อที่มีคำออกเสียงว่า พิด

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำออกเสียงว่า พิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  แลดู  ,  เพ่งดู  ชวนพิศ  (  Chuonpis  )  แปลว่า  งามน่ามอง ประพิศ  (  Prapis  )  แปลว่า  งาม พิศวาส  (  Pissawas  )  แปลว่า  ความรักใคร่ พิสมร  (  Pissamorn  )  แปลว่า  เครื่องรางชนิดหนึ่ง  พิสมัย  (  Pissamai  )  แปลว่า  ความรัก  ,  ความปลื้มใจ  พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์  จุฑาพิชญ์  (  Jutapich  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์ พิมพ์พิชญ์  (  Pimpich  )  แปลว่า  รูปนักปราชญ์  เพ็ญพิชญ์  (  Penpich  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนักปราชญ์ สิริพิชญา  (  Siripitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ  โศภิต  (  Sopit  )  แปลว่า  งาม  โศภิตา  (  Sopita  )  แปลว่า  งาม  โศภิตาภรณ์  (  Sopitaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม โศภิษฐ์  (  Sopit  )  แปลว่า  งามยิ่ง   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  พิชญ์  (  Pich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  พิชญากานต์  (  Pitchayakan  ) 

ชื่อที่มีคำว่า ทิพย์

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า ทิพย์  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กรองทิพย์  (  Krongtip  )  แปลว่า  กำไลเป็นของเทวดา  เครือทิพย์  (  Kruatip  )  แปลว่า  เชื้อสายเป็นของเทวดา จุฑาทิพย์  (  Jutatip , Juthathip  ) แปลว่า  ปิ่นเป็นของเทวดา จุไรทิพย์  (  Juraitip  )  แปลว่า  ไรผมเป็นของเทวดา  ชไมทิพย์  (  Chamaitip  )  แปลว่า  ทั้งคู่เป็นของเทวดา ชลาทิพย์  (  Chalatip  )  แปลว่า  น้ำทิพย์  ชุติทิพย์  (  Chutitip  )  แปลว่า  ความรุ่งเรืองเป็นของเทวดา , ดวงดาวเป็นของเทวดา ฐิติทิพย์  (  Tititip  ,  Thititip  )  แปลว่า  การดำรงอยู่เป็นของเทวดา  ทิพย์ชีวัน  (  Tipcheewan  )  แปลว่า  สิ่งมีชีวิตเป็นของเทวดา  ทิชาทิพย์  (  Tichatip  )  แปลว่า  นกเป็นของเทวดา  ,  ผู้เกิดสองหนเป็นของเทวดา ทิพาทิพย์  (  Tipatip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา  ทิวาทิพย์  (  Tiwatip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา ธนาทิพย์  (  Tanatip  )  แปลว่า  ทรัพย์สินเป็นของเทวดา  นภาทิพย์  (  Napatip  )  แปลว่า  ฟ้าเป็นของเทวดา นรีทิพย์  (  Nareetip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทว

ชื่อที่มีคำว่า ไพ

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า ไพ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู่ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม  ประไพภัสร์  (  Prapaipas  )  แปลว่า  แสงงาม  , รัศมีงาม ประไพกานต์  (  Prapaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  ประไพชนา  (  Prapaichana  )  แปลว่า  คนงาม  ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงาม  ประไพกัลยา  (  Prpaikanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  ประไพทิพย์  (  Prapaitip  ,  Prapaithip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา  ประไพธิดา  (  Prapaitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม ประไพนรี  (  Prapainaree  )  แปลว่า  นางงาม  ประไพนุช  (  Prapainuch  )  แปลว่า  น้องงาม  ประไพเนตร  (  Prapainet  )  แปลว่า  ดวงตางาม  ประไพพักตร์  (  Prapaipak  )  แปลว่า  หน้างาม  ประไพภัทร์  (  Prapaipat  )  แปลว่า  งามน่ารัก ดุจประไพ  (  Dujprapai  )  แปลว่า  เหมือนงาม  บุญประไพ  (  Bunprapai  )  แปลว่า  ความดีงาม  ,  กุศลงาม  ปรางประไพ  (  Prangprapai  )  แปลว่า  แก้มงาม  พิมพ์ประไพ  (  Pimprapai  )  แปลว่า 

ชื่อที่มีคำว่า ไล

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า ไล  ส่วนมากมักพบในชื่อของผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น กำไล  (  Kamlai  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือ กำไลกาญจน์  (  Kamlaikan  )  แปลว่า  กำไลทอง  ไฉไล  (  Chailai  )  แปลว่า  งาม  พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม  พิไลวรรณ  (  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  พิไลกาญจน์  (  Pilaikan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง  พิไลกานต์  (  Pilaikan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก  พิไลพันธุ์  (  Pilaipan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  พิไลกุล  (  Pilaikul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  พิไลลดา  (  Pilailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม  พิไลวัลย์  (  Pilaiwal  ,  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม  พิไลลักษณ์  (  Pilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  พิไลพัชร์  (  Pilaipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  พิไลรัตน์  (  Pilairat  )  แปลว่า  แก้วงาม  พิไลมณี  (  Pilaimanee  )  แปลว่า  เพชรงาม  ,  แก้วงาม  พิไลมาศ  (  Pilakmas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  ,  ทองคำแห่งความงาม พิไลมาส  (  Pilaimas  )  แ

ชื่อที่มีคำว่า วี

รูปภาพ
       ชื่อที่มีคำว่า วี มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ฉวี  (  Chawee )  แปลว่า  ผิวพรรณ ,  ผิวกาย , ผิว ฉวีวรรณ  (  Chaweewan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวพรรณงาม  ทวีสิน  (  Taweesin  )  แปลว่า  มีทรัพย์เพิ่มขึ้น  เมธาวี  (  Metawee  ,  Metavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  รวีวรรณ  (  Raweewan  ,  Raveewan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดวงตะวัน  รวีพรรณ  (  Raweepan  ,  Raveepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดวงตะวัน  รวีรัตน์  (  Raweerat  )  แปลว่า  ดวงตะวัน รวีกานต์  (  Raweekan  )  แปลว่า  ดวงตะวันอันเป็นที่รัก แสงรวี  (  Saerawee  ,  Saeravee  )  แปลว่า  แสงตะวัน  วีชนี  (  Weechanee  )  แปลว่า  พัด  วีรดา  (  Weerada  )  แปลว่า  ผู้กล้า  วีรนุช  (  Weeranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า  วีรลดา  (  Weeralada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า  วีรญา  (  Weeraya  )  แปลว่า  ผู้กล้า  วิภาวี  (  Wipawee  ,  Vipavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  กวี  (  Kawee  ,  Kavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  , นักปราชญ์ในทางบทกลอน ทวี  (

ชื่อที่ออกเสียงว่า อัน

รูปภาพ
      ชื่อที่ออกเสียงว่า อัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  การไหว้  อัญชัน  (  Anchan  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกไม้สีคราม อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่าอื่นๆ อัญพัชร์  (  Anyapach  )  แปลว่า  อัญมณี  อัญรัตน์  (  Anyarat  )  แปลว่า  อัญมณี อัญลดา  (  Anyalada )  แปลว่า  เชื้อสายที่ต่างออกไป อัญญา  (  Anya  )  แปลว่า  อื่น  ,  ต่างไป  ,  แปลกไป  อัญญาสินี  (  Anyasinee  )  แปลว่า  นางที่ต่างออกไป อัญญาณี  (  Anyanee  ) แปลว่า  นางที่ต่างออกไป อัญญาณีย์  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางผู้แตกต่าง  ,  นางผู้ต่างออกไป  อัญญานีย์  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางที่ต่างออกไป อัญญานุช  (  Anyanuch  )  แปลว่า  น้องที่ต่างออกไป อันธิกา  (  Antika  )  แปลว่า  กลางคืน    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  อัญกานต์  (  Anyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก อัญญะ  (  Anya  )  แปลว่า  อื่น  ,  ต่างไป  ,  แปลกไป  อัญญกานต์ (  Anyakan  )  แปลว่า  คนรักที่ต่างออกไป  ,  ผู้เป็นที่รักที่ต่างออกไป อัญญพงศ์  (  Anyap