บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2023

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ธนา

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ธนา  มีดังนี้  อาทิเช่น   ธนา  (  Tana  ,  Thana  )  แปลว่า  ทรัพย์สิน   ธนากุล  (  Tanakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีทรัพย์สิน   ธนากันย์  (  Tanakan  )  แปลว่า  นางผู้มีทรัพย์สิน   ธนากานต์  (  Tanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีทรัพย์สิน  ,  ทรัพย์สินอันเป็นที่รัก   ธนาทิพย์  (  Tanatip  ,  Tanathip  )  แปลว่า  ทรัพย์สินเป็นของเทวดา   ธนานาฏ  (  Tananat  )  แปลว่า  นางผู้มีทรัพย์สิน   ธนานาถ  (  Tananth  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเป็นที่พึ่ง   ธนาเนตร  (  Tananet  )  แปลว่า  ผู้นำทางมีทรัพย์สิน  ,  ผู้มีดวงตาเป็นทรัพย์สิน   ธนานุช  (  Tananuch  )  แปลว่า  น้องมีทรัพย์สิน   ธนาพันธุ์  (  Tanapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีทรัพย์สิน   ธนาพรรณ  (  Tanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นทรัพย์สิน   ธนาพร  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินนำสุขมาให้   ธนาภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเป็นเครื่องประดับ   ธนามณี  (  Tanamanee  )  แปลว่า  ผู้มีเพชรพลอยเป็นทรัพย์สิน   ธนามาศ  (  Tanamas  )  แปลว่า  ผู้มีทองคำเป็นทรัพย์สิน   ธนารัชนี   (  Tan

ชื่อผู้หญิงที่แปลว่า เพชร

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า เพชร  มีดังนี้อาทิเช่น   เพชร  (  Pech  ,  Pet  )  แปลว่า  ชื่อแก้วที่แข็งที่สุดมีน้ำแวววาวมากกว่าพลอยชนิดอื่นๆใช้ทำเครื่องประดับ  เพชรลดา  (  Pechlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร    พัชร  (  Pat  ,  Patchara  )  แปลว่า  เพชร   พัชรกุล  (  Patcharakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร   พัชรกานต์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก   พัชรกันย์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร   พัชรณัฐ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์   พัชรณัฏฐ์  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์   พัชรธิดา  (  Patcharatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร   พัชรธัญญา  (  Patcharatanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดั่งเพชร   พัชรนุช  (  Patcharanuch  )  แปลว่า  น้องเพชร   พัชรเนตร  (  Patcharanet  )  แปลว่า  ผู้นำทางดั่งเพชร   พัชรนาฏ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร   พัชรนาถ  (  Patcharanath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งดั่งเพชร   พัชรประไพ  (  Patcharaprapai  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   พัชรประภา  (  Patcharaprapa  )  แปลว่า  แสงเพชร   พัชรพันธุ์ 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า โศภิษฐ์

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า โศภิษฐ์  มีดังนี้  อาทิเช่น   โศภิษฐ์  (  Sopit  ,  Sopis  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  ดียิ่ง   โศภิษฐ์กุล  (  Sopiskul  )  แปลว่า  เชื้อสายงามยิ่ง   โศภิษฐ์กันย์  (  Sopiskan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง   โศภิษฐ์กานต์  (  Sopiskan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงามยิ่ง   โศภิษฐ์จรัส  (  Sopisjaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงามยิ่ง   โศภิษฐ์ญาดา  (  Sopisyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์งามยิ่ง   โศภิษฐ์ญาตา  (  Sopisyata  )  แปลว่า  นักปราชญ์งามยิ่ง   โศภิษฐ์ทิพา  (  Sopistipa  )  แปลว่า  วันงามยิ่ง  ,  วันดียิ่ง   โศภิษฐ์ทิวา  (  Sopistiwa  )  แปลว่า  วันงามยิ่ง  ,  วันดียิ่ง   โศภิษฐ์ทิชา  (  Sopisticha  )  แปลว่า  คนงามยิ่ง  ,  คนดียิ่ง   โศภิษฐ์ธิดา  (  Sopistida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามยิ่ง  ,  ลูกหญิงดียิ่ง   โศภิษฐ์นรี  (  Sopisnaree  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง   โศภิษฐ์นิภา  (  Sopisnipa  )  แปลว่า  ผู้งามยิ่งเสมอ   โศภิษฐ์นุช  (  Sopisnuch  )  แปลว่า  น้องงามยิ่ง   โศภิษฐ์ผกา  (  Sopisphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งามยิ่ง   โศภิษฐ์ผกาย  (  Sopisphakie  )  แปลว่า  ดวงดาวงามยิ่ง  , 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า ทองคำ

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า ทองคำ มีดังนี้  อาทิเช่น   กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทองคำ   กนกกุล  (  Kanokkul  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง   กนกกานต์  (  Kanokkan  )  แปลว่า  ทองคำผู้เป็นที่รัก   กนกทิพย์  (  Kanokthip  ,  Kanoktip  )  แปลว่า  ทองเป็นของเทวดา   กนกทิชา  (  Kanokticha  )  แปลว่า  คนงามดั่งทอง   กนกทิวา  (  Kanoktiwa  )  แปลว่า  วันแห่งทองคำ   กนกธิดา  (  Kanoktida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งทอง   กนกนภา  (  Kanoknapa  )  แปลว่า  ฟ้าสีทอง   กนกนาฏ  (  Kanoknat  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   กนกนาถ  (  Kanoknath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งดั่งทอง   กนกพัชรี  (  Kanokpatcharee  )  แปลว่า  เพชรทอง   กนกไพลิน  (  Kanokpailin  )  แปลว่า  ทองพลอยสีน้ำเงิน   เครือกนก  (  Kruakanok  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง   จิรกนก  (  Jirakanok  )  แปลว่า  ทองอันยั่งยืน   ชไมกนก  (  Chamaikanok  )  แปลว่า  ทองทั้งคู่   ชุติกนก  (  Chutikanok  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดั่งทอง   เฌอกนก  (  Cherkanok  )  แปลว่า  ต้นไม้ทองคำ   ฐิติกนก  (  Thitikanok  )  แปลว่า  ทองดำรงอยู่   ดุจกนก  (  Dujkanok  )  แปลว่า  เ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วรรณ

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  วรรณ  มีดังนี้  อาทิเช่น   วรรณ  (  Wan  )  แปลว่า  วัณณ์  ,  ความงาม , แสง  ,  ความยกย่อง , ความสรรเสริญ  ,  สี  ,  เพศ  ,  ชนิด ,  คุณ  ,  การพูดจา  ,  รูปร่าง   วรรณา  (  Wanna  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม   วรรณี  (  Wannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม   วรรณกัญญา  (  Wankanya  )  แปลว่า  นางงาม   วรรณกันยา  (  Wankanya  )  แปลว่า  นางงาม   วรรณจันทรา   (  Wanjantra  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งจันทร์   วรรณดนุชา  (  Wandanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม   วรรณดนยา  (  Wandanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม   วรรณทิพย์  (  Wantip  ,  Wanthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา   วรรณทิชา  (  Wanticha  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม   วรรณธิดา  (  Wantida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม   วรรณนรี  (  Wannaree  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม   วรรณนิศา  (  Wannisa  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี   วรรณประไพ  (  Wanprapai  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   วรรณประภา  (  Wanprapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงแห่งความงาม   วรรณพร  (  Wannaporn  )  แปลว่า  พรแห่งความงาม   วรรณเพ็ญ  (  Wa

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ถิร

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ถิร  มีดังนี้ อาทิเช่น   ถิร  (  Thira  )  แปลว่า  มั่นคง  ,  แข็งแรง   ถิรกุล  (  Thirakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแข็งแรง  ,  ผู้เป็นเชื้อสายมั่นคง   ถิรกานต์  (  Thirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแข็งแรง  ,  ผู้เป็นที่รักมั่นคง   ถิรเกษม  (  Thirakasem  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงสบายใจ   ถิรกนิษฐ์  (  Thirakanis  )  แปลว่า  น้องแข็งแรง  ,  น้องมั่นคง   ถิรกนิฏฐ์  (  Thirakanit  )  แปลว่า  น้องแข็งแรง  ,  น้องมั่นคง   ถิรกนิฎฐ์  (  Thirakanid  )  แปลว่า  น้องแข็งแรง  ,  น้องมั่นคง   ถิรขนิษฐ์  (  Thirakhanis  )  แปลว่า  น้องแข็งแรง  ,  น้องมั่นคง   ถิรขนิฏฐ์  (  Thirakhanit  )  แปลว่า  น้องแข็งแรง  ,  น้องมั่นคง   ถิรขนิฎฐ์  (  Thirakhanid  )  แปลว่า  น้องแข็งแรง ,  น้องมั่นคง   ถิรเขษม  (  Thirakhasem  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงสบายใจ   ถิรขวัญ  (  Thirakhwan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมั่นคง   ถิรคม  (  Thirakom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมั่นคง   ถิรจรัส  (  Thirajaras  )  แปลว่า  ผู้มั่นคงรุ่งเรือง   ถิรจิตต์  (  Thirajit  )  แปลว่า  ผู้มีใจมั่นคง   ถิรเจษฎ์  ( 

ชื่อที่มีคำว่า รัชนี

      ชื่อที่มีคำว่า รัชนี  มีดังนี้  อาทิเช่น   รัชนี  ( Ratchanee  )  แปลว่า  เวลาค่ำ  ,  กลางคืน  , ราตรี  รัชนีกุล  (  Ratchaneekul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี   รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   รัชนีกานต์  (  Ratchaneekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี   รัชนีทิพย์  (  Ratchaneetip  ,  Ratchaneethip  )  แปลว่า  ราตรีเป็นของเทวดา   รัชนีนุช  (  Ratchaneenuch  )  แปลว่า  น้องแห่งราตรี   รัชนีพันธุ์  ( Ratchaneepan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี   รัชนีพรรณ  (  Ratchaneepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี   รัชนีพร  (  Ratchaneeporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขแห่งราตรี   รัชนีภรณ์  (  Ratchaneeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งราตรี   รัชนีมาส  (  Ratchaneemas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์แห่งราตรี   รัชนีลดา  (  Ratchaneelada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี   รัชนีวลัย  (  Ratchaneewalai  )  แปลว่า  กำไลแห่งราตรี   รัชนีวัลย์  (  Ratchaneewan  ,  Ratchaneewal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี   รัชนีวรรณ  (  Ratchaneewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี   เครือ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วัลลี

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วัลลี  มีดังนี้  อาทิเช่น   วัลลี  (  Wanlee  ,  Wallee  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย   วัลลีกุล  (  Wanleekul  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย   วัลลีกานต์  (  Wanleekan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก   วัลลีกันย์  (  Wanleekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   วัลลีขนิษฐ์  (  Wanleekhanis  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง   วัลลีขนิฏฐ์  (  Wanleekhanit  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง   วัลลีขนิฎฐ์  (  Wanleekhanid  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง   วัลลีณัฐ  (  Wanleenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นเชื้อสาย   วัลลีณัฏฐ์  (  Wanleenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นเชื้อสาย   วัลลีธิดา  (  Wanleetida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   วัลลีนุช  (  Wanleenuch  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง   วัลลีนาฏ  (  Wanleenat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   วีลลีนาถ  (  Wanleenath  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่พึ่ง   วัลลีพร  (  Wanleeporn  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้นำสุขมาให้   วัลลีพรรณ  (  Wanleepan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม   วัลลีพัชร์  (  Wanleepach  ) 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า เยาว

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า เยาว  หรือ  เยาว์  มีดังนี้  อาทิเช่น   เยาว  (  Yaowa  )  แปลว่า  รุ่น  ,  อ่อน  ,  หนุ่ม  ,  สาว   เยาว์  (  Yao  )  แปลว่า  รุ่น  ,  อ่อน  ,  หนุ่ม  ,  สาว   เยาวกุล  (  Yaowakul  )  แปลว่า  เชื้อสายวัยอ่อน   เยาวกานต์  (  Yaowakan )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักวัยอ่อน  เยาวจรัส  (  Yaowajaras  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง   เยาวชามา  (  Yaowachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงวัยอ่อน   เยาวณัฐ  (  Yaowanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   เยาวณัฏฐ์  (  Yaowanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   เยาวดนยา  (  Yaowadanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงวัยอ่อน   เยาวดนุชา  (  Yaowadanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงวัยอ่อน   เยาวทิชา  ( Yaowaticha  )  แปลว่า  วัยสาว  ,  วัยอ่อน   เยาวธิดา  (  Yaowatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงวัยอ่อน   เยาวนุช  (  Yaowanuch  )  แปลว่า  น้องวัยอ่อน   เยาวนารี  (  Yaowanaree  )  แปลว่า  นางวัยอ่อน   เยาวนาฏ  (  Yaowanat  )  แปลว่า  นางวัยอ่อน   เยาวนาถ  (  Yaowanath  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่พึ่ง   เยาวนัดดา  (  Yaowanadda  )  แปลว่า  หลานวัยอ่อน   เยาวปนัดดา 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ณัฏฐ์

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ณัฏฐ์  หรือ  ณัฏฐา  มีดังนี้  อาทิเช่น   ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์  , ผู้รู้   ณัฏฐากุล  (  Nattakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   ณัฏฐากันย์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   ณัฏฐากานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   ณัฏฐาทิพย์  (  Nattatip  ,  Nattathip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา   ณัฏฐานาฏ  (  Nattanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   ณัฏฐานาถ   (  Nattanath  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง     ณัฏฐานรี  (  Nattanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   ณัฏฐาเนตร  (  Nattanet  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้นำทาง  ,  ดวงตานักปราญ์   ณัฏฐานุช  (  Nattanuch  )  แปลว่า  น้องนักปราชญ์   ณัฏฐาสินี  (  Nattasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   ขจีณัฏฐ์  (  Khajeenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   เครือณัฏฐ์  (  Kruanat  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   จิรณัฏฐ์  (  Jiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน   จุฑาณัฏฐ์  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์  ,  ที่สุดแห่ง

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ขจร

    ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ขจร  มีดังนี้  อาทิเช่น   ขจร  (  Khajorn  )   แปลว่า  ฟุ้งไป  ,  กำจร  ,  ชื่อพันธุ์ไม้   ขจรกุล  (  Khajornkul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฟุ้งไป   ขจรกานต์  (  Khajornkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักฟุ้งไป   ขจรไกร   (  Khajornkrai  )  แปลว่า  ผู้ฟุ้งไปยิ่ง   ขจรขวัญ  (   Khajornkhwan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญฟุ้งไป   ขจรคม  (  Khajornkom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมฟุ้งไป   ขจรจรัส  (  Khajornjaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองฟุ้งไป   ขจรชัย  (  Khajornchai  )  แปลว่า  ชนะฟุ้งไป   ขจรไชย  (  Khajornchai  )  แปลว่า  ผู้ฟุ้งไปเจริญกว่า   ขจรเชษฐ์  (  Khajornches  ,  Khajornchet  )  แปลว่า  พี่ฟุ้งไป   ขจรณัฐ  (  Khajornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ฟุ้งไป  ,  นักปราชญ์ผู้กำจร   ขจรณัฏฐ์  (  Khajornnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ฟุ้งไป  ,  นักปราชญ์ผู้กำจร   ขจรเดช  (  Khajorndech  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถฟุ้งไป  ,  ผู้มีอำนาจฟุ้งไป   ขจรเทพ  (  Khajorntep  )  แปลว่า  เทพผู้ฟุ้งไป   ขจรพงศ์  (  Khajornpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฟุ้งไป   ขจรพงษ์  (  Khajornpong  )  แปลว่า  ผู

สุดาชื่อผู้หญิง

       สุดาชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น   สุดา  (  Suda  )  แปลว่า  นาง  ,  หญิงทั่วไป   สุดากุล  (  Sudakul  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายนาง   สุดากานต์  (  Sudakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   สุดาทิพย์  (  Sudatip  ,  Sudathip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา   สุดาธาร  (  Sudatan  )  แปลว่า  ลำน้ำนาง   สุดานุช  (  Sudanuch  )  แปลว่า  นางน้อง  ,  น้องหญิง   สุดานาถ  (  Sudanath  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่พึ่ง   สุดามณี  (  Sudamanee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร   สุดารัตน์  (  Sudarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ   สุดารัศมี  (  Sudaratsamee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   สุดาเรขา  (  Sudarekha  )  แปลว่า  นางงามดั่งวาด   สุดาลักษณ์  (  Sudalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี   สุดาวัชรี  (  Sudawatcharee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร   สุดาวรรณ  (  Sudawan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม   สุดาวัลย์  (  Sudawan  ,  Sudawal  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   สุดาวัลยา  (  Sudawanlaya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   สุดาวัลลี  (  Sudawanlee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   สุดาลาว

ชนิดาชื่อผู้หญิง

       ชนิดา  และ  ชนิกา  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น   ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ   ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ   ชนิดากานต์  (  Chanidakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของพ่อ   ชนิดาพันธุ์  (  Chanidapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ   ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้พ่อ   ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ   ชนิดาภัทร์  (  Chanidapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักของพ่อ   ชนิดาวัลย์  (  Chanidawan  ,  Chanidawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ   ชนิดาวัลยา  (  Chanidawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ   ชนิดาวลัย  (  Chanidawalai  )  แปลว่า  กำไลของพ่อ   ชนิดาวัลลี  (  Chanidawanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ   ชนิดาลดา  (  Chanidalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ   เครือชนิดา  (  Kruachanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ   ดุจชนิดา  (  Dujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ   พัชรชนิดา  (  Patcharachanida  )  แปลว่า  เพชรของพ่อ   พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  รูปพ่อ  ,  แบบพ่อ   เพียงชนิด

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่าสุธี

         ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า สุธี  มีดังนี้  อาทิเช่น   สุธี  (  Sutee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  คนมีปัญญา   สุธีกุล  (  Suteekul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   สุธีกานต์  (  Suteekan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   สุธีคม  (  Suteekom  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เฉียบแหลม   สุธีชัย  (  Suteechai  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์   สุธีไชย  (  Suteechai  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญกว่า   สุธีโชติ  (  Suteechot  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง   สุธีเชษฐ์  (  Suteechet  ,  Suteeches  )  แปลว่า  พี่เป็นนักปราชญ์   สุธีเดช  (  Suteedech  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์  ,  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง   สุธีทัศน์  (  Suteetas  )  แปลว่า  ความเห็นของนักปราชญ์   สุธีเทพ  (  Suteetep  )  แปลว่า  เทพแห่งนักปราชญ์   สุธีนาท  (  Suteenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กึกก้อง   สุธีพงศ์  (  Suteepong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   สุธีพงษ์  (  Suteepong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   สุธีพันธุ์  (  Suteepan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   สุธีพร  (  Suteeporn  )  แปลว่า  พรแห่งนักปราชญ์  ,  นักปราชญ์นำสุขมา

ธิดาชื่อผู้หญิง

      ธิดาชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น   ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกหญิง   ธิดากุล  (  Tidakul  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก   ธิดาทิพย์  (  Tidatip  ,  Tidathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา   ธิดามณี  (  Tidamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งลูกหญิง   ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริญ   ธิดาสินี  (  Tidasinee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีผิวขาว   เครือธิดา  (  Kruatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   จารุธิดา  (  Jarutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก  ,  ลูกหญิงงาม   จิรธิดา  (  Jiratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน   ชไมธิดา  (  Chamaitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงทั้งคู่   ชุติธิดา  (  Chutitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงรุ่งเรือง   ฐิติธิดา  (  Thititida  )  แปลว่า  ลูกหญิงดำรงอยู่   ณัฐธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงนักปราชญ์   ณัฏฐ์ธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงนักปราชญ์   ดนุธิดา  (  Danutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงฉัน   ดุจธิดา  (  Dujtida  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง   ทิพย์ธิดา  (  Tiptida  ,Thip

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ธัญญา

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  ธัญญา  มีดังนี้  อาทิเช่น   ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ   ธัญญากุล  (  Tanyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง   ธัญญากนา  (  Tanyakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้รุ่งเรือง   ธัญญากานต์  (  Tanyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง   ธัญญากมล  (  Tanyakamol  )  แปลว่า  ใจดี   ธัญญากันย์  (  Tanyakan  )  แปลว่า  นางรุ่งเรือง  ,  ผู้รุ่งเรือง   ธัญญาขจี  (  Tanyakhajee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม   ธัญญาณัฐ   (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง   ธัญญาณัฏฐ์  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง   ธัญญาณี  (  Tanyanee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง   ธัญญาทิพย์  (  Tanyatip  ,  Tanyathip  )  แปลว่า  รุ่งเรืองเป็นของเทวดา   ธัญญาธาร  (  Tanyatan  )  แปลว่า  ลำน้ำดี  ,  ลำน้ำรุ่งเรือง   ธัญญานันท์  (  Tanyanan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีรุ่งเรือง   ธัญญานุช  (  Tanyanuch  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง   ธัญญานาฏ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง  ,  นางรุ่งเรือง   ธัญญานาถ  (  Tanyanath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งรุ่งเรือง   ธัญญาเนต