บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2015

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วิสุทธิ "

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  "  วิสุทธิ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น วิสุทธิณี   (  Wisuttinee  ,  Visuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด วิสุทธินาฏ  (  Wisuttinat  )  แปลว่า    นางผู้หมดจด วิสุทธิกานต์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักบริสุทธิ์ วิสุทธิพรรณ  (  Wisuttipan  )   แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด วิสุทธิภรณ์  (  Wisuttiporn  )  แปลว่า    เครื่องประดับที่บริสุทธิ์ ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น วิสุทธิชัย  (  Wisuttichai  )  แปลว่า  การชนะที่บริสุทธิ์ วิสุทธิไชย  (  Wisuttichai  )   แปลว่า  ผู้หมดจดเจริญกว่า วิสุทธิศักดิ์  (  Wisuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจอันหมดจด วิสุทธิวุฒิ  (  Wisuttiwut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่หมดจด วิสุทธิพงศ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายที่บริสุทธิ์ วิสุทธิพงษ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายที่บริสุทธิ์ วิสุทธิกานต์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์ วิสุทธิรัฐ  (  Wisuttirat  )  แปลว่า  บ้านเมืองสะอาด วิสุทธิพัฒน์  (  Wisuttipat  )  แปล

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ธีร "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ธีร  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง. และ ชื่อผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น ธีรดา  (  Teerada  )  แปลว่า    นักปราชญ์ ธีรญา  (  Teeraya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ ธีรกานต์  (  Teerakan  )  แปลว่า   นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก ธีรทิพย์  (  Teerathip  ,  Teeratip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา ธีรลักขณ์  (  Teeralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะนักปราชญ์ ธีรพรรณ  (  Teerapan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง ธีรภรณ์  (  Teeraporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ ธีรรัตน์  (  Teerarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ ธีรนาฏ  (  Teeranat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา ธีรธิดา  (  Teeratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีปัญญา ธีรภัค  (  Teerapak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ ธีรภัส  (  Teerapas  )  แปลว่า    แสงแห่งนักปราชญ์ ธีรวลี  (  Teerawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ ธีรวดี  (  Teerawadee  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น ธีระ  (  Teera  ,  Theera  )  แปลว่า  นักปราชญ์ ธีรศักดิ์  (  Teerasak  )  แปลว่า  นักป

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ประ " 2

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ประ  "  2   มีชื่อผู้ชาย   ดังนี้   อาทืเช่น ประกอบ  (  Prakob  )  แปลว่า  ทำ   ปรุงให้เข้ากัน ประกอบชัย  (  Prakobchai  )  แปลว่า  ผู้ทำการชนะ    ผู้มีชัยชนะ ประกาศิต  (  Prakasit  )  แปลว่า  คำสั่งเด็ดขาด ประกิต  (  Prakit  )  แปลว่า  ประกอบ   ประจวบ  (  Prajuab  )    แปลว่า  พบ   ประสบ    ประจักษ์  (  Prajak  )  แปลว่า  ชัดเจน   แจ่มแจ้ง   ประจิม  (  Prajim  )  แปลว่า  ทิศตะวันตก ประชา  (  Pracha  )  แปลว่า  หมู่คน   ประดิษฐ์  (  Pradis  )   แปลว่า  จัดทำขึ้น   ประทีป  (  Prateep  )  แปลว่า  โคมไฟ   ตะเกียง   ประเทือง  (  Pratuang  )  แปลว่า  รุ่งเรือง   ประสงค์  (  Prasong  )  แปลว่า  ความต้องการ   การมุ่งหมาย   ประสพ  (  Prasop  )   แปลว่า  การเกิดผล   ประสบ  (  Prasob  )  แปลว่า  ได้    พบ   ประสาธน์  (  Prasan  )  แปลว่า  ทำให้สำเร็จ    เครื่องประดับ   ประสาน  (  Prasan  )  แปลว่า   เชื่อม   ทำให้เข้ากันสนิท   ประสาร  (  Prasan  )  แปลว่า  คลี่ออก   ขยาย   ประเสริ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ประ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ประ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิงและ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสง     แสงสว่าง ประภาภรณ์  (  Prapaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ ประภาพร  (  Prapaporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้ ประภารัตน์  (  Praparat  )  แปลว่า  แสงเพชร ประภาพัชร์  (  Prapapach  )  แปลว่า  แสงเพชร ประภากานต์  (  Prapakan  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันเป็นที่รัก ประภากาญจน์  (  Prapakan  )  แปลว่า  แสงทอง ประภานาฏ  (  Prapanat  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม ประไพกานต์  (  Prapaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม ประไพพัชร์  (  Prapaipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม ประไพกุล  (  Prapaikul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม ประไพเกศ  (  Prapaikes  )  แปลว่า  ผู้มีผมงาม ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง ประไพพร  (  Prapaiporn  )  งามนำสุขมาให้ ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม ประไพนาฏ  (  Prapainat  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เลิศ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เลิศ  "  มีชื่อผู้ชายดังนี้    อาทิเช่น เลิศ  (  Lers  )  แปลว่า  ดียิ่ง เลิศลักษณ์  (  Lerslak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดียิ่ง                   เลิศกานต์  (  Lerskan  )  แปลว่า  ผู่เป็นที่รักดียิ่ง เลิศกาญจน์  (  Lerskan  )  แปลว่า  ทองคำดียิ่ง เลิศพัชร์  (  Lerspach  )  แปลว่า  เพชรดียิ่ง เลิศภัทร์  (  Lerspat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักดียิ่ง เลิศพงศ์  (  Lerspong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดียิ่ง เลิศพงษ์  (  Lerspong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดียิ่ง เลิศวุฒิ  (  Lerswut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดียิ่ง เลิศชัย  (  Lerschai  )  แปลว่า  ผู้มีชัยชนะดียิ่ง เลิศศักดิ์  (  Lerssak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถดียิ่ง เลิศยศ  (  Lersyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีดียิ่ง เลิศยุทธ์  (  Lersyut  )  แปลว่า  ผู้มีการต่อสู้ดียิ่ง เลิศพัฒน์  (  Lerspat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดียิ่ง เลิศมนัส  (  Lersmanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจดียิ่ง เลิศมนู  (  Lresmanoo  )  แปลว่า  คนดียิ่ง เลิศรัฐ  (  Lersrat  )  แปลว่า  ชาวเมืองดียิ่ง เลิศวิท