บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2017

ชื่อที่มีคำว่า ดา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า ดา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก กานดารัตน์  (  Kandarat  )  แปลว่า  นางแก้ว กานดาทิพย์  (  Kandatip  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา ทิพย์กานดา  (  Tipkanda  ,Thipkanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์ ญาดาภัส  (  Yadapas  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง ญาดาภัสร์  (  Yadapas  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง ญาดาภัทร์  (  Yadapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้น่ารัก  ,  นักปราชญ์ผู้เจริญ ญาดาภรณ์  (  Yadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์ ญาดาพร  (  Yadaporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้ ญาดาพัชร์  (  Yadapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  แก้วแห่วนักปราชญ์ ญาดามณี  (  Yadamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  เครือเถาแก้ว ลดาภรณ์  (  Ladaporn

ชื่อที่มีคำแปลว่า นางฟ้า

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำแปลว่า  นางฟ้า  หรือ  เทวดาผู้หญิง  หรือ เทวดา มีดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น เทวี  (  Tewee  ,  Tevee  )  แปลว่า  นางฟ้า  , เทวดาผู้หญิง นภาสินี  (  Napasinee  )  แปลว่า  นางฟ้า นภานาฏ  (  Napanat  )  แปลว่า  นางฟ้า นภาสุดา  (  Napasuda  )  แปลว่า  นางฟ้า นภานรี  (  Napanaree  )   แปลว่า  นางฟ้า ทิพย์สินี  (  Tipsinee  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา ทิพย์ลดา  (  Tiplada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาเป็นของเทวดา สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า  นางสวรรค์ สุธาสินี  (  Sutasinee  ,  Suthasinee  )  แปลว่า  เทวดาผู้หญิง อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า อัจฉรา  (  Atchara  )  แปลว่า  นางฟ้า ทิพย์อัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าเป็นของเทวดา ทิพอัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าสวรรค์ ลดาอัปสร  (  Ladaapsorn  )  แปลว่า  เครือเถานางฟ้า อัปสรลดา  (  Apsornlada  )  แปลว่า  เครือเถานางฟ้า   ชื่อผูชาย  อาทิเช่น เทวา  (  Tewa  ,  Teva  )  แปลว่า  เทวดา  ,  เทวดผู้ชาย เทพ  (  Tep  )  แปลว่า  เทวดา สุระ  (  Sura  )  แปลว่า  เทวดา

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า ทิ

รูปภาพ
     ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า  ทิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ทิฆัมพร  (  Ticomporn ,  Tikomporn   )  แปลว่า  ท้องฟ้า ทิชาภรณ์  (  Tichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้เกิดสองหน  , เครื่องประดับผู้เกิดสองครั้ง  ,  เครื่องประดับรูปนก ทิชาทิพย์  (  Tichatip  , Tichathip )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนเป็นของเทวดา  ,  นกเป็นของเทวดา ทิชารัตน์  (  Ticharat  )  แปลว่า  นกเพชรพลอย ทิชามณี  (  Tichamanee  )  แปลว่า  นกเพชรพลอย ทิชาภัทร์  (  Tichapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก ทิพา  (  Tipa  ,  Thipa  )  แปลว่า  วัน  ,  สวรรค์ ทิพาภรณ์  (  Tipaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับสวรรค์ ทิพาทิพย์  (  Tipatip  ,  Tipathip  )  แปลว่า  สวรรค์เป็นของเทวดา ทิพามณี  (  Tipamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน  คือ  ดวงตะวัน ทิพารัตน์  (  Tiparat  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน  คือ  ดวงตะวัน ทิพาพรรณ  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม ทิพาวรรณ  (  Tipawan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม ทิวาภรณ์  (  Tiwaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับสวรรค์ ทิวาทิพย์  (  Tiwati

ชื่อที่มีคำว่า ทวิชา

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  ทวิชา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ทวิชาภรณ์  (  Tawichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้เกิดสองหน, เครื่องประดับรูปนก ทวิชารัตน์  (  Tawicharat  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนที่ประเสริฐ ทิวชาพัชร์  (  Tawichapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้เกิดสองหน ทวิชาวัลย์  (  Tawichawan  ,  Tawichaawal  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เกิดสองหน ทวิชาวรรณ  (  Tawichawan  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนงาม  ,  ผู้มีความงาม ทวิชาพรรณ  (  Tawichapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม เพ็ญทวิชา  (  Pentawicha  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนก   พิมพ์ทวิชา  (  Pimtawicha  )  แปลว่า  รูปนก ภรณ์ทวิชา  (  Porntawicha  )  แปลว่า  เครื่องประดับนก   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   ทวิชา  (  Tawicha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหน  ,  นก ทวิชาพงศ์  (  Tawichapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนก ทวิชาพงษ์  (  Tawichapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนก ทวิชากุล  (  Tawichakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเกิดสองหน ทวิชากานต์  (  Tawichakan  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนอันเป็นที่รัก ทวิ

ชื่อที่มีคำว่า ขจี

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  ขจี  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  ,  นุ่ม  ,  เขียวสด ขจีวัลย์  (  Khajeewan  ,  Khajeewal  )  แปลว่า  เครือเถางาม  , เครือเถาเขียวสด ขจีวัลยา  (  Khajeewanlaya  )  แปลว่า  เครือเถางาม ขจีวรรณ  (  Khajeewan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง ขจีพรรณ  (  Khajeepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง ขจีกานต์  (  Khajeekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม ขจีลดา  (  Khajeelada  )  แปลว่า  เครือเถางาม ขจีนาฏ  (   Khajeenat  )  แปลว่า  นางงาม ขจีณัฐ  (  Khajeenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม ขจีณัฏฐ์  (  Khajeenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม ขวัญขจี  (  Khwankhajee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญงาม พิศขจี  (  Piskhajee  )  แปลว่า  แลดูงาม  ,  งามน่ามอง พิมพ์ขจี  (  Pimkhajee  )  แปลว่า  รูปงาม เพ็ญขจี  (  Penkhajee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม ขจีอัปสร  (  Khajeeapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้างาม ทิพย์ขจี  (  Tipkhajee  ,  Thipkhajee  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา ทิพขจี  (  Tipkhajee  )  แปลว่า  สวรรค์งาม ขจีรัตน์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ม ( มะ )

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  ม  ที่อ่านออกเสียงว่า  มะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ    ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  แก้วหินมีค่า มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  เพชรพลอย มณีจันทร์  (  Maneejan  )  แปลว่า  แก้วแสงจันทร์ มณีกาญจน์  (  Maneekan  )  แปลว่า  แก้วหินมีค่า  ,  เพชรพลอยทองคำ มณีกานต์  (  Maneekan  )  แปลว่า  เพชรพลอยอันเป็นที่รัก มณีพัชรา  (  Maneepatchara  )  แปลว่า  เพชรพลอย มธุรส  (  Maturos  )  แปลว่า  น้ำผึ้ง  ,  น้ำอ้อย มธุลดา  (  Matulada  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำผึ้ง  ,  เชื้อสายน้ำหวาน  ,  เครือเถาน้ำผึ้ง มธุรญา  (  Maturaya  )  แปลว่า  ไพเราะ มโนขญา  (  Manochaya  )  แปลว่า  เป็นที่พอใจ  ,  งาม มโนชา  (  Manocha  )  แปลว่า  ความรัก  คือ เกิดแต่ใจ มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง มยุราภรณ์  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  ผู้มีนกยูงเป็นเครื่องประดับ มยุราพร  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  นกยูงนำสุงมาให้ มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูง  ,  นกยูงตัวเมีย มยุเรศ  (  Mayures  )  แปลว่า  นกยูง

ชื่อที่มีคำว่า พิ

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  พิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พิมล  (  Pimol  ,  Pimon  )  แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส  , ปราศจากมลทิน พิมลทิพย์  (  Pimoltip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา พิมลพร  (  Pimolporn  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้ พิมลพรรณ  (  Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่แงใส พิมลวรรณ  (  Pimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่องใส เพ็ญพิมล  (  Penpimol  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม พิมพ์พิมล  (  Pimpimol  )  แปลว่า  รูปงาม พรพิมล  (  Pornpimol  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้ พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง พิไลภรณ์  (  Pilaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม พิไลสินี  (  Pilaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง พิไลลดา  (  Pilailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม พิไลวรรณ  (  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด พิริยา  (  Piriya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียร  ,  ผู้มีความบั่น พิริยาภรณ์  (  Piriyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องปร

ชื่อที่มีคำว่า อมรา

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  อมรา  หรือ  อมร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ไม่ตาย  ,  ผู้ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน  ,  เทวดา อมราภรณ์  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน อมราพร  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เทวดานำสุขมาให้ อมรามณี  (  Amaramanee  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน อมราสินี  (  Amarasinee  )  แปลว่า  นางผู้ไม่ตาย อมรารัตน์  (  Amararat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน อมรรัตน์  (  Amornrat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน อมรทิพย์  (  Amorntip  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตายเป็นของเทวดา อมรทิพ  (  Amorntip  )  แปลว่า  เทวดาสวรรค์  ,  ผู้ไม่ตายสวรรค์ อมรรัชนี  (  Amornratchanee  )  แปลว่า  ราตรีอันยั่งยืน   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน  ,  เทวดา อมรกุล  (  Amornkul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ไม่ตาย อมรกานต์  (  Amornkan  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตายอันเป็นที่รัก อมรพัฒน์  (  Amornpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน อมรภัทร์  (  Amornpat  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตายน่าร

ชื่อที่มีคำว่า ลาวัณย์

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  ลาวัณย์  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น ลาวัณย์  (  Lawan  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งาม พิลาวัณย์  (  Pilawan  )  แปลว่า  งาม ลาวัณย์สินี  (  Lawansinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้น่ารัก เพ็ญลาวัณย์  (  Penlawan  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความน่ารัก พิมพ์ลาวัณย์  (  Pimlawan  )  แปลว่า  รูปน่ารัก  ,  รูปงาม ลดาลาวัณย์  (  Ladalawan  )  แปลว่า  เครือเถางาม ทิชาลาวัณย์  (  Tichalawan  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก ทิพาลาวัณย์  (  Tipalawan  )  แปลว่า  วันงาม  ,  ผู้น่ารักแห่งวัน รุ้งลาวัณย์  (  Runglawan  )  แปลว่า  รุ้งงาม วิภาลาวัณย์  (  Wipalawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง นิภาลาวัณย์  (  Nipalawan  )  แปลว่า  ผู้งามเสมอ  ,  ผู้น่ารักเสมอ นภาลาวัณย์  (  Napalawan  )  แปลว่า  ฟ้างาม สุชาลาวัณย์  (  Suchalawan  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก ลาวัณย์รัตน์  (  Lawanrat  )  แปลว่า  แก้วงาม

ชื่อที่มีคำว่า บังอร

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  บังอร   มักพบในชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น บังอร  (  Bangorn  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง สิริบังอร  (  Siribangorn  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ ศศิบังอร  (  Sasibangorn  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์ โฉมบังอร  (  Chombangorn  )  แปลว่า  รูปนาง เพ็ญบังอร  (  Penbangorn  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนาง นภาบังอร  (  Napabangorn  )  แปลว่า  นางฟ้า ทิพย์บังอร  (  Tipbangorn  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา ทิพบังอร  (  Tipbangorn  )  แปลว่า  นางสวรรค์ พิมพ์บังอร  (  Pimbangorn  )  แปลว่า  รูปนาง  ,  แบบนาง พิศบังอร  (  Pisbangorn  )  แปลว่า  นางงาม พิชญ์บังอร  (  Pisbangorn  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ ลดาบังอร  (  Ladabangorn  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา ลออบังอร  (  Laorbangorn  )  แปลว่า  นางงาม ฉวีบังอร  (  Chaweebangorn  )  แปลว่า  ผิวนาง  ,  นางผู้มีผิวงาม

ชื่อที่มีคำว่า จิตรา

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำว่า  จิตรา  หรือ  จิตร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม จิตราสินี  (  Jittrasinee  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม จิตราอัปสร  (  Jittraapiorn  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้งดงาม จิตราวรรณ  (  Jittrawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง จิตราวัลย์  (  Jittrawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางดงาม จิตราพรรณ  (  Jittrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามยิ่ง จิตรานาฏ  (  Jittranat  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม จิตราณัฐ  (  Jittranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้งดงาม จิตราณัฏฐ์  (  Jittranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้งดงาม จิตรารัตน์  (  Jittrarat  )  แปลว่า  แก้วอันงดงาม จิตรามณี  (  Jittramanee  )  แปลว่า  เพชรอันงดงาม   จิตราพัชร์  (  Jittrapach  )   แปลว่า  เพชรน้ำงามยิ่ง พิศจิตรา  (  Pisjittra  )  แปลว่า  ผู้งดงาม ศศิจิตรา  (  Sasijittra  )  แปลว่า  ผู้งดงามดั่งจันทร์ อาภาจิตรา  (  Arpajittra  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงดงาม วิจิตรา  (  Wijittra  )  แปลว่า  ผู้งดงาม พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  ผู้งดงาม ปร

ชื่อที่มีคำว่า ฉวี

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  ฉวี  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช้น ฉวี  (  Chawee  ,  Chavee  )  แปลว่า  ผิว  ,  ผิวกาย ฉวีวรรณ  (  Chaweewan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม ฉวีพรรณ  (  Chaweepan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม ฉวีกันยา  (  Chaweekanya  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวกายงาม ฉวีทิพย์  (  Chaweetip  )  แปลว่า  ผิวกายเป็นของเทวดา ฉวีรัตน์  (  Chaweerat  )  แปลว่า  ผิวแก้ว ฉวีกาญจน์  (  Chaweekan  )  แปลว่า  ผิวทอง ฉวีกานต์  (  Chaweekan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวอันเป็นที่รัก ทิพย์ฉวี  (  Tipchawee  )  แปลว่า  ผิวกายเป็นของเทวดา อัปสรฉวี  (  Apsornchawee  ) แปลว่า  ผู้มีผิวนางฟ้า จารุฉวี  (  Jaruchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม ประไพฉวี  (  Prapaichawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม พิมพ์ฉวี  (  Pimchawee  )  แปลว่า  รูปผิว  ,  รูปผิวกาย พิศฉวี  (  Pischawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวกายงาม ศศิฉวี  (  Sasichawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงามดั่งแสงจันทร์ อัญญาฉวี  (  Anyachawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวกายที่ต่างออกไป อาภาฉวี  (  Arpachawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวกายแห่งความสว่าง

ชื่อที่แปลว่า ขาว

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำแปลว่า  สีขาว  ,  ขาว  ,  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด  ,  ผู้บริสุทธิ์ พิสุทธิวรรณ  (  Pisuttiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด พิสุทธิพรรณ  (  Pisuttipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด วิสุทธิณี  (  Wisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด  ,  ผู้บริสุทธิ์ สุทธิกานต์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์ สุทธิลดา  (  Suttilada  )  แปลว่า  เครือเถาอันหมดจด สุทธิวรรณ  (  Suttiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด สุทธิพรรณ  (  Suttipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด สุทธิณี  (  Sutinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด  ,  ผู้บริสุทธิ์ สกาวรัตน์  (  Sakaorat  )  แปลว่า  แก้วอันบริสุทธิ์ สกาวเดือน  (  Sakaoduan  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์ สกาวทิพย์  (  Sakaotip  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เป็นของเทวดา สกาววรรณ  (  Sakaowan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด สกาววัลย์  (  Sakaowan ,  Sakaowal   )  แปลว่า  เครือเถาผู้หมดจด สกาวใจ  (  Sa

ชื่อที่มีคำว่า ชนิกา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  ชนิกา  หรือ  มาดา  หรือ  มาตา  มักพบในชื่อผู้หญิง ดังนี้  อาทิเช่น ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่ มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่ มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่ รักชนิกา  (  Rakchanika  )  แปลว่า  รักแม่ รักมาดา  (  Rakmada  )  แปลว่า  รักแม่ รักมาตา  (  Rakmata  )  แปลว่า  รักแม่ ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่ มาตาพร  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่ มาดาพร  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่ ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่ มาดาภรณ์  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่ มาตาภรณ์  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่ วรรณชนิกา  (  Wanchanika  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งแม่  ,  แม่ผู้มีความงาม วรรณมาตา  (  Wanmata  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งแม่  ,  แม่ผู้มีความงาม ขวัญมาดา  (  Khwanmada  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแม่ ขวัญมาตา  (  Khwanmata  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแม่ วัลย์ชนิกา  (  Wanchanika  ,  Walchanika  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื

ชื่อที่มีคำว่า วิ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  วิร  ,  วิร์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น วิร์  (  Wi  , Vi  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  ,  นักรบ  ,  วีร์ วิรญา  (  Wiraya  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ วิรกานด์  (  Wirakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก วิรพรรณ  (  Wirapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า วิรวรรณ  (  Wirawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า วิรทิชา  (  Wiraticha  )  แปลว่า  ผู้กล้า วิรนุช  (  Wiranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า วิรนาฏ  (  Wiranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้า   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น วิระ  (  Wira  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  ,  นักรบ  ,  วีระ วิรวีร์  (  Wirawee  )  แปลว่า  ผู้กล้า วิรพีร์  (  Wirapee  )  แปลว่า  ผู้กล้า วิรพัฒน์  (  Wirapat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ วิรภัทร์  (  Wirapat  )  แปลว่า  ผู้กล้าน่ารัก  ,  ผู้กล้าเจริญ วิรวัฒน์  (  Wirawat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ วิรณัฏฐ์  (  Wiranat  )  แปลว่า  ผู้กล้าแห่งนักปราชญ์ วิรณัฐ  (  Wiranat  )  แปลว่า  ผู้กล้าแห่งนักปราชญ์ วิรวุฒิ  (  Wirawu

ชื่อที่มีคำว่า วีร์

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  วีร์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น วีร์ลดา  (  Weelada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า สิรวีร์  (  Sirawee  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญที่สุด วีร์รจิต  (  Weerajit  )  แปลว่า  ผู้กล้างดงาม วีร์รัชนี  (  Weeratchanee  )  แปลว่า  ผู้กล้าแห่งราตรี วีร์ลักษณา  (  Weelaksana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ วีร์ลักขณา  (  Weelakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ วีร์ลัคนา  (  Weelakkana  )  แปลว่า  เวลาอันเป็นมงคลแห่งผู้กล้า วีร์วนา  (  Weewana  )  แปลว่า  ป่าแห่งผู้กล้า วีรกานดา  (  Weerakanda  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก วีรนาฏ  (  Weeranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ วีรนุช  (  Weeranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้าหาญ วีรญา  (  Weeraya  )  แปลว่า  นางผู้กล้า วิภาวีร์  (  Wipawee  )  แปลว่า  ความงดงามแห่งผู้กล้า   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น วีร์  (  Wee)  แปลว่า  ผู้กล้า  ผู้เพียร  ,  นักรบ  ,  วิร  ,  พิร  ,  วีระ  ,  พีระ วีระ  (  Weera  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  ,  นักรบ วีรณัฏฐ์  (  Weeranat  )  แปลว่

ชื่อนี้ อ่านว่าอะไร

รูปภาพ
  หลายท่านมักถามมาว่า  ชื่อของท่านสะกดเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อนี้ อ่านว่าอะไร  หรือ  ชื่อนี้สะกดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Ruen   อ่านว่า  รื่น Chuen  อ่านว่า  ชื่น Sandy  อ่านว่า  แซนดี้ Jenny  อ่านว่า  เจนนี่ Lora  อ่านว่า  ลอร่า Sally  อ่านว่า  แซลลี่ Linda  อ่านว่า  ลินดา Jennie  อ่านว่า  เจนนี่ Paula  อ่านว่า  พอลล่า   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   Pluem  อ่านว่า  ปลื้ม Jiak  อ่านว่า  เจียก Chiang  อ่านว่า  เชียง Chok  อ่านว่า  โชค Chou  อ่านว่า  เชาว์  ,  เช้า Tuang  อ่านว่า  เตื้อง Chuang   อ่านว่า  เชื่อง Paul  อ่านว่า  พอล Porn  อ่านว่า  พร Joe  อ่านว่า  โจ James  อ่านว่า  เจมส์   Danny  อ่านว่า  แดนนี่ Alex  อ่านว่า  อเล็กซ์ Fred  อ่านว่า  เฟรด Alfred  อ่านว่า  อัลเฟรด Frank  อ่านว่า  แฟรงค์ Frankie  อ่านว่า  แฟรงกี้ Michael  อ่านว่า  ไมเคิล Mike  อ่านว่า  ไมค์ Bob  อ่านว่า  บ๊อบ

ชื่อที่มีคำว่า บัว

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  บัว  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น บัวชมพู  สะกดว่า  Buachompoo บัวหลวง  สะกดว่า  Bualuong บัวบุษยา  สะกดว่า  Buabussaya บัวบุษรา  สะกดว่า  Buabussara บัวเผื่อน  สะกดว่า  Buaphuan บัวสาย  สะกดว่า  Buasie บัวแดง  สะกดว่า  Buadaeng บัวแก้ว  สะกดว่า  Buakaeo บัวทอง  สะกดว่า  Buatong บัวจงกล  สะกดว่า  Buajongkol   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น บัว  สะกดว่า  Bua บัวขาว  สะกดว่า    Buakhao

ชื่อที่มีคำว่า Pisit

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  Pisit  (  พิสิฐ  )  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  มีดังนี้ อาทิเช่น Pisit  อ่านว่า  พิสิฐ Pisitpong  อ่านว่า  พิสิฐพงศ์ , พิสิฐพงษ์ Pisitkul  อ่านว่า  พิสิฐกุล Pisitpat  อ่านว่า  พิสิฐพัฒน์ Pisitpat  อ่านว่า  พิสิฐภัทร์ Pisitkan  อ่านว่า  พิสิฐกานต์ Pisitpach  อ่านว่า  พิสิฐพัชร์ Pisitpop  อ่านว่า  พิสิฐภพ Pisitnat  อ่านว่า  พิสิฐณัฐ  ,  พิสิฐณัฏฐ์ Pisitnat  อ่านว่า  พิสิฐนาท Pisitrat  อ่านว่า  พิสิฐรัฐ Pisitlak  อ่านว่า  พิสิฐลักษณ์ Pisitchol  อ่านว่า  พิสิฐชล Pisitchai  อ่านว่า  พิสิฐชัย Pisitchet  อ่านว่า  พิสิฐเชษฐ์

ชื่อที่มีคำว่า Pat

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำว่า  Pat  (  พัฒน์  ,  พัชร์  ,  ภัทร์   )  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Patchara  อ่านว่า  พัชรา Patcharee  อ่านว่า  พัชรี Patcharapan  อ่านว่า  พัชราพรรณ Patcharaporn  อ่านว่า  พัชราภรณ์ Patcharaporn  อ่านว่า  พัชราพร Patcharamanee  อ่านว่า  พัชรามณี Patchararat  อ่านว่า  พัชรารัตน์ Pattra  อ่านว่า  ภัทรา Pattrawadee  อ่านว่า  ภัทราวดี Pattraporn  อ่านว่า  ภัทราภรณ์ Pattraporn  อ่านว่า  ภัทราพร Pattramanee  อ่านว่า  ภัทรามณี Pattrasinee  อ่านว่า  ภัทราสินี   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น Pat  อ่านว่า  พัฒน์ Pach  อ่านว่า  พัชร์ Pat  อ่านว่า  ภัทร์ Pattana  อ่านว่า  พัฒนา Pattana  อ่านว่า  พัฒนะ Patchara  อ่านว่า  พัชระ

คุณถามมา ว่า Wan

รูปภาพ
        ชื่อที่คุณถามมาว่า  Wan  อ่านว่า อะไร  ชื่อที่มีคำว่า  wan (  วัน  ,  วรรณ  ,  วัณณ์  )  มีอยู่หลายคำ  และ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Wanwisa  อ่านว่า   วันวิสา   Wantip  ,  Wantip  อ่านว่า  วันทิพย์ Wanpen  อ่านว่า  วันเพ็ญ Wantipa  อ่านว่า  วันทิพา Wantana  อ่านว่า  วันทนา Wantipa  อ่านว่า  วรรณทิพา Wannipa  อ่านว่า  วรรณนิภา Wannida  อ่านว่า  วรรณนิดา Wanlada  อ่านว่า  วรรณลดา Wannisa  อ่านว่า  วรรณนิสา  ,  วรรณนิศา Wanwipa  อ่านว่า  วรรณวิภา Wanticha  อ่านว่า  วรรณทิชา Wansiri  อ่านว่า  วรรณศิริ Wanprapai  อ่านว่า  วรรณประไพ Wanprapa  อ่านว่า  วรรณประภา Wanrutai  อ่านว่า  วรรณฤทัย Wanrudee  อ่านว่า  วรรณฤดี Wannee  อ่านว่า  วรรณี Wanna  อ่านว่า  วรรณา Wantip  ,  Wanthip  อ่านว่า  วรรณทิพย์   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น     Wanchai  อ่านว่า  วันชัย  ,  วันไชย Wan  อ่านว่า  วัน  ,  วรรณ  ,  วัณณ์ Wanbun  อ่านว่า  วันบุญ Wanpree  อ่านว่า  วันปรีย์ Wanphadej  อ่านว่า  วันเผด็จ Wanrit

ชื่อที่มีคำว่า คม

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  คม  มักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น คม  (  Kom  )  แปลว่า  ก้ม  ,  คำนับ  ,  ไหว้  ,  การไป  ,  การถึง  , ส่วนที่บางที่สุด  ,  แหลมที่สุด  ,  เฉียบแหลม คมกานต์  (  Komkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเฉียบแหลม คมสัน  (   Komsan  )  แปลว่า  ปัญญาเฉียบแหลม  ,  ไหวพริบดี คมพงศ์  (  Kompong  )  แปลว่า  เชื้อสายเฉียบแหลม คมพงษ์  (  Kompong  )  แปลว่า  เชื้อสายเฉียบแหลม คมพันธุ์  (  Kompan  )  แปลว่า  เชื้อสายเฉียบแหลม คมเดช  (  Komdech  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีชื่อเสียง คมศักดิ์  (  Komsak  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีความสามารถ คมลักษณ์  (  Komlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเฉียบแหลม คมเทพ  (  Komtep  )  แปลว่า  เทพผู้เฉียบแหลม คมพัฒน์  (  Kompat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญด้วยความเฉียบแหลม คมพัชร์  (  Kompach  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมดั่งเพชร คมภัทร์  (  Kompat  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมน่ารัก คมวัฒน์  (  Komwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญด้วยความเฉียบแหลม นันทคม  (  Nantakom  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเฉียบแหลม พีระคม  (  Peerakom  )  แป

ชื่อที่มีคำว่า พิมพ์

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  พิมพ์  มักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น พิมพ์  (  Pim  )  แปลว่า  รูป  ,  แบบ พิมพ์ลดา  (  Pimlada  )  แปลว่า  รูปเครือเถา  ,  แบบเครือเถา พิมพ์สุดา  (  Pimsuda  )  แปลว่า  รูปนาง  ,  แบบนาง พิมพ์ดารา  (  Pimdara  )  แปลว่า  รูปดาว  ,  แบบดาว พิมพ์มาตา  (  Pimmata  )  แปลว่า  รูปแม่  ,  แบบแม่ พิมพ์ชนก  (  Pimchanok  )  แปลว่า  รูปพ่อ  ,  แบบพ่อ พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  รูปพ่อ  ,  แบบพ่อ พิมพ์ชนิกา  (  Pimchanika  )  แปลว่า  รูปแม่  ,  เหมือนแม่  ,  แบบแม่ พิมพ์พร  (  Pimporn  )  แปลว่า  รูปนำสุขมาให้ พิมพ์ภรณ์  (  Pimporn  )  แปลว่า  รูปเครื่องประดับ  ,  ผู้มีรูปเป็นเครื่องประดับ พิมพ์พรรณ  (  Pimpan  )  แปลว่า  รูปแห่งความงาม พิมพ์พิมล  (  Pimpimol  )  แปลว่า  รูปงาม  ,  ผ่องใส พิมพ์หทัย  (  Pimhatai  )  แปลว่า  ประทับใจ พิมพ์จันทร์  (  Pimjan  )  แปลว่า  รูปดวงจันทร์  ,  เหมือนจันทร์ พิมพ์เดือน  (  Pimduan  )  แปลว่า  รูปจันทร์  ,  เหมือนเดือน พิมพ์ดาว  (  Pimdao  )  แปลว่า  รูปดาว  ,  เหมือนดาว พิมพ์พิศ  (  P

ชื่อที่มีคำว่า ไฉไล

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  ไฉไล  (  Chailai  )  ส่วนมากมักใช้กับชื่อผู้หญิง ดังนี้  อาทิเช่น ไฉไล  (  Chailai  )  แปลว่า  งาม ไฉไลกันยา  (  Chailaikanya  )  แปลว่า  นางงาม ไฉไลกัลยา  (  Chailaikanlaya  )  แปลว่า  นางงาม ไฉไลลดา  (  Chailailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม ไฉไลวัลยา  (  Chailaiwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  เชื้อสายงาม ไฉไลพรรณราย  (  Chailaipannarie  )  แปลว่า  งามผุดผ่อง ไฉไลสินี  (  Chailaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง ไฉไลสุดา  (  Chailaisuda  )  แปลว่า  นางงาม ไฉไลลักษณ์  (  Chailailak  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม ไฉไลลักขณา  (  Chailailakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม ไฉไลทิพย์  (  Chailaitip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา ทิพย์ไฉไล  (  Tipchailai  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา โฉมไฉไล  (  Chomchailai  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม ศศิไฉไล  (  Sasichailai  )  แปลว่า  จันทร์งาม  ,  งามดั่งจันทร์