บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2020

ชื่อที่ออกเสียงว่า บัน

รูปภาพ
     ชื่อที่ออกเสียงว่า บัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  บรรเจิด  (  Babjerd  )  แปลว่า  งาม  บัณฑิตา  (  Bantita  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา  ,  นักปราชญ์  บัณฑิตยา  (  Bantitaya  )  แปลว่า  ความเป็นบัณฑิต  ,  ความรอบรู้    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  บรรณ  (  Ban  )  แปลว่า  ปีก , หนังสือ , ใบไม้ บรรจง  (  Banjong  )  แปลว่า  ตั้งใจ  ,  ทำโดยระวัง บรรจบ  (  Banjob  )  แปลว่า  ครบ  ,  สมทบ  บรรดาศักดิ์  (  Bandasak  )  แปลว่า  ฐานะของขุนนาง บรรพต  (  Banpot  )  แปลว่า  ภูเขา  บรรยง  (  Banyong  )  แปลว่า  ทำให้งาม  บรรยงก์  (  Banyong  )  แปลว่า  ที่นั่ง บรรสาน  (  Bansan  )  แปลว่า  ทำให้ติดกัน บรรสาร  (  Bansan  )  แปลว่า  คลี่ออก  บรรหาน  (  Banhan  )  แปลว่า แสดง  บรรหาร  (  Banhan  )  แปลว่า  กล่าว  บัญชา  (  Bancha  )  แปลว่า  คำสั่ง  บัญญัติ (  Banyat  )  ข้อบังคับ  ,  การตั้งขึ้น  บัณฑิต  (  Bandit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้มีปัญญา บัณฑิตย์  (  Bandit  )  แปลว่า  ความเป็นบัณฑิต  ,  ความรอบรู้ บัน  ( 

ชื่อที่มีคำว่า สกาว

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า สกาว  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  สกาวรัตน์  (  Sakaorat  )  แปลว่า  แก้วงาม  สกาวใจ  (  Sakaojai  )  แปลว่า  ผู้มีใจสะอาด  สกาวจันทร์  (  Sakaojan  )  แปลว่า  จันทร์กระจ่าง ,  แสงจันทร์งาม สกาวทิพย์  (  Sakaotip  )  แปลว่า  สะอาดเป็นของเทวดา  สกาวพัชร์  (  Sakaopach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  สกาวภัทร์  (  Sakaopat  )  แปลว่า  ขาวน่ารัก  สกาวสินี  (  Sakaosinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้สะอาด สกาวนาตย์  (  Sakaonat  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้มีผิวขาว  ,  นางผู้หมดจด  สกาววัลย์  (  Sakaowan  ,  Sakaowal  )  แปลว่า  เชื้อสายขาว  ,  เชื้อสายสะอาด สกาววรรณ  (  Sakaowan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสะอาด สกาวพรรณ  (  Sakaopan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสะอาด สกาวพิมล  (  Sakaopimol  )  แปลว่า  นางงาม  สกาววัจนี  (  Sakaowatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำสะอาด  สกาวธาร  (  Sakaotan  )  แปลว่า  ลำน้ำสะอาด สกาวกันย์  (  Sakaokan  )  แปลว่า  นางงาม  สกาวผกา  (  Sakaophaka  )  แปลว่า  ดอกไม้สีขาว  สกา

ชื่อที่มีคำว่า อาภา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า อาภา  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  แสง  ,  ความสว่าง  ,  รัศมี อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ความสว่างนำสุขมาให้  อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ อาภาพรรณ  (  Arpapan  )  แปลว่า  ผู้มีแสงแห่งความงาม  อาภาพัชร์  (  Arpapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม อาภามณี  (  Arpamanee  )  แปลว่า  แสงเพชร อาภานรี  (  Arpanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง  อาภานุช  (  Arpanuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีความสว่าง อาภาพิมล  (  Arpapimol  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม  อาภารัชนี  (  Arparatchanee  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งราตรี อาภารวี  (  Arparawee  ,  Arparavee  )  แปลว่า  แสงตะวัน จิรอาภา  (  Jiraarpa  )  แปลว่า  ความสว่างอันยั่งยืน  ชุติอาภา  (  Chutiarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงแห่งความรุ่งเรือง  ดนุอาภา  (  Danuarpa  )  แปลว่า  ฉันผู้มีความสว่าง ดุจอาภา  (  Dujarpa  )  แปลว่า  ผู้เป็นเหมือนแสงสว่าง  ทิพย์อาภา  (  Tiparpa  ,  Thiparpa   )  แปลว่า  แสงเป็นของเทวดา  ณ

ชื่อที่ออกเสียงว่า ลัย

รูปภาพ
      ชื่อที่ออกเสียงว่า ลัย มักพบในชื่อผู้หญิง    ดังนี้  อาทิเช่น  กำไล  (  Kamlai )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือ กำไลกานต์  (  Kamlaikan  )  แปลว่า  กำไลอันเป็นที่รัก  กำไลทอง  (  Kamlaitong  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือทองคำ กำไลกาญจน์  (  Kamlaikan  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือทองคำ ชลาลัย  (  Chalalai  )  แปลว่า  ทะเล  ,  แม่น้ำ  วลัย  (  Walai  )  แปลว่า  กำไล  ,  วงกลม  กานต์วลัย  (  Kanwalai  )  แปลว่า  กำไลอันเป็นที่รัก  กาญจน์วลัย  (  Kanwalai  )  แปลว่า  กำไลทองคำ  ลดาวลัย  (  Ladawalai  )  แปลว่า  เครือเถากำไล  วัลยาวลัย  (  Wanlayawalai  )  แปลว่า  เครือเถากำไล  ปรางวลัย  (  Prangwalai  )  แปลว่า  แก้มกลม  ปานวลัย  (  Panwalai  )  แปลว่า  เหมือนกำไล สุวลัย  (  Suwalai  )  แปลว่า  กำไลงาม  เพ็ญวลัย  (  Penwalai  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยกำไล จารุวลัย  (  Jaruwalai  )  แปลว่า  กำไลทอง รัตนาวลัย  (  Rattanawalai  )  แปลว่า  กำไลแก้ว วลัยมณี  (  Walaimanee   )  แปลว่า  กำไลเพชรพลอย วลัยวัลย์  (  Walaiwan  ,  Walaiwal  )  แปลว่า  เครือเถาก

ชื่อที่มี ศ, ส , ษ

รูปภาพ
        ชื่อที่มี ศ , ส , ษ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ศศธร  (  Sasatorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ ศศิธร  (  Sasitorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ ศศิวิมล  (  Sasiwimol  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  ,  บริสุทธิ์เพียงจันทร์ ศศิพิมล  (  Sasipimol  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  ,  บริสุทธิ์เพียงจันทร์ ศรี  (  Sri  ,  Sree   )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  ความงาม  ,  ความเจริญ ศรีสุดา  (  Srisuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม ศรีพรรณ  (  Sripan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม ศรีสมร  (  Srisamorn  )  แปลว่า  นางงาม ศันสนีย์  (  Sansanee  )  แปลว่า  พึงชม ศุภางค์  (  Supang  )  แปลว่า  มีรูปงาม ศุภมาส  (  Supamas  )  แปลว่า  วันเดือนปี ,  จันทร์แห่งความงาม โศภิต  (  Sopit  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี โศภิตา  (  Sopita  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี โศภิษฐ์  (  Sopit  ,  Sopis  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  ดียิ่ง สกาว  (  Sakao  )  แปลว่า  ขาว  ,  สะอาด สวรรยา  (  Sawanya  )  แปลว่า  สมบัติ สะอิ้ง  (  Saing  )  แปลว่า  งามน่าด

ชื่อที่มีคำว่า ไร

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า ไร หรือ ไล ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น  จุไร  (  Jurai  )  แปลว่า  ไรผม  จุไรกานต์  (  Juraikan  )  แปลว่า  ไรผมอันเป็นที่รัก  จุไรทิพย์  (  Juraitip ,  Juraithip  )  แปลว่า  ไรผมเป็นของเทวดา  จุไรวรรณ  (  Juraiwan  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมงาม  จุไรพรรณ  (  Juraipan  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมงาม จุไรรัตน์  (  Jurairat  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมงาม  จุไรภรณ์  (  Juraiporn  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมเป็นเครื่องประดับ  จุไรพร  (  Juraiporn  )  แปลว่า  ไรผมนำสุขมาให้ กำไล  (  Kamlai  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือ หรือ ข้อเท้า กำไลกาญจน์  (  Kamlaikan  )  แปลว่า  กำไลทอง  ไฉไล  (  Chailai  )  แปลว่า  งาม  ไฉไลลักษณ์  (  Chailailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  ไฉไลลดา  (  Chailailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  เชื้อสายงาม  ไฉไลวัลย์  (  Chailaiwal  ,  Chailaiwan  )  แปลว่า  เครือเถางาม ,  เชื้อสายงาม  พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม  พิไลวรรณ  (  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง พ

ชื่อที่มีคำว่า ดา

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า ดา  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ญดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  ดาว ดาราวรรษ  (  Darawas  ,  Daravas  )  แปลว่า  ฝนดาวตก ดารากร  (  Darakorn  )  แปลว่า  หมู่ดาว ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว ดารณี  (  Daranee  )  แปลว่า  เรือ ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้พ่อ ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย ลดาบงกช  (  Ladabongkoch  )  แปลว่า  เครือเถาบัว ลดามณี  (  Ladamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งเครือเถา เนตรลดา  (  Netlada )  แปลว่า  เครือเถาผู้นำทาง  ,  เชื้อสายผู้นำทาง เพชรลดา  (  Pechlada  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร  ,  เชื้อสายเพชร จารุลดา  (  Jarulada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  เชื้อสายน่ารัก นัดดา  (  Nadda  )  แปลว่า  หลาน ปนัดดา  (  Panadda  )  แปล

ชื่อที่มีคำว่า ชา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า ชา  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ชาดา  (  Chada  )  แปลว่า  เกิด  ,  กำเนิด  ,  ตระกูล  ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  ลูกหญิง  ชามารัตน์  (  Chamarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  ชามาภัทร์  (  Chamapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก  ชามาภัสร์  (  Chamapas  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้รุ่งเรือง  ชามาลดา  (  Chamalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาลูกหญิง  ,  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย สุชาดา  (   Suchada  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี  ,  ผู้มีตระกูลดี  ทิชา  (  Ticha  , Thicha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหน  ,  นก  ทิชาพร  (  Tichaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้  ทิชาภรณ์  (  Tichaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับ  ทิชาพรรณ  (  Tichapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  ทิชากานด์  (  Tichakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  ทิชาลดา  (  Tichalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถา  ,  ผู้เป็นเชื้อสาย  ดุจทิชา  (  Dujticha  )  แปลว่า  เหมือนนก  พิมพ์ทิชา  (  Pimticha  )  แปลว่า  รูปนก  ,  เหมือนนก  ปานทิชา  (  Panticha  )  แปลว่า  เหมือนนก

ชื่อที่ออกเสียงว่า ทา

รูปภาพ
       ชื่อที่ออกเสียงว่า ทา มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ทาริกา  (  Tarika  ,  Tharika  )  แปลว่า  เด็กหญิง นันทา  (  Nanta  ,  Nantha  )  แปลว่า  ความยินดี สุนันทา  (  Sunanta  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง  ,  เป็นที่น่ายินดี วันทา  (  Wanta  ,  Wantha  )  แปลว่า  ไหว้ วันทาภรณ์  (  Wantaporn  )  แปลว่า  ผู้มีการไหว้เป็นเครื่องประดับ สุธาสินี  (  Sutasinee  ,  Suthasinee  )  แปลว่า  ผู้กินอาหารทิพย์ สุธาดา  (  Sutada  )  แปลว่า  ผู้สร้างงาม สุคนธา  (  Sukonta  )  แปลว่า  กลิ่นหอม  ,  เครื่องหอม สายธารา  (  Sietara  ,  Saitara  )  แปลว่า  สายน้ำ เมธาพรรณ  (  Metapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์ เมธาณี  (  Metanee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ เมธาญา  (  Metaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ เมธาสินี  (  Metasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ เมธาวี  (  Metawee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  จุฑากันย์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ยอดหญิง จุฑากานด์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด จุฑาทิพย์  (  Jutatip  )  แป

ชื่อที่มีคำแปลว่า กล้าหาญ

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำแปลว่า  กล้าหาญ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  สุรชนา  (  Surachana  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ  สุรธิดา  (  Suratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้กล้าหาญ  สุรลักษณ์  (  Suralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ  สุรลดา  (  Suralada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถากล้าหาญ สุรวัลยา  (  Surawanlaya  ) แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้าหาญ สุรอาภา  (  Suraarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งผู้กล้า   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  สุรกานต์  (  Surakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญอันเป็นที่รัก  สุรเกียรติ  (  Surakiat  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญมีชื่อเสียง สุรเกียรติ์  (  Surakiat ,  Surakian  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญมีชื่อเสียง  สุรกนิษฐ์  (  Surakanit  ,  Surakanis  )  แปลว่า  น้องผู้กล้าหาญ  สุรกนิฎฐ์  (  Surakanit  )  แปลว่า  น้องผู้กล้าหาญ  สุรกนิฏฐ์  (  Surakanit  )  แปลว่า  น้องผู้กล้าหาญ  สุรขนิษฐ์  (  Surakhanit  ,  Surakhanis  ) แปลว่า  น้องผู้กล้าหาญ  สุรขนิฎฐ์  (  Surakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้กล้าหาญ  สุรขนิฏฐ์  (  Surakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้กล้าหาญ 

ชื่อที่มีคำแปลว่า ที่รัก

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำแปลว่า  ที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น    กานด์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  กานดา  (  Kanda  ) แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  กุสุมกานด์  (  Kusumkan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก  กุสุมกานต์  (  Kusumkan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก  จิรกานด์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน  จารุกานด์  (  Jarukan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก  จารุกานต์  (  Jarukan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก  จุฑากานด์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด  จุฑากานต์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด  ชนากานด์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  ชนากานต์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  ดุจกานดา  (  Dujkanda  )  แปลว่า  ดั่งผู้เป็นที่รัก  ดุจกานตา  (  Dujkanta  )  แปลว่า  ดั่งผู้เป็นที่รัก ทิชากานด์  (  Tichakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  ทิชากานต์  (  Tichakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  ธิดากานด์