ชื่อที่มีคำขี้นต้นด้วย " ว "

   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ว  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิ   เช่น

วจี  (  Wajee  , Vajee  )  แปลว่า   คำพูด

วจีรัตน์  (  Wajeerat  ,  Vajeerat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดุจเพชร

วัจนารัตน์  (  Watjanarat  ,  Vatjanarat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดุจ

เพชร

วนาลี   (  Wanalee  ,  Vanalee  )   แปลว่า  แนวป่า

วรรณา  (  Wanna   )  แปลว่า  ความงาม   ,  วัณณะ

วรรณี  (  Wannee  )  แปลว่า  ความงาม    ,   วัณณะ

วนิดา  (  Wanida  )   แปลว่า  หญิงสาว    ,  ผู้หญิง

วรางคณา  (  Warangkana  ,  Varangkana  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  เครือเถา

วัชรี  (  Watcharee)  แปลว่า  เพชร

วัลลี  (  Wanlee  )  แปลว่า  เครือเถา  ,    เชื้อสาย

วัลลีรัตน์  (  Wanleerat  )  แปลว่า   เชื้อสายเพชร

วารุณี  (  Warunee  ,  Varunee  )   แปลว่า  เทวีแห่งเหล้า

วิมล  (  Wimol  ,  Vimol  )  แปลว่า  งาม

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  )  แปลว่า  งามยิ่ง

วิมลพรรณ  (Wimolpan  )  แปลว่า  งามยิ่ง

วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปผลว่า  งามยิ่ง

วิริยา  (  Wiriya  ,  Viriya    )  แปลว่า  ผู้มีความเพียร

วิริยาภรณ์  (  Wiriyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องประดับ

วิริยารัตน์  (  Wiriyarat  Viriyarat    )  แปลว่า  แก้วแห่งความเพียร

วิลาสินี  (  Wilasinee  ,Vilasinee  )  แปลว่า  หญิงงาม

วิลาส  (  Wilas  ,  Vilas  )  แปลว่า  งาม

วิไล  (  Wilai  ,Vilai  )  แปลว่า  งาม

วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  ,  Vilaiwan  )  แปลว่า  งามยิ่ง

วิไลรัตน์  (  Wilairat  )   แปลว่า   เพชรงาม

วิสุทธิณี  (  Wisuttinee  ,Visuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

วาสนา  (  Wassana  ,Vassana  )  แปลว่า  ผลบุญ

วิจิตรา  (  Wijittra  ,  Vijittra )  แปลว่า  งาม

   ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

วงศ์  (  Wong  ,  Vong  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  ตระกูล

วงษ์  (  Wong  ,Vong  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,   ตระกูล

วทัญญู  (  Watanyoo  , Vatanyoo  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ

วนัส  (  Wanas  ,  Vanas  )  แปลว่า   ป่า

วนา  (  Wana  ,Vana  )   แปลว่า  ป่า

วโรดม  (  Warodom  ,  Varodom  )  แปลว่า  ประเสริฐสุด

วรุณ  (  Warun  ,Varun  )  แปลว่า  พิรุณ     เทวดาแห่งฝน

วัชรินทร์  (  Watcharin  ,Vatcharin  )    แปลว่า  เพชรพระอินทร์

วิจิตร  (  Wijit  Vijit  )   แปลว่า   งาม     งดงาม

วิทยา  (  Wittaya  ,  Vittaya  )  แปลว่า  ความรู้

วิเชียร  (  Wichian  )  แปลว่า  เพชร

วิชิต  (  Wichit  ,  Vichit  )  แปลว่า  ชนะ

วิชัย  (  Wichai  ,  Vichai  )  แปลว่า  ชนะ

วิโรจน์  (  Wirot  ,  Virot  )   แปลว่า   รุ่งเรือง

วิศาล  (  Wisan  ,  Wisal  )  แปลว่า  กว้างขวาง

วิสุทธิ์   (  Wisut  ,  Visut  )   แปลว่า   หมดจด    ,   สะอาด

วิศุทธิ์  (  Wisut  ,  Visut  )  แปลว่า  หมดจด   ,  สะอาด

วุฒิ  (  Wut  ,  Vut  )   แปลว่า  ความเจริญ

วุฒิศักดิ์  (  Wuttisak  )  แปลว่า  ผู้เชี่ยวชาญมีความเจริญ

วุฒิชัย  (  Wuttichai  )  แปลว่า  การชนะที่มีความเจริญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ