บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2023

สินีชื่อผู้หญิง

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สินี  มีดังนี้  อาทิเช่น   สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวขาว  ,  นางงาม   สินีกานต์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   สินีกาญจน์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง     สินีกุล  (  Sineekul  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   สินีทิพย์  (  Sineetip  ,  Sineethip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา   สินีนาถ  (  Sineenath  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่พึ่ง   สินีนุช  (  Sineenuch  )  แปลว่า  น้องนางงาม ,  น้องสวย   สินีมาศ  (  Sineemas  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   สินีมาส  (  Sineemas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทรา   สินีรัตน์  (  Sineerat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางงามผู้ประเสริฐ   ขวัญสินี  (  Khwansinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ   เครือสินี  (  Kruasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   จิรสินี  (  Jirasinee  )  แปลว่า  นางงามผู้ยั่งยืน   จารุสินี  (  Jarusinee  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก  ,  นางงามยิ่ง   จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  แปลว่า  ยอดหญิง  ,  นางงามยิ่ง   ชไมสินี  (  Chamaisinee  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่   ชุติสินี  ( Chutisinee  )  แปลว่า

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พิไล

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พิไล  มีดังนี้  อาทิเช่น  พิไล  (  Pilai  ) แปลว่า  งาม   พิไลกนิษฐ์  (  Pilaikanis  )  แปลว่า  น้องงาม   พิไลกนิฏฐ์  (  Pilaikanit  )  แปลว่า  น้องงาม   พิไลกนิฎฐ์  (  Pilaikanid  ,  Pilaikanit  )  แปลว่า  น้องงาม   พิไลกุล  (  Pilaikul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม   พิไลกานต์  (  Pilaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม   พิไลกัลยา  (  Pilaikanlaya  )  แปลว่า  นางงาม   พิไลกันยา  (  Pilaikanya  )  แปลว่า  นางงาม   พิไลกัญญา  (  Pilaikanya  )  แปลว่า  นางงาม   พิไลกานดา  (  Pilaikanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักงาม   พิไลขนิษฐ์  (  Pilaikhanis  )  แปลว่า  น้องงาม   พิไลขนิฎฐ์  (  Pilaikhanid  ,  Pilaikhanit  )  แปลว่า  น้องงาม   พิไลขนิฏฐ์  (  Pilaikhanit  )  แปลว่า  น้องงาม   พิไลจริยา  (  Pilaijariya  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติงาม   พิไลฉวี  (  Pilaichawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม   พิไลชามา  (  Pilaichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม   พิไลญาดา  (  Pilaiyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   พิไลญาตา  (  Pilaiyata  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   พิไลณัฐ  (  Pilainat  )  แปลว่า

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ภรณ์

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  ภรณ์  (  อาภรณ์  )  มีดังนี้  อาทิเช่น   อาภรณ์  (  Arporn  )  แปลว่า    เครื่องประดับ   กานดาภรณ์  (  Kandaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก   กานตาภรณ์  (  Kantaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก   กฤตยาภรณ์  (  Krittayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติเป็นเครื่องประดับ   กฤติยาภรณ์  (  Krittiyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติเป็นเครื่องประดับ   กัญญาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม   กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม   กัลยาภรณ์  (  Kanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม   จริยาภรณ์  (  Jariyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติเป็นเครื่องประดับ   จารุภรณ์  (  Jaruporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับงาม   จิตราภรณ์  (  Jittraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันงดงาม   จิรภรณ์  (  Jiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน   จุฑาภรณ์  (  Jutaporn  )  แปลว่า  ยอดแห่งเครื่องประดับ   จุไรภรณ์  (  Juraiporn  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมงามเป็นเครื่องประดับ   ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องป

ชื่อผู้ชายที่อ่านออกเสียงว่า วิด

         ชื่อผู้ชายที่อ่านออกเสียงว่า  วิด  (  วิทย์ ,  วิชญ์  )  มีดังนี้  อาทิเช่น   วิทย์  (  Wit  ,  Vit  )  แปลว่า  ความรู้   วิทยากุล  (  Wittayakul  ,  Wittayakun  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรู้   วิทยากานต์  (  Wittayakan  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันเป็นที่รัก   วิทย์ดนัย  (  Witdanai  )  แปลว่า  ลูกชายมีความรู้   กิตติวิทย์  (  Kittiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีคำสรรเสริญ   เกรียงวิทย์  (  Kriangwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง   ไกรวิทย์  (  Kraiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง   ขจรวิทย์  (  Khajornwit   )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ฟุ้งไป   คมวิทย์  (  Komwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เฉียบแหลม   จรัสวิทย์  (  Jaraswit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้รุ่งเรือง   จุฑาวิทย์  (  Jutawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่สุด   จิรวิทย์  (  Jirawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยั่งยืน   ชัยวิทย์  (  Chaiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ชนะ   ชนาวิทย์  (  Chanawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้   โชติวิทย์  (  Chotwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้รุ่งเรือง   เชษฐวิทย์  (  Chestawit  ,  Chettawit  )  แปลว่า  พี่มีความรู้   ชา

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กนก

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า กนก  มีดังนี้  อาทิเช่น   กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทองคำ  , ทอง   กนกกานต์  (  Kanokkan  )  แปลว่า  ทองอันเป็นที่รัก   กนกกุล  (  Kanokkul  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง   กนกณัฐ  (  Kanoknat  )  แปลว่า  ทองแห่งนักปราชญ์   กนกณัฏฐ์  (  Kanoknat  )  แปลว่า  ทองแห่งนักปราชญ์   กนกทิพย์  (  Kanoktip  ,  Kanokthip  ) แปลว่า  ทองเป็นของเทวดา   กนกทิพา  (  Kanoktipa  )  แปลว่า  วันทอง  ,  วันแห่งทอง  กนกนาฏ  (  Kanoknat  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   กนกนาถ  (  Kanoknath  )  แปลว่า  ทองอันเป็นที่พึ่ง  กนกนิภา  (  Kanoknipa  )  แปลว่า  เสมอด้วยทอง   กนกนิศา  (  Kanoknisa  )  แปลว่า  ทองแห่งราตรี   กนกบงกช  (  Kanokbongkoch  )  แปลว่า  บัวทอง   กนกประไพ  (  Kanokprapai  )  แปลว่า  ทองงาม   กนกประภา  (  Kanokprapa  )  แปลว่า  แสงทอง   กนกผกา  (  Kanokphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ทองคำ   กนกพรรณ  (  Kanokpan  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม   กนกพร  (  Kanokporn  )  แปลว่า  ทองแห่งความสุข   กนกพิมล  (  Kanokpimol  ,  Kanokpimon  )  แปลว่า  ทองงาม   กนกภรณ์  (  Kanokporn  )  แปลว่า  เ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า รุจี

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า รุจี  มีดังนี้  อาทิเช่น   รุจี  (  Rujee  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความรุ่งเรือง  ,  แสง   รุจีกุล  (  Rujeekul  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรุ่งเรือง   รุจีกานต์  (  Rujeekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความรุ่งเรือง   รุจีกนิษฐ์  (  Rujeekanis  )  แปลว่า  น้องมีความรุ่งเรือง   รุจีกนิฏฐ์  (  Rujeekanit  )  แปลว่า  น้องมีความรุ่งเรือง   รุจีกันย์  (  Rujeekan  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง  ,  นางผู้มีความงาม   รุจีแข  (  Rujeekhae  )  แปลว่า  แสงจันทร์   รุจีขนิษฐ์  (  Rujeekhanis  )  แปลว่า  น้องมีความรุ่งเรือง   รุจีขนิฏฐ์  (  Rujeekhanit  )  แปลว่า  น้องมีความรุ่งเรือง   รุจีณัฐ  (  Rujeenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง   รุจีณัฏฐ์  (  Rujeenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง   รุจีทิพย์  (  Rujeetip  ,  Rujeethip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา   รุจีทิพา  (  Rujeetipa  )  แปลว่า  วันแห่งความรุ่งเรือง   รุจีนุช  (  Rujeenuch  )  แปลว่า  น้องมีความรุ่งเรือง   รุจีนาฏ  (  Rujeenat  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง   รุจีนาถ  (  Rujee

ชื่อที่มีคำว่า วัชร

      ชื่อที่มีคำว่า วัชร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   วัชรากุล  (  Watcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   วัชรากานต์  (  Watcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก   วัชรากันย์  (  Watcharakan  )  แปลว่า  นางแก้ว   วัชรากุณฑล  (  Watcharakunton  )  แปลว่า  ต่างหูเพชร   วัชราณัฐ  (  Watcharanat  )  แปลว่า  เพชรนักปราชญ์   วัชราณัฏฐ์  (  Watcharanat  )  แปลว่า  เพชรนักปราชญ์   วัชราทิพย์  (  Watcharatip  ,  Watcharathip  )  แปลว่า  เพชรเป็นของเทวดา   วัชรานาฏ  (  Watcharanat  )  แปลว่า  นางแก้ว   วัชราประไพ  (  Watcharaprapai  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   วัชราประภา  (  Watcharaprapa  )  แปลว่า  แสงเพชร   วัชราผกา  (  Watcharaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร   วัชราพันธุ์  (  Watcharapan  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   วัชราพรรณ  (  Watcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม   วัชราภา  (  Watcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร   วัชราภรณ์  (  Watcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร   วัชราภัสร์  (  Watcharapas  ) แปลว่า  แสงเพชร   วัชรามณี  (  Watcharamanee  )  แปลว

ชื่อที่มีคำว่ากมล

          ชื่อที่มีคำว่า กมล มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้      ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   กมลทิพย์  (  Kamoltip  ,  Kamolthip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา  ,  บัวเป็นของเทวดา   กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามแห่งใจ   กมลพัชร์  (  Kamolpach  )  แปลว่า  บัวแก้ว   กมลมาศ  (  Kamolmas  )  แปลว่า  บัวทอง   กมลรัตน์  (  Kamolrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว   กมลเรข  (  Kamolrekh  )  แปลว่า  บัวงาม  ,  ใจงาม   กมลฤทัย  (  Kamolrutai  )  แปลว่า  ใจ กมลลดา  (  Kamollada , Kamonlada  )   แปลว่า  เชื้อสายใจ  ,  เขื้อสายบัว     กมลลักษณ์  (  Kamollak  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม   กมลวรรณ  (  Kamolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามแห่งใจ   กรกมล  (  Kornkamol  ,  Kornkamon  )  แปลว่า  ไหว้  , พนมมือเป็นดอกบัว   กานต์กมล  (  Kankamol  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งใจ   กาญจน์กมล  (  Kankamol  )  แปลว่า  บัวทอง   เครือกมล  (  Kruakamol  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ  ,  เชื้อสายบัว   จารุกมล  (  Jarukamol  )  แปลว่า  ใจงาม  ,  บัวงาม   ชไมกมล  (  Chamaikamol  )  แปลว่า  ใจทั้งคู่  ,  บัวทั้งคู่   ชุติกมล  (