บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2019

ชื่อที่มีคำว่า เพียง

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า เพียง  มีทั้ง ชื่อผู้หญิง และชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  เพียงกุล  (  Piangkul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเสมอ เพียงกานด์  (  Piangkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเสมอ  เพียงกมล  (  Piangkamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นเหมือนดวงใจ  เพียงเพ็ญ  (  Piangpen  )  แปลว่า  เต็มเท่าที่เหมาะ  เพียงดาว  (  Piangdao  )  แปลว่า  เหมือนดาว  เพียงเดือน  (  Piangduan  )  แปลว่า  เหมือนเดือน  เพียงตะวัน  (  Piangtawan  )  แปลว่า  เหมือนตะวัน  เพียงดนุ  (  Piangdanu  )  แปลว่า  เหมือนฉัน  เพียงพิมล  (  Piangpimol  )  แปลว่า  งามเสมอ  เพียงพิศ  (  Piangpis  ,  Piangpit  )  แปลว่า งาม , สวย  เพียงสกาว  (  Piangsakao  )  แปลว่า  ผู้สะอาดเสมอ  เพียงสุดา  (   Piangsuda  )  แปลว่า  เสมอนาง  เพียงนาฏ  (  Piangnat  )  แปลว่า  เหมือนนาง  เพียงอาภา  (  Piangarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างเสมอ  เพียงลดา  (  Pianglada  )  แปลว่า  เหมือนเครือเถา  เพียงวัลยา  (  Piangwanlaya  )  แปลว่า  เหมือนเครือเถา  เพียงพรรณ  (  Piangpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสม

ชื่อที่มีคำว่าพ่อในชื่อลูกสาว

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า พ่อ หรือแปลว่า พ่อ ที่นำมาตั้งชื่อให้เป็นชื่อลูกผู้หญิง มีดังนี้  อาทิเช่น  ชนิดากานต์  (  Chanidakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของพ่อ  ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ  ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขมาให้พ่อ  ชนิดาวัลย์  (  Chanidawal ,  Chanidawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาของพ่อ , ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  ชนิดาพันธุ์  (  Chanidapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ กมลชนิดา  (  Kamolchanida  )  แปลว่า  ดวงใจของพ่อ  เครือชนิดา  (  Kruachanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ  พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  ,  ผู้มีรูปเหมือนพ่อ  , ผู้มีแบบเหมือนพ่อ เพียงชนิดา (  Piangchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ ดุจชนิดา  (  Dujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  พิศชนิดา  (  Pischanida )  แปลว่า  แลดูเหมือนพ่อ  รักษ์ชนิดา  (  Rakchanida  )  แปลว่า  พ่อรักษา  , พ่อดูแล  ฤทัยชนิดา  (  Rutaichanida  )  แปลว่า  ดวงใจพ่อ  ยลชนิดา  (  Yolchanid

ชื่อที่มีคำว่า นา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า นา มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กผู้หญิง  กนาทิพย์  (  Kanatip  ]  Kanathip  )  เด็กหญิงเป็นของเทวดา กนารัตน์  (  Kanarat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ  กนากานต์  (  Kanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ  กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทอง กัญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ  กัญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทอง จันทนา  (  Jantana  ,  Janthana  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้พุ่มชนิดหนึ่งดอกมีกลิ่นหอม นารี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง  นารีลักษณ์  (  Nareelak  )  นางผู้มีลักษณะดี  ลดานารี  (  Ladanaree  )  แปลว่า  เครือเถานาง  วัลยานารี  (  Wanlayanaree  )  แปลว่า  เครือเถานาง  สุนารี  (  Sunaree  )  แปลว่า  นางงาม นาเรศ  (  Nares  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ศศินาทิพย์  (  Sasinatip  ,  Sasinathip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา ศศินารัตน์  (  Sasinar

ชื่อที่มีคำว่า วิรัช

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า วิรัช  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น วิรัชญา  (  Wiratchaya  )  แปลว่า  ต่างประเทศ วิรัชณีย์  (  Wiratchanee  )  แปลว่า  นางต่างประเทศ วิรัชลดา  (  Wirachlada )  แปลว่า  เครือเถาต่างประเทศ วิรัชาภรณ์  (  Wiratchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับต่างประเทศ อาภาวิรัช  (  Arpawirach  )  แปลว่า  แสงต่างประเทศ   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น วิรัช  (  Wirach  , Wirat )  แปลว่า  ต่างประเทศ วิรัชกุล  (  Wirachkul  )  แปลว่า  เชื้อสายต่างประเทศ พงศ์วิรัช  (  Pongwirach  )  แปลว่า เชื้อสายต่างประเทศ พงษ์วิรัช  (  Pongwirach  )  แปลว่า  เชื้อสายต่างประเทศ ชุติวิรัช  (  Chutiwirach  )  แปลว่า  ความรุ่งเรืองต่างประเทศ วิรัชานนท์  (  Wtratchanon  )  แปลว่า  ความยินดีต่างประเทศ ภูวิรัช  (  Poowirach  )  แปลว่า  โลกต่างประเทศ สกลวิรัช  ( Sakolwirach  )  แปลว่า  สากลประเทศ ยลวิรัช  (  Yolwirach  ,  Yonwirach  )  แปลว่า  มองดูต่างประเทศ อรัญวิรัช  (  Arabwirach  )  แปลว่า  ป่าต่างประเทศ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พรรณ

รูปภาพ
    ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พรรณ  มีดังนี้  อาทิเช่น  พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  วรรณ  ,  วัณณ์  ,  พัณณ์  , ความงาม  , ความสรรเสริญ , ความยกย่อง , สี , แสง , เพศ , ชนิด , การพูดจา วรพรรณ  (  Worrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง วราพรรณ  (  Warapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  ลดาพรรณ  (  Ladapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  ความงามแห่งเครือเถา  กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม  จิรพรรณ  (  Jirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน  จุฑาพรรณ  (  Jutapan  , Juthapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด  จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก ชนาพรรณ  (  Chanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม ชุลีพรรณ  (  Chuleepan  )  แปลว่า  ประณมมืองาม ฐิติพรรณ  (  Thitipan  ,  Titipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน  ทิชาพรรณ  (  Tichapan  ,  Thichapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  พรรณธิดา  (  Pantida  ,  Panthida  )  แปลว่า  ลูกหญิงแห่งความงาม พรรณทิพย์  (  Pantip  ,  Panthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา  พรรณทิพา  (  Pantipa  ,  Panthipa 

ชื่อผู้ชายที่มีคำนำหน้าว่า สุ

รูปภาพ
      ชื่อผู้ชายที่มีคำนำหน้าว่า สุ มีดังนี้  อาทิเช่น  สุ  (  Su  )  แปลว่า  ดี  ,  งาม  สุรินทร์  (  Surin )  แปลว่า  พระอินทร์ สุขุม  (  Sukhum  )  แปลว่า  นิ่มนวล  , ละเอียด  สุคนธ์  (  Sukon  )  แปลว่า  กลิ่นหอม  สุชน  (  Suchon  )  แปลว่า  คนดี  สุทัศน์  (  Sutas  )  แปลว่า  น่าดู  ,  งดงาม  สุธา  (  Suta  ,  Sutha  )  แปลว่า  อาหารทิพย์ สุธาสี  (  Sutasee  )  แปลว่า  ผู้กินของทิพย์  สุธาศิน  (  Sutasin  )  แปลว่า  ผู้กินของทิพย์  สุชา  (  Sucha  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี  ,  สกุลดี  สุชาพงศ์  (  Suchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกำเนิดดี  สุชาพงษ์  (  Suchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีสกุลดี  สุชากุล  (  Suchakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีสกุลดี  สุธี  (  Sutee  ,  Suthee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  สุธีพงศ์  (  Suteepong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  สุธีพงษ์  (  Suteepong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  สุนันท์  (  Sunan  )  แปลว่า  เป็นที่น่ายินดี  สุบรรณ  (  Suban  )  แปลว่า  ครุฑ  สุพรรณ  (  Supan  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ  สุวรรณ  (  Su

ชื่อผู้ชาย

รูปภาพ
    ชื่อผู้ชายที่มีตั้งแต่ ก ถึง อ มีดังนี้  อาทิเช่น  กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  กวี  ( Kawee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ในทางบทกลอน  ไกร  (  Krai  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  ใหญ่  ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป  คม  (  Kom  )  แปลว่า  ก้ม  ,  คำนับ  ,  ไหว้  ,  อ่อนน้อม คำนึง  (  Kamnung  )  แปลว่า  คิดถึง  โฆษิต  (  Kosit  )  แปลว่า  กึกก้อง จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  เจริญ  (  Jarern  )  แปลว่า  งอกงาม  ฉลอง  (  Chalong  )  แปลว่า  แทน  ,  การแสดงความยินดี  เฉลิม  (  Chalerm  )  แปลว่า  เลิศ  ชวลิต  (  Chawalit  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ชาคริต  (  Chakrit  )  แปลว่า  ระวัง  , ตื่น ชาตรี  (  Chatree  )  แปลว่า  คนมีฝีมือ  ฌาน  (  Chan  )  แปลว่า  การเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่  ญาณ  (  Yan  )  แปลว่า  ความรู้  ,  ปัญญา  ฐิติ  (  Titi  ,  Thiti  )  แปลว่า  การดำรงอยู่ ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ดุรงค์  (  Durong  )  แปลว่า  ม้า  เดช  (  Dech  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความงาม  ,  ชื่อเสียง 

ชื่อที่มีคำว่า วัลยา

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า วัลยา  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิงดังนี้  อาทิเช่น  วัลยา  ( Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  , ไม้เถา  วัลยาภรณ์  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับเครือเถา วัลยาพร  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครือเถาผู้นำสุขมาให้  วัลยาวารี  (  Wanlayawalee  )  แปลว่า  เครือเถาน้ำ  วัลยาสินี  (  Wanlayasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  วัลยาทิพย์  (  Wanlayatip  ,  Wanlayathip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา  วัลยานรี  (  Wanlayanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา วัลยานุช  (  Wanlayanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเครือเถา  วัลยาภัสร์  (  Wanlayapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครือเถา  วัลยามณี  (  Wanlayamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งเครือเถา  วัลยารัตน์  (  Wanlayarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งเครือเถา  ผกาวัลยา  (  Phakawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาดอกไม้  เครือวัลยา  (  Kruawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา จารุวัลยา  (  Jaruwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถางาม  จิรวัลยา  (  Jirawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ยั่งยืน ชุติวัลยา  (  Chutiwan

ชื่อที่มีคำว่า รัตน์

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า รัตน์  มีทั้ง  ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กนารัตน์  (  Kanarat  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้ประเสริฐ  กนิษฐารัตน์  (  Kanittarat  )  แปลว่า  น้องหญิงผู้ประเสริฐ  กนิฏฐารัตน์  (  Kanittarat  )  แปลว่า  น้องหญิงผู้ประเสริฐ กนิฎฐารัตน์  (  Kanittarat  )  แปลว่า  น้องหญิงผู้ประเสริฐ  ขนิษฐารัตน์  (  Khanittarat  )  แปลว่า  น้องหญิงผู้ประเสริฐ  ขนิฎฐารัตน์  (  Khanittarat  )  แปลว่า  น้องหญิงผู้ประเสริฐ  ขนิฏฐารัตน์  (  Khanittarat  )  แปลว่า  น้องหญิงผู้ประเสริฐ  กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  ,  นางแก้ว  กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  ,  นางแก้ว  กัลยารัตน์  (  Kanlayarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  ,  นางแก้ว  กมลรัตน์  (  Kamolrat  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันประเสริฐ  จงกลรัตน์  (  Jongkolrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว  ทิชารัตน์  (  Ticharat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ  ทิพารัตน์  (  Tiparat  )  แปลว่า  วันแห่งเพชร ธัญญารัตน์  (  Tanyarat  )  แปลว่า  เพชรอันรุ่งเรือง  ธิดารัตน

ชื่อที่มีคำว่ารัชนี

รูปภาพ
       ชื่อที่มีคำว่า รัชนี  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง ดังนี้  อาทิเช่น  รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลามืด  , ราตรี รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  รัชนีภรณ์  (  Ratchaneeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งราตรี รัชนีพร  (   Ratchaneeporn  )  แปลว่า  ราตรีแห่งผุู้นำสุขมาให้ รัชนีกานต์  (  Ratchaneekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี รัชนีทิพย์  (  Ratchaneetip  ,  Ratchaneethip  )  แปลว่า  ราตรีเป็นของเทวดา  รัชนีนุช  (  Ratchaneenuch  )  แปลว่า  ราตรีแห่งน้อง รัชนีเนตร  (  Ratchaneenet  )  แปลว่า  ดวงตาแห่งราตรี รัชนีพรรณ  (  Ratchaneepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี  รัชนีภัสร์  (  Ratchaneepas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งราตรี รัชนีวัลย์  (  Ratchaneewal  ,  Ratchaneewan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาแห่งราตรี  รัชนีวรรณ  (  Ratchaneewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี  ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาแห่งราตรี  มณีรัชนี  (  Maneeratchanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยแห่งราตรี พิมลรัชนี  (  Pimolratchanee  )  แ

ชื่อที่มีคำแปลว่า เครือเถา

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำแปลว่า  เครือเถา  , ไม้เถา , เถาไม้ , เชื้อสาย  มีทั้ง ชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  เครือวัลย์  (  Kruawal  ,  Kruawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย เครือลดา  (  Krualada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย พันธุ์เครือ  (  Pankrua  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นวงศ์วาน ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นที่รัก  ลดาทิพย์  (  Ladatip  ,  Ladathip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา ลดาภัสร์  (  Ladapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครือเถา ลดามณี  (  Ladamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งเครือเถา  ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ประเสริฐ  ลดาพร  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครือเถาผู้นำสุขมาให้  ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเครือเถา  ภัทรลดา  (  Pattaralada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้น่ารัก สิริลดา  (  Sirilada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ  เพ็ญลดา  (  Penlada  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเครือเถา  ,  เต็มไปด้วยเชื้อสาย เพชรลดา  (  Petlada  ,  Pe

ชื่อที่มีคำแปลว่า ถ้อยคำ

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำแปลว่า  ถ้อยคำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  พาณี  (  Panee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  เสียง  ,  ภาษา  พาณีกานต์  (  Paneekan  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รัก  สุพาณี  (  Supanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี  สุวพาณี  (  Suwapanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี  สิริพาณี  (  Siripanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี  พจี  (  Pajee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด  พจีรัตน์  (  Pajeerat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำประเสริฐ พจีทิพย์  (  Pajeetip  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นของเทวดา ภรณ์พจี  (  Pornpajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นเครื่องประดับ พจมาน  (  Potjaman  )  แปลว่า  คำพูด  พจนารถ  (  Potjanat  ,  Potjanad  )  แปลว่า  เนื้อหาของคำพูด พจนี   (  Potjanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด  พจนีทิพย์  (  Potjaneetip  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นของเทวดา  พจนาภรณ์  (  Potjanaporn  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นเครื่องประดับ สุพจนี  (  Supotjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี  สิริพจนี  (  Siripotjanee  )  แป