บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2013

ชื่อที่แปลว่าเครื่องประดับ

รูปภาพ
   ชื่อที่แปลเกี่ยวกับเครื่องประดับมีตัวอย่างชื่อ    ดังนี้ อาภรณ์  ( Arporn) แปลว่า   เครื่องประดับ เพชราภรณ์  ( Petcharaporn )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร พัชราภรณ์ ( Patcharaporn )  แปลว่า   เครื่องประดับเพชร วัชราภรณ์  (  Vatcharaporn )   แปลว่า     ผู้มีเพขรเป็นเครื่องประดับ รัตนาภรณ์  ( Rattanaporn )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชรพลอย   บุษราภรณ์  ( Butsaraporn )   แปลว่า     ผู้มีพลอยสีเหลืองเป็นเครื่องประดับ บุษยาภรณ์ (Butsayaporn )  แปลว่า   เครื่องประดับพลอยสีขาว   บุษบาภรณ์  ( Butsabaporn )  แปลว่า   ผู้มีดอกไม้เป็นเครื่องประดับ ผกาภรณ์  (  Phakaporn )  แปลว่า   ผู้มีดอกไม้เป็นเครื่องประดับ กาญจนาภรณ์  ( Kanjanaporn  )   แปลว่า     ผู้มีทองคำเป็นเครื่องประดับ กัญจนาภรณ์  ( Kanjanaporn )   แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ   ชลิตาภรณ์  (  Chalitaporn )   แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ ศศินาภรณ์  ( Sasinaporn )  แปลว่า     เครื่องประดับรูปพระจันทร์ ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn )  แปลว่า   เครื่องประดับแห่งผู้รู้ กานตาภรณ์ ( Kantaporn )  แปลว่า  เครื

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

รูปภาพ
          ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกัยดวงดาว   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และชื่อผู้ชาย  ดังนี้    อาทิเช่น   ชื่อผู้หญิง   ดาว  (  Dao  )    แปลว่า   ดวงดาว    มีแสงสว่างในเวลากลางคืน ดวงดาว (  Duongdao  )    แปลว่า   ดาว ดาริกา (  Darika  )     แปลว่า   ดาว   ดวงดาว ดาริการัตน์  (  Darikarat  )    แปลว่า   ดาวแก้ว ,   ดาวเพชร ดุจดาว   (  Dujdao  )   แปลว่า    คล้ายดาว  ,  ปานดาว ,  เหมือนดาว ดุจดาริกา (  Dujdarika  )    แปลว่า   คล้ายดาว ,   ปานดาว  ,  เหมือนดาว ดุจดารา (  Dujdara  )     แปลว่า   คล้ายดาว ,  ปานดาว ,   เหมือนดาว ดารา (  Dara  )    แปลว่า   ดาว  ,  ดวงดาว ดารามณี  (  Daramanee  )   แปลว่า   เพชรแห่งดวงดาว ,  ดาวแก้ว ดารารัตน์  (  Dararat  )    แปลว่า   เพชรแห่งดาว  ,  ดาวแก้ว ดาราภรณ์  (  Daraporn  )    แปลว่า   เครื่องประดับรูปดาว เพ็ญดารา (  Pendara  )     แปลว่า   เต็มไปด้วยดาว ดาราพรรณ  (  Darapan  )   แปลว่า   ความงามแห่งดาว ดาราวรรณ  (  Darawan  )   แปลว่า   ความงามแห่งดาว ดาราพันธุ์  (  Darapan  )    แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดาว วิมลดารา

ชื่อที่แปลว่าพระจันทร์

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับพระจันทร์  หรือดวงจันทร์ มีทั้งชื่อผู้หญิงและ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น จันทรา (  Jantra  )    แปลว่า   พระจันทร์  ,  ดวงจันทร์ จันทรารัตน์   (  Jantrarat   )     แปลว่า   เพชรแห่งพระจันทร์   จันทราภา  (  Jantrapa  )    แปลว่า    แสงจันทร์ จันทิรา  (  Jantira  )   แปลว่า   พระจันทร์ ,  ดวงจันทร์ จันทิราภรณ์  (  Jantiraporn  )    แปลว่า   เครื่องประดับพระจันทร์ จันทิราพร   (  Jantiraporn  )   แปลว่า   ดวงจันทร์นำสุขมาให้ จันทิรารัตน์  (  Jantirarat  )    แปลว่า    เพชรแห่งพระจันทร์ จันทร์เพ็ญ   (  Janpen  )   แปลว่า    พระจันทร์เต็มดวง วันเพ็ญ  (  Wanpen  )    แปลว่า   คืนพระจันทร์เต็มดวง ดวงจันทร์  ( Duongjan  )    แปลว่า   พระจันทร์ เดือน (  Duan  )     แปลว่า      ดวงจันทร์ รัชนีกร   (  Ratchaneekorn  )   แปลว่า      ดวงจันทร์   รัชนิกร  (  Ratchanikorn  )   แปลว่า      ดวงจันทร์   นิสากร  (  Nisakorn  )   แปลว่า    ดวงจันทร์   นิศากร  (  Nisakorn  )   แปลว่า     ดวงจันทร์   ศศิธร   (  Sasitorn  )   แปลว่

ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับพระอาทิตย์   หรือ  ดวงตะวัน มีทั้งชื่อผู้หญิง  และชื่อผู้ชาย  ดังชื่อตัวอย่าง    ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น อาทิตยา  (  Artittaya )  แปลว่า   อาทิตย์  ,  ดวงตะวัน อาทิตยาภรณ์ ( Artittayaporn )  แปลว่า   เครื่องประดับตะวัน อาทิตยาพรรณ ( Artittayapan )  แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน อาทิตยาพันธุ์  ( Artittayapan ) แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน รวิวรรณ (  Rawiwan  ,  Raviwan  )   แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน รวิพรรณ  (  Rawipan  ,  Ravipan  )   แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน รวีวรรณ (  Raweewan ,  Raveewan  )  แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน รวีพรรณ  (  Raweepan  ,  Raveepan  )   แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน รวีกานด์ (  Raweekan  ,  Raveekan  )    แปลว่า   ตะวันผู้เป็นที่รัก รพีพรรณ (  Rapeepan  )    แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน รำไพ (  Rampai  )   แปลว่า  ตะวัน  ,  ดวงอาทิตย์ รำไพพรรณ   (  Rampaipan  )    แปลว่า   ผู้มีความงามดั่งตะวัน ทิพากร  (  Tipakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ สุรีย์รัตน์  (  Sureerat  )    แปลว่า   เพชร

ชื่อที่แปลว่านักปราชญ์

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับนักปราชญ์  หรือ ผู้รู้  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ญาณี  (  Yanee  )   แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์ ญาณีกุล (  Yaneekul  )    แปลว่า   เชื้อสายนักปราชญ์ เกวลี  (  Kewalee  )    แปลว่า    ผู้ที่ศึกษาตลอด  ,  ผู้ที่สำเร็จ เกวลิน  (  Kewalin  )     แปลว่า   ผู้ที่ศึกษาตลอด  ,  ผู้ที่สำเร็จ ญาดา (  Yada  )    แปลว่า   นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ ญาดาพัชร์   (  Yadapach  )    แปลว่า   เพชรแห่งนักปร่ชญ์ ญาดามณี  (  Yadamanee  )   แปลว่า    เพชรแห่งนักปราชญ์ อภิญญา  (  Apinya  )   แปลว่า   ความรู้ยิ่งในพระพุทธศาสนามี  6  อย่าง อภิญญาภรณ์  (  Apinyaporn  )   แปลว่า   ผู้มีความรู้ยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องประดับ ณัฎฐา  (  Natta  )  แปลว่า   นักปราชญ์   ผู้รู้ ณัฎฐาภรณ์  (  Nattaporn  )    แปลว่า   เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์ พิชญา   (  Pitchaya  ) แปลว่า   นักปราชญ์ พิชญาภรณ์   (  Pitchayaporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์ พิชญาพรรณ  (  Pitchayapan  )    แปลว่า   นักปราชญ์ผู้มีความสรรเสริ

ชื่อที่แปลว่า งาม

รูปภาพ
    ชื่อที่แปลว่า   ดี    หรือ  งาม  น่ารัก   เจริญ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และชื่อ ผู้ชาย    ดังนี้   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น สุว    (  Suwa  ,  Suva  )  แปลว่า  ดี  ,  งาม สุวนีย์   (  Suwanee  )  แปลว่า  นางงาม สุวนาฏ   (  Suwanat  )  แปลว่า  นางงาม สุวนุช  (  Suwanuch  )  แปลว่า  น้องงาม สุวพัชร์  (  Suwapach  )  แปลว่า  เพชรงาม สุวลักษณ์  (  Suwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี สุวลักขณ์  (  Suwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี เสาว  (  Souwa  ,  Souva  )    แปลว่า   ดี  ,  งาม เสาวลักษณ์  (  Souwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี สุภัค  (  Supak  )    แปลว่า   งาม ,    มีโชค สุขุมาล (  Sukhumal  )    แปลว่า   อ่อนโยน ,  นุ่มนวล  , ผู้ดี   , ละเอียด ,  อ่อน  ,  สละสลวย , ตระกูลสูง เสาวภาคย์  (  Souwapak  )    แปลว่า  ความงาม ,    ความเจริญ    , ความสำเร็จ สิรี    (  Siree   )   แปลว่า  ความงาม ,   ความสง่า  ,  ความเปล่งปลั่ง ,   มิ่งขวัญ ,   โชคลาภ ,     สิริ ลออ  (  Laor  )   แปลว่า   งาม  , สวย วิภา (  Wipa  ,  Vipa    แปลว่า   งดงาม ,  สุกใส  ,  สว่าง จา

ชื่อที่แปลว่า ชีวิต

รูปภาพ
       ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับชีวิต  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ดวงชีวัน (  Duongcheewan  ) แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต ดวงตา (  Duongta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงตา ดวงใจ (  Duongjai  ) แปลว่า ผู้เป็ที่รักดั่งดวงใจ ดวงกมล (  Duongkamol  )  แปลว่า ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ ดวงชีวี (  Duongcheevee  )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า   ผู้มีชีวิต  , สิ่งมีชีวิต , คน  , สัตว์ สุปราณี (  Supranee  )    แปลว่า   ผู้มีชีวิตดี   , ผู้มีลมหายใจดี อมรา  (  Amara  ,  Ammara  )   แปลว่า   ผู้ไม่ตาย  , ผู้มีชีวืต  , ไม่ตาย ,  ยั่งยืน ,  เทวดา ทาริกา (  Tarika  )     แปลว่า  เด็กทารกผู้หญิง กุมารี (  Kumaree  )   แปลว่า  เด็กผู้หญิง นรี (  Naree  )    แปลว่า   ผู้หญิง ,  คนผู้หญิง  นารี (  Naree  )   แปลว่า  คนผู้หญิง    ผู้หญิง มาณวิกา (  Manwika  )    แปลว่า  หญิงรุ่น ,  หญิงสาว บุตรี  (  Buttree  )   แปลว่า  ลูกสาว    ลูกผู้หญิง ธิดา (  Tida  )    แปลว่า   ลูกผู้หญิง ดนยา (ดะนะยา ) (

ชื่อที่แปลว่าอาวุธ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับอาวุธ    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ   ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ชญา  (  Chaya  )    แปลว่า   สายธนู ชญาภรณ์  (  Chayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายธนูเป็นเครื่องประดับ ชยา (  Chaya  )  แปลว่า  สายธนู   (  เส้นสกัดโค้งแห่งวงกลม ) ชยาพร  (  Chayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายธนูเป็นเครื่องประดับ ชญาศร  (  Chayasorn  )  แปลว่า  สายธนูและลูกธนู ศรสวรรค์  (  Sornsawan  )  แปลว่า  ลูกธนูสวรรค์ จุรี  (  Juree  )  แปลว่า  มีด จุรีรัตน์  (  Jureerat  )  แปลว่า  มีดแก้ว  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น อาวุธ  (  Arwut  )    แปลว่า   เครื่องประหาร  , ใช้ในการป้องกันหรือการต่อสู้ กฤช  ,(  Krich  )     กริช  (  Krich  )   แปลว่า   มีดสองคม รูปคดปลายแหลม กระบี่  (  Krabee  )   แปลว่า  มีดดาบ  ,  ลิง ขรรค์   (  Khan  )    แปลว่า     ศัสตราวุธชนิดหนึ่ง คทา   (  Kata  )    แปลว่า   ตะบอง จักร  (  Jak  )   แปลว่า   อาวุธมีรูปเป็นวงกลม คม   (  Kom  )   แปลว่า   ส่วนที่บางที่สุด  ,  ส่วนที่แหลมที่สุดของศัสตรา   ,  เฉียบแหลม ศัสตรา   (  Sastra  )