บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2024

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ

     ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ มีดังนี้  อาทิเช่น   วิจิตร  (  Wijit  ,  Vijit  )  แปลว่า  งดงาม    วิจิตรกุล  (  Wijitkul  ,  Wijitkun  )  แปลว่า  เชื้อสายงดงาม   วิจิตรพันธุ์  (  Wijitpan  )  แปลว่า  เชื้อสายงดงาม   วิจิตรพงษ์  (  Wijitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายงดงาม   วิจิตรพงศ์  (  Wijitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายงดงาม   วิชัย  (  Wichai  ,  Vichai  )  แปลว่า  ความชนะ  ,  ชนะ   วิชัยกุล  (  Wichaikul  ,  Vichaikun  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะ   วิชัยพันธุ์  (  Wichaipan  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะ   วิชัยพงษ์  (  Wichaipong  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะ   วิชัยพงศ์  (  Wichaipong  )   แปลว่า  เชื้อสายชนะ   วิชิต  (  Wichit ,  Vichit )  แปลว่า  ชนะแล้ว   วิชิตกุล  (  Wichitkul  ,Wichitkun  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะแล้ว   วิชิตพันธุ์  (  Wichitpan  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะแล้ว   วิชิตพงษ์  (  Wichitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะแล้ว   วิชิตพงศ์  (  Wichitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะแล้ว   วิริยะ  (  Wiriya ,  Viriya )  แปลว่า  ความเพียร   วิริยะกุล  (  Wiriyakul  ,  Wiriyakun  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเพียร

ภัสราชื่อผู้หญิง

       ภัสรา หรือ ภัสร์ ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น   ภัสรา  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี   ภัสรากุล  (  Passarakul  ,  Patsarakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง   ภัสราพันธุ์  (  Passarapan  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง   ภัสราวัลย์  (  Passarawal  ,  Passarawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีแสงสว่าง  ,  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง   ภัสราวัลลี  (  Passarawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง   เครือภัสรา  (  Kruapassara  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง   เครือภัสร์  (  Kruapas  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง   วัลยาภัสร์  (  Wanlayapas  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีแสงสว่าง   ลดาภัสร์  (  Ladapas  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีแสงสว่าง   กนิษฐ์ภัสรา  (  Kanispatsara  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง   กนิฏฐ์ภัสรา  (  Kanitpatsara  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง   กนิฎฐ์ภัสรา  (  Kanidpatsara  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง   ขนิษฐ์ภัสรา  (  Khanispatsara  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง   ขนิฏฐ์ภัสรา  (  Khanitpatsara  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง   ขนิฎฐ์ภัสรา  (  Khanidpatsara  )  แปลว่า  น้องผู้มี

สกาวชื่อผู้หญิง

        สกาวชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น   สกาว  (  Sakao  )  แปลว่า  ขาว  ,  สะอาด   สกาวกุล  (  Sakaokul  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  ,  เชื้อสายขาว   สกาวพันธุ์  (  Sakaopan  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  ,  เชื้อสายขาว   สกาวลดา  (  Sakaolada  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  ,  เชื้อสายขาว   สกาววัลยา  (  Sakaowanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  ,  เครือเถาสะอาด   สกาววัลย์  (  Sakaowan  ,  Sakaowal  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  ,  เครือเถาสะอาด   สกาววัลลี  (  Sakaowanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  ,  เชื้อสายขาว   สกาวชามา  (  Sakaochama  )  แปลว่า  ลูกหญิงสะอาด  ,  เชื้อสายขาว   สกาวดนยา  (  Sakaodanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงสะอาด  ,  เชื้อสายสายขาว   สกาวดนุชา  (  Sakaodanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงสะอาด  ,  ลูกหญิงขาว   สกาวธิดา  (  Sakaotida  )  แปลว่า  ลูกหญิงสะอาด  ,  ลูกหญิงขาว   สกาวกนิษฐ์  (  Sakaokanis  )  แปลว่า  น้องสะอาด  ,  น้องขาว   สกาวกนิฏฐ์  (  Sakaokanit  )  แปลว่า  น้องสะอาด  ,  น้องขาว   สกาวกนิฎฐ์  (  Sakaokanid  )  แปลว่า  น้องสะอาด  ,  น้องขาว   สกาวขนิษฐ์  (  Sakaokhanis  )

วิชญ์ชื่อผู้ชาย

       วิชญ์  หรือ  วิชญา  ชื่อผู้ชาย มีดังนี้  อาทิเช่น   วิชญา  (  Witchaya  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์   วิชญ์  (  Wich  ,  Wit  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์   วิชญ์กุล  (  Witchakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   วิชญ์พงษ์  (  Witchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   วิชญ์พงศ์  (  Witchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   วิชญ์พันธุ์  (  Witchapan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   วิชญ์ดนัย  (  Wichdanai  ,  Witdanai  )  แปลว่า  ลูกชายนักปราชญ์   ดนัยวิชญ์  (  Danaiwich ,  Danaiwit )   แปลว่า  ลูกชายนักปราชญ์   วิชญ์กานต์  (  Witchakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   ปิยวิชญ์  (  Piyawit  ,  Piyawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   กุลวิชญ์  (  Kullawich  ,  Kunlawit  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   กานต์วิชญ์  (  Kanwich  ,  Kanwit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   ไกรวิชญ์  (  Kraiwich  ,  Kraiwit  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง   เกรียงวิชญ์  (  Kriangwich  ,  Kriangwit  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง   ขจรวิชญ์  (  Khajornwich  ,  Khajornwit  )  แปลว่า  ผู้รู้ฟุ้งไป   คมวิช

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อร

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อร มีดังนี้  อาทิเช่น   อร  (  Orn  )  แปลว่า  ผู้หญิง  , นาง  ,  นางงาม  ,  งาม  ,  สวย   อรกุล  (  Orrakul  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   อรพันธุ์  (  Orrapan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   อรวัลย์  (  Orrawan  ,  Orrawal  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย   อรวัลยา  (  Ornwanlaya )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   อรวัลลี  (  Ornwanlee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   อรกานต์  (  Orrakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   อรเกตุ  (  Orraket  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง   อรจิรา  (  Ornjira  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน   อรจิตรา  (  Ornjittra  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม   อรจรัส  (  Ornjaras  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง   อรฉลวย  (  Ornchaluoy  )  แปลว่า  นางงาม   อรฉวี  (  Ornchawee  ,  Ornchavee  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวงาม   อรชีวัน  (  Orncheewan  )  แปลว่า  นางผู้มีชีวิต   อรญาดา  (  Ornyada  )  แปลว่า  นางผู้รู้  ,นางผู้เป็นนักปราชญ์   อรญาตา  (  Ornyata  )  แปลว่า  นางผู้รู้  ,  นางผู้เป็นนักปราชญ์   อรญาณี  (  Ornyanee  )  แปลว่า  นางผู

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พิชญา

      ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พิชญา  หรือ พิชญ หรือ พิชญ์  มีดังนี้  อาทิเช่น   พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   พิชญ์  (  Pich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   พิชญากุล  (  Pitchayakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   พิชญาพันธุ์  (  Pitchayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   พิชญาพงษ์  (  Pitchayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   พิชญาพงศ์  (  Pitchayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   พิชญาวงษ์  (  Pitchayawong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   พิชญาวงศ์  (  Pitchayawong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   พิชญาภพ  (  Pitchayapop  )  แปลว่า  โลกนักปราชญ์   พิชญาภัทร์  (  Pitchayapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ   พิชญาภัสร์  (  Pitchayapas  )  แปลว่า แสงแห่งนักปราชญ์   พิชญาพัฒน์  (  Pitchayapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ   พิชญาวัฒน์  (  Pitchayawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ   พิชญาวัจน์  (  Pitchayawaj  ,  Pitchayawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนักปราชญ์   พิชญาลักษณ์  (  Pitchayalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเป็นนักปราชญ์   พิชญากานต์  (  Pit

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พัฒนา

     ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พัฒนา หรือ พัฒน์  มีดังนี้  อาทิเช่น   พัฒน์  (  Pat  )  แปลว่า  ความเจริญ   พัฒนา  (  Pattana  )  แปลว่า  ความเจริญ   พัฒนากุล  (  Pattanakul  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ   พัฒนาพันธุ์  (  Pattanapan  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ   พัฒนาพงษ์  (  Pattanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ   พัฒนาพงศ์  (  Pattanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ   พัฒนาวงษ์  (  Pattanawong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ   พัฒนาวงศ์  (  Pattanawong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ   พัฒนาชัย  (  Pattanachai  )  แปลว่า  ผู้มีการชนะมีความเจริญ   พัฒนาไชย  (  Pattanachai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่งกว่า   พัฒนาวิชญ์  (  Pattanawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ   พัฒนาวิทย์  (  Patanawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความเจริญ   กานต์พัฒน์  (  Kanpat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ   พงษ์พัฒน์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ   พงศ์พัฒน์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ   วงษ์พัฒน์  (  Wongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ   วงศ์พัฒน์  (  W

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พัชรี

    ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พัชรี  มีดังนี้  อาทิเช่น   พัชรี  (  Patcharee  )  แปลว่า  เพชร   พัชรีกุล  (  Patchareekul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   พัชรีพันธุ์  (  Patchareepan  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   พัชรีวัลย์  (  Patchareewan  ,  Patchareewal  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  , เครือเถาเพชร   เครือพัชรี  (  Kruapatcharee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   ลดาพัชรี  (  Ladapatcharee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   ดุจพัชรี  (  Dujpatcharee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร   เพียงพัชรี  (  Piangpatcharee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร   พิมพ์พัชรี  (  Pimpatcharee  )  แปลว่า  รูปเพชร  ,  แบบเพชร   ปานพัชรี  (  Panpatcharee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร   ชามาพัชรี  (  Chamapatcharee  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร   ธิดาพัชรี  (  Tidapatcharee  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร   ขจีพัชรี  (  Khajeepatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม   จารุพัชรี  (  Jarupatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม   จิตราพัชรี  (  Jittrapatcharee  )  แปลว่า  เพชรงดงาม   ประไพพัชรี  (  Prapaipatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม   พิมลพัชรี  (  Pimolpatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม   พิไลพัชรี  (