บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2017

ชื่อที่มีคำว่า ณัฏฐ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  ณัฏฐ  ,  ณัฏฐ์  หรือ  บางท่านสะกดว่า  นัฏฐ ,  นัฏฐ์ มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์ ณัฏฐาทิพย์  (  Nattatip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา ณัฏฐ์สินี  (  Natsinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ ณัฏฐ์ลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์ ลดาณัฏฐ์  (  Ladanat  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์ ทิชาณัฏฐ์  (  Tichanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ ทิพาณัฏฐ์  (  Tipanat  )  แปลว่า  วันนักปราชญ์ ทิวาณัฏฐ์  (  Tiwanat  )  แปลว่า  วันนักปราชญ์ อาภาณัฏฐ์  (  Arpanat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ นัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ ณัฏฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก ณัฏฐาพร  (  Nattaporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้ ณัฏฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ ณัฏฐพงษ์  (  Nattapong  )

ชื่อที่มีคำว่า ดารา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  ดารา  หรือ  ชื่อที่มีความหมายว่า  ดาว  ส่วนมากมัก ใช้กับชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  ดาว ดาราภรณ์  (  Daraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดาว ดารารัตน์  (  Dararat  )  แปลว่า  ดาวเพชร ดารามณี  (  Daramanee   )  แปลว่า  ดาวเพชร ดาราวลี  (  Darawalee  )  แปลว่า  สร้อยคอรูปดาว  ,  เชื้อสายดาว ดาราวดี  (  Darawadee  )  แปลว่า  ดาว ดาราทิพย์  (  Daratip  )  แปลว่า  ดาวเป็นของเทวดา ทิพย์ดารา  (  Tipdara  )  แปลว่า  ดาวเป็นของเทวดา ดนุดารา  (  Danudara  )  แปลว่า  ฉันดาว ดนุดาริกา  (  Danudarika  )  แปลว่า  ฉันดาว ดาราพัชร์  (  Darapach  )  แปลว่า  ดาวเพชร ดุจดาว  (  Dujdao  )  แปลว่า  เหมือนดาว ดวงดาว  (  Duongdao  )  แปลว่า  ดาว ดวงดารา  (  Duongdara  )  แปลว่า  ดาว ดาริกา  (  Daraka  )  แปลว่า  ดาว ดาริกาทิพย์  (  Darikatip  )  แปลว่า  ดาวเป็นของเทวดา ดุจดาริกา  (  Dujdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว ดาริกาภรณ์  (  Darakaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดาว ดาริการัตน์  (  Darikarat  )  แปลว่า  ดาวเพชร พิมลด

คำที่อ่านออกเสียงว่า รัด

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำที่อ่านออกเสียงว่า  รัด  มีอยู่หลายคำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น รัด  (  Rad  )  แปลว่า  กอด  ,  ผูก  ,  มัด รัดเกล้า  (  Radklou  )  แปลว่า  เครื่องประดับศีรษะเพื่อรัดผมที่เกล้า แล้วให้แน่น รัต  (  Rat  )  แปลว่า  มีสีแดง  ,  เลือด รัตมณี  (  Ratmanee  )  แปลว่า  พลอยทับทิม รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  แก้ว  ,  เงินทอง  ,  ประเสริฐ รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร รัตนาวลี  (  Rattanawalee  )  แปลว่า  สร้อยเพชร  ,  สร้อยทอง รัตนาพร  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้ รัถยา  (  Ratthaya  )  แปลว่า  ทางเดิน รัชดา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน  ,  ทำด้วยเงิน  ,  เป็นเงิน รัชดาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน รัชดาวลี  (  Ratchadawalee  )  แปลว่า  สร้อยที่ทำด้วยเงิน รัชตาวลี  (  Ratchatawalee  )  แปลว่า  สร้อยที่ทำด้วยเงิน รัชฎาวลี  (  Ratchadawalee  )  แปลว่า  สร้อยที่ทำด้วยเงิน รัชฏาวลี  (  Ratchatawalee  )  แปลว่า  สร้อยที่ทำด

ชื่อพ-ฟ พยางค์เดียว

รูปภาพ
     ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย  พ-ฟ  พยางค์เดียว  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พร  (  Porn  )  แปลว่า  คำแสดงความปรารถนาดี  ,  สิ่งนำสุขมาให้ พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ชนิด  ,  สีของผิว  ,  พัณณ์ พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  แลดู พิมพ์  (  Pim  )  แปลว่า  รูป  ,  แบบ เพ็ญ  (  Pen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วย เพริศ  (  Prers  )  แปลว่า  งาม  ,  ดียิ่ง แพร  (  Prae  )  แปลว่า  ผ้าไหม แพรว  (  Praeo  )  แปลว่า  แวววาว เพรียว  (  Priao   )  แปลว่า  ฉลาด  ,  เปรียว เพียง  (  Piang  )  แปลว่า  เสม  ,  เหมือน  ,  พอ เพลง  (  Pleng  )  แปลว่า  คำขับร้อง แพน  (  Pan  )  แปลว่า  แผ่ออก  ,  กระจายออก ฟ้า  (  Fa  )  แปลว่า  ท้องฟ้า  ,  สีฟ้า  ,  สวรรค์ เฟิร์น  (  Fern  )  แปลว่า  ต้นเฟิน ฟาง  (  Fang  )  แปลว่า  ต้นข้าวที่นวดเอาเมล็ดออกแล้ว แฟง  (  Faeng  )  แปลว่า  ผักชนิดหนึ่งคล้ายฟักเขียวแต่เล็กกว่า   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น พงศ์  ,  พงษ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย พจน์  (  Poj  ,  Pot  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ พน  (  Pon  )

ชื่อที่มีคำว่า วัจนี

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  วัจนี  ส่วนมากผู้หญิง  มักใช้คำว่า  วัจนี  หรือ วัจนา อาทิเช่น วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ สุวัจนี  (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี สิริวัจนี  (  Siriwatjanee   )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความดีงาม ศิริวัจนี  (  Siriwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความดีงาม สิริวัจนา  (  Siriwatjana  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความดีงาม ศิริวัจนา   (  Siriwatjana  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความดีงาม พิสุทธิ์วัจนี  (  Pisutwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันหมดจด ณัฐวัจนี  (  Nattawatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งนักปราชญ์ ณัฏฐวัจนี  (  Nattawatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งนักปราชญ์ วัจนีทิพย์  (  Watjaneetip  )  แปลว่า  ถ้อยคำเป็นของเทวดา ลดาวัจนี  (  Ladawatjanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำแห่งเครือเถา วัจนีกุล  (  Watjaneekul  )  แปลว่า  ถ้อยคำแห่งเชื้อสาย วัจนีวรรณ  (  Watjaneewan  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความงาม วัจนีพรรณ  (  Watjaneepan  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความงาม จารุวัจนี  (

ชื่อที่มีคำว่า พักตรา

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  พักตร์  หรือ  พักตรา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชือผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พักตรา  (  Paktra  )  แปลว่า  หน้า ทิพย์พักตรา  (  Tippaktra  )  แปลว่า  หน้าเป็นของเทวดา เรขาพักตรา  (  Rekhapaktra  )  แปลว่า  ผู้มีใบหน้างามดั่งเขียน พักตราเรขา  (  Paktrarekha  )  แปลว่า  ผู้มีใบหน้างามดั่งเขียน สุพักตรา  (  Supaktra  )  แปลว่า  หน้างาม สิริพักตรา  (  Siripaktra  )  แปลว่า  ผู้มีใบหน้าแห่งความงาม ศิริพักตรา  (  Siripaktra  )  แปลว่า  ผู้มีใบหน้าแห่งความงาม สุวพักตรา  (  Suwapaktra  )  แปลว่า  หน้างาม ลออพักตร์  (  Laorpak  )  แปลว่า  ผู้มีใบหน้างาม พิมลพักตร์  (  Pimolpak  )  แปลว่า  หน้างาม วิมลพักตร์  (  Wimolpak  )  แปลว่า  หน้างาม พิไลพักตร์  (  Pilaipak  )  แปลว่า  หน้างาม วิไลพักตร์  (  Wilaipak  )  แปลว่า  หน้างาม เยาวพักตร์  (  Yaowapak  )  แปลว่า  ผู้มีใบหน้าอ่อน เสาวพักตร์  (  Souwapak  )  แปลว่า  หน้างาม   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น พักตร์  (  Pak  )  แปลว่า  หน้า

ชื่อที่มีคำว่า พัสตรา

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  พัสตร์  หรือ  พัสตรา  หรือ  จะอ่านว่า ( พัท - ตรา ) มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พัสตรา  (  Pastra  )  แปลว่า  ผ้า สุพัสตรา  (  Supastra  )  แปลว่า  ผ้างาม สิริพัสตรา  (  Siripastra  )  แปลว่า  ผ้าแห่งความงาม ศิริพัสตรา  (  Siripastra  )  แปลว่า  ผ้าแห่งความงาม สุวพัสตรา  (  Suwapastra  )  แปลว่า  ผ้างาม พิมลพัสตร์  (  Pimolpas  )  แปลว่า  ผ้างาม วิมลพัสตร์  (  Wimolpas  )  แปลว่า  ผ้างาม วราพัสตร์  (  Warapas  )  แปลว่า  ผ้าอันประเสริฐ สกาวพัสตร์  (  Sakaopas  )  แปลว่า  ผ้าขาว ประไพพัสตร์  (  Prapaipas  )  แปลว่า  ผ้างาม พิไลพัสตร์  (  Pilaipas  )  แปลว่า  ผ้างาม วิไลพัสตร์  (  Wilaipas  )  แปลว่า  ผ้างาม ศิราพัสตร์  (  Sirapas  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งผ้า   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น พัสตร์  (  Pas  )  แปลว่า  ผ้า สิรพัสตร์  (  Sirapas  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งผ้า ศิรพัสตร์  (  Sirapas  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งผ้า จุฑาพัสตร์  (  Jutapas  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งผ้า

ชื่อที่มีคำว่า อนุ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  อนุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น อนุสรา  (  Anusara  )  แปลว่า  คำนึงถึง  ,  ระลึกถึง อนุสราภรณ์  (  Anusaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีความคำนึงถึงเป็น เครื่องประดับ อนุสราพร  (  Anusaraporn  )  แปลว่า  ความคำนึงถึงนำสุขมาให้   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้องชาย อนุชากานต์  (  Anuchakan  )  แปลว่า  น้องชายอันเป็นที่รัก อนุกูล  (  Anukool  )  แปลว่า  เกื้อหนุน อนุชิต  (  Anuchit  )  แปลว่า  ชนะ อนุพนธ์  (  Anupon  )  แปลว่า  ติดต่อ อนุพันธ์  (  Anupan  )  แปลว่า  ติดต่อ อนุรักษ์  (  Anurak  )  แปลว่า  รักษา  ,  ป้องกัน อนุวัต  (  Anuwat  )  แปลว่า  ทำตาม  ,  ปฏิบัติตาม อนุสร  (  Anusorn  )  แปลว่าระลึก  , คำนึงถึง อนุสรณ์  (  Anusorn  )  แปลว่า  การระลึก  ,  ความคำนึงถึง   อนุมัติ  (  Anumat  )  แปลว่า  เห็นชอบ

ชื่อที่มีคำว่า อารี

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  อารี  หรือ  อารี  แปลว่า  อะไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น อารี  (  Arree  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ  ,  เผื่อแผ่ อารียา  (  Arreeya  )  แปลว่า  ผู้เอื้อเฟื้อ อารีญา  (  Arreeya  )  แปลว่า  ผู้เอื้อเฟื้อ อารีรัตน์  (  Arreerat  )  แปลว่า  ผู้เอื้อเฟื้อที่ประเสริฐ อารีทิพย์  (  Arreetip  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อเป็นของเทวดา  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น อารีพงศ์  (  Arreepong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเอื้อเฟื้อ อารีพงษ์  (  Arreepong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเอื้อเฟื้อ อารีกุล  (  Arreekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เอื้อเฟื้อ อารีพันธุ์   (  Arreepan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เอื้อเฟื้อ

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อำ

รูปภาพ
    ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า  อำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งาม  ,  สว่าง  ,  สุกใส อำไพเรขา  (  Ampairekha  )  แปลว่า  งามยิ่ง อำไพพร  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้ อำไพภรณ์  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม อำไพกาญจน์  (  Ampaikan  )  แปลว่า  สุกใสดั่งทองคำ อำไพกานต์  (  Ampaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นมี่รักงาม อำไพพัชร์  (  Ampaipach  )  แปลว่า  เพชรงาม อำไพรัตน์  (  Ampairat  )  แปลว่า  เพชรงาม อำไพมณี  (  Ampaimaee  )  แปลว่า  เพชรงาม อำไพกุล  (  Ampaikul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม อำไพลดา  (  Ampailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม อำพัน  (  Ampan  )  แปลว่า  สีเหลืองใส  ,  ยางไม้ที่กลายเป็นหิน อำพันเรขา  (  Ampanrekha  )  แปลว่า  หินสีเหลืองใสงาม   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น อำนวย  (  Amnuoy  )  แปลว่า  ให้  ,  สั่ง อำนวยพงศ์  (  Amnuoypong  )  แปลว่า  ให้เชื้อสาย อำนวยพงษ์  (  Amnuoypong  )  แปลว่า  ให้เชื้อสาย อำพน  (  Ampon  )  แปลว่า  งาม  ,  มาก อำพนกุล  (  Ampon

ชื่อที่มีคำว่า พัชรา

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  พัชรา  หรือ  พัชรา แปลว่า  อะไร  มีดังนี้  อาทิเช่น ชื่อผู้หญิง พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร พัชราภา  (  Patcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร พัชราพร  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำความสุขมาให้ พัชรากานต์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก พัชรากุล  (  Patcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเพชร พัชรามณี  (  Patcharamanee  )  แปลว่า  เพชร พัชรารัตน์  (  Patchararat  )  แปลว่า  เพชร พัชราณัฐ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ พัชราณัฏฐ์  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ พัชรานาฏ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร พัชราสินี  (  Patcharasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร พัชราทิพย์  (  Patcharatip  )  แปลว่า  เพชรเป็นของเทวดา วรพัชรา  (  Worrapatchara  )  แปลว่า  เพชรงาม อรพัชรา  (  Ornpatchara  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร อำไพพัชรา  (  Ampaipatchara  )  แปลว่า  เพชรงาม พัชราอำไพ  (  P

ชื่อที่มีคำว่า พิเชฐ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  พิเชฐ  หรือ  พิเชฐ  แปลว่า  อะไร  มีดังนี้  อาทิเช่น ชื่อผู้ชาย พิเชฐ  (  Pichet  )  แปลว่า  เจริญยิ่ง  ,  ปะเสริฐยิ่ง พิเชฐพันธุ์  (  Pichetpan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเจริญยิ่ง พิเชฐพงศ์  (  Pichetpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเจริญยิ่ง พิเชฐพงษ์  (  Pichetpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเจริญยิ่ง พิเชฐพัฒน์  (  Pichetpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญประเสริฐยิ่ง พิเชฐณัฐ  (  Pichetnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญยิ่ง พิเชฐณัฏฐ์  (  Pichetnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญยิ่ง พิเชฐพัชร์  (  Pichetpach  )  แปลว่า  เพชรอันเจริญยิ่ง พิเชฐภัทร์  (  Pichetpat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักเจริญยิ่ง พงศ์พิเชฐ  (  Pongpichet  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เจริญยิ่ง พงษ์พิเชฐ  (  Pongpichet  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เจริญยิ่ง พิเชฐกานต์  (  Pichetkan  )  แปลว่า  ผู้เจริญยิ่งอันเป็นที่รัก พิเชฐกุล  (  Pichetkul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เจริญยิ่ง พิทย์พิเชฐ  (  Pitpichet  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เจริญยิ่ง

ชื่อที่มีคำว่า เหมือน

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  เหมือน  หรือ  คำว่า เหมือน  แปลว่า  อะไร  มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น เหมือนฝัน  (  Muanfan  )  แปลว่า  งาม  ,  สวยดั่งที่ฝัน เหมือนแก้ว  (  Muankaeo  )  แปลว่า  คล้ายกันกับแก้ว  ,  อย่าง เดียวกับแก้ว เหมือนปราง  (  Muanprang  )  แปลว่า  คล้ายกับแก้ม  ,  อย่างเดียวกับมะปราง เหมือนผกา  (  Muanphaka  )  แปลว่า  อย่างเดียวกับดอกไม้  ,  คล้ายกันกับดอกไม้   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น เหมือน  (  Muan  )  แปลว่า  อย่างเดียวกัน  ,  คล้ายกัน เหมือนพงศ์  (  Muanpong  )  แปลว่า  อย่างเดียวกับเชื้อสาย เหมือนพงษ์  (  Muanpong  )  แปลว่า  อย่างเดียวกับเชื้อสาย เหมือนพยัคฆ์  (  Muanpayak  )  แปลว่า  อย่างเดียวกับเสือ เหมือนพัฒน์  (  Muanpat  )  แปลว่า  มีความเจริญอย่างเดียวกัน เหมือนภัทร์  (  Muanpat  )  แปลว่า  น่ารักอย่างเดียวกัน เหมือนกรณ์  (  Muankorn  ,  Muangorn  )  แปลว่า  ฉลาดคล้ายกัน  

ชื่อที่มีคำว่า นุช

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า   นุช    มีดังนี้  อาทิเช่น  ชื่อผู้หญิง นุช  (  Nuch  )  แปลว่า  น้อง นุชนาถ  (  Nuchanath  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่พึ่ง นุชนาฏ  (  Nutchanath  )  แปลว่า  น้องหญิง ทิพานุช  (  Tipanuch  )  แปลว่า  วันน้อง  ,  น้องสวรรค์ ทิชานุช  (  Tichanuch  )  แปลว่า  น้องนก ทิวานุช  (  Tiwanuch  )  แปลว่า  วันน้อง  ,  น้องสวรรค์ อาภานุช  (  Arpanuch  )  แปลว่า  แสงแห่งน้อง ณัฏฐานุช  (  Nattanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์ ปรียานุช  (  Preeyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก ประภานุช  (  Prapanuch  )  แปลว่า  แสงแห่งน้อง ประไพนุช  (  Prapainuch  )  แปลว่า  น้องงาม วิไลนุช  (  Wilainuch  )  แปลว่า  น้องงาม อำไพนุช  (  Ampainuch  )  แปลว่า  น้องงาม อรนุช  (  Orranuch  )  แปลว่า  น้องงาม นุชอัปสร  (  Nuchapsorn  )  แปลว่า  น้องนางฟ้า วรนุช  (  Worranuch  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องผู้ประเสริฐ วรานุช  (  Waranuch  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องผู้ประเสริฐ ภัทรนุช  (  Pattaranuch  )  แปลว่า  น้องน่ารัก

พุทธ แปลว่า อะไร

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  พุทธ  หรือ  คำว่า  พุทธ  แปลว่า  อะไร  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พุทธลดา  (  Putlada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้รู้ พุทธทิชา  (  Putticha  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์ พุทธอาภา  (  Putarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งผู้รู้   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น พุทธ  (  Put  ,  Putta  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้ตื่น ณัฐพุทธ  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ตื่นอยู่ ณัฏฐพุทธ  (  Nattaput  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ตื่นอยู่ ธีรพุทธ  (  Teeraput  )  แปลว่า  ผู้รู้มีไหวพริบดี สุรพุทธ  (  Suraput  )  แปลว่า  แปลว่า  ผู้ตื่นที่กล้าหาญ พีรพุทธ  (  Peeraput  ) แปลว่า  ผู้รู้ที่กล้าหาญ วุฒิพุทธ  (  Wuttiput  )  แปลว่า  ผู้รู้มีความเจริญ วราพุทธ  (  Waraput  , Varaput  )  แปลว่า  ผู้รู้ที่ประเสริฐ พุทธพงศ์  (  Puttapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รู้ พุทธพงษ์  (  Puttapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รู้

ชื่อที่มีคำว่า วิมล

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  วิมล  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น วิมล  (  Wimon  ,  Wimol  )  แปลว่า  งาม  ,  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  , ไม่มีตาหนิ วิมลวรรณ  (  Wimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง วิมลกุล (  Wimolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม วิมลรัตน์  (  Wimolrat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  ,  แก้วงาม วิมลพัชร์  (  Wimolpach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม วิมลภัทร์  (  Wimolpat  )  แปลว่า  งามน่ารัก วิมลสินี  (  Wimolsinee  )  แปลว่า  นางงาม ศศิวิมล  (  Sasiwimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์ วิมลวัลยา  (  Wimolwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม วิมลณัฐ  (  Wimolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม วิมลณัฏฐ์  (  Wimolnat  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม สิริวิมล  (  Siriwimol  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญงาม ศิริวิมล  (  Siriwimol  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม วิมลทิพย์  (  Wimoltip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา วิมลทิพ  (  Wimoltip  )  แปลว่า  สวรรค์งาม วิมลภัสร์  (  Wimolpas  )  แปลว่า  รัศมีงาม วิมลฉวี  (  Wimolchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม ฉวีวิมล  (  Chaweewimol  )  แปลว่า  ผู้ม

ชื่อที่มีคำว่า อาภา

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  อาภา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  ความสว่าง ,  แสง  ,  รัศมี อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ความสว่างนำสุขมาให้ อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างเป็นเครื่องประดับ อาภาพัชร์  (  Arpapach  )  แปลว่า  แสงเพชร อาภารัตน์  (  Arparat  )  แปลว่า  แสงเพชร อาภากาญจน์  (  Arpakan  )  แปลว่า  แสงทอง อาภากานด์  (  Arpakan  )  แปลว่า  แสงแห่งผู้เป็นที่รัก ศศิอาภา  (  Sasiarpa  )  แปลว่า  แสงจันทร์ รวิอาภา  (  Rawiarpa  )  แปลว่า  แสงตะวัน อาภาดารา  ( Arpadara  )  แปลว่า  แสงดาว อาภาสินี  ( Arpasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง อาภานาฏ  (  Arpanat  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง อาภานุช  (  Arpanuch  )  แปลว่า  น้องมีความสว่าง อาภาสิริ  (  Arpasiri  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม อาภาทิพย์  (  Arpatip  )  แปลว่า  แสงเป็นของเทวดา อาภาทิพ  ( Arpatip  )  แปลว่า  แสงสวรรค์ อาภาลักษณ์  (  Arpalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง อาภาวรรณ  (  Arpawan  )  แปลว่า  แสงแห่งคว

ชื่อที่สะกดด้วยสระ เ-้า

รูปภาพ
    ชื่อที่สะกดด้วย  สระ เ-้า (  ou  ) หรือสระ เ-า ( ou )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น เช้า  (  Chou  )  แปลว่า  เวลาระหว่างย่ำรุ่งถึงเที่ยง เพา  (  Pou  )  แปลว่า  งาม เพาพะงา  (  Poupanga  )  แปลว่า  งาม เยา  (  Yao .ใช้ ao แทน ou เดี๋ยวจะอ่านเป็น ยู you )  แปลว่า  อ่อน  ,  เบา  ,  น้อย เยาว์  (  Yao   )  แปลว่า  รุ่น  ,  สาว  ,  หนุ่ม เยาวพาณี  (  Yaowapanee  )  แปลว่า  ชื่อเทียนชนิดหนึ่งใช้ทำยา เยาวมาลย์  (  Yaowaman  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย เยาวยอด  (  Yaowayod  )  แปลว่า  สวยที่สุด เยาวเรศ  (  Yaowares  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี เยาวพา  (  Yaowapa  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย เย้า  (  Yao  )  แปลว่า  หยอก  ,  ล้อเล่น  ,  คนชาวเขาทางภาคเหนือของไทย   เสาวลักษณ์  (  Souwalak  )  ผู้มีลักษณะดี เสาวคนธ์  (  Souwakon  )  แปลว่า  กลิ่นหอม  ,  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง เสาวรส  (  Souwaros  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งมีดอกงามกลิ่นหอม เสาวภาคย์  (  Souwapak  )  แปลว่า  ความงาม

ชื่อที่มีความหมายว่า ผู้หญิง

รูปภาพ
      ชื่อที่มีความหมายว่า  ผู้หญิง  มีอยู่หลายชื่อ  ดังนี้  อาทิเช่น สตรี  (  Satree  )  แปลว่า  ผู้หญิง สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี สุดา (  Suda  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิงทั่วๆไป สุนทรี  (  Suntree  )  แปลว่า  หญิงงาม  ,  นางงาม สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า  นางสวรรค์ สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวขาว สะคราญ  (  Sakran  )  แปลว่า  หญิงงาม นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  นางน้อง นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  นางงาม นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีขวัญดี นงเยาว์  (  Nongyao  )  แปลว่า  วัยรุ่น  ,  นางรุ่นสาว กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กหญิง  ,  นางน้อย กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  นางงาม กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  หญิงที่รัก ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  

ชื่อที่เกี่ยวกับ ยามราตรี

รูปภาพ
    ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ ยามราตรี  หรือ  กลางคืน  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น รชนี  (  Rachanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลาค่ำ รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลามืด รชนีวรรณ  (  Rachaneewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี รชนีพรรณ  (  Rachaneepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี รชนีกร  (  Rachaneekorn  ,  Rachaneegorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์ รชนีรัตน์  (  Rachaneerat  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ รัชนีวรรณ  (  Ratchaneewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี รัชนีพรรณ  (  Ratchaneepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  ,  Ratchaneegorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์ รัตติ  (  Ratti  )  แปลว่า  กลางคืน รัตติรัตน์  (  Rattirat  )  แปลว่า  แก้วแห่งราตรี รัตติกาล  (  Rattikal  ,  Rattikan  )  แปลว่า  เวลากลางคืน รัตติกร  (  Rattikorn  ,  Rattigorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์ รัตติลดา  (  Rattilada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาแห่งราตรี ลดารัชนี  (  Ladaratc

ชื่อที่มีคำว่า ชล

รูปภาพ
       ชื่อที่มีคำว่า  ชล  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ชล  (  Chol  ,  Chon  )  แปลว่า  น้ำ สายชล  (  Siechol  )  แปลว่า  สายน้ำ ชลธาร  (  Chonlatan  )  แปลว่า  ลำน้ำ ชลาลัย  (  Chalalai  )  แปลว่า  แม่น้ำ ชลาศัย  (  Chalasai  )  แปลว่า  สระ  ,  ปลา ชไมชล  (  Chamaichol  )  แปลว่า  น้ำทั้งคู่ ชลชไม  (  Cholchamai  )  แปลว่า  น้ำทั้งคู่ ชลทิพา  (  Choltipa  ,  Chontipa  )  แปลว่า  วันน้ำ ชลทิชา  (  Cholticha  ,  Chonticha  )  แปลว่า  น้ำผู้เกิดสองครั้ง ชลทิวา  (  Choltiwa  ,  Chontiwa  )  แปลว่า  วันน้ำ   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ชลธี  (  Chonlatee  )  แปลว่า  ทะเล ชโลทร  (  Chalotorn  )  แม่น้ำ  ,  ห้วงน้ำ ณัฐชล  (  Nattachol ,  Nattachon  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งน้ำ ณัฏฐชล  (  Nattachol  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งน้ำ ชัยชล  (  Chaichol  )  แปลว่า  การชนะน้ำ ชลกานต์  (  Chonlakan  )  แปลว่า  น้ำอันเป็นที่รัก ชลกาญจน์  (  Chonlakan  )  แปลว่า  น้ำทอง ชลพัชร์  (  Chonlapach  )  แปลว่า  น้ำเพชร ชลวัส  (  Chonlawa

ตั้งชื่อคล้ายเดือนเกิด

รูปภาพ
     อยากตั้งชื่อให้คล้าย  หรือ เป็นสัญญาลักษณ์ว่าเกิดในเดือนนี้  ชื่อ มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้ พฤกษาภรณ์  (  Pruksaporn  )  แปลว่า  ผู้มีต้นไม้เป็นเครื่องประดับ พฤกษาพร  (  Pruksaporn  )  แปลว่า  ต้นไม้นำสุขมาให้ พฤกษาพรรณ  (  Pruksapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งต้นไม้ พฤกษามณี  (  Pruksamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งต้นไม้ พฤษภาภรณ์  (  Pruksapaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับเดือนพฤษภาคม พฤษภาพร  (  Pruksapaporn  )  แปลว่า  เดือนพฤษภาคมนำสุขมาให้ พฤษภาพรรณ  (  Pruksapapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเดือนพฤษภาคม พฤษภามณี  (  Pruksapamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งเดือนพฤษภาคม   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้ พงศ์พฤกษ์  (  Pongpruk  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื่อสายต้นไม้ พงษ์พฤกษ์  (  Pongpruk  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายต้นไม้ วีรพฤกษ์  (  Weerapruk  )  แปลว่า  ต้นไม้แห่งผู้กล้า พีรพฤกษ์  (  Peerapruk  )  แปลว่า  ต้นไม้แห่งผู้กล้า ณัฐพฤกษ์  (  Nattapruk  )  แปลว่า

ชื่อที่มีคำว่า Piti

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  Piti  (  ปิติ  หรือ  บางท่านอาจจะสะกดว่า  ปิฏิ  ) มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ปิติญา  (  Pitiya  ,  Pithiya  )  แปลว่า  ผู้อิ่มใจ  ,  ผู้ยินดี ปิติญาภรณ์  (  Pitiyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความอิ่มใจเป็นเครื่องประดับ ปิติญาพร  (  Pitiyaporn  )  แปลว่า  การอิ่มใจนำสุขมาให้ ปิติญาพรรณ  (  Pitiyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความอิ่มใจในความงาม ปิติญานุช  (  Pitiyanuch  )  แปลว่า  น้องอิ่มใจ ปิติญารัตน์  (  Pitiyarat  )  แปลว่า  ผู้มีการยินดีดั่งเพชร ปิติญาพัชร์  (  Pitiyapach  )  แปลว่า  ผู้มีการยินดีดั่งเพชร ปิติญาภัทร์  (  Pitiyapat  )  แปลว่า  ผู้อิ่มใจน่ารัก ปิติญาณัฐ  (  Pitiyanat  )  แปลว่า  การอิ่มใจแห่งนักปราชญ์ ปิติญาณัฏฐ์  (  Pitiyanat  )  แปลว่า  การอิ่มใจแห่งนักปราชญ์   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ปิติ  (  Piti  ,  Pithi  )  แปลว่า  การอิ่มใจ  ,  การยินดี ปิติกุล  (  Pitikul  )  แปลว่า  การยินดีแห่งเชื้อสาย ปิติพันธุ์  (  Pitipan  )  แปลว่า  การยินดีแห่งเชื้อสาย ปิติพงศ์  (  Pitipong  )  แปลว่า  การยิ

ชื่อที่มีคำว่า Sak

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  Sak  (  ศักดิ์  , ศักร ,  สัก  )   มีดังนี้  อาทิเช่น   ชื่อผู้ชาย ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความสามารถ  ,  ความเชี่ยวชาญ  , ที่พึ่ง ศักดา  (  Sakda  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความสามารถ  , ความเชี่ยวชาญ  ,  ที่พึ่ง ศักร  (  Sak  )  แปลว่า  มีฤทธิ์  ,  มีอำนาจ  ,  ยิ่งใหญ่  ,  แข็งแรง สัก  (  Sak  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ สักกาย  (  Sakkie  )  แปลว่า  ตัวของตัว  ,  ความเป็นตัวบุคคล ศักดิ์ชัย  (  Sakchai  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญชนะ สมศักดิ์  (  Somsak  )  แปลว่า  เหมาะแก่ความสามารถ อติศักดิ์  (  Atisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถดีเลิศ สุรศักดิ์  (  Surasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งผู้กล้า วีรศักดิ์  (  Weerasak  ,  Veerasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งผู้กล้า พีรศักดิ์  (  Peerasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งผู้กล้า ธีรศักดิ์  (  Teerasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งนักปราชญ์ วุฒิศักดิ์  (  Wuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญมีความเจริญ ธิติศักดิ์  (  Titisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญมีความมั่นคง ฐิติศักดิ์  (  Ti

ชื่อที่ออกเสียงว่า วัน

รูปภาพ
     ชื่อที่ออกเสียงว่า  วัน  (  วัลย์  ,  วรรณ  ,  วัณณ์  ,  วัลลี , วัน  )    มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น วัน  (  Wan  )  แปลว่า  ระยะเวลา 24ชั่วโมง วัลย์  (  Wal ,  Wan  )  แปลว่า  เครือเถา วรรณ  (  Wan  )  แปลว่า  ความงาม  ,  วัณณ์  ,  ชนิด วัณณ์  (  Wan  )  แปลว่า  ความงาม  ,  วรรณ  ,  ชนิด วัลลี  (  Wanlee,  Wallee  )  แปลว่า  เครือเถา วันทิพย์  (   Wanip  ,  Wanthip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา วัลย์ทิพย์  (  Waltip  ,  Wantip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา วรรณทิพย์  (  Wantip  ,  Wanthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา วัณณ์ทิพย์  (  Wantip  ,  Wanthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา วัลลีทิพย์  (  Wanleetip  ,  Walleetip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา ทิพย์วัลลี  (  Tipwallee  ,  Tipwanlee   )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา สิริวัลย์  (  Siriwal  ,  Siriwan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ สิริวัลลี  (  Siriwanlee  ,  Siriwallee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ สิริวรรณ  (  Siriwan  )  แปลว่า  ม

นาเรศ แปลว่า อะไร

รูปภาพ
     นาเรศ  แปลว่า อะไร  หรือ  ชื่อที่มีคำว่า นาเรศ  มีดังนี้  อาทิเช่น   ชื่อผู้หญิง นาเรศ  (  Nares  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง นาเรศมณี  (  Naresmanee  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ สิรนาเรศ  ( Siranares  )  แปลว่า  ยอดหญิง สิรินาเรศ  (  Sirinares  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ สุรนาเรศ  (  Suranares  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ พิมพ์นาเรศ  (  Pimnares  )  แปลว่า  รูปนาง บุญนาเรศ  (  Bunnares  )  แปลว่า  กุศลนาง กุลนาเรศ  (  Kulnares  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง ศศินาเรศ  (  Sasinares  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์ ศรนาเรศ  (  Sornnares  )  แปลว่า  ลูกธนูนาง ทิพย์นาเรศ  (  Tipnares  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา ทิพนาเรศ  (  Tipnares  )  แปลว่า  นางสวรรค์  ,  นางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า Napa

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  Napa  (  นภา  )  มี  ดังนี้  อาทิเช่น ชื่อผู้หญิง Napa (  นภา  )  แปลว่า  ท้องฟ้า  ,  ฟ้า Napanaree  (  นภานรี  )  แปลว่า  นางฟ้า Napasinee  (  นภาสินี  )  แปลว่า  นางฟ้า Napanat  (  นภานาฏ  )  แปลว่า  นางฟ้า Naparat  (  นภารัตน์  )  แปลว่า  เพชรฟ้า Napamanee  (  นภามณี  )  แปลว่า  เพชรฟ้า Napatip  ,  Napathip  (   นภาทิพย์  )  ฟ้าเป็นของเทวดา Napaporn  (  นภาภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับฟ้า Napaporn  (  นภาพร  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้ Napapat  (  นภาภัทร์  )  แปลว่า  ฟ้างาม Napapas  (  นภาภัสร์  )  แปลว่า  ฟ้ารุ่งเรือง Napawan  (  นภาวรรณ  )  แปลว่า  ความงามแห่งท้องฟ้า Napapan  (  นภาพรรณ  )  แปลว่า  ความงามแห่งท้องฟ้า Napakul  (  นภากุล  )  แปลว่า  เชื้อสายฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า พิพัฒน์

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  พิพัฒน์  มี ดังนี้  อาทิเช่น   ชื่อผู้ชาย พิพัฒน์  (  Pipat  )  แปลว่า  ความเจริญ พิพัฒน์พงศ์  (  Pipatpong  ) แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ พิพัฒน์พงษ์  ( Pipatpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ พิพัฒน์กุล  (  Pipatkul  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ กานต์พิพัฒน์  (  Kanpipat  )  แปลว่า  ความเจริญอันเป็นที่รัก เกรียงพิพัฒน์  (  Kriangpipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง ไกรพิพัฒน์  (  Kraipipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง เกรียงไกรพิพัฒน์  (  Kriangkraipipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่งใหญ่ ณัฐพิพัฒน์  (  Natpipat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ ณัฏฐพิพัฒน์  (  Natpipat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ นรพิพัฒน์  (  Norrapipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ รัฐพิพัฒน์  (  Ratpipat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นมีความเจริญ สีห์พิพัฒน์  (  Seepipat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งราชสีห์ เดชน์พิพัฒน์  (  Dechpipat  )  แปลว่า  ลูกศรแห่งความเจริญ เดชพิพัฒน์  (  Dechpipat  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความเจริญ พิพัฒน์พฤกษ์  (  Pipatpruk  )  แป

ชื่อที่มีคำว่า พิพัฒ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  พิพัฒ  มีดังนี้  อาทิเช่น   ชื่อผู้ชาย พิพัฒ  (  Pipat  )  แปลว่า  เจริญแล้ว พิพัฒกุล  (  Pipatkul  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญแล้ว พิพัฒพันธุ์  (  Pipatpan  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญแล้ว กุลพิพัฒ  (  Kulpipat  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญแล้ว วงศ์พิพัฒ  (  Wongpipat  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญแล้ว พงศ์พิพัฒ  (  Pongpipat  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญแล้ว พงษ์พิพัฒ  (  Pongpipat  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญแล้ว ณัฐพิพัฒ  (  Natpipat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญแล้ว ณัฏฐพิพัฒ  (  Natpipat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญแล้ว นาทพิพัฒ  (  Natpipat  )  แปลว่า  ผู้มีความนับถือเจริญแล้ว นรพิพัฒ  (  Norrapipat  )  แปลว่า  ผู้เจริญแล้ว พีรพิพัฒ  (  Peerapipat  )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญแล้ว วีรพิพัฒ  (  Weerapipat  ,  Veerapipat  )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญแล้ว ธีรพิพัฒ  (  Teerapipat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญแล้ว กานต์พิพัฒ  (  Kanpipat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเจริญแล้ว เกรียงพิพัฒ  (  Kriangpipat  )  แปลว่า  เจริญมากแล้ว ไกรพิพัฒ  (  Kraipipat  )   แปลว

ชื่อที่มีคำว่า ปวิช

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  ปวิช    มีทั้งชื่อผูหญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ปวิชา  (  Pawicha  )  แปลว่า  แหวน ปวิชากาญจน์  (  Pawichakan  )  แปลว่า  แหวนทองคำ ปวิชาพัชร์  (  Pawichapach  )  แปลว่า  แหวนเพชร ปวิชารัตน์  (  Pawicharat  )  แปลว่า  แหวนเพชร ปวิชามณี  (  Pawichamanee  )  แปลว่า  แหวนเพชร ปวิชากานต์  (  Pawichakan  )  แปลว่า  แหวนอันเป็นที่รัก ปวิชาภัสร์  (  Pawichapas  )  แปลว่า  แหวนอันรุ่งเรือง ปวิชามาศ  (  Pawichamas  )  แปลว่า  แหวนทอง ปวิชามาส  (  Pawichamas  )  แปลว่า  แหวนรูปพระจันทร์ ปวิชาทิพย์  (  Pawichatip  ,  Pawichathip  )  แปลว่า  แหวนเป็นของเทวดา ปวิชาทิพ  (  Pawichatip  ,  Pawichathip  )  แปลว่า  แหวนสวรรค์ เครือปวิชา  (  Kruapawicha  )  แปลว่า  เชื้อสายแหวน พิมพ์ปวิชา  (  Pimpawicha  )  แปลว่า  รูปแหวน   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ปวิช  (  Pawich  ,  Pavich  )  แปลว่า  แหวน ปวิชกนก  (  Pawichkanok  )  แปลว่า  แหวนทองคำ ปวิชกาญจน์  (  Pawichkan  )  แปลว่า  แหวนทองคำ ปวิชพัชร์  (  Pawichpach  )  แปลว่า  แหว

ชื่อที่มีคำว่า สุธี

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  สุธี  มีดังนี้  อาทิเช่น   ชื่อผู้ชาย สุธี  (  Sutee  , Suthee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้มีปัญญา สุธีกานต์  (  Suteekan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก สุธีนันท์  (  Suteenan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี สุธีลักษณ์  (  Suteelak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเป็นนักปราชญ์ สุธีพงศ์  (  Suteepong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์ สุธีพงษ์  (  Suteepong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์ สุธีกุล  (  Suteekul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์ สุธีพันธุ์  (  Suteepan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์ สุธีรัตน์  (  Suteerat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ สุธีภัทร์  (  Suteepat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญ สุธีพัฒน์  (  Suteepat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ สุธีพัชร์  (  Suteepach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ สุธีภัสร์  (  Suteepas  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง สุธีกาญจน์  (  Suteekan  )  แปลว่า  ทองแห่งนักปราชญ์ สุธีนาท  (  Suteenath  )  แปลว่า  ความบันลือแห่งนักปราชญ์