บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2014

ชื่อที่แปลว่าที่รัก

รูปภาพ
    ชื่อที่แปลว่า  ที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก   มีทั้้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น วิมลกานต์  (  Wimonkan  ,  Wimolkan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอัน หมดจด พิมลกานต์  (  Pimokan  ,  Pimolkan  ) แปลว่า   ผู้เป็นที่รักอันหมดจด ศศิกานต์  (  Sasikan  )   แปลว่า   กระต่ายที่รัก ศศินากานต์  (  Sasinakan  )  แปลว่า  พระจันทร์อันเป็นที่รัก กานตา  (  Kanta  )   แปลว่า  ที่รัก   ผู้เป็นที่รัก กานตาภรณ์  (  Kantaporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับอันเป็นที่รัก กานตาพร  (  Kataporn  )  แปลว่า   ผู้เป็นที่รักนำสุขมาให้ กานด์  (  Kan  )  แปลว่า  ที่รัก   ผู้เป็นที่รัก กานดา  (  Kanda  )   แปลว่า   ที่รัก  ผู้เป็นที่รัก กานดาภรณ์  (  Kandaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก ปรียา  (  Preeya  )   แปลว่า   ที่รัก   ผู้เป็นที่รัก ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  เครื่่องประดับอันเป็นที่รัก ปรียาพร  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักนำสุขมาให้ ปรียานุช  (  Preeyanut  ,  Preeyanuch  )   แปลว่า   น้องผู้เป็นที่รัก ปรียานาฏ  (  Pr

จินดาหราแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับ   ฉลาด  ,  ความฉลาด  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น จินดาหรา  (  Jindara  )   แปลว่า   ฉลาด จินตาหรา  (  Jintara  )  แปลว่า  ฉลาด ญาณี  (  Yanee  )   แปลว่า   ผู้มีปัญญา ญาณีนาฏ  (  Yaneenat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ ญาณีนุช  (  Yaneenuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์ จิตติมา  (  Jittima  )  แปลว่า  ผู้ฉลาด จิตติมาภรณ์  (  Jittimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความฉลาดเป็นเครื่องประดับ จิตติมาพร  (  Jittimaporn  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดนำสุขมาให้     ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น จิตติ  (  Jitti  )   แปลว่า   ความฉลาด จิตติพงศ์  (  Jittipong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความฉลาด จิตติพงษ์   (  Jittipong  )  แปลว่า  เชืัอสายผู้มีความฉลาด ฉลาด  (  Chalad  )   แปลว่า  เฉียบแหลม   ธีระ  (  Teera  ,  Theera  )   แปลว่า  ฉลาด ธีรพงศ์  (  Teerapong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความฉลาด ธีรพงษ์   (  Teerapong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความฉลาด ภูริ  (  Poori  )   แปลว่า   ความฉลาด ภูริพงศ์  (  Pooripong 

ทวิชแปลว่าอะไร

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับ    นก   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ทวิชา  (  Tawicha  ,  Thawicha  )   แปลว่า   นก ทวิชาพร  (  Tawichaporn  )  แปลว่า  นกนำสุขมาให้ ทวิชาภรณ์  (  Tawachaporn  )  แปลว่า มีนกเป็นเครื่องประดับ ศกุนี  (  Sakunee  )   แปลว่า  นกตัวเมีย สกุณี  (  Sakunee  )   แปลว่า  นกตัวเมีย สกุณา  (  Sakuna  )   แปลว่า  นก สกุณาภรณ์  (  Sakunaporn  )  แปลว่า  มีนกเป็นเครื่องประดับ สกุณาพร  (  Sakunaporn  )  แปลว่า  นกนำสุขมาให้ ศกุนตลา  (  Sakuntala  )   แปลว่า   นกที่เลี้ยงไว้ โนรี  (  Noree  ,  Noeree  )   แปลว่า   นกที่มีรูปร่างเหมือนนกแก้วมีขนสีแดง มยุรา  (  Mayura  )   แปลว่า   นกยูง มยุราภรณ์  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  มีนกยูงเป็นเครื่องประดับ มยุราพร  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  นกยูงนำสุขมาให้ มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูงตัวเมีย มยุรวัลย์  (  Mayurawan ,  Mayurawal  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง   เครือเถานกยูง มยุรวรรณ  (  Mayurawan  )   แปลว่า  นกยูงงาม    ความงามแห่งนกยูง มยุรพรรณ  (  Mayurap