บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2021

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยสระ -ำ ( อำ )

        ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยสระ  อำ  (  - ำ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   กำไล  (  Kamlai  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือ   จำเนียร  (  Jamnian  )  แปลว่า  นาน   รำจวน  (  Ramjuan , Ramjuon )  แปลว่า  รัญจวน  ,  ป่วนใจ   รำพัน  (  Rampan  )  แปลว่า  พูดถึง   รำพึง  (  Rampung  )  แปลว่า  คิดถึง   รำไพ  (  Rampai  )  แปลว่า  ดวงตะวัน   ลำพู  (  Lampoo  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นในเลนมีรากงอกขึ้นขึ้นพ้นดิน   ลำเพา  (  Lampou  )  แปลว่า  งาม   ลำแพน  (  Lampaen  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง   อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งาม  ,  สุกใส   อำพัน  (  Ampan  )  แปลว่า  ยางไม้ที่กลายเป็นหิน  สีเหลืองใส   อำภา  (  Ampa  )  แปลว่า  แสง  ,  ความสว่าง     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   กำพู  (  Kampoo  )  แปลว่า  ไม้กลึงสำหรับเป็นที่รวมร้อยซี่ร่ม   กำธร  (  Kamtorn  )  แปลว่า  สนั่น   ขำ  (  Kham  )  แปลว่า  คมสัน  ,  คมคาย   คำ  (  Kam  )  แปลว่า  ทอง   จำนง  (  Jamnong  )  แปลว่า  ตั้งใจ   จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  จรัส  ,  รุ่งเรือง   จำรูญ  (

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า จารุ

      ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า จารุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   จารุ  (  Jaru  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก  ,  ทองคำ   จารุกนิษฐ์  (  Jarakanit  )  แปลว่า  น้องน่ารัก  ,  น้องงาม   จารุกนิฏฐ์  (  Jarukanit  )  แปลว่า  น้องน่ารัก  ,  น้องงาม   จารุกนิฎฐ์  (  Jarukanit  )  แปลว่า  น้องน่ารัก  ,  น้องงาม   จารุขนิษฐ์  (  Jarukhanit  )  แปลว่า  น้องน่ารัก  ,  น้องงาม   จารุขนิฏฐ์  (  Jarukhanit  )  แปลว่า  น้องน่ารัก  ,  น้องงาม   จารุขนิฎฐ์  (  Jarukhanit  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องน่ารัก   จารุภา  (  Jarupa  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีงาม  ,  ผู้มีแสงงาม   จารุณี  (  Jarunee  )  แปลว่า  นางงาม   จารุสินี  (  Jarusinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้น่ารัก   จารุธิดา  (  Jarutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงน่ารัก  ,  ลูกหญิงงาม   จารุดนุชา  (  Jarudanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงน่ารัก  ,  ลูกหญิงงาม   จารุดนยา  (  Jarudanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงน่ารัก ,  ลูกหญิงงาม   จารุนาฏ  (  Jarunat  )  แปลว่า  นางงาม   จารุนาตย์  (  Jarunat  )  แปลว่า  นางน่ารัก  ,  นางงาม   จาร