บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2019

ชื่อที่ออกเสียงว่า วัน

รูปภาพ
     ชื่อที่ออกเสียงว่า วัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  วันทนา  (  Wantana  )  แปลว่า  ไหว้  ,  การเคารพ  วันเพ็ญ  (  Wanpen  )  แปลว่า  วันที่ดวงจันทร์ขึ้นเต็มดวงในยามราตรี วันทิพย์  (  Wantip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา  วรรณ  (  Wan  )  แปลว่า  พรรณ  ,  พัณณ์  ,  วัณณ์  ,  ความงาม  ,  ความยกย่อง  ,  ความสรรเสริญ , สี , เพศ  ,  ชนิด  ,  รูปร่าง วรรณลดา  (  Wanlada  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งความงาม  ,  ความงามแห่งเชื้อสาย วรวรรณ  (  Worrawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง วรรณา  (  Wanna  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  วรรณี  (  Wannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  วรรณศิริ  (  Wansiri  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  ศิริวรรณ  (  Siriwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  วัลย์  (  Wan  ,  Wal  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย  วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย  วัลยาสินี  (  Wanlayasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย สุวัลยา  (  Suwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ศิริวัลยา  (  Siriwanlaya  )  แป

ชื่อที่ลงท้ายด้วย อินทร์

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วย อินทร์  (  -ินทร์ )  มักพบในชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  อินทร์  (  In  )  แปลว่า  ผู้ปกครองสวรรค์  ,  พระอินทร์  วัชรินทร์  (  Watcharin  )  แปลว่า  พระอินทร์  ศักรินทร์  (  Sakkarin  )  แปลว่า  พระอินทร์  สุรินทร์  (  Surin  )  แปลว่า  พระอินทร์  อมรินทร์  (  Amarin  )  แปลว่า  พระอินทร์ นรินทร์  (  Narin  )  แปลว่า  พระราชา บดินทร์  (  Bordin  )  แปลว่า  พระราชา กบินทร์  (  Kabin  )  แปลว่า  พญาลิง  คชินทร์  (  Kachin  )  แปลว่า  พญาช้าง ชนินทร์  (  Chanin  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่  ธานินทร์  (  Tanin  ,  Thanin  )  แปลว่า  เมืองใหญ่  นครินทร์  (  Nakarin  )  แปลว่า  เมืองใหญ่  นาคินทร์  (  Nakin  )  แปลว่า  พญาช้าง  ,  พญางู บุรินทร์  (  Burin  )  แปลว่า  เมืองใหญ่ พานรินทร์  (  Panarin  )  แปลว่า  พญาลิง  วานรินทร์  (  Wanarin  )  แปลว่า  พญาลิง  อรินทร์  (  Arin  )  แปลว่า  ข้าศึกใหญ่       ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วย อิน  (  -ิน  )  หรือ  มีคำว่า  อิน  (  -ิน  )   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  จินดา  (  Jinda 

ชื่อที่มีคำว่า เนตร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า เนตร มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  เนตร  (  Net  )  แปลว่า  ผู้นำทาง  ,  ดวงตา  , ตา กนาเนตร  (  Kananet  )  แปลว่า  ดวงตาเด็กหญิง  , เด็กหญิงผู้เป็นแก้วตา งามเนตร  (  Ngamnet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตางาม  เนตรกมล  (  Netkamol  ,  Netkamon  )  แปลว่า  ดวงตาดวงใจ, แก้วตาดวงใจ เนตรลดา  (  Netlada  )  แปลว่า  เครือเถาดวงตา  ,  เชื้อสายเป็นผู้นำทาง เนตรสุดา  (  Netsuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นดั่งดวงตา ชไมเนตร  (  Chamainet  )  แปลว่า  ผู้เป็นดั่งดวงตาทั้งคู่ พิมลเนตร  (  Pimolnet  ,  Pimonnet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาผ่องใส  ,  ผู้มีดวงตาบริสุทธิ์  เพ็ญเนตร  (  Pennet  )  แปลว่า  เต็มตา  เนตรภัสสร  (  Netpassorn  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งดวงตา  เนตรภัทรา  (  Netpattra  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตางาม เนตรมณี  (  Netmanee  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาดั่งแก้วอันมีค่า รุจิเนตร  (  Rujinet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาแห่งความงาม รุจาเนตร  (  Rujanet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาสว่าง เนตรรุจิรา  (  Netrujira  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาสวย

ชื่อที่ออกเสียงว่า วัด

รูปภาพ
    ชื่อที่ออกเสียงว่า วัด  มีอยู่หลายคำ  และ มีบางคำ ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ  ชื่อที่ออกเสียงว่าวัด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชายดังนี้    คำที่ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ  อาทิเช่น วัช  (  Wach  )  แปลว่า  สิ่งที่ควรละทิ้ง  เช่น  วัชพืช วัชฌ์  (  Wach  )  แปลว่า  ฆ่า วรรช  (  Wach  )  แปลว่า  เว้น  วัจฉ์  (  Waj  )  แปลว่า  ลูกวัว วัฏ  (  Wat  )  แปลว่า  การหมุนเวียนไป   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด สุวัจนี  (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี  สิริวัจนี  (  Siriwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยดี สิริวัสตรา  (  Siriwattra  )  แปลว่า  ผ้างาม  สุวรรษา  (  Suwatsa  )  แปลว่า  ฝนงาม  วัจนา  (  Watjana  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  วรรษา (  Watsa  )  แปลว่า  ฝน  ,  หน้าฝน  ,  ปี  วัจนีวัลย์  (  Watjaneewan  ,  Watjaneewal  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำดี วัจนีวรรณ  (  Watjaneewan  ) แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความงาม รัชนีวัส  (  Ratchaneewat  )  แปลว่า  ฝนแห่งราตรี ดาราวัส  (  Darawat  )  แปลว่า  ฝนดาว

ชื่อเล่นสะกดเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
    ชื่อเล่นที่เขียน หรือ อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน สะกดเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกัน  ในครั้งนี้จะไม่กล่าวถึง คำแปล หรือ ความหมาย ของชื่อ  ชื่อเล่นนี้มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กรรณ  ,  กันย์ ,  กัญจน์  (  Kan  ) กานด์  ,  กาญจน์  (   Kan  ) กุณ  ,  กุล  (  Kun  ) นิษฐ์ ,  นิตย์  (  Nit  )  นิด  (  Nid  )  นิจ  (  Nij  )  พา , ภา  (  Pa  )  พิน  ,  พิณ , ภิน  (  Pin  )  พิม  ,  พิมพ์  (  Pim  ) พรรณ , พัณณ์ (  Pan ) วัน  ,  วรรณ  ,  วัณณ์ ,  วันทน์ ,  วัณย์  ,  วัลย์   (  Wan  ,  Van  ) พร  ,  ภรณ์  ,  ภร  (  Porn  )  ทิพ  ,  ทิพย์ , ธิป  (  Tip  ,  Thip  ) นุช  ,  นุท  (   Nuch ,  Nut  ) สุ  , ศุ  (  Su  )  สิ  ,  ศิ  (  Si  ) นี  ,  ณี  (  Nee  )  นา , ณา  (  Na  )  ริน  ,  รินทร์  (  Rin  ) พิศ  ,  ภิษฐ์  ,  ภิต  (  Pis  ,  Pit  )    รัตน์ ,  รัตติ์  (  Rat  ) ยา  ,  ญา  (  Ya  )  นาฏ  ,  นาฏย์  ,  นาตย์  (  Nat  ,  Nart  )    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  กร  ,  กรณ์  (  Korn  ,  Gorn 

ชื่อที่เกี่ยวกับ นาง หรือ ผู้หญิง

รูปภาพ
    ชื่อที่มีความหมาย หรือ คำแปลว่า  นาง หรือ ผู้หญิง  มีดังนี้ นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง  , ผู้หญิง  กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กหญิง กมลา  (  Kamaka  )  แปลว่า  นางงาม กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  สาววัยรุ่น กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  หญิงวัยรุ่น , สาววัยรุ่น กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม นารี  (  Naree  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง  นรี  (  Naree  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง นาเรศ  (  Nares  )  แปลว่า นาง  ,  ผู้หญิง  นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิงทั่วๆไป  นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม  ,  หญิงสาว นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  นางงาม นงราม  (  Nongram  )  แปลว่า  นางงาม  นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  น้อง  ,  นางน้อง  ,  น้องผู้หญิง นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี นงเยาว์  (  Nongyao  )  แปลว่า  หญิงสาว สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางงาม  สุดา  (  Suda  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิงทั่วไป สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  วนิดา  ,  หญิงสาว ว

ชื่อที่มีคำว่า จิต

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า จิต มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  สมจิต  (  Somjit  )  แปลว่า  เหมาะแก่ใจ สมจิตร  (  Somjit  )  แปลว่า  งดงามพอดี สุจิตรา  (  Sujittra  )  แปลว่า  งดงามดี จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม  จิตราทิพย์  (  Jittratip  ,  Jittrathip  )  แปลว่า  งดงามเป็นของเทวดา  จิตราสินี  (  Jittrasinee  )  แปลว่า  นางผู้งดงามยิ่ง จิตราภรณ์  (  Jittraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่งดงาม  จิตราพร  (  Jittraporn  )  แปลว่า  ความงดงามนำสุขมาให้  จิตราภัสร์  (  Jittrapas  )  แปลว่า  แสงสว่างงดงาม จิตราภัทร์  (  Jittrapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักงดงาม จิตราพัชร์  (  Jittrapach  )  แปลว่า  เพชรงดงาม จิตรามาส  (  Jittramas  )  แปลว่า  พระจันทร์งดงาม , งดงามดั่งจันทร์ จิตรามาศ  (  Jittramas  )  แปลว่า  งดงามดั่งทอง จิตรารัชนี  (  Jittraratchanee  )  แปลว่า  ราตรีงดงาม จิตรารัตน์  (  Jittrarat  )  แปลว่า  แก้วงดงาม จิตราฤทัย  (  Jittrarutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจงดงาม ฤทัยจิตรา  (  Rutaijittra  )  แปลว่า  ผู้มีใจงดงาม

ชื่อที่เกี่ยวกับท้องฟ้า

รูปภาพ
     ชื่อที่เกียวกับท้องฟ้า หรือ ฟ้า  หรือ  อากาศ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  คัคนางค์  (  Kakkanang  )  แปลว่า  ฟ้า ทิพ  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  ชั้นฟ้า  ,  สวรรค์  ทิฆัมพร  (  Tikamporn  )  แปลว่า  ท้องฟ้า  นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ฟ้า นภาทิพย์  (  Napatip  ,  Napathip  )  แปลว่า  ท้องฟ้าเป็นของเทวดา  นภาภัส  (  Napapas  )  แปลว่า  ฟ้าสว่าง นภาภัสร์  (  Napapas  )  แปลว่า  ฟ้าสว่าง นภารัชนี  (  Naparatchanee  )  แปลว่า  ท้องฟ้ายามราตรี นภาพรรณ  (  Napapan  )  แปลว่า  ฟ้าแห่งความงาม  นภานาฏ  (  Napanat  )  แปลว่า  นางฟ้า  นาฏนภา  (  Natnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า  ทิพย์นภา  (  Tipnapa  )  แปลว่า  ท้องฟ้าเป็นของเทวดา  พิมพ์นภา  (  Pimnapa  )  แปลว่า  รูปท้องฟ้า  พิศนภา  (  Pisnapa  )  แปลว่า  แลดูท้องฟ้า เพ็ญนภา  (  Pennapa  )  แปลว่า  เต็มท้องฟ้า ศิรินภา  (  Sirinapa  )  แปลว่า  ท้องฟ้าแห่งความงาม ศศินภา  (  Sasinapa  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  รพิพรรณ  (  Rapipan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน ดาริกา  ( 

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

รูปภาพ
       ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า  มีดังนี้ อัปสร  (  Absorn  )  แปลว่า  นางฟ้า  อัปสรมณี  (  Absornmanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยนางฟ้า อัปสรลดา  (  Absornlada  )  แปลว่า  เครือเถานางฟ้า ทิพย์อัปสร  (  Tipabsorn , Thipabsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า อัจฉรา  (  Atchara  )  แปลว่า  นางฟ้า อัจฉรามณี  (  Atcharamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยนางฟ้า อัจฉรารัตน์  (  Atchararat  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้ประเสริฐ  อัจฉราทิพย์  (  Atcharatip  ,  Atcharathip  )  แปลว่า  นางฟ้า  อัจฉราภรณ์  (  Atcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางฟ้า อัจฉราพร  (  Atcharaporn  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้นำสุขมาให้ สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า  นางสวรรค์ , นางฟ้า เทพี  (  Tepee  )  แปลว่า  นางฟ้า  เทพธิดา  (  Teptida  )  แปลว่า  นางฟ้า  ทิพสุดา  (  Tipsuda  , Thipsuda  )  แปลว่า  นางสวรรค์  ทิพกันยา  (  Tipkanya  ,  Thipkanya  )  แปลว่า  นางสวรรค์  ทิพกัลยา  (  Tipkanlaya  )  แปลว่า  นางสวรรค์  ทิพกัญญา  (  Tipkanya  )  แปลว่า  นางสวรรค์ ทิพบังอร  (  Tipbangorn  )  แปลว่า  นางสวรรค์  ทิพพะงา  ( 

ชื่อที่เกี่ยวกับลมฝน

รูปภาพ
     ชื่อที่เกี่ยวกับ ลมฝน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ฝน  (  Fon  )  แปลว่า  น้ำที่ตกลงมาจากฟ้า น้ำฝน  (  Narmfon  , Namfon )  แปลว่า  น้ำที่ตกมาจากเมฆฝน สายฝน  (  Siefon  )  แปลว่า  แนวฝน ฝนทิพย์  (  Fontip  ,  Fonthip  )  แปลว่า  น้ำฝนเป็นของเทวดา หยาดฝน  (  Yadfon  )  แปลว่า  เม็ดฝนที่หยดลง โปรยฝน  (  Proe-i fon ,  Proifon )  แปลว่า  ฝนโปรยลงมา พิศพิรุณ  (  Pispirun  )  แปลว่า  แลดูฝน เพ็ญพิรุณ  (  Penpirun  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยฝน พิมพ์พิรุณ  (  Pimpirun  )  แปลว่า  รูปฝน พิรุณธารา  (  Piruntara  )  แปลว่า  ธารน้ำฝน พิรุณลดา  (  Pirunlada  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน  ,  เครือเถาฝน ลดาพิรุณ  (  Ladapirun  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน  ,  เครือเถาฝน ลดาวัส  (  Ladawas  ,  Ladawat  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน  ,  เครือเถาฝน หยาดพิรุณ  (  Yadpirun  )  แปลว่า  หยาดฝน ศิริลดาวัส  (  Siriladawat  )  แปลว่า  เชื้อสายฝนอันเป็นมิ่งขวัญ สุพรรษา  (  Supansa  )  แปลว่า  ฝนงาม   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  วายุ  (  Wayu  )  แปลว่า  ลม