บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2022

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วัลยา

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วัลยา  มีดังนี้  อาทิเช่น   วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  ไม้เถา  (  เครือ  แปลว่า  เถาไม้  ,  เชื้อสาย  )   วัลย์  (  Wan  ,  Wal  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย   วัลยากันย์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย   วัลยากานต์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันเป็นที่รัก   วัลยากาญจน์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  เชื้อสายทองคำ   วัลยาณัฐ  (  Wanlayanat  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   วัลยาณัฏฐ์  (  Wanlayanat  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   วัลยาทิพย์   (  Wanlayathip  ,  Wanlayatip  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเป็นของเทวดา   วัลยานรี  (  Wanlayanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   วัลยานุช  (  Wanlayanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย   วัลยาพรรณ  (  Wanlayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม   วัลยาพร  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  คำแสดงความปรารถนาดีแด่เชื้อสาย   วัลยาภา  (  Wanlayapa  )  แปลว่า  แสงแห่งเชื้อสาย   วัลยาภรณ์  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเชื้อสาย   วัลยาภัสร์  (  Wanla

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จิร

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จิร  มีดังนี้  อาทิเช่น   จิระ  (  Jira  )  แปลว่า  นาน  ,  ช้า  , ยั่งยืน   จิรกานต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน   จิรกมล  (  Jirakamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันยั่งยืน   จิรกัลยา  (  Jirakanlaya  )  แปลว่า  นางงามอันยั่งยืน จิรกัญญา  ( Jirakanya  )  แปลว่า  นางงามอันยั่งยืน จิรกันยา  (  Jirakanya  )  แปลว่า  นางงามอันยั่งยืน   จิรจงกล  (  Jirajongkol  )  แปลว่า  บัวอันยั่งยืน   จิรจิตรา  (  Jirajittra )  แปลว่า  ผู้งดงามอันยั่งยืน  จิรจรัส  (  Jirajaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองอันยั่งยืน   จิรชนา  (  Jirachana  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน   จิรณัฏฐา  (  Jiranatta  )  แปลว่า  นักปราชญ์ที่ยั่งยืน   จิรทิชา  (  Jiraticha  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน   จิรทิพย์  (  Jirathip , Jiratip  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนเป็นของเทวดา   จิรทิพา  (  Jiratipa  )  แปลว่า  วันอันยั่งยืน   จิรทิวา  (  Jiratiwa  )  แปลว่า  วันอันยั่งยืน   จิรธัญญา  (  Jiratanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองอันยั่งยืน   จิรธิดา  (  Jiratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน   จิรนันท์  (  Jiranan  ) 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุทธิ

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  สุทธิ  มีดังนี้  อาทิเช่น   สุทธิกานต์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันหมดจด   สุทธิกมล  (  Suttikamol  )  แปลว่า  ใจสะอาด   สุทธิกัญญา  (  Suttikanya  )  แปลว่า  นางงามแท้   สุทธิกันยา  (  Suttikanya  )  แปลว่า  นางงามแท้   สุทธิกัลยา  (  Suttikanlaya  )  แปลว่า  นางงามแท้   สุทธิขจี  (  Suttikhajee  )   แปลว่า  งามแท้   สุทธิจินดา  (  Suttijinda  )  แปลว่า  ผู้มีความคิดสะอาด   สุทธิไฉไล  (  Suttichailai  )  แปลว่า  งามแท้   สุทธิชามา  (  Suttichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้หมดจด   สุทธิชล  (  Suttichol  )  แปลว่า  น้ำสะอาด   สุทธิดนุ  (  Suttidanu  )  แปลว่า  ฉันแท้   สุทธิดุลยา  (  Suttidullaya  )  แปลว่า  เสมอกันแท้   สุทธิทิพา  (  Suttitipa  )  แปลว่า  วันอันหมดจด   สุทธิทิวา  (  Suttitiwa  )  แปลว่า  วันอันหมดจด   สุทธินภา  (  Suttinapa  )  แปลว่า  ฟ้าแห่งความดี   สุทธินารี  (  Suttinaree  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด   สุทธินาฏ  (  Suttinat  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด   สุทธิเนตร  (  Suttinet  )  แปลว่า  ผู้นำทางอันหมดจด   สุทธินี  (  Suttinee  )  แปลว

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า สุทธิ

           ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  สุทธิ  มีดังนี้  อาทิเช่น   สุทธิ  (  Sutti  )  แปลว่า  หมดจด  ,  ความหมดจด  ,  ความสะอาด  ,  แท้   สุทธิกาญจน์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ทองแท้   สุทธิกานต์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันหมดจด   สุทธิกฤตย์  (  Suttikrit  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติแท้   สุทธิเจษฎ์  (  Suttijes  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุดหมดจด   สุทธิชนา  (  Suttichana  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุดหมดจด   สุทธิชัย  (  Suttichai  )  แปลว่า  การชนะอันหมดจด   สุทธิโชติ  (  Suttichot  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองแท้   สุทธิเชษฐ์  (  Suttichet  )  แปลว่า  พี่แท้   สุทธิณัฐ  (  Suttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แท้   สุทธิณัฏฐ์  (  Suttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แท้   สุทธิทิชา  (  Suttiticha  )  แปลว่า  ผู้หมดจด   สุทธิธนา   (  Suttitana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินแท้   สุทธิธาร  (  Suttitan  )  แปลว่า  ลำน้ำสะอาด   สุทธิธานี  (  Suttitanee  )  แปลว่า  เมืองสะอาด   สุทธินที  (  Suttinatee  )  แปลว่า  แม่น้ำสะอาด   สุทธินาท  (  Suttinat  )  แปลว่า  ความบันลือแท้  ,  เสียงบันลือแท้   สุทธิพ

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า รัฐ

          ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า รัฐ  มีดังนี้  อาทิเช่น   รัฐ  (  Rat  )  แปลว่า  แว่นแคว้น  ,  บ้านเมือง   รัฐกานต์  (  Rattakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งแว่นแคว้น  ,  แว่นแคว้นอันเป็นที่รัก   รัฐกร  (  Rattakorn  )  แปลว่า  ผู้สร้างแว่นแคว้น   รัฐกรณ์  (  Rattakorn  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดแห่งแว่นแคว้น รัฐการ  (Rattakan  )  แปลว่า   งานของแว่นแคว้น   รัฐการณ์  (  Rattakan  )  แปลว่า  ลักษณะของแว่นแคว้น   รัฐกิตติ์  (  Rattakit  )  แปลว่า  คำสรรเสริญแห่งแว่นแคว้น   รัฐกฤตย์  (  Rattakrit  )  แปลว่า  เกียรติแห่งแว่นแคว้น   รัฐชัย  (  Rattachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งแว่นแคว้น   รัฐไชย  (  Rattachai  )  แปลว่า  แว่นแคว้นเจริญกว่า   รัฐณัฐ  (  Rattanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งแว่นแคว้น   รัฐนนท์  (  Rattanon  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งแว่นแคว้น   รัฐนันท์  (  Rattanan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งแว่นแคว้น   รัฐพงศ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งแว่นแคว้น   รัฐพงษ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งแว่นแคว้น   รัฐพัฒน์  (  Rattapat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งแว่นแคว้น   รัฐภัทร์  (  Ra