บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2020

ชื่อที่มีคำแปลว่า ทั้งคู่

     ชื่อที่มีคำแปลว่า  ทั้งคู่  หรือ  ทั้งสอง  หรือ  สอง  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ขื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ชไม  (  Chamai  )  แปลว่า  ทั้งคู่  ,  ทั้งสอง   ชไมกานดา  (  Chamaikanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักทั้งคู่  ชไมกานตา  (  Chamaikanta  )  แปลว่า ผู้เป็นที่รักทั้งคู่ ชไมกันยา  (  Chamaikanya  )  แปลว่า  ผู้หญิงทั้งคู่  ,  นางงามทั้งคู่   ชไมกัญญา  (  Chamaikanya  )  แปลว่า  ผู้หญิงทั้งคู่  ,  นางงามทั้งคู่   ชไมกัลยา  (  Chamaikanlaya  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่ ชไมนาฏ  (  Chamainat  )  แปลว่า  ผู้หญิงทั้งคู่  ชไมนุช  (  Chamainuch  )  แปลว่า  น้องทั้งคู่   ชไมอร  (  Chamaiorn  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่ ชไมภรณ์  (  Chamaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทั้งคู่ ชไมพร  (  Chamaiporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้ทั้งคู่ ชไมพรรณ  (  Chamaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามทั้งคู่ ชไมวรรณ  (  Chamaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามทั้งคู่ ชไมวัลย์  (  Chamaiwal  ,  Chamaiwan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่   ชไมลดา  (  Chamailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่   ทิชา  (  Ticha 

ชื่อที่มีคำว่า ดนุ

     ชื่อที่มีคำว่า ดนุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ดนุนาฏ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันเป็นผู้หญิง  ดนุลดา  (  Danulada  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นเครือเถา  ,  เครือเถาฉัน   ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง  ดนุนุช  (  Danunuch  )  แปลว่า  น้องน้อย   ดนุภัค  (  Danupak  )  แปลว่า  ฉันมีความเจริญ  ดนุภรณ์  (  Danuporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฉัน   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  ดนุ  (  Danu  )  แปลว่า  ฉัน  ,  ตน  ,  ข้าพเจ้า   ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ฉันผู้เป็นที่รัก   ดนุชาญ  (  Danuchan  )  แปลว่า  ฉันผู้ชำนาญ  ,  ฉันผู้คล่องแคล่ว   ดนุพงศ์  (  Danupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน   ดนุพงษ์  (  Danupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉัน  ดนุนาท  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันกึกก้อง  ดนุพัฒน์  (  Danupat  )  แปลว่า  ฉันมีความเจริญ   ดนุภัทร์  (  Danupat  )  แปลว่า   ฉันน่ารัก   ดนุวัฒน์  (  Danuwat  )  แปลว่า  ฉันมีความเจริญ  ดนุภัสร์  (  Danupas  )  แปลว่า  ฉันมีแสงสว่าง  ,  ฉันรุ่งเรือง   ดนุภาคย์  (  Danupak  )  แปลว่า  ฉันโชคดี   ดนุนันท์ 

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่าจำ หรือ คำว่า ชำ

      ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า จำ  หรือ  คำว่า ชำ มีดังนี้  อาทิเช่น จำนง  (  Jamnong  )  แปลว่า  ตั้งใจ  ,  หวัง   จำนงกุล  (  Jamnongkul  )  แปลว่า  มีเชื้อสายดังหวัง จำนรรจ์  (  Jamnan  )  แปลว่า  เจรจา  ,  พูด   จำเนียร  (  Jamnian  )  แปลว่า  ช้า  ,  นาน   จำรัส  (  Jamres  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  จรัส  ,  สว่าง   จำรัสกุล  (  Jamreskul  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง   จำรัสพงศ์  (  Jamrespong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง จำรัสพงษ์  (  Jamrespong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง  จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  จรูญ  ,  รุ่งเรือง  ,  งาม   จำเริญ  (  Jamrern  )  แปลว่า  เจริญ  ,  เติบโต  , มากขึ้น   จำเรียง  (  Jamriang  )  แปลว่า ร้องเพลง  จำลอง  ( Jamlong  )  แปลว่า  ถ่ายแบบ  จำปูน  (  Jampoon  )  แปลว่า  ชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่ง ชำนะ  (  Chamna  )  แปลว่า  ชนะ ชำนัญ  (  Chamnan  )  แปลว่า   รู้   ชำนาญ  (  Chamnan  )  แปลว่า  ชาญ  ,  รู้  ,  ว่องไว   ชำนิ  (  Chamni  )  แปลว่า  รู้ชัดเจน  ,  เชี่ยวชาญ   ชำนิพงศ์  (  Chamnipong  )  แปลว่า  เชื้อสายว่องไว   ชำนิพงษ์  (  Chamnipong  )  แปลว่า 

ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับป่า

      ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับป่า  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   พนาลี  (  Panalee  )  แปลว่า  แนวป่า   วนาลี  (  Wanalee  ,  Vanalee  )  แปลว่า  แนวป่า   พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้  ไพรระหง  (  Prairahong  )  แปลว่า  ป่าสูง  ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า เครื่องประดับแห่งเครือเถา  ลดาวัลยา  (  Ladawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา วัลย์  (  Wal,  Wan  )  แปลว่า  เครือเถา  วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา   วัลยาภรณ์  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเครือเถา พนาวัลย์  (  Panawal  ,  Panawan  )  แปลว่า  เครือเถาป่า   วนัสลดา  (  Wanaslada  )  แปลว่า  เครือเถาป่า  อรัญลดา  (  Aranlada  )  แปลว่า  เครือเถาป่า อรพินท์  (  Orrapin  )  แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว   อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า อารัญญา (  Arranya  )  แปลว่า  ป่า    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  พน  (  Pon  )  แปลว่า  ป่า  , ดง  พนา  (  Pana  )  แปลว่า  ป่า  , ดง   พนัส  (  Panas  )  แปลว่า  ป่า   พนม  (  Panom  )  แปลว

ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า นิ

        ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า นิ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เทียม  ,  เทียบ  ,  เสมอ   นิภากุล  (  Nipakul  )  แปลว่า  เสมอสกุล  ,  เสมอด้วยเชื้อสาย นิภากานต์  (  Nipakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเสมอ   นิภาภัทร์  (  Nipapat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเสมอ  นิภาพร  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้เสมอ  นิภาภรณ์  (  Nipaporn  )  แปลว่า  เสมอด้วยเครื่องประดับ   นิภาพรรณ  (  Nipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ   นิภาวรรณ  (  Nipawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ   นิรมล  (  Niramol  )  แปลว่า  ไม่มัวหมอง  ,  ผ่องใส  ,  บริสุทธิ์  ,  ผู้หญิงสวยงาม   นิโลบล  (  Nilobol  ,  Nilobon  )  แปลว่า    บัวสีขาบ   นิศา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน   นิศากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   นิกร  (  Nikorn  )  แปลว่า  พวก  ,  หมู่   นิคม  (  Nikom  )  แปลว่า  หมู่บ้านใหญ่ , ตำบล  นิติ  (  Niti  ,  Nithi  )  แปลว่า  กฎหมาย  ,  แบบแผน  , ขนบธรรมเนียม  นิทัศน์  (  Nitas  )  แปลว่า  ตัวอย่างที่นำมาแสดงให้เห็น

ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า กัน

       ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า กัน มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง  กรรณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  ช่อฟ้า  กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  สาวน้อย  ,  นางงาม   กัญญาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม  ดนุกัญญา  (  Danukanya  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง   สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  สาวน้อย  ,  นางงาม  ,  ราศีกันย์   กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  สาวน้อย  ,  นางงาม   กันยาทิพย์  (  Kanyatip  ,  Kanyathip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา   จารุกันย์  (  Jarakan  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางน่ารัก   ชนากันย์  (  Chanakan  )  แปลว่า  คนผู้หญิง   ประไพกันย์  (  Prapaikan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  ปรียากันย์  (  Preeyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   ลดากันย์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถานาง  ,  เชื้อสายนาง อาภากันย์  (  Arpakan  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง  ,  แสงแห่งนางงาม ทิพย์กันยา  (  Tipkanya  ,  Thipkanya 

ชื่อที่เกี่ยวกับดอกไม้

        ชื่อที่เกี่ยวกับดอกไม้ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   กณิการ์  (  Kanika  )  แปลว่า  ชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ชื่อพันธุ์ชนิดหนึ่ง กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ดอกบัว   จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว   ชงโค  (  Chongko  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง   เฌอมาลย์  (  Chermal  )  แปลว่า  ต้นดอกไม้  บุปผา  (  Buppha  )  แปลว่า  ดอกไม้   บุษบา  (  Butsapa  )  แปลว่า  ดอกไม้   บุษบง (  Butsapong  )  แปลว่า  ดอกไม้   บุษบัน  (  Butsaban  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  บัวเผื่อน  บุหงา  (  Bunga )  แปลว่า  ดอกไม้  ปัทมา  (  Pattama  )  แปลว่า  บัวหลวง   เบญจมาศ   (  Benjamas  )  แปลว่า ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งดอกมีหลายสี ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัว   ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้   พิกุล  (  Pikul  )  แปลว่า  ดอกพิกุล  ,  ชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง  มณฑา  (  Monta  )  แปลว่า  ต้นไม้ใบใหญ่ชนิดหนึ่ง  มัลลิกา  (  Mallika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ  มาลย์  (  Mal  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง   มาลัย  (  Malai  )  แป