บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2021

ชื่อที่มีคำอ่านว่านิด

      ชื่อที่มีคำอ่านว่า นิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   กนิฏฐากานต์  (  Kanittakan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  กนิฎฐากุล  (  Kanittakul  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย  กนิษฐารัตน์  (  Kanittarat  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ   ขนิฏฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง   ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง   ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง   ขนิฏฐารัตน์  (  Khanittarat  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ   ขนิฎฐากานต์  (  Khanittakan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก   ขนิษฐากุล  (  Khanittakul  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย   นิจ  (  Nij  ,  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ   นิตยา  (  Nittaya  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เที่ยง  ,  เสมอ   นิตยาภรณ์  (  Nittayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน   นิตยาพันธุ์  (  Nittayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายอันยั่งยืน   นิตยาพรรณ  (  Nittayapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน   นิทรา  (  Nittra  ) 

พัฒน์ชื่อผู้ชาย

      พัฒน์ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น   พัฒน์  (  Pat  )  แปลว่า  ความเจริญ   พัฒนา  (  Pattana  )  แปลว่า  ความเจริญ   พัฒนะ  (  Pattana  )  แปลว่า  ความเจริญ   กิตติพัฒน์  (  Kittipat  )  แปลว่า  ผู้มีคำสรรเสริญและความเจริญ   ไกรพัฒน์  (  Kraipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง   ขจรพัฒน์  (  Khajornpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญฟุ้งไป   เขมพัฒน์  (  Khemmapat  )  แปลว่า  ผู้มีความพ้นภัยและมีความเจริญ   จตุพัฒน์  (  Jatupat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญสี่   จรัสพัฒน์  (  Jaraspat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   จิรพัฒน์  (  Jirapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยั่งยืน   เฉลิมพัฒน์  (  Chalermpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเลิศ   ชนาพัฒน์   (  Chanapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ   ฐิติพัฒน์  (  Thitipat  )  แปลว่า  ความเจริญดำรงอยู่   ณัฐพัฒน์  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความเจริญ   ณัฏฐ์พัฒน์  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความเจริญ   ณพัฒน์  (  Napat  )  แปลว่า  ที่มีความเจริญ   ดนุพัฒน์  (  Danupat  )  แปลว่า  ฉันมีความเจริญ   ถิรพัฒน์  (   Thirapat  )  แปลว่า  ผู้ม

อาภา ชื่อผู้หญิง

       อาภา  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น   อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  ความสว่าง  ,  รัศมี  ,  แสง   อาภากานต์  (  Arpakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความสว่าง   อาภากาญจน์   (  Arpakan  )  แปลว่า  แสงทองคำ  ,  รัศมีทอง   อาภากันย์  (  Arpakan  )  แปลว่า  รัศมีนางงาม   อาภาขจี  (  Arpakhajee  )  แปลว่า  รัศมีงาม   อาภาฉวี  (  Arpachawee  ,  Arpachavee  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีผิวกาย   อาภาณัฏฐ์  (  Arpanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความสว่าง   อาภาอร  (  Arpaorn  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่าง  ,  รัศมีงาม   อาภาทิพย์  (  Arpathip  ,  Arpatip  )  แปลว่า  รัศมีเป็นของเทวดา   อาภานรี  (  Arpanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง   อาภานุช  (  Arpanuch  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง  ,  น้องมีความสว่าง   อาภาประไพ  (  Arpaprapai  )  แปลว่า  รัศมีงาม   อาภาประภา  (  Arpaprapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง   อาภาพจี  (  Arpapajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความสว่าง   อาภาวจี  (  Arpawajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความสว่าง   อาภาพธู  (  Arpapatoo  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง   อาภาพรรณ  (  Arpapan 

ชื่อที่มีคำว่า ไกร

       ชื่อที่มีคำว่า ไกร  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น   ไกรกานต์  (  Kraikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง   ไกรกุล  (  Kraikul  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลใหญ่    ไกรคม  (  Kraikom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมยิ่ง   ไกรเชษฐ์  (  Kraichet  )  แปลว่า  พี่กล้าหาญ   ไกรพงศ์  (  Kraipong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายยิ่ง   ไกรพงษ์  (  Kraipong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายยิ่ง   ไกรพัฒน์  (  Kraipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง ไกรภัสร์  (  Kraipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างยิ่ง  ,  ผู้มีความรุ่งเรือง   ไกรภัทร์  (  Kraipat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักยิ่ง   ไกรวัจน์  (  Kraiwaj ,  Kraiwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำยิ่ง   ไกรวัฒน์  (  Kraiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง   ไกรเมธี  (  Kraimetee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า   ไกรเมธา  (  Kraimeta  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรอบคอบ   ไกรวิชญ์  (  Kraiwich  )  แปลว่า   ผู้มีปัญญายิ่ง   ไกรวิทย์  (  Kraiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง   ไกรรมย์  (  Krairom  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  น่าพึงใจยิ่ง   ไกรรัฐ  (  Krairat  )  แปลว่า  บ้านเมืองใหญ่ยิ่ง 

ชื่อที่มีคำว่า ณัฏฐ์

     ชื่อที่มีคำว่า ณัฏฐ  หรือ  ณัฏฐ์  หรือ  ณัฏฐา  มีท้้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ณัฏฐ์ทิชา  (  Natticha  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ณัฏฐ์นภา  (  Natnapa  )  แปลว่า  นักปราชญ์ฟ้า   ณัฏฐ์นรี  (  Natnaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   ณัฏฐ์สุดา  (  Natsuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   ณัฏฐ์พธู  (  Natpatoo  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   ณัฏฐ์พจี  (  Natpajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนักปราชญ์     ณัฏฐ์ผกา  (  Natphaka  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งดอกไม้   ณัฏฐ์พิมล  (  Natpimol  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   ณัฏฐ์วิมล  (  Natwimol  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   ณัฏฐ์ประไพ  (  Natprapai  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   ณัฏฐ์ประภา  (  Natprapa  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง   พิสุทธิณัฏฐ์  (  Pisuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด   ณัฏฐาทิพย์  (  Nattatip  ,  Nattathip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา   ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์   ณัฏฐานาฏ  (  Nattanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   ณัฏฐารัตน์  (  Nattarat 

ชื่อที่มีคำว่า นิ

        ชื่อที่มีคำว่า  นิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   นิศา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน   นิศากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   นิลุบล  (  Nilubol  ,  Nilubon  )  แปลว่า  บัวขาบ   นิโลบล  (  Nilobol  ,  Nilobon  )  แปลว่า  บัวขาบ  ,  พลอยสีคราม   นิรมล  (  Niramol  ,  Niramon  )  แปลว่า  ไม่มีมลทิน  ,  หมดจด   นิรชร  (  Nirachorn  )  แปลว่า  เทวดา  ,  ไม่มีความแก่   นิรชรา  (  Nirachara  )  แปลว่า  นางฟ้า  ,  นางอัปสร  ,  กระแสน้ำ   นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เสมอ  ,  รัศมี   นิภาพร  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้เสมอ   นิภาภรณ์  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีเป็นเครื่องประดับ   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   นิกร  (  Nikorn   )  แปลว่า  หมู่  ,  พวก   นิคม  (  Nikom  )  แปลว่า  ตำบล  ,  หมู่บ้านใหญ่   นิติ  (  Niti  ,  Nithi  )  แปลว่า  กฎหมาย  ,  แบบแผน   นิทัศน์  (  Nitas  )  แปลว่า  อุทาหรณ์   นิธิ  (  Niti  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์    นินาท  (  Ninat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง   นิพนธ์  (  Nipon  )  แปลว่า  เรื่องที่แต่งขึ้น   นิพันธ์ 

ชื่อที่มีคำว่า ชนิดา

      ชื่อที่มีคำว่า ชนิดา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ   ชนิดากานต์  (  Chanidakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของพ่อ   ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ   ชนิดาพันธุ์  (  Chanidapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ   ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้พ่อ   ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ   ดุจชนิดา  (  Dujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  ,  คล้ายพ่อ   ปานชนิดา  (  Panchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  ,  คล้ายพ่อ   เพียงชนิดา  (  Piangchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  ,  คล้ายพ่อ   พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  รูปพ่อ  ,  แบบพ่อ   ชนิดาวัลลี  (  Chanidawanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาพ่อ  ,  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ   ชนิดาวัลยา  (  Chanidawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  ,  ผู้เป็นเครือเถาพ่อ     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   ชนิดาลักษณ์  (  Chanidalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนพ่อ   พงศ์ชนิดา  (  Pongchanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  

ชื่อที่มีคำว่า ธน หรือ ธนา

     ชื่อที่มีคำว่า  ธน  (  ทะนะ  หรือ  ทน  )  หรือ  ธนา   มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ธนลดา  (  Tanalada  )  แปลว่า  เครือเถามีทรัพย์สิน   ธนชนิกา   (  Tanachanika  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแม่   ธนชนิดา  (  Tanachanida  )  แปลว่า  ทรัพย์สินพ่อ   ธนทิชา  (  Tanaticha  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สิน   ธนธิดา  (  Tanatida  ,  Tanathida  )  แปลว่า  ลูกหญิงมีทรัพย์สิน   ธนพรรณ  (  Tanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นทรัพย์สิน   ธนาทิพย์   (  Tanatip  ,  Tanathip  )  แปลว่า  ทรัพย์สินเป็นของเทวดา   ธนาภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเป็นเครื่องประดับ   ชุติธนา  (  Chutitana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินรุ่งเรือง   ฐิติธนา  (  Thititana  )  แปลว่า  ทรัพย์สินดำรงอยู่   ธิติธนา  (  Tititana  ,Thititana  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีทรัพย์สิน   ดุจธนา  (  Dujtana  )  แปลว่า  เหมือนมีทรัพย์สิน   ประไพธนา  (  Prapaitana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินงาม   ประภาธนา  (  Prapatana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมีแสงสว่าง   พิมพ์ธนา  (  Pimtana  )  แปลว่า  รูปทรัพย์สิน   เพ

ชื่อที่มีคำว่า วิ

      ชื่อที่มีคำว่า วิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   วิจิตรา  (  Wijittra  )  แปลว่า  งดงาม   วิญญู  (  Winyoo  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้แจ้ง   วิทิตา  (  Witita  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้คงแก่เรียน   วินิตา  (  Winita  )  แปลว่า  ฝึกหัดหรืออบรม  ,  ปกครอง   วิภา  (  Wipa  )  แปลว่า  ความงดงาม  ,  ความสุกใส  ,  แสงสว่าง  ,  รัศมี   วิภาพรรณ  (  Wipapan  )  แปลว่า  ความงดงามยิ่ง วิภาวรรณ  (  Wipawan  )  แปลว่า  ความงดงามยิ่ง   วิภาดา  (  Wipada  )  แปลว่า  สว่าง   วิมล  (  Wimol  ,  Wimon  )  แปลว่า  งาม  ,  หมดจด  ,  บริสุทธิ์  ,  สะอาด   วิมลวรรณ  (  Wimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด   วิมลพรรณ  (  Wimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด   วิมลลดา  (  Wimollada  ,  Wimonlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม   วิริยา  (  Wiriya  )  แปลว่า  ความเพียร   วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง   วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  หญิงงาม   วิลาส  (  Wilas  )  แปลว่า  งาม   วิไล  (  Wilai  )  แปลว่า  งาม   วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  )  แปลว่

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า เมธา

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  เมธา  มีดังนี้  อาทิเช่น   เมธา  (  Meta  ,  Metha  )  แปลว่า  ปัญญา  ,  ความฉลาด  ,  รอบคอบ   เมธากานต์  (  Metakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักฉลาด   เมธาคม  (  Metakom  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดเฉียบแหลม   เมธาชาญ  (  Metachan  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดรู้   เมธาพงศ์  (  Metapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา   เมธาพงษ์  (  Metapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา   เมธากุล  (  Metakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา   เมธาพันธุ์  (  Metapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา   เมธาพัฒน์  (  Metapat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความเจริญ   เมธาวัฒน์  (  Metawat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความเจริญ   เมธาณัฐ  (  Metanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีปัญญา เมธาณัฏฐ์  (  Metanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มัปัญญา   เมธาภัสร์  (  Metapas  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีแสงสว่าง   จิรเมธา  (  Jirameta  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาอันยั่งยืน    ดนุเมธา  (  Danumeta  )  แปลว่า  ฉันมีปัญญา     ฐิติเมธา  (  Thitimeta  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาดำรงอยู่   ธิติเมธา  (  Titimeta  ,  Thitimeta  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความม

ชื่อที่มีคำว่า สินี

       ชื่อที่มีคำว่า สินี  มีดังนี้  อาทิเช่น   สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวขาว   สินีกานต์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   สินีนาถ  (  Sineenath  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่พึ่ง   สินีมาส  (  Sineemas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์   สินีมาศ  (  Sineemas  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   กัลยาสินี  (  Kanlayasinee  )  แปลว่า  นางงาม   จารุสินี  (  Jarusinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางน่ารัก   จิตราสินี  (  Jittrasinee  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม   จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  แปลว่า  นางงามที่สุด   ชไมสินี  (  Chamaisinee  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่   ชุติสินี  (  Chutisinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง   ฐิติสินี  (  Thitisinee  )  แปลว่า  นางผู้ดำรงอยู่   ณัฐสินี  (  Natsinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   ณัฏฐ์สินี  (  Natsinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   ดุจสินี  (  Dujsinee  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม   ทิชาสินี  (  Tichasinee  )  แปลว่า  นางงาม   ทิพย์สินี  (  Thipsinee  ,Tipsinee  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา   ธิติสินี  (  Titisinee  ,  Thitisinee  )  แปลว่า  นางผู้มี

ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า วัด

          ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า  วัด  มีดังนี้  อาทิเช่น   วัจน์  (  Waj  ,  Wat  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ   วัฒน์  (  Wat  )  แปลว่า  ความเจริญ   วรรษ  (  Wat  ,  Vas  )  แปลว่า  ป๊  ,  ฤดูฝน  ,  ฝน   วัส  (  Wat  ,  Vas  )  แปลว่า  ฝน  ,  ปี   วัต  (  Wat  )  แปลว่า  ความประพฤติ  ,  ข้อปฏิบัติ   วัตร  (  Wat  )   แปลว่า   กิจพึงกระทำ   กิจวัตร  (  Kitjawat  )  แปลว่า  การงานพึงกระทำ   วัจนา  (  Watjana  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ   วัฒนา  (  Wattana  )  แปลว่า  ความเจริญ   ศตวรรษ  (  Satawat  ,  Satavas  )  แปลว่า  รอบร้อยปี   วสุวัส  (  Wasuvas  ,  Wasuwat  )  แปลว่า  ฝนงาม   กิตติวัจน์  (  Kittiwaj  Kittiwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำสรรเสริญ   ไกรวัจน์  (  Kraiwaj  ,  Kraiwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำยิ่ง   วุฒิวัจน์  (  Wuttiwat ,  Wuttiwaj )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยแห่งความเจริญ   สุวัจน์  (  Suwat  ,  Suwaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี   กิตติวัฒน์  (  Kittiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญและคำสรรเสริญ ไกรวัฒน์  (  Kraiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง   จิรวัฒน์  (  Jira

ชื่อที่มีคำว่าพุฒิ

          ชื่อที่มีคำว่า  พุฒิ  มีดังนี้  อาทิเช่น   พุฒิกานต์  (  Puttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ   พุฒิกรณ์  (  Puttikorn  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดมีความเจริญ   พุฒิคม  (  Puttikom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีความเจริญ   พุฒิคุณ  (  Puttikun  )  แปลว่า  ความดีทำให้มีความเจริญ   พุฒิจรัส  (  Puttijaras  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   พุฒิชัย  (  Puttichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะมีความเจริญ   พุฒิไชย  (  Puttichai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่ามีความเจริญ   พุฒิชนา  (  Puttichana  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ   พุฒิชาญ  (  Puttichan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญมีความเจริญ   พุฒิโชติ  (  Puttichot  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   พุฒิณัฐ  (  Puttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ   พุฒิณัฏฐ์  (  Puttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ   พุฒิธรณ์  (  Puttitorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญ   พุฒินาท  (  Puttinat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญกึกก้อง   พุฒิไผท  (  Puttiphatai  )  แปลว่า  แผ่นดินแห่งความเจริญ   พุฒิพนัส  (  Puttipanas  )  แปลว่า  ป่าแห่งความเจริญ   พุฒิพัฒน์  (  Put

ชื่อที่มีคำว่า ลดา

        ชื่อที่มีคำว่า  ลดา  มีดังนี้  อาทิเช่น   ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย   ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันเป็นที่รัก   ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทองคำ   ลดาขจี  (  Ladakhajee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม   ลดาจงกล  (  Ladajongkol  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายบัว   ลดาทิพย์  (  Ladatip  ,  Ladathip  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเป็นของเทวดา   ลดาลักษณ์  (  Ladalak  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีลักษณะดี   ลดานรี  (  Ladanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเชื้อสาย   ลดาพิมล  (  Ladapimol  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม   ลดาภัสร์  (  Ladapas  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง   ลดามาส  (  Ladamas  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดวงจันทร์   ลดามาศ  (  Ladamas  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทอง   ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี   ลดาวัลลี  (  Ladawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา   กิตติลดา  (

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ชนา

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ชนา มีดังนี้  อาทิเช่น   ชน  (  Chon  or  Chana  )  แปลว่า  คน   ชนา  (  Chana  )  แปลว่า  คน   ชนากันย์  (  Chanakan  )  แปลว่า  คนผู้หญิง  ,   นางงาม ชนาสินี  (  Chanasinee  )  แปลว่า  คนผู้หญิง  ,  นางงาม  ชนากานต์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   ชนาณัฐ  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ชนาณัฏฐ์  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ชนาพันธุ์  (  Chanapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย   ชนารัตน์  (  Chanarat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ ชนามณี   (  Chanamanee  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ  ,  ผู้เป็นดั่งเพชร ชนาทิพย์  (  Chanatip  ,  Chanathip  )  แปลว่า  คนเป็นของเทวดา   ชนาลักษณ์  (  Chanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี   ชนานันท์  (  Chananan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี   ชนานาฏ  (  Chananat  )  แปลว่า  คนผู้หญิง   ชนานาถ  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง   ชนานุช  (  Chananuch  )  แปลว่า  ผู้เป็นน้อง   ชนาเนตร  (  Chananet  )  แปลว่า  ผู้นำทาง  ,  ดวงตา   ชนาภัสร์  (  Chanapas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง  ,  ผู้มีแสงสว่าง   ชนาภัทร์  (  C

ชื่อผู้ชายที่เกิดวันศุกร์

      ชื่อผู้ชายที่เกิดวันศุกร์  มีดังนี้  อาทิเช่น    กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง    กนกกานต์  (  Kanokkan  )  แปลว่า  ทองคำอันเป็นที่รัก   กานต์พงศ์  (  Kanpong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก   กานต์พงษ์  (  Kanpong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก   กิตติ  (  Kitti  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ  ,  ชื่อเสียง   กิตติกานต์  (  Kittikan  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงอันเป็นที่รัก   กิตติณัฐ  (  Kittinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง   กิตติณัฏฐ์  (  Kittinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง   กิตติคุณ  (  Kittikun  )  แปลว่า  ชื่อเสียง   โกญจา  (  Konja  )  แปลว่า  นกกระรียน   โกญจนาท  (  Konjanat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง   โกมุท  (  Komut  )  แปลว่า  บัวแดง   โกเมน  (  Komen  )  แปลว่า  พลอยสีแดง   โกเมศ  (  Komes  )  แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว   กนิษฐ์  (  Kanit  ,  Kanis  )  แปลว่า  น้อง   กนิฎฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง   กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง   ขนิษฐ์  (  Khanit  ,  Khanis  )  แปลว่า  น้อง   ขนิฎฐ์  (  Khanit  )  แปล

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์

       ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์  มีดังนี้  อาทิเช่น   กนิษฐา  (  Kanitta  , Kanista  )  แปลว่า  น้อง   กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง   กนิษฐากานต์  (  Kanistakan ,  Kanittakan  )   แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก   กนิฎฐากานต์  (  Kanittakan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก   กนิฏฐากานต์  (  Kanittakan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก   กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม   กัญญามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว   กัตติกา  (  Kattika  )  แปลว่า  ดาวลูกไก่ กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   กาญจนา   (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง   กาญจน์  (  Kan  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง   กิตติญา  (  Kittiya  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ   เกตุกนา  (  Ketkana  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง   เกตุกนก  (  Ketkanok  )  แปลว่า  รุ่งเรืองดั่งทอง   ขนิษฐา  (  Khanista  ,  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง   ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง   ขนิฏฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง   ขนิษฐากานต์  (  Khanistakan  ,  Khani

ชื่อผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสฯ

         ชื่อผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสฯ มีดังนี้  อาทิเช่น   กมล  (  Kamol  )  บัว  ,  ดอกบัว   กวี  (  Kawee  ,  Kavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ในทางบทกลอน    กำจร  (  Kamjorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป  ,  ขจร   โกเมศ  (  Komes  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว   โกมล   (  Komol  )  แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว โกศล  (  Kosol  )  แปลว่า  ฉลาด   โกสุม  (  Kosum  )  แปลว่า  ดอกไม้   ไกร  (  Krai  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  ใหญ่  ,  กล้า   เกรียงไกร  (  Kriangkrai  )  แปลว่า  ยิ่งใหญ่  ,  กล้ายิ่ง   เกษม  (  Kasem  )  แปลว่า  สบายใจ  ,  พ้นภัย   ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป  ,  กำจร   ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  มิ่ง  ,  สิริ  ,  ศรี  ,  ความดี  ,  ความเจริญ  ,  ความมีใจอยู่กับตัว   เขษม  (  Khasem  )  แปลว่า  สบายใจ  ,  พ้นภัย   คุณากร  (  Kunakorn  )  แปลว่า  บ่อเกิดแห่งความดี   จงกล   (  Jongkol  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว   จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง   จรัล  (  Jaral  ,  Jaran  )  แปลว่า  เดินไป   จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง   จรูญ  (  Jaroon  )  แปลว่า  รุ่งเรือง   จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่