บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2024

หาญชื่อผู้ชาย

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า หาญ  มีดังนี้  อาทิเช่น   หาญ  (  Han  )  แปลว่า  กล้า  ,  เก่ง  ,  บังอาจ   หาญกุล  (  Hankul  )  แปลว่า  เชื้อสายเก่ง  ,  เชื้อสายกล้า   หาญพงษ์  (  Hanpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเก่ง  ,  เชื้อสายกล้า หาญพงศ์  (  Hanpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเก่ง  ,  เชื้อสายกล้า   หาญพันธุ์  (  Hanpan  )  แปลว่า  เชื้อสายเก่ง  ,  เชื้อสายกล้า   หาญณรงค์  (  Hannarong  )  แปลว่า  กล้ารบ   หาญเทพ  (  Hantep  )  แปลว่า  เทพผู้กล้า   หาญพิชัย  (  Hanpichai  )  แปลว่า  ผู้กล้าชนะ   หาญพิทยา  ( Hanpittaya  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เก่ง  ,  คนเก่งมีความรู้   หาญพิริยะ  (  Hanpiriya  )  แปลว่า  คนเก่งมีความเพียร   หาญยุทธ์  (  Hanyut  )  แปลว่า  ผู้กล้าต่อสู้   หาญเลิศ  (  Hanlers  )  แปลว่า  เก่งดียิ่ง  ,  กล้าดียิ่ง   หาญวิทยา  (  Hanwittaya  )  แปลว่า  คนเก่งมีความรู้  ,  คนมีความรู้เก่ง   หาญวุฒิ  (  Hanwut  )  แปลว่า  คนเก่งมีความเจริญ   หาญศักดา  (  Hansakda  )  แปลว่า  อำนาจผู้กล้า   ไกรหาญ  (  Kraihan  )  แปลว่า  เก่งยิ่ง  ,  กล้ายิ่ง   เกรียงหาญ  (  Krianghan  )  แปลว่า  เก่

ชื่อที่มีคำแปลว่า ลูกหญิง

       ชื่อที่มีคำแปลว่า  ลูกหญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น   ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  ลูกหญิง   ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกหญิง   ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง   ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง   ชามากุล  (  Chamakul  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   ชามากานต์  (  Chamakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก   ปิยชามา  (  Piyachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก   ชามาพันธุ์  (  Chamapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   ชามาวัลลี  (  Chamawanlee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   ชามาวัลย์  (  Chamawan  ,  Chamawal  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   ชามาลดา  (  Chamalada  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   วัลยาชามา  (  Wanlayachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   ลดาชามา  (  Ladachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   ชามาพิมล  (  Chamapimol  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม   ชามาพิไล  (  Chamapilai  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม   ชามาพรรณ  (  Chamapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม   ชามาวิมล  (  Chamawimol  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม   ชามาวิไล  (  Chamawilai  )  แปลว่า  ลู

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า เพียง

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า เพียง มีดังนี้  อาทิเช่น   เพียง  (  Piang  )  แปลว่า  เหมือน  ,  เสมอ  ,  เท่า  ,  พอ   เพียงกมล  (  Piangkamol  )  แปลว่า  เหมือนใจ   เพียงกนา  (  Piangkana  )  แปลว่า  เสมอเด็กหญิง  ,  เหมือนเด็กหญิง   เพียงกนิษฐ์  (  Piangkanis  )  แปลว่า  เหมือนน้อง  ,  เสมอน้อง   เพียงกนิฏฐ์  (  Piangkanit  )  แปลว่า  เหมือนน้อง  ,  เสมอน้อง   เพียงกนิฎฐ์  (  Piangkanid  )  แปลว่า  เหมือนน้อง  ,  เสมอน้อง   เพียงกุล  (  Piangkul  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย   เพียงกานต์  (  Piangkan  )  แปลว่า  เหมือนผู้เป็นที่รัก   เพียงกาญจน์  (  Piangkan  )  แปลว่า  เหมือนทอง   เพียงขวัญ  (  Piangkhwan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเสมอ  ,  ผู้มีความดีเสมอ   เพียงขจี  (  Piangkhajee  )  แปลว่า  งามเสมอ   เพียงขนิษฐ์  (  Piangkhanis  )  แปลว่า  เหมือนน้อง   เพียงขนิฏฐ์  (  Piangkhanit  )  แปลว่า  เหมือนน้อง   เพียงขนิฎฐ์  (  Piangkhanid  )  แปลว่า  เหมือนน้อง เพียงเครือ  (  Piangkrua  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย   เพียงจันทร์  (  Piangjan  )  แปลว่า  เหมือนจันทร์   เพียงจรัส  (  Piangjara

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ณัฐ

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ณัฐ  หรือ  ณัฏฐ์  มีดังนี้  อาทิเช่น   ณัฐ  หรือ  ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   ณัฐ  หรือ  ณัฏฐ  (  Nat  ,  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   ณัฏฐกุล  (  Nattakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   ณัฏฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   ณัฏฐไกร  (  Nattakrai  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง   ณัฏฐกนิษฐ์  (  Nattakanis  )  แปลว่า  น้องนักปราชญ์   ณัฏฐกนิฏฐ์  (  Nattakanit  )  แปลว่า  น้องนักปราชญ์   ณัฏฐกนิฎฐ์  (  Nattakanid  )  แปลว่า  น้องนักปราชญ์   ณัฏฐขนิษฐ์  (  Nattakhanis  )  แปลว่า  น้องนักปราชญ์   ณัฏฐขนิฏฐ์  (  Nattakhanit  )  แปลว่า  น้องนักปราชญ์   ณัฏฐขนิฎฐ์   (  Nattakhanid  )  แปลว่า  น้องนักปราชญ์   ณัฏฐขจร  (  Nattakhajorn  )  แปลว่า  ผู้รู้ฟุ้งไป   ณัฏฐคม  (  Nattakom  )  แปลว่า  นักปราชญ์เฉียบแหลม   ณัฏฐจินดา  (  Nattajinda  )  แปลว่า  ความคิดนักปราชญ์   ณัฏฐโชติ  (  Nattachot  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  ณัฏฐชัย  (  Nattachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์   ณัฏฐไชย  (  Nattachai  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ดา

           ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  ดา  หรือ  ฎา  มีดังนี้  อาทิเช่น   กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   กานดากุล   (  Kandakul  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก   ขวัญกานดา  (  Khwankanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักมีความเจริญ   เครือกานดา  (  Kruakanda  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก   จารุกานดา  (  Jarukanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก   จิรกานดา  (  Jirakanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักยั่งยืน   ชฎา  (  Chada  )  แปลว่า  ผมที่เกล้าเป็นมวยสูง  ,  มงกุฏ  ,  ป่าดง   ชฎากุล  (  Chadakul  )  แปลว่า  เชื้อสายชฎา   ชฎากาญจน์  (  Chadakan  )  แปลว่า  มงกุฎทอง   ชฎาพัชร์  (  Chadapach  )  แปลว่า  มงกุฎเพชร   ชฎากานต์  (  Chadakan  )  แปลว่า  ชฎาอันเป็นที่รัก   ชฎาพร  (  Chadaporn  )  แปลว่า  ชฎานำสุขมาให้   ชฎาภรณ์  (  Chadaporn  )  แปลว่า  ผู้มีชฎาเป็นเครื่องประดับ   พัชรชฎา  (  Patcharachada  )  แปลว่า  มงกุฎเพชร   ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ   ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ   ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้พ่อ   ชนิดาภรณ์

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ลาวัณย์

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  ลาวัณย์  มีดังนี้  อาทิเช่น   ลาวัณย์  (  Lawan  )  แปลว่า  งาม  ,  งามยิ่ง   ลาวัณย์กุล  (  Lawankul  )  แปลว่า  เชื้อสายงามยิ่ง   ลาวัณย์กันย์  (  Lawankan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง   ลาวัณย์กมล  (  Lawankamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจงามยิ่ง   ลาวัณย์ขนิษฐ์  (  Lawankhanis  )  แปลว่า  น้องงามยิ่ง   ลาวัณย์ขนิฏฐ์  (  Lawankhanit  )  แปลว่า  น้องงามยิ่ง   ลาวัณย์ขนิฎฐ์  (  Lawankhanid  )  แปลว่า  น้องงามยิ่ง   ลาวัณย์ทิพย์  (  Lawanthip  ,  Lawantip  )  แปลว่า  ผู้งามยิ่งเป็นของเทวดา   ลาวัณย์นุช  (  Lawannuch  )  แปลว่า  น้องงามยิ่ง   ลาวัณย์นาฏ  (  Lawannat  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง   ลาวัณย์ภรณ์  (  Lawanporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงามยิ่ง   ลาวัณย์รัตน์  (  Lawanrat  )  แปลว่า  เพชรงามยิ่ง   ลาวัณย์สินี  (  Lawansinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง   ลาวัณย์สุดา  (  Lawansuda  )  แปลว่า  นางงามดียิ่ง   ลาวัณย์สมร  (  Lawansamorn  )  แปลว่า  นางงามดียิ่ง  กมลลาวัณย์  (  Kamollawan  )  แปลว่า  ผู้มีใจงามยิ่ง   กนาลาวัณย์  (  Kanalawan  )  แปลว่า  เด็กหญิงงามยิ่ง   กนิษฐ์ล

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าวิสุทธิ์

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  วิสุทธิ์  หรือ  วิสุทธิ  มีดังนี้  อาทิเช่น   วิสุทธิ  (  Wisutti  ,  Visutti  )  แปลว่า  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด  ,  ไม่มีมลทิน  , ใส , ขาว วิสุทธิ์  (  Wisut  )  แปลว่า  สะอาด  ,  บริสุทธิ์   ,   หมดจด  ,  ไม่มีมลทิน  ,ใส  ,  ขาว   วิสุทธิกุล  (  Wisuttikul  )    แปลว่า  เชื้อสายผู้บริสุทธิ์   วิสุทธิกัญญ์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด   วิสุทธิกันย์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด   วิสุทธิกนา  (  Wisuttikana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้บริสุทธิ์   วิสุทธิกมล  (  Wisuttikamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจที่สะอาด   วิสุทธิขจี  (  Wisuttikhajee  )  แปลว่า  งามหมดจด   วิสุทธิชามา  (  Wisuttichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยริสุทธิ์  ,  ลูกหญิงผู้หมดจด   วิสุทธิชไม  (  Wisuttichamai  )  แปลว่า  ผู้บริสุทธิ์ทั้งคู่  ,  ผู้หมดจดทั้งคู่   วิสุทธิชีวัน  (  Wisutticheewan  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตหมดจด   วิสุทธิญาดา  (  Wisuttiyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด   วิสุทธิญาตา  (  Wisuttiyata  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด   วิสุทธิณัฐ  (  Wisuttinat  )  แปลว่า  น

สัณห์ชื่อผู้ชาย

        สัณห์   ชื่อผู้ชายมีดังนี้  อาทิเช่น   สัณห์  (  San  )  แปลว่า  งาม  ,  สุภาพ  ,  เกลี้ยงเกลา  ,  ละมุนละม่อม   สัณห์กุล  (  Sankul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายสุภาพ   สัณห์กนิษฐ์  (  Sankanis  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องสุภาพ   สัณห์กนิฏฐ์  (  Sankanit  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องสุภาพ   สัณห์กนิฎฐ์  (  Sankanid  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องสุภาพ   สัณห์ขนิษฐ์  (  Sankhanis  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องสุภาพ   สัณห์ขนิฏฐ์  (  Sankhanit  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องสุภาพ   สัณห์ขนิฎฐ์  (  Sankhanid  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องสุภาพ   สัณห์จรัส  (  Sanjaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม  ,  ผู้สุภาพรุ่งเรือง   สัณห์ชัย  (  Sanchai  )  แปลว่า  ผู้ชนะงาม  ,  ผู้สุภาพชนะ   สัณห์ไชย  (  Sanchai  )  แปลว่า  ผู้สุภาพเจริญกว่า  ,  คนงามเจริญกว่า   สัณห์ดนัย  (  Sandanai  )  แปลว่า  ลูกชายงาม  ,  ลูกชายสุภาพ   สัณห์ดรุณ  (  Sandarun  )  แปลว่า  หนุ่มงาม  ,  หนุ่มสุภาพ   สัณห์เทพ  (  Santep  )  แปลว่า  เทพงาม  ,  เทพสุภาพ   สัณห์พงษ์  (  Sanpong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายสุ

ชื่อผู้ชายที่มีคำแปลว่า ฉัน

        ชื่อผู้ชายที่มีคำแปลว่า ฉัน  มีดังนี้  อาทิเช่น    ดนุ  (  Danu  )  แปลว่า  ฉัน  ,  ข้าพเจ้า   ดนู  (  Danoo  )  แปลว่า  ฉัน  ,  ข้าพเจ้า   ตนุ  (  Tanu  )  แปลว่า  ฉัน  , ข้าพเจ้า   ตนู  (  Tanoo  )  แปลว่า  ฉัน  ,  ข้าพเจ้า   ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นที่รัก   ดนุเกษม  (  Danukasem  )  แปลว่า  ฉันสบายใจ  ,  ฉันพ้นภัย   ดนุกิตติ์  (  Danukit  )  แปลว่า  ฉันมีคำสรรเสริญ   ดนุกุล  (  Danukul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน   ดนุไกร  (  Danukrai  )  แปลว่า  ฉันกล้า   ดนุเขษม  (  Danukhasem  )  แปลว่า  ฉันพ้นภัย  ,  ฉันสบายใจ   ดนุขจร  (  Danukhajorn  )  แปลว่า  ฉันฟุ้งไป   ดนุคม  (  Danukom  )  แปลว่า  ฉันเฉียบแหลม   ดนุจรัส  (  Danujaras  )  แปลว่า  ฉันรุ่งเรือง   ดนุเจษฎา  (  Danujessada  )  แปลว่า  ฉันพี่  ,  ฉันผู้เป็นใหญ่ที่สุด   ดนุเจษฎ์  (  Danujes  ,  Danujet  )  แปลว่า  ฉันพี่  ,  ฉันผู้เป็นใหญ่ที่สุด   ดนุเชาว์  (  Danuchou  ,  Danuchao  )  แปลว่า  ฉันมีไหวพริบดี   ดนุชนา  (  Danuchana  )  แปลว่า  ฉันคน   ดนุชัย  (  Danuchai  )  แปลว่า  ฉันชนะ   ดนุไชย 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า ฉัน

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า  ฉัน   มีดังนี้  อาทิเช่น   ดนุ  (  Danu  )  แปลว่า  ฉัน   ดนุกมล  (  Danukamol  )  แปลว่า  ใจฉัน   ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นที่รัก   ดนุกาญจน์  (  Danukan  )  แปลว่า  ฉันทอง   ดนุจรัส  (  Danujaras  )  แปลว่า  ฉันรุ่งเรือง   ดนุจินดา  (  Danujinda  )  แปลว่า  ความคิดฉัน  ,  แก้วมีค่าฉัน   ดนุจิตรา  (  Danujittra  )  แปลว่า  ฉันงดงาม   ดนุชีวัน  (  Danucheewan  )  แปลว่า  ชีวิตฉัน   ดนุชามา  (  Danuchama  )  แปลว่า  ลูกหญิงฉัน  ,  ฉันลูกหญิง ดนุญาดา  (  Danuyada  )  แปลว่า  ฉันนักปราชญ์   ดนุญาตา  (  Danuyata  )  แปลว่า  ฉันนักปราชญ์   ดนุณัฐ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันนักปราชญ์   ดนุณัฏฐ์  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันนักปราชญ์   ดนุดนยา  (  Danudanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงฉัน  ,  ฉันลูกหญิง   ดนุธิดา  (  Danutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงฉัน  ,  ฉันลูกหญิง   ดนุดาริกา  (  Danudarika  )  แปลว่า  ฉันดาว   ดนุดารา  (  Danudara  )  แปลว่า  ฉันดาว   ดนุทิชา  (  Danuticha  )  แปลว่า  ฉันคน   ดนุทิพย์  (  Danutip  ,  Danuthip  )  แปลว่า  ฉันเป็นของเทว

ชื่อลูกแฝดชาย

        ชื่อลูกฝาแฝดชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น   ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย   ดนุช  (  Danuch  )  แปลว่า  ลูกชาย   ดนัยกุล  (  Danaikul  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย   ดนัยพงษ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย   ดนัยพงศ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย   ดนัยพันธุ์  (  Danaipan  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย   กุลดนัย  (  Kuldanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย   พงษ์ดนัย  (  Pongdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย   พงศ์ดนัย  (  Pongdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย   พันธุ์ดนัย  (  Pandanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย   ดนัยกานต์  (  Danaikan  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นที่รัก   กานต์ดนัย  (  Kandanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นที่รัก   ปิยดนัย  (  Piyadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นที่รัก   ดนัยเจษฎ์  (  Danaijes  ,  Danaijet  )  แปลว่า  ลูกชายพี่   ดนัยเชษฐ์  (  Danaiches  ,  Danaichet  )  แปลว่า  ลูกชายพี่   ดนัยชาญ  (  Danaichan  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความชำนาญ   ชาญดนัย  (  Chandanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความชำนาญ   ดนัยจ

ชื่อลูกผู้หญิงฝาแฝด

       ชื่อลูกผู้หญิงฝาแฝด  มีดังนี้  อาทิเช่น   ชามากุล  (  Chamakul  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   ชามาพันธุ์  (  Chamapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   ชามาชไม  (  Chamachamai  )  แปลว่า  ลูกหญิงทั้งคู่   ชไมชามา  (  Chamaichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงทั้งคู่   ชามาพิมล  (  Chamapimol  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม   พิมลชามา  (  Pimolchama  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม   ชามาพิไล  (  Chamapilai  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม   พิไลชามา  (  Pilaichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม   ชามาพร  (  Chamaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงนำสุขมาให้   พรชามา  (  Pornchama  )  แปลว่า  ลูกหญิงนำสุขมาให้   ชามาพิสุทธิ์  (  Chamapisut  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้หมดจด   พิสุทธิชามา  (  Pisuttichama  )  แปลว่า ลูกหญิงผู้หมดจด   ชามาพัชร์  (  Chamapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งลูกหญิง   พัชรชามา  (  Patcharachama  )  แปลว่า  เพชรแห่งลูกหญิง   ชามาพรรณ  (  Chamapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม   ชามาวรรณ  (  Chamawan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม   ชามาภรณ์  (  Chamaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง   ภรณ์ชามา  (  Pornchama  ) 

ชื่อผู้ชายวิชญา

        ชื่อผู้ชาย วิชญา  หรือ วิชญ์  มีดังนี้  อาทิเช่น   วิชญา  (  Witchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   วิชญ์  (  Wich  ,  Wit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   วิชญากุล  (  Witchayakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   วิชญากานต์  (  Witchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   วิชญากฤตย์  (  Witchayakrit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีเกียรติ   วิชญากิตติ์  (  Witchayakit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีคำสรรเสริฐ   วิชญาชาญ  (  Witchayachan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความชำนาญ   วิชญาดนัย  (  Witchayadanai  )  แปลว่า  ลูกชายนักปราชญ์   วิชญาเทพ  (  Witchayatep  )  แปลว่า  เทพแห่งนักปราชญ์   วิชญานิธิ  (  Witchayaniti  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งนักปราชญ์   วิชญานิตย์  (  Witchayanit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เที่ยงตรง  ,  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน   วิชญาพงษ์  (  Witchayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   วิชญาพงศ์  (  Witchayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   วิชญาพันธุ์  (  Witchayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   วิชญาพร  (  Witchayaporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้นำสุขมาให้   วิชญาพฤก