บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2023

ชื่อชายที่มีคำว่า วิสุทธิ์

           ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  วิสุทธิ์  หรือ  วิสุทธิ  มีดังนี้ อาทิเช่น   วิสุทธิ ,  วิสุทธิ์  (  Wisutti  ,  Wisut  )  แปลว่า  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด   วิสุทธิกานต์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์   วิสุทธิกนิษฐ์  (  Wisuttikanis  )  แปลว่า  น้องบริสุทธิ์   วิสุทธิกนิฏฐ์  (  Wisuttikanit  )  แปลว่า  น้องบริสุทธิ์   วิสุทธิกนิฎฐ์  (  Wisuttikanid  )  แปลว่า  น้องบริสุทธิ์   วิสุทธิกมล  (  Wisuttikamol  ,  Wisuttikamon  )  แปลว่า  ผู้มีใจสะอาด   วิสุทธิกนก  (  Wisuttikanok  )  แปลว่า  ทองบริสุทธิ์  ,  ทองเนื้อเก้า   วิสุทธิกาญจน์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  ทองบริสุทธิ์  ,  ทองเนื้อเก้า   วิสุทธิกุล  (  Wisuttikul  ,  Wisuttikun  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์   วิสุทธิกาย  (  Wisuttikie  )  แปลว่า  ตัวสะอาด  ,  ตัวบริสุทธิ์   วิสุทธิขนิษฐ์  (  Wisuttikhanis  )  แปลว่า  น้องบริสุทธิ์   วิสุทธิขนิฏฐ์  (  Wisuttikhanit  )  แปลว่า  น้องบริสุทธิ์   วิสุทธิขนิฎฐ์  (  Wisuttikhanid  )  แปลว่า  น้องบริสุทธิ์   วิสุทธิขจร  (  Wisuttikhajorn  )  แปลว่า  สะอาดฟุ้งไป  

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าพัชรา

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พัชรา  มีดังนี้  อาทิเช่น   พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร   พัชรากานด์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก   พัชรากานต์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก   พัชรากาญจน์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรทอง   พัชราณัฐ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์   พัชราณัฏฐ์  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์   พัชราทิพย์  (  Patcharatip  ,  Patcharathip  )  แปลว่า  เพชรเป็นของเทวดา   พัชราประไพ  (  Patcharaprapai  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   พัชราประภา  (  Patcharaprapa  )  แปลว่า  เพชรแห่งแสงสว่าง   พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม   พัชราพร  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้   พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร   พัชราลักษณ์  (  Patcharalak  )  แปลว่า  เพชรมีลักษณะงาม  ,  เพชรน้ำงาม   พัชราวลัย  (  Patcharawalai  )  แปลว่า  กำไลเพชร   พัชรกนิษฐ์  (  Patcharakanis  )  แปลว่า  น้องเพชร  , เพชรแห่งน้อง   พัชรกนิฏฐ์  (  Patcharakanit  )  แปลว่า  น้องเพชร  ,  เพชรแห่งน้อง  

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วิมล

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วิมล  มีดังนี้  อาทิเช่น   วิมล  (  Wimol  ,  Wimon  )  แปลว่า  งาม  ,  บริสุทธิ์  ,  สะอาด  ,  หมดจด  ,  ไม่มีมลทิน ,  พิมล   วิมลกนา  (  Wimolkana  )  แปลว่า  เด็กหญิงงาม  ,  เด็กหญิงบริสุทธิ์   วิมลกนิษฐ์  (  Wimolkanis  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องบริสุทธิ์   วิมลกนิฏฐ์  (  Wimolkanit  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องบริสุทธิ์   วิมลกนิฎฐ์  (  Wimolkanid  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องบริสุทธิ์   วิมลกัญญา  (  Wimolkanya  )  แปลว่า  นางงาม   วิมลกันยา  (  Wimolkanya  )  แปลว่า  นางงาม   วิมลกัลยา  (  Wimolkanlaya  )  แปลว่า  นางงาม   วิมลกานต์  (  Wimolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักบริสุทธิ์   วิมลกานด์  (  Wimolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักบริสุทธิ์   วิมลขนิษฐ์  (  Wimolkhanis  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องบริสุทธิ์   วิมลขนิฏฐ์  (  Wimolkhanit  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องบริสุทธิ์   วิมลขนิฎฐ์  (  Wimolkhanid  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องบริสุทธิ์   วิมลจรรยา  (  Wimoljanya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติงาม   วิมลจริยา  (  Wimoljariya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริ

สุชื่อผู้ชาย

      สุชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น   สุ  (  Su  )  แปลว่า  ดี  ,  งาม   สุกนิษฐ์  (  Sukanis  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องดี   สุกนิฏฐ์  (  Sukanit  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องดี   สุกนิฎฐ์  (  Sukanid  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องดี   สุโกญจา  (  Sukonja  )  แปลว่า  นกกระเรียนงาม   สุโกมล  (  Sukomol  )  แปลว่า  ดอกบัวงาม   สุเกษม  (  Sukasem  )  แปลว่า  สบายใจดี   สุเขษม  (  Sukhasem  )  แปลว่า  สบายใจดี    สุขุม  (  Sukhum  )  แปลว่า  ซี้ง  ,  เฉียบแหลม  ,  นิ่มนวล  ,  ประณีต   สุขนิษฐ์  (  Sukhanis  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องดี   สุขนิฏฐ์  (  Sukhanit  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องดี   สุขนิฎฐ์  (  Sukhanid  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องดี   สุคนธ์  (  Sukon  )  แปลว่า  กลิ่นหอม   สุจินต์  (  Sujin  )  แปลว่า  คิดดี   สุจรัส  (  Sujaras  )  แปลว่า  รุ่งเรืองดี   สุจำรัส  (  Sujamras  )  แปลว่า  รุ่งเรืองดี   สุเฉลิม  (  Suchalerm  )  แปลว่า  ดีเลิศ  ,  เพิ่มเติมดี   สุชนา  (  Suchana  )  แปลว่า  คนดี  .  คนงาม   สุชาติ  (  Suchat  )  แปลว่า  ตระกูลดี  ,  การเกิดดี   สุชากานต์  (  Su

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วร ( วอระ )

          ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  วร  (  วอ ระ  )  มีดังนี้  อาทิเช่น   วร  (  Worra  ,  Vorra  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  เลิศ  ,  ยอดเยี่ยม   วรกนิษฐ์  (  Worrakanis  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ   วรกนิฏฐ์  (  Worrakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ   วรกนิฎฐ์  (  Worrakanid  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ   วรกุล  (  Worrakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ   วรกานต์  (  Worrakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ   วรกิตติ์  (  Worrakit  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงที่ประเสริฐ   วรกฤตย์  (  Worrakrit  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติที่ประเสริฐ   วรเกียรติ  (  Workiat  )  แปลว่า  ผู้มีความดีเลิศ   วรเกียรติ์  (  Worrakiat  )  แปลว่า  ผู้มีความดีเลิศ   วรขจร  (  Worrakhajorn  )  แปลว่า  ผู้กำจรเลิศ   วรขนิษฐ์  (  Worrakhanis  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ   วรขนิฏฐ์  (  Worrakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ   วรขนิฎฐ์  (  Worrakhanid  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ   วรขวัญ  (  Worrakhwan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเลิศ   วรคม  (  Worrakom  )  แปลว่า  ผู้เฉีบยแหลมเลิศ   วรจรัส  (  Worrajaras  )  แปลว่า  ผู้รุ

ชื่อที่มีคำหลังว่า สินี

          ชื่อที่มีคำหลังว่า สินี  มีดังนี้  อาทิเช่น   สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวขาว  ,  นางงาม   กานดาสินี  (  Kandasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่รัก   กานตาสินี  (  Kantasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่รัก   กนิษฐ์สินี  (  Kanissinee  )  แปลว่า  น้องนางงาม  ,  น้องผู้มีผิวขาว   กนิฏฐ์สินี  (  Kanitsinee  )  แปลว่า  น้องผู้มีผิวขาว  ,  น้องนางงาม   กนิฎฐ์สินี  (  Kanidsinee  )  แปลว่า  น้องผู้มีผิวขาว  ,  น้องนางงาม   กนาสินี  (  Kanasinee  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีผิวขาว   กัญญาสินี  (  Kanyasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้มีผิวขาว   กันยาสินี  (  Kanyasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้มีผิวขาว   กัลยาสินี  (  Kanlayasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้มีผิวขาว   เขมสินี  (  Khemmasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้พ้นภัย   ขนิษฐ์สินี  (  Khanissinee  )  แปลว่า  น้องผู้มีผิวขาว   ขนิฏฐ์สินี  (  Khanitsinee  )  แปลว่า  น้องผู้มีผิวขาว   ขนิฎฐ์สินี  (  Khanidsinee  )  แปลว่า  น้องผู้มีผิวขาว   เครือสินี  (  Kruasinee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีผิวขาว  ,  นางงามผู้เป็นเชื้อสาย   จารุสินี  (  Jarusinee 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สโรชา

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สโรชา  มีดังนี้  อาทิเช่น   สโรชา  (  Sarocha  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว   สโรชากานต์  (  Sarochakan  )  แปลว่า  ดอกบัวอันเป็นที่รัก   สโรชากุล  (  Sarochakul  ,  Sarochakun  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว   สโรชาทิพย์  (  Sarochatip  ,  Sarochathip    )  แปลว่า  ดอกบัวเป็นของเทวดา   สโรชาธาร  (  Sarochatan  )  แปลว่า  ลำน้าบัว   สโรชานาฏ  (  Sarochanat  )  แปลว่า  นางงามดั่งดอกบัว   สโรชานาถ  (  Sarochanath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งดั่งดอกบัว   สโรชาพันธุ์  (  Sarochapan  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว   สโรชาพร  (  Sarochaporn  )  แปลว่า  ดอกบัวนำสุขมาให้   สโรชาพรรณ  (  Sarochapan  )  แปลว่า  ดอกบัวแห่งความงาม   สโรชาพัชร์  (  Sarochapach  )  แปลว่า  ดอกบัวเพชร  ,  ดอกบัวแก้ว   สโรชาภัทร์  (  Sarochapat  )  แปลว่า  ดอกบัวงาม   สโรชาภัสร์  (  Sarochapas  )  แปลว่า  ดอกบัวแห่งแสงสว่าง   สโรชาภรณ์  (  Sarochaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดอกบัว   สโรชามณี  (  Sarochamanee  )  แปลว่า  ดอกบัวแก้ว   สโรชามาศ  (  Sarochamas  )  แปลว่า  ดอกบัวทอง   สโรชารัตน์  (  Sarocharat 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กนก

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กนก  มีดังนี้  อาทิเช่น   กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ   กนกกานต์  (  Kanokkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งทอง   กนกกร  (  Kanokkorn  ,  Kanokgorn  )  แปลว่า  กำไลทอง  ,  แสงทอง  ,  ผู้ทำทอง   กนกกุล  (  Kanokkul  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  กนกทิพย์  (  Kanoktip  ,  Kanokthip  )  แปลว่า  ทองเป็นของเทวดา   กนกนาถ  (  Kanoknath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งดั่งทอง   กนกประไพ (  Kanokprapai  )  แปลว่า  ทองงาม   กนกประภา  (  Kanokprapa  )  แปลว่า  แสงทอง   กนกพันธุ์  (  Kanokpan  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง   กนกพรรณ  (  Kanokpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง   กนกพร  (  Kanokporn  )  แปลว่า  ทองนำสุขมาให้   กนกภัสร์  (  Kanokpas  )  แปลว่า  แสงทอง   กนกภัทร์  (  Kanokpat  )  แปลว่า  ทองงาม   กนกภรณ์  (  Kanokporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทอง   กนกมณี  (  Kanokmanee  )  แปลว่า  เพชรทอง   กนกรัตน์  (  Kanokrat  )  แปลว่า  แก้วทอง   กนกรัตนา  (  Kanokrattana  )  แปลว่า  แก้วทอง   กนกรัชนี  (  Kanokratchanee  )  แปลว่า  ทองแห่งราตรี   กนกรุจิรา  (  Kanokruji

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า นลินี

           ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า นลินี มีดังนี้  อาทิเช่น   นลินี  (  Nalinee  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัว  ,  สระบัว   นลินีกุล  (  Nalineekul  ,  Nalineekun  )  แปลว่า  เชื้อสายหมู่ดอกบัว  ,  เชื้อสายบัว   นลินีกานต์  (  Nalineekan  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวอันเป็นที่รัก   นลินีกนก  (  Nalineekanok  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวทอง   นลินีพัชร์  (  Nalineepach  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวเพชร   นลินีทิพย์  (  Nalineetip  ,  Nalineethip  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวเป็นของเทวดา   นลินีนาฏ  (  Nalineenat  )  แปลว่า  นางงามดั่งบัว   นลินีนาถ  (  Nalineenath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งดั่งหมู่ดอกบัว   นลินีพันธุ์  (  Nalineepan  )  แปลว่า  เชื้อสายหมู่ดอกบัว   นลินีพรรณ  (  Nalineepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งหมู่ดอกบัว   นลินีพร  (  Nalineeporn  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวนำสุขมาให้   นลินีภัทร์  (  Nalineepat  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวงาม   นลินีภัสร์   (  Nalineepas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งหมู่ดอกบัว   นลินีภรณ์  (  Nalineeporn  )  แปลว่า  ผู้มีหมู่ดอกบัวเป็นเครื่องประดับ   นลินีมาศ  (  Nalineemas  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัวทอง   นล

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า รุจิรา

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า รุจิรา  มีดังนี้  อาทิเช่น   รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม  .  สวย   รุจิรากนิษฐ์  (  Rujirakanis  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องสวย  ,  น้องรุ่งเรือง   รุจิรากนิฏฐ์  (  Rujirakanit  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง   รุจิรากนิฎฐ์  (  Rujirakanid  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง   รุจิรากุล  (  Rujirakul  ,  Rujirakun  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง   รุจิรากานต์  (  Rujirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง   รุจิรากันย์  (  Rujirakan  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้รุ่งเรือง   รุจิราขนิษฐ์  (  Rujirakhanis  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง  รุจิราขนิฏฐ์  (  Rujirakhanit  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง   รุจิราขนิฎฐ์  (  Rujirakhanid  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง   รุจิราณัฐ  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง   รุจิราณัฏฐ์  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง   รุจิราทิพย์  (  Rujiratip  ,  Rujirathip  )  แปลว่า  รุ่งเรืองเป็นของเทวดา   รุจิรานรี  (  Rujiranaree  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางรุ่งเรือง   รุจิรานุช  (  Rujiranuch  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง  ,  น้องง

ชื่อที่มีคำว่า นลิน

           ชื่อที่มีคำว่า นลิน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   นลินนาฏ  (  Nalinnat  )  แปลว่า  นางงามดั่งดอกบัว   นลินทิพย์  (  Nalintip  ,  Nalinthip  )  แปลว่า  ดอกบัวเป็นของเทวดา   นลินประไพ  (  Nalinprapai  ) แปลว่า    งามดั่งดอกบัว   นลินประภา  (  Nalinprapa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งดอกบัว   นลินผกา  (  Nalinphaka  )  แปลว่า  ดอกบัว   นลินพรรณ  (  Nalinpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดอกบัว   นลินภัสร์  (  Nalinpas  )  แปลว่า  ดอกบัวแห่งแสงสว่าง   นลินภัทร์  (  Nalinpat  )  แปลว่า  งามดั่งดอกบัว   นลินภรณ์  (  Nalinporn  )  แปลว่า  ผู้มีดอกบัวเป็นเครื่องประดับ   นลินมณี  (  Nalinmanee  )  แปลว่า  ดอกบัวแก้ว   นลินรัชนี  (  Nalinratchanee  )  แปลว่า  ดอกบัวแห่งราตรี   นลินรัตน์  (  Nalinrat  )   แปลว่า  ดอกบัวแก้ว   นลินรุจิรา  (  Nalinrujira  )  แปลว่า  ดอกบัวงาม   นลินลดา  (  Nalinlada  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว   นลินลาวัณย์  (  Nalinlawan  )  แปลว่า  งามดั่งดอกบัว   นลินวัลยา  (  Nalinwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว   เครือนลิน  (  Kru

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อัญ ( อัญญา )

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  อัญ  (  อัญญา  )   มีดังนี้  อาทิเช่น   อัญญา  (  Anya  )  แปลว่า  ต่างไป  ,  แปลกไป  ,  อื่น   อัญกนิษฐ์  (  Anyakanis  )  แปลว่า  น้องที่ต่างออกไป   อัญกนิฏฐ์  (  Anyakanit  )  แปลว่า  น้องที่ต่างออกไป   อัญกนิฎฐ์  (  Anyakanid  )  แปลว่า  น้องที่ต่างออกไป   อัญกานต์  (  Anyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่ต่างออกไป   อัญกาญจน์  (  Anyakan  )  แปลว่า  ทองที่ต่างออกไป   อัญกุล  (  Anyakul  ,  Anyakun  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ต่างออกไป   อัญกันย์  (  Anyakan  )  แปลว่า  นางผู้ต่างออกไป   อัญขนิษฐ์  (  Anyakhanis  )  แปลว่า  น้องที่ต่างออกไป   อัญขนิฏฐ์  (  Anyakhanit  )  แปลว่า  น้องที่ต่างออกไป   อัญขนิฎฐ์  (  Anyakhanid  )  แปลว่า  น้องที่ต่งออกไป   อัญจุไร  (  Anyajurai  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมที่ต่างออกไป   อัญชามา  (  Anyachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงที่ต่างออกไป   อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  ไหว้   อัญชัน  (  Anchan  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง อัญณัฐ  (  Anyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ที่ต่างออกไป   อัญณัฏฐ์  (  Anyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ที่ต่างออกไป

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่าพุฒิ

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พุฒิ  มีดังนี้  อาทิเช่น   พุฒิ  (  Put  ,  Putti  )  แปลว่า  ความเจริญ  ,  ความสมบูรณ์  ,  ความมั่งคั่ง   พุฒิกนิษฐ์  (  Puttikanit  ,  Puttikanis  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ   พุฒิกนิฏฐ์  (  Puttikanit  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ   พุฒิกนิฎฐ์  (  Puttikanid  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ   พุฒิกฤตย์  (  Puttikrit  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติและความเจริญ   พุฒิกิตติ์    (  Puttikit  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงมีความเจริญ   พุฒิกานต์  (  Puttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ   พุฒิกุล  (  Puttikul  ,  Puttikun  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความมั่งคั่ง   พุฒิขนิษฐ์  (  Puttikhanis  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ   พุฒิขนิฏฐ์  (  Puttikhanit  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ   พุฒิขนิฎฐ์  (  Puttikhanid  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ   พุฒิคม  (  Puttikom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีความเจริญ   พุฒิจรัส  (  Puttijaras  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   พุฒิชัย  (  Puttichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะมีความเจริญ   พุฒิไชย  (  Puttichai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญกว่า  ,  ผู้มีความมั่งคั