บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2017

ชื่อที่มีคำว่า ณ ( นะ ) นำหน้า

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  ณ  (  นะ  )  นำหน้า  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ณทิชา  (  Naticha  )  แปลว่า  ผู้ที่เกิดสองหน ณทิพา   (  Natipa  )    แปลว่า  ในชั้นฟ้า ณธารา   (  Natara  )  แปลว่า  ในลำน้ำ ณธิดา  (  Natida  )  แปลว่า  ที่ลูกหญิง ณบุญญา  (  Nabunya  )  แปลว่า  ในความดี ณกานดา  (  Nakanda  )  แปลว่า  ในที่รัก ณผกา  (  Naphaka  )  แปลว่า  ในดอกไม้ ณพนาลี  (  Napanalee  )  แปลว่า  ที่แนวป่า ณวนาลี  (  Nawanalee  )  แปลว่า  ที่แนวป่า ณพิชญา   (  Napitchaya  )  แปลว่า  ที่นักปราชญ์ ณพิตรา  (  Napittra  )  แปลว่า  ในทรัพย์ ณภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  ในแสงสว่าง  ,  ที่แสงสว่าง ณฤทัย  (  Narutai  )  แปลว่า  ในใจ  ,  ที่ใจ ณหทัย  (  Nahatai  )  แปลว่า  ในใจ  ,  ที่ใจ ณหฤทัย  (  Naharutai  )  แปลว่า  ในใจ  ,  ที่ใจ ณลดา  (  Nalada  )  แปลว่า  ในเครือเถา ณชิตา  (  Nachita  )  แปลว่า  ที่ชนะแล้ว   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ณกานต์  (  Nakan  )  แปลว่า  ในที่รัก ณพฤกษ์  (  Napruk  )  แปลว่า  ที่ต้นไม้ ณพิชย์

ชื่อที่มีคำว่า พิสิฐ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  พิสิฐ  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น พิสิฐ  (  Pisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  วิเศษ พิสิฐรัตน์  (  Pisitrat  )  แปลว่า  แก้ววิเศษ พิสิฐกุล  (  Pisitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ พิสิฐพงศ์  (  Pisitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ พิสิฐพงษ์  (  Pisitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ พิสิฐชัย  (  Pisitchai  )  แปลว่า  การชนะที่ประเสริฐ พิสิฐภพ   (  Pisitpop  )  แปลว่า  โลกอันประเสริฐ พิสิฐภาคย์  (   Pisitpak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีอันประเสริฐ ชัยพิสิฐ  (  Chaipisit  )  แปลว่า  การชนะที่ประเสริฐ กานต์พิสิฐ  (  Kanpisit  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ พรพิสิฐ  (  Pornpisit  )  แปลว่า  พรอันประเสริฐ ภูพิสิฐ  (  Poopisit  )  แปลว่า  โลกอันประเสริฐ รัฐพิสิฐ  (  Ratpisit  )  แปลว่า  แว่นแคว้นอันประเสริฐ พิสิฐวนัส  (  Pisitwanas  )  แปลว่า  ป่าอันประเสริฐ พิสิฐวนา  (  Pisitwana  )  แปลว่า  ป่าวิเศษ ธนพิสิฐ  (  Tanapisit  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ พิสิฐธนา  (  Pisittana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ อัครพิส

ชื่อที่มีคำว่า เพียร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  เพียร   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น เพียรจิต   (  Pianjit  )  แปลว่า  ผู้มีใจมุมานะเพื่อความสำเร็จ เพียรจิตต์  (  Pianjit  )  แปลว่า  ผู้มีใจหมั่น  ,  ผู้มีใจบากบั่น เพียรจิตร์  (  Pianjit  )  แปลว่า  ผู้มีความบากบั่นที่งดงาม เพียรกมล  (  Piankamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจบากบั่น เพียรสุดา  (  Piansuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความบากบั่น เพียรอนงค์  (  Piananong  )  แปลว่า  นางผู้มีความบากบั่น เพียรผกา  (  Pianphaka  )แปลว่า  ดอกไม้แห่งความสำเร็จ เพียรลดา  (  Pianlada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความบากบั่น   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น เพียร  (  Pian  )  แปลว่า  ความบากบั่น  ,  ความหมั่น  ,  ความกล้าแข็ง  ,  มุ่งทำเพื่อให้สำเร็จ เพียรกานต์  (  Piankan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความบากบั่น เพียรพงศ์  ( Pianpong    )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความบากบั่น เพียรพงษ์  (  Pianpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความบากบั่น เพียรมนัส  (  Pianmanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจบากบั่น

ชื่อที่แปลว่า ธง

รูปภาพ
    ชื่อที่แปลว่า  ธง  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น ธง  (  Tong  )  แปลว่า  ผืนผ้าที่ทำเป็นเครื่องหมายต่างๆ  หรือ  ทำ ด้วยกระดาษ ธงทอง  (  Tongtong  )  แปลว่า  ธงที่ทำด้วยทอง ธงชัย  (  Tongchai  )  แปลว่า  ธงแห่งการชนะ ธงไชย  (  Tongchai  )  แปลว่า  ธงที่เจริญกว่า ธวัช  (  Tawach  )  แปลว่า  ธง ธวัชกุล  (  Tawachkul  )  แปลว่า  เชื้อสายธง ธวัชกานต์  (  Tawachkan  )  แปลว่า  ธงอันเป็นที่รัก ธวัชชัย  (  Tawatchai  )  แปลว่า  ธงแห่งการชนะ ธวัชพงศ์  (  Tawachpong  )  แปลว่า  เชื้อสายธง ธวัชพงษ์  (  Tawachpong  )  แปลว่า  เชื้อสายธง ธวัชวงศ์  (  Tawachwong  )  แปลว่า  เชื้อสายธง ธวัชวงษ์  (  Tawachwong  )  แปลว่า  เชื้อสายธง ธัช  (  Tach  )   แปลว่า  ธง ธัชกานต์  (  Tatchakan  )  แปลว่า  ธงอันเป็นที่รัก ธัชพงศ์  (  Tatchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายธง ธัชพงษ์  (  Tatchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายธง

ชื่อที่มีคำว่า ทิชา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  ทิชา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ทิชา  (  Ticha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหน  ,  นก ทิชากานต์  (  Tichakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ทิชารัตน์  (  Ticharat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ ทิชามณี  (  Tichamanee  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ ทิชาภรณ์  (  Tichaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับ ทิชาพร  (  Tichaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้ ทิชานาถ  (  Tichanath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง ทิชานาฏ  (  Tichanat  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหน สุทิชา  (  Suticha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนดี ศศิทิชา  (  Sasiticha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนงามดั่งจันทร์ สิริทิชา  (  Siriticha  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ทิช  (  Tich  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหน  ,  นก สุรทิช  (  Suratich  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ ทิชพงศ์  (  Tichapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เกิดสองหน  ,  เชื้อสายนก ทิชพงษ์  (  Tichapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนก ทิชาพงศ์  (  Tichapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนก ทิชาพงษ์  (  Tichapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนก ท

ตั้งชื่อลูกครึ่ง

รูปภาพ
    ตั้งชื่อลูกครึ่ง  อยากมีชื่อเป็นฝรั่ง  หรือ  ชื่อไทยผสมชื่อฝรั่ง มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พ่อชื่อ  Paul  (  พอล  )  ลูกชื่อ Paula   (  พอลล่า  ) Pauline  (  พอลลีน  ) Paullada  (  พอลลดา  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายPaul Paultida  (  พอลธิดา  )  แปลว่า  ลูกสาวพอล Porntida  (  พรธิดา  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำความสุขมาให้ Pornlada  (  พรลดา  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้นำความสุขมาให้ Pornlada  (  ภรณ์ลดา  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครื่องประดับ พ่อชื่อ  Wilson  (  วิลสัน  )  ลูกชื่อ Willada  (  วิลลดา  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายWil  (  Wilson  ) Wiltida  (  วิลธิดา  )  แปลว่า  ลูกหญิงWil Wilawan  (  วิลาวัณย์  )  แปลว่า  งามยิ่ง Wilasinee  (  วิลาสินี  )  แปลว่า  หญิงงาม พ่อชื่อ  Darwin  (  ดาร์วิน  )  ลูกชื่อ Darwinna  (  ดาร์วินน่า  ) Darwina  (  ดาร์วิน่า  ) Darika    (  ดาริกา  )  แปลว่า  ดาว Darunee  (  ดรุณี  )  แปลว่า  เด็กผู้หญิงวัยรุ่น  ,  สาว Danutida  (  ดนุธิดา  )  แปลว่า  ผู้เป็นลูกหญิงของตน  

ชื่อที่มีคำว่า วิรุณ

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  วิรุณ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   วรุณี  (  Warunee  , Virunee )  แปลว่า  วรุณ  ,  ฝน ทิพย์วรุณี  (  Thipwarunee  ,  Tipwarunee  )  แปลว่า  ฝนทิพย์ สิริวรุณี  (  Siriwarunee  )  แปลว่า  ฝนดี วิรุณี  (  Wirunee  ,  Virunee  )  แปลว่า  วิรุณ  ,  ฝน   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น วิรุณ   (  Wirun  ,  Virun  )  แปลว่า  พิรุณ  ,  วรุณ  ,  เทวดาแห่งน้ำ , เทวดาแห่งฝน  ,  น้ำ  ,  ทะเล  ,  ฝน วิรุณเทพ  (  Wiruntep  )  แปลว่า  เทวดาแห่งฝน วิรุณกานต์  (  Wirunkan  )  แปลว่า  ฝนอันเป็นที่รัก วิรุณพงศ์  (  Wirunpong  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน วิรุณพงษ์   (  Wirunpong  )  แปลว่า    เชื้อสายฝน วิรุณกุล  (  Wirunkul   )  แปลว่า  เชื้อสายฝน วิรุณพันธุ์  (  Wirunpan  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน วิรุณลักษณ์  (  Wirunlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะคล้ายฝน  ,  น้ำมีคุณภาพ วรุณ  (  Warun  ,  Varun  )  แปลว่า  วิรุณ  ,  พิรุณ  ,  ฝน  ,  เทวดาแห่งฝน วรุณเทพ  (  Waruntep  )  แปลว่า  เทวดาแห่งฝน วรุณกานต์  (  Warunkan  )  แปลว่า  ฝ

ชื่อที่มีคำว่า พีร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  พีร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พีรพรรณ  (  Peerapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า พีรสินี  (  Peerasinee  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ พีรลดา  (  Peeralada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า พีรวัลย์  (  Peerawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้าหาญ พีรญา  (  Peeraya  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ  ,  ผู้มีความเพียร พีรดา  (  Peerada  )  แปลว่า  ผู้กล้า พีรนาฏ  (  Peeranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น พีร  (  Peera  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  ,  นักรบ พีระ  (  Peera  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  ,  นักรบ พีรศักดิ์  (  Peerasak  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความสามารถ พีรยศ  (  Peerayos  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความดี พีรเกียรติ  (  Peerakian  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความดี พีรกุล  (  Peerakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า พีรณัฐ  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ พีรณัฏฐ์  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ พีรพงศ์  (  Peerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า พีรพงษ์  (  Peerapong  )

ชื่อที่มีคำว่า วัลยา

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  วัลยา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  ไม้เถา  ,  เชื้อสาย วัลยากุล  (  Wanlayakul  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย วัลยากานต์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  เครือเถาอันเป็นที่รัก วัลยารัตน์ (  Wanlayarat  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ประเสริฐ วัลยามณี  (  Wanlayamanee  )  แปลว่า  เครือเถาแก้ว วัลยานุช  (  Wanlayanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเครือเถา วัลยาวลี  (Wanlayawalee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย วัลยาภรณ์   (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเชื้อสาย วัลยาพร  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครือเถานำสุขมาให้ วัลยาอร  (  Wanlayaorn  )  แปลว่า  เครือเถางาม วัลยาทิพย์  (  Wanlayatip  ,  Wanlayathip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา ทิพย์วัลยา  (  Tipwanlaya  ,  Thipwanlaya  )   แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา มณีวัลยา  (  Maneewanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาแก้ว พิมพ์วัลยา  (  Pimwanlaya  )  แปลว่า  รูปเครือเถา ดุจวัลยา  (  Dujwanlaya  )  แปลว่า  ดั่งเชื้อสาย ปานวัลยา  (  Panwanlaya  )  แปลว่

ชื่อที่มีคำว่า กัลยา

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  กัลยา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม กัลยาภรณ์  (  Kanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม กัลยาพร  (  Kanlayaporn  )  แปลว่า  นางงามนำสุขมาให้ กัลยารัตน์  (  Kanlayarat  )  แปลว่า  นางงามผู้ประเสริฐ กัลยาณัฐ  (  Kanlayanat  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นนักปราชญ์ กัลยาณัฏฐ์  (  Kanlayanat  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นนักปราชญ์ กัลยามณี  (  Kanlayamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว กัลยาทิพย์  (  Kanlayatip  ,  Kanlayathip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา กัลยานาถ  (  Kanlayanath  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่พึ่ง กัลยากานต์  (  Kanlayakan  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่รัก กัลยากุล  (  Kanlayakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนางงาม กัลยาพรรณ  (  Kanlayapan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง กัลยาลักษณ์  (  Kanlayalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม จิรกัลยา  (  Jirakanlaya  )  แปลว่า  นางงามยั่งยืน ทิพย์กัลยา  (  Thipkanlaya  ,  Tipkanlaya  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา พิมพ์กัลยา  (  Pim

ชื่อที่มีคำว่า อร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  อร  (ออน  )  หรือ  (  ออ ระ )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ   ชื่อผู้ชายดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น อร  (  Orn  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง  ,  นางงาม  ,  งาม  ,  สวย อรกนา  (  Ornkana  ) แปลว่า  นางงาม อรกนิษฐ์  (  Ornkanit  )  แปลว่า  น้องงาม อรกนิฏฐ์  (  Ornkanit  )  แปลว่่า  น้องงาม อรกนิฎฐ์  (  Ornkanit  )  แปลว่า  น้องงาม อรขนิฏฐ์  (  Ornkhanit  )  แปลว่า  น้องงาม อรขนิฎฐ์  (  Ornkhanit  )  แปลว่า  น้องงาม อรขนิษฐ์  (  Ornkhanit  )  แปลว่า  น้องงาม อรนภา  (  Ornnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า อรวิภา  (  Ornwipa  )  แปลว่า  นางงาม อรยุพา  (  Ornyupa  )  แปลว่า  สาววัยรุ่น  ,  วัยสาว อรทิชา  (  Ornticha  )  แปลว่า  นางผู้เกิดสองหน อรรวี  (  Ornrawee  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน อรมณี  (  Ornmanee   )  แปลว่า  นางแก้ว อรลดา  (  Ornlada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม อรผกา  (  Ornphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม อรวนา  (  Orawana  )  แปลว่า  ป่างาม อรวลี  (  Ornwalee  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม อรชร  (  Orrachorn  )  แปลว่า  งาม  ,  งามระหง อรชล (

ชื่อที่มีคำว่า นรา

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  นรา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น นราทิพย์  (  Naratip  ,  Narathip  )  แปลว่า  ผู้เป็นของเทวดา นรารัตน์  (  Nararat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ นราวลี  (  Narawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย นราวัลย์  (  Narawan  ,  Narawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย นราวรรณ  (  Narawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม นราพรรณ  (  Narapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม นราลักษณ์  (  Naralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น นรา  (  Nara  )  แปลว่า  คน นรากร  (  Narakorn ,  Naragorn  )  แปลว่า  ผู้ทำแสงสว่าง นรากรณ์  (  Narakorn , Naragorn  )  แปลว่า  ผู้ฉลาด นรากุล  (  Narakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย นราธร  (  Naratorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ นราพงศ์  (  Narapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย นราพงษ์  (  Narapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย นราชาติ  (  Narachat  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูล นราเดช  (  Naradech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียง นราภพ  (  Narapop  )  แปลว่า  โลกคน นราทีป  (  Narateep  )  แปลว่า  ผ

ชื่อที่มีคำว่า วิภา

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  วิภา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น วิภา  (  Wipa  ,  Vipa  )  แปลว่า  ความงดงาม  ,  ความสุกใส  ,  แสงสว่าง  ,  รัศมี วิภารัตน์  (  Wiparat  ,   Viparat   )  แปลว่า  เพชรแห่งความงดงาม วิภาวรรณ  (  Wipawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง วิภาทิพย์  (  Wipatip  ,  Wipathip  )  แปลว่า  ความงดงามเป็นของเทวดา วิภาภรณ์  (  Wipaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามเป็นเครื่องประดับ วิภาพร  (  Wipaporn  )  แปลว่า  ความงดงามนำสุขมาให้ วิภานุช  (  Wipanuch  )  แปลว่า  น้องมีความงดงาม วิภานาฏ  (  Wipanat  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม วิภากานต์  (  Wipakan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามอันเป็นที่รัก วิภามณี  (  Wipamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม วิภาสินี  (  Wipasinee  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม วิภาเรข   (  Wiparekh  )  แปลว่า  งามยิ่ง วิภาลักษณ์  (  Wipalak  )  แปลว่า  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงดงาม จารุวิภา  (  Jaruwipa  )  แปลว่า  งามยิ่ง พรรณวิภา  (  Panwipa  )  แปลว่า  งามยิ่ง ฐิติวิภา  (  Thitiwipa  ,  Titiwipa  )  แปลว่า  ผู้ตั้งอยู่ในความงดงาม ทิพย์วิภา  (

ชื่อที่มีคำว่า สุชา

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  สุชา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี สุชารัตน์  (  Sucharat  )  แปลว่า  ลูกผู้ประเสริฐ สุชาภรณ์  (  Suchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกผู้มีกำเนิดดี สุชาทิพย์  (  Suchatip  ,  Suchatip  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดีเป็นของเทวดา สุชาสินี  (  Suchasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี สุชามณี  (  Suchamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น สุชา  (  Sucha  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี  ,  ลูกผู้มีสกุลดี สุชากานต์  (  Suchakan  )  แปลว่า  ลูกผู้เป็นที่รัก สุชาพัฒน์  (  Suchapat  )  แปลว่า  ลูกผู้มีความเจริญ สุชาภัทร์  (  Suchapat  )  แปลว่า  ลูกผู้น่ารัก สุชาวัฒน์  (  Suchawat  )  แปลว่า  ลูกผู้มีความเจริญ สุชาวุฒิ   (  Suchawut  )  แปลว่า  ลูกผู้มีความเจริญ สุชาพร  (  Suchaporn  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดีนำสุขมาให้ สุชาณัฐ  (  Suchanat  )  แปลว่า  ลูกผู้เป็นนักปราชญ์ สุชาณัฏฐ์  (  Suchanat  )  แปลว่า  ลูกผู้เป็นนักปราชญ์ สุชานันท์  (  Suchanan  

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  เพชร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น เพชรา  (  Petchara  ) แปลว่า  เพชร เพชรากุล  ( Petcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร เพชรากานต์  (  Petcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก เพชราภา  (  Petcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร เพชราพร  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้ เพชราวลัย  (  Petcharawalai  )  แปลว่า  กำไลเพชร เพชรลดา  (  Petlada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร เพชรน้ำหนึ่ง  (  Petnamnung  ,  Pechnamnung  )  แปลว่า  เพชรงามที่สุด เพชรารัตน์  (  Petchararat  )  แปลว่า  เพชร เพชรามณี  (  Petcharamanee  )  แปลว่า  เพชร เพชราพรรณ  (  Petcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม เพ็ญเพชร  (  Penpech  ,  Penpet  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร พิมพ์เพชรา  ( Pimpetchara  )  แปลว่า  รูปเพชร สกาวเพชร  (  Sakaopech  ,  Sakaopet  )  แปลว่า  เพชรงาม   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น เพชร  (  Pet  ,  Pech  )  แปลว่า  พลอยสีใสมีน้ำแวววาวใช้ทำเครื่องประดับ พงศ์เพชร  

ชื่อที่มีคำว่า บุศรา

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  บุศรา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น บุศรา  (  Butsara ,  Bussara   )  แปลว่า  บุษราคัม  ,  พลอยสีเหลือง บุศราภรณ์  (  Butsaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพลอยสีเหลือง บุศราทิพย์  (  Butsaratip  ,  Bussaratip  )  แปลว่า  พลอยสีเหลืองเป็น ของเทวดา บุศรารัตน์  (  Butsararat  ,  Bussararat  )  แปลว่า  เพชรพลอยสีเหลือง บุศรามณี  (  Butsaramanee  ,  Bussaramanee  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง บุศราวลัย  (  Butsarawalai  ,  Bussarawalai  )  แปลว่า  กำไลพลอยสีเหลือง บุศราพร  (  Butsaraporn  ,  Bussaraporn  )  แปลว่า  พลอยสีเหลืองนำสุขมาให้ ชไมบุศรา  (  Chamaibutsara  ,  Chamaibussara  )  แปลว่า  พลอยสีเหลืองทั้งคู่ บุษรา  (  Butsara  ,  Bussara  )  แปลว่า  บุษราคัม  ,  พลอยสีเหลือง บุษราภรณ์  (  Butsaraporn  )  แปลว่า  เครื่องปรดับพลอยสีเหลือง บุษราทิพย์  (  Butsaratip  ,  Bussaratip  )  แปลว่า  พลอยสีเหลืองเป็นของเทวดา บุษรารัตน์  (  Butsararat ,  Bussararat  )  แปลว่า  เพชรพลอยสีเหลือง บุษรามณี  (  Butsaramanee  ,  Bussaramanee  )  แปลว่า  พ

ชื่อที่มีคำว่า ศศิ

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  ศศิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ ศศินาทิพย์  (  Sasinatip  ,  Sasinathip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของ เทวดา ศศินาภรณ์  (  Sasinaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปดวงจันทร์ ศศินาพร  (  Sasinaporn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์นำสุขมาให้ ศศินากุล  (  Sasinakul  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงจันทร์ ศศิกานต์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันเป็นที่รัก ศศิกาญจน์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ทองงามดั่งจันทร์ ศศิกมล  (  Sasikamol  )  แปลว่า  บัวงามดั่งจันทร์ ศศิรัตน์  (  Sasirat  )  แปลว่า  แก้วจันทร์ ศศิมณี  (  Sasimanee  )  แปลว่า  แก้วจันทร์ ศศิพัชร์  (  Sasipach  )  แปลว่า  เพชรแสงจันทร์ ศศิภัทร์  (  Sasipat  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์ ศศิพิมล  (  Sasipimol  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์ ศศิลักษณ์  (  Sasilak  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ ศศิรัชนี  (  Sasiratchanee  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ยามราตรี ศศิธร  (  Sasitorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ศศิ  ( Sasi  )  แปลว่า  ดวงจ

ชื่อที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร

รูปภาพ
   หลายท่านมีคำถาม  ถามว่า  ชื่อของท่านสะกด  หรือเขียนเป็น ภาษาอังกฤษนี้  แปลว่า  อะไร    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Lek  (  เล็ก  )  small  แปลว่า  ไม่ใหญ่     Yai  (  ใหญ่  )  big   แปลว่า  ไม่เล็ก   New  (  นิว  )  mai    แปลว่า  ไม่เก่า   ,  ใหม่ Mai  (  ใหม่  )  new  แปลว่า  ไม่เก่า   Mai  (  ไหม  )   silk   แปลว่า  ตัวไหม  ,  สายไหม  ,  ผ้าไหม   Ice  (  ไอซ์  )  ice  แปลว่า  น้ำแข็ง Gife  (  กิ๊ฟ  )  gife  แปลว่า  ของขวัญ Kluoy  (  กล้วย  )  banana  แปลว่า  ชื่อต้นผลไม้ชนิดหนึ่งมีหลายพันธุ์ Fern  (  เฟิร์น  )  fern  แปลว่า  ต้นเฟิร์น Ying  (  หญิง  )  woman  แปลว่า  ผู้หญิง Nui  (  เนย  )  Cheese  แปลว่า  น้ำมันที่ได้จากการเคี่ยวน้ำนมสัตว์  มีทั้งข้น  และ แข็ง   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น Yao  (  ยาว  )    long   แปลว่า  ไม่สั้น     Ngern  (  เงิน  )  money  ,  silver  แปลว่า  สตางค์  หรือ  ธนบัตร  ,  ธาตุเงิน Tong  (  ทอง  )  gold  แปลว่า  ทองคำ Tong  (  ธง  )  banner  แปลว่า  ผืนผ้ารูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า    ห

ชื่อที่มีคำว่า วัส

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  วัส  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้    อาทิเช่น วัส  (  Was  ,  Vas ,  Wat ,  Vat   )  แปลว่า  ฝน  ,  ปี กสิวัส  (  Kasiwas  ,  Kasivas  )  แปลว่า  ฝนแห่งการเพาะปลูก กิตติวัส  (  Kittiwas  ,  Kittivas  )  แปลว่า  ปีแห่งคำสรรเสริญ ชลวัส  (  Chonlawas  ,  Chonlavas  )  แปลว่า  น้ำฝน ธนาวัส  (  Tanawas  ,  Tanavas  )  แปลว่า  ผู้มีฝนเป็นทรัพย์สิน ธาราวัส  (  Tarawas  ,  Taravas  )  แปลว่า  ลำธารฝน นนทวัส  (  Nontawas  ,  Nontavas  )  แปลว่า  ฝนแห่งความยินดี นันทวัส  (  Nantawas  ,  Nantavas  )  แปลว่า  ฝนแห่งความยินดี ธีรวัส  (  Teerawas  ,  Teeravas  )  แปลว่า  ปีแห่งนักปราชญ์ ธีระวัส  (  Teerawas  ,  Teeravas  )  แปลว่า  ปีแห่งนักปราชญ์ พีรวัส  (  Peerawas  ,  Peeravas  )  แปลว่า  ปีแห่งผู้กล้า พีระวัส  (  Peerawas  ,  Peeravas  )  แปลว่า  ปีแห่งผู้กล้า วีรวัส  (  Weerawat  ,  Veerawat  )  แปลว่า  ปีแห่งผู้กล้า วีระวัส  (  Weerawat  ,  Weerawas  )  แปลว่า  ปีแห่งผู้กล้า วิสุทธิ์วัส   (  Wisutwas  ,  Visutvas  )  แปลว่า  น้ำฝนสะอาด สุทธิวัส  

ชื่อที่มีคำว่า ชญา

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  ชญา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ชญา  (  Chaya  )  แปลว่า  ชยา  ,  สายธนู ชญาทิพย์  (  Chayathip  ,  Chayatip  )  แปลว่า  สายธนูเป็นของ เทวดา ชญากานต์  (  Chayakan  )  แปลว่า  สายธนูอันเป็นที่รัก สิริชญา  (  Sirichaya  )  แปลว่า  สายธนูอันเป็นมิ่งขวัญ ศศิชญา  (  Sasichaya  )  แปลว่า  สายธนูจันทร์ ชญาลักษณ์  (  Chayalak  )  แปลว่า  สายธนูมีคุณภาพ ชญานุช  (  Chayanuch  )  แปลว่า  สายธนูน้อง ชญาธร  (  Chayatong  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งสายธนู พิมพ์ชญา  (  Pimchaya  )  แปลว่า  รูปสายธนู พิศชญา  (  Pischaya  )  แปลว่า  แลดูสายธนู ดุจชญา  (  Dujchaya  )  แปลว่า  เหมือนสายธนู เพียงชญา  (  Piangchaya  )  แปลว่า  เหมือนสายธนู เพ็ญชญา  (  Penchaya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยสายธนู นันท์ชญา  (  Nanchaya  ) แปลว่า  สายธนูแห่งความยินดี นนท์ชญา  (  Nonchaya  )  แปลว่า  สายธนูแห่งความยินดี   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ชยา  (  Chaya  )  แปลว่า  สายธนู ชยาวุฒิ  (  Chayawut  )  แปลว่า  สายธนูแห่งความเจริญ ชยาพงศ์

ชื่อที่มีคำว่า ไท

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  ไท  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่  ,  นางผู้มีสกุล สิริอรไท  (  Siriorratai  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ ทิพย์อรไท  (  Tiporratai  ,  Thiporratai  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่เป็น ของเทวดา ศศิอรไท  (  Sasiorratai  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์ อรไทกานต์  (  Orrataikan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก พิมพ์อรไท  (  Pimorratai  )  แปลว่า  รูปนางผู้เป็นใหญ่ พิศอรไท  (  Pisorratai  )  แปลว่า  แลดูนางผู้มีสกุล   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ไท  (  Tai  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่  ,  อิสระ ไทเทพ  (  Taitep  )  แปลว่า  เทวดาผู้เป็นอิสระ ไทพัฒน์  (  Taipat  )  แปลว่า  ผู้มีอิสระมีความเจริญ ไทพงศ์  (  Taipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีอิสระ ไทพงษ์  (  Taipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีอิสระ ไทกานต์  (  Taikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีอิสระ ไทชาญ  (  Taichan  )  แปลว่า  ผู้มีอิสระคล่องแคล่ว ไทภัสร์  (  Taipas  )  แปลว่า  ผู้มีอิสระรุ่งเรือง เลิศไท  (  Lerstai  )  แปลว่า  ผู้ม