บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2020

ชื่อเล่นทีมีอักษร ปร หรือ ป

รูปภาพ
     ชื่อเล่นที่มีอักษร ปร หรือ ป เป็นคำขึ้นต้น มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ปราง  (  Prang  )  แปลว่า  มะปราง  ,  แก้ม ปรางค์  (  Prang  )  แปลว่า  สถูปที่มียอดสูงขึ้นไป โปร่ง  (  Prong  )  แปลว่า  โล่ง  ,  ไม่ทึบ โปรย  (  Proy  )  แปลว่า  หว่าน  ,  หยาดเม็ดลงมา ปราย  (  Prai  ,  Prie  )  แปลว่า  โปรย  ,  หว่าน  ,  สาดให้กระจายออก ปริก  (  Prik  )  แปลว่า  ยอดโถเครื่องแป้งที่ทำด้วยทอง  ,  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ทำยาได้ ปริบ  (  Prib  )  แปลว่า  อาการกระพริบบ่อยๆ  ,  หยาดน้ำฝนที่หยดลงมาที่น้อย ปริ่ม  (  Prim  )  แปลว่า  เกือบท่วม  ,  เกือบเต็ม เปรียว  (  Priao  )  แปลว่า  ว่องไว ปลั่ง  (  Pllang  )  แปลว่า  เปล่ง  ,  สุกใส ป่าน  (  Pan  )  แปลว่า  เปลือกปอใช้ฟั่นเชือกและทอผ้า ปิ่น  (  Pin  )  แปลว่า  เครื่องประดับสำหรับปักผม   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ปรัชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  ปรัชญา  (  วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง ) ปราชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้  ,  ผู้มีปัญญา ปราณ  (  Pran  )  แปลว่า  ลมหายใ

ชื่อที่มีความหมายว่า ชื่อเสียง

รูปภาพ
     ชื่อที่มีความหมาย  หรือ แปลว่า  ชื่อเสียง  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กิตติยา  (  Kittiya  )  แปลว่า  คำเล่าลือ  ,  คำสรรเสริญ รุจิรา  (  Rujara  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม รุจาพรรณ  (  Rujapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง รุจิลดา  (  Rujilada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความรุ่งเรือง ศันสนีย์  (  Sansanee  )  แปลว่า  พึงสรรเสริญ  ,  พึงชม   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น กิตติ  (  Kitti  )  แปลว่า  คำเล่าลือ  ,  คำสรรเสริญ กิตติพงศ์  (  Kittipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง กิตติพงษ์  (  Kittipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง กิตติคุณ  (  Kittikun  )  แปลว่า  ชื่อเสียง กีรติ  (  Keerati  )  แปลว่า  เกียรติ กีรติกุล  (  Keeratikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความดี กีรติพงศ์  (  Keeratipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความดี กีรติพงษ์  (  Keeratipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความดี เกียรติ์  (  Kian  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ  ,  ความดี เกียรติ  (  Kian ,  Kianti   )  แปลว่า  คำสรรเสริญ  ,  ความดี เกียรติค

ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ ใจ

รูปภาพ
        ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับใจ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  สุนันทา  (  Sunanta  )  แปลว่า  เป็นที่น่ายินดี  สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  เป็นที่รักยิ่ง กรุณา  (  Karuna  )  แปลว่า  ความเอาใจช่วยเหลือเมื่อเห็นผู้อื่นได้ทุกข์  ,  ความสงสาร ลดากมล  (  Ladakamol  )  แปลว่า  เครือเถาใจ  สมกมล  (  Somkamol  ,  Somkamon  )  แปลว่า  ได้ดั่งใจ  ดวงใจ  (  Duongjai  )  แปลว่า  ใจ  ,  หัวใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก พิสมัย  (  Pisamai  )  แปลว่า  ความปลื้มใจ  ,  ความรัก  รมณีย์  (  Rommanee  )  แปลว่า  พึงใจ  ,  น่าบันเทิงใจ  รติ  (  Rati  )  แปลว่า  ความชอบใจ  ,  ความยินดี  ,  ความรัก  รติลดา  (  Ratilada  )  แปลว่า  เครือเถาความรัก  ,  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งความรัก ฤทัย  (  Rutai  )  แปลว่า  ใจ  ,  ความรู้สึก ดวงฤทัย  (  Duongrutai  )  แปลว่า  ดวงใจ ฤๅทัย  (  Rutai  )  แปลว่า  ใจ  ,  ความรู้สึก 

ชื่อผู้ชายที่มีความหมายว่า แสงสว่าง

รูปภาพ
    ชื่อผู้ชายที่มีความหมาย หรือ แปลว่า  แสงสว่าง  หรือ รุ่งเรือง มีดังนี้  อาทิเช่น  จรส  (  Jaros  )  แปลว่า  สว่าง  ,  รุ่งเรือง  จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  สว่าง  ,  รุ่งเรือง  จรัสพงศ์  (  Jaraspong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสว่าง  ภัสสร์  (  Pas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี  ภากร  (  Pakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำแสงสว่าง คือ ดวงอาทิตย์  ภาสกร  (  Passakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำแสงสว่าง คือ ดวงอาทิตย์  โชติ  (  Chot  )  แปลว่า  ความสว่าง  ,  ความรุ่งเรือง  โชติพงศ์  (  Chotipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสว่าง  โชติพงษ์  (  Chotipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสว่าง  ประภาส  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ประภัส  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  รังสี  (  Rangsee  )  แปลว่า  แสง  ,  แสงสว่าง  รังสิมันตุ์  (  Rangsiman  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  คือ  ดวงอาทิตย์  รังสิมา  (  Rangsima  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  ตะวัน  (  Tawan  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  อาทิตย์  (  Artit  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  ทินกร  (  Tinnakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  สุริยา  (  Su

ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า พิ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า พิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งาม  พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  พิลาส  (  Pilas  )  แปลว่า  งาม  พิริยา  (  Piriya  )  แปลว่า  ความเพียร  ,  ความกล้า  พิมล (  Pimol  ,  Pimon  )  แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส  ,  ปราศจากมลทิน  พิมลพรรณ  (  Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  พิมลภรณ์  (  Pimolporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  พิมลวรรณ  (  Pimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  พิมลภัค   (  Pimolpak  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  พิมลภัสร์  (  Pimolpas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  ,  รัศมีงาม  พิมลลดา  (  Pimollada  ,  Pimonlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม  พิมลฤทัย  (  Pimolrutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  พิเคราะห์  (  Pikro  )  แปลว่า  ใคร่ครวญ  พิจัย  (  Pijai  )  แปลว่า  การตรวจตรา  พิจารณ์  (  Pijan  )  แปลว่า  การตรวจตรา  ,  การตริตรอง  พิจิตร (  Pijit  )  แปลว่า  งาม  พิจิต  (  Pijit  )  แปลว่า  เลื

ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า ดา

รูปภาพ
       ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า ดา มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนึ้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ ชฎา  (  Chada  )  แปลว่า  ผมที่เกล้าเป็นมวยสูงขึ้น ชฎาภรณ์  (  Chadaporn  )  แปลว่า  ผู้มีผมที่เกล้ามวยสูงขึ้นเป็นเครื่องประดับ ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  ดาว ดารามณี  (  Daramanee  )  แปลว่า  ดาวเพชรพลอย ดารกา  (  Daraka  )  แปลว่า  ดาว ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย อุษาลดา  (  Usalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยามเช้าตรู่ อัญลดา  (  Anyalada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความแตกต่าง  ,  เครือเถาผู้มีความแตกต่าง ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ อรธิดา  (  Orntida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม นัดดา  (  Nadda  )  แปลว่า  ลูกของลู

ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า ธิ

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า ธิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก  ธิดาลักษณ์  (  Tidalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี  ธิดาทิพย์  (  Tidatip  ,  Tidathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา ธิดาพรรณ  (  Tidapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  ธิดาภัทร์  (  Tidapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก  ธิดามณี  (  Tidamanee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  ธิดาภรณ์  (  Tidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง  ธิดาพิชญ์  (  Tidapich  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  ธิติ  (  Titi  ,  Thiti  )  แปลว่า  ความทรงไว้  ,  ความมั่นคง  ,  ความอิ่มเอิบ  ,  ปัญญา  ,  ความแน่นหนา ธิติกานต์  (  Titikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความอิ่มเอิบ  ธิติลักษณ์  (  Titilak  ,  Thitilak  )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะมึความมั่นคง  ธิติณัฐ  (  Titinat  ,  Thitinat  )  แปลว่า  นั

ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า จุ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า  จุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นทอง  จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  มงกุฏพระจันทร์  จุฑารัตน์  (  Jutarat  )  แปลว่า  ปิ่นแก้ว  ,  ปิ่นเพชรพลอย  จุฑาวรรณ  (  Jutawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด  จุฑากาญจน์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ปิ่นทอง  จุฑาพิศ  (  Jutapis  )  แปลว่า  งามที่สุด  จุฑาพิชญ์  (  Jutawich  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์  จุฑาพิทย์  (  Jutapit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่สุด  จุฑาทิพย์  (  Jutatip  ,  Jutathip  )  แปลว่า  ปิ่นเป็นของเทวดา  จุฑานุช  (  Jutanuch  )  แปลว่า  น้องคนที่สุด  จุฑาภัค  (  Jutapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีที่สุด  ,  ผู้มีความเจริญที่สุด  จุฑาภัสร์  (  Jutapas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองที่สุด  จุรี  (  Juree  )  แปลว่า  มีด  , หอก  ,  ดาบ  จุรีรัตน์  (  Jureerat  )  แปลว่า  มีดเพชรพลอย  ,  มีดแก้ว  จุรีภรณ์  (  Jureeporn  )  แปลว่า  ผู้มีมีดเป็นเครื่องประดับ  จุไร  (  Jurai  )  แปลว่า  ไรผม  จุไรรัตน์  (  Jurairat  )  แป

ชื่อที่มีคำลงด้วยคำว่า กา

รูปภาพ
        ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า กา หรือ การ์   ส่วนมากมักพบใน   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กรรณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  ช่อฟ้า กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ต้นไม้พันธุ์ยืนต้น กัตติกา  (  Kattika  )  แปลว่า  ดาวลูกไก่ กฤติกา  (  Krittika  )  แปลว่า  ชื่อดาวฤกษ์ โชติกา  (  Chotika  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง ดารกา  (  Daraka  )  แปลว่า  ดาว ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว ทาริกา  (  Tarika  )  แปลว่า  เด็กหญิง ถิรกา  (  Thiraka  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรง ถิรการ์  (  Thiraka  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรง นัฏกา  (  Nattaka  )  แปลว่า  ผู้ฟ้อนรำ นัฏการ์  (  Nattaka  )  แปลว่า  ผู้ฟ้อนรำ นาฏกา  (  Nadtaka  )  แปลว่า  ผู้ฟ้อนรำ นาฏการ์  (  Nadtaka  )  แปลว่า  ผู้ฟ้อนรำ ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ เพ็ญผกา  (  Penphaka  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกไม้ พิศผกา  (  Pisphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม พิมพ์ผกา  (  Pimphaka  )  แปลว่า  รูปดอกไม้ ช่อผกา  (  Chorphaka  )  แปลว่า  ช่อดอกไม้ มัตติกา  (  Mattika  )  แปลว่า  ดินเหนียว มัลลิกา  (  Mallika  ) 

ชื่อเล่นคนไทยมีความหมาย หรือ แปลว่า อะไร

รูปภาพ
    ชื่อเล่นคนไทยมีความหมาย หรือ แปลว่าอะไร  บางชื่ออาจทำให้  คนต่างชาติเข้าใจไปในความหมายที่ผิด  เพราะแแต่ละประเทศมี ภาษา และ ความเข้าใจในภาษาเฉพาะตน  เมื่อได้ยินภาษาอื่นที่ ออกเสียง หรือมีสำเนียงคล้ายคลึงกัน หรือ สะกดที่มีตัวอักษร เหมือนกันแต่มีความหมายไม่เหมือนกัน  ชื่อเล่นคนไทย มีทั้งชื่อผู้หญิงและ ผู้ชาย ที่มีความหมายหรือคำแปลในภาษาไทย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ไก่  (  Kai  )  แปลว่า  hen  ,  chicken  แก้ว  (  Kaeo  )  แปลว่า  glass  ,  jewel เครือ  (  Krua  )  แปลว่า lineage ปลา  (  Pla  )  แปลว่า  fish ปู  (  Poo)  แปลว่า  crab นา  (  Na  )  แปลว่า  farm  ,  field crab รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  jewel  ภรณ์  (  Porn  )  แปลว่า  ornament พิมพ์  (  Pim  )  แปลว่า   Print  ,  similar , model  เพ็ญ  (  Pen  )  แปลว่า  full  เพียง  (  Piang  )  แปลว่า  as far as  แพน  (  Paen  )  แปลว่า  spread  แพร  (  Prae  )  แปลว่า  silk ฟ้า  (  Fa  )  แปลว่า  sky  ,  sky-blue ,  blue หนู  (  Noo  )  แปลว่า  rat ส้ม  (  Som  )  แปลว่า  orange 

amazon คุณถามมา

รูปภาพ
     คุณถามมา  amazon  แปลว่า  ผู้หญิงสูงแข็งแรงเหมือนผู้ชาย , ชื่อแม่น้ำสีดำที่ ครอบคลุมไปใน 6 ประเทศในทวีปอเมริกาใต้     ชื่อที่มีคำที่อ่านออกเสียง ว่า พัด  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ภัทราวดี  (  Pattrawadee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ภัทราทิพย์  (  Pattratip  ,  Pattrathip  )  แปลว่า  ผู้น่ารักเป็นของเทวดา  ภัทราภรณ์  (  Pattraporn  )  แปลว่า  ผู้มีความน่ารักเป็นเครื่องประดับ  ภัทรากานต์  (  Pattrakan  )  แปลว่า  ผู้น่ารักอันเป็นที่รัก  ภัทราพรรณ  (  Pattrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  ภัทราวรรณ  (  Pattrawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  ภัทราวัลย์  (  Pattrawan  ,  Pattrawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาน่ารัก  ภัทราพันธุ์  (  Pattrapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก  สุภัทรา  (  Supattra  )  แปลว่า  ผู้น่ารักดี  ,  ผู้เจริญดี  สิริภัทรา  (  Siripattra  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญน่ารัก    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  พัฒน์  (  Pat  )  แปลว่า  ความเจริญ  พัฒนา  (  Pattana  )  แปลว่า  ความเจริญ  พัฒน์พงศ์