บทความ

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า สวัสดิ์

          ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า สวัสดิ์  มีดังนี้  อาทิเช่น   สวัสดิ์  (  Sawas  ,  Sawat  ,  Savas  )  แปลว่า  ความดี  ,  ความเจริญรุ่งเรือง   สวัสดิ์กุล  (  Sawaskul  ,  Savaskul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความดี  , เชื้อสายผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   สวัสดิ์พงษ์  (  Sawaspong  ,  Savaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   สวัสดิ์พงศ์  (  Sawaspong  ,  Savaspong  )  แปลว่า  เชื้อผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   สวัสดิ์พันธุ์  (  Sawaspan  ,  Savaspan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   สวัสดิ์พัฒน์  (  Sawaspat  ,  Savaspat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   สวัสดิ์ภัทร์  (  Sawaspat  ,  Savaspat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีความเจริญรุ่งเรือง   สวัสดิ์ภัสร์  (  Sawaspas  ,  Savaspas  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองมีแสงสว่าง   สวัสดิ์วัฒน์  (  Sawaswat  ,  Savaswat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง   สวัสดิ์วัจน์  (  Sawaswaj  ,  Savaswat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความเจริญรุ่งเรือง   สวัสดิ์ฤทธิ์  (  Sawasrit  ,  Savasrit   )  แปว่า  ผู้มีอำนาจมีความเจริญรุ่งเรือง 

ชื่อผู้หญิงมีคำว่าผกา

         ชื่อผู้หญิงมีคำว่า ผกา  มีดังนี้  อาทิเช่น   ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้   ผกากุล  (  Phakakul  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้   ผกาพันธุ์  (  Phakapan  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้   ผกาลดา  (  Phakalada  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  , เครือเถาดอกไม้   ผกาวัลย์  (  Phakawal  ,  Phakawan  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  ,  เครือเถาดอกไม้   ผกาวัลยา  (  Phakawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  ,  เครือเถาดอกไม้   ผกาวัลลี  (  Phakawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้  ,  เครือเถาดอกไม้   ผกาทิพย์  (  Phakatip  ,  Phakathip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา   ผกาพรรณ  (  Phakapan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม   ผกาพิมล  (  Phakapimol  ,Phakapimon  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม   ผกาวรรณ  (  Phakawan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม   ผกาวิมล  (  Phakawimol  ,  Phakawimon  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม   ผกาเรข  (  Phakarekh  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม   ผกาลาวัณย์   (  Phakalawan  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม   ผกาลักษณ์  (  Phakalak  )  แปลว่า  ดอกไม้ที่มีลักษณะดี   ผการำไพ  (  Phakarampai  )  แปลว่า  ดอกไม้ตะวัน   ผกาเรณู  ( 

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ

     ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ มีดังนี้  อาทิเช่น   วิจิตร  (  Wijit  ,  Vijit  )  แปลว่า  งดงาม    วิจิตรกุล  (  Wijitkul  ,  Wijitkun  )  แปลว่า  เชื้อสายงดงาม   วิจิตรพันธุ์  (  Wijitpan  )  แปลว่า  เชื้อสายงดงาม   วิจิตรพงษ์  (  Wijitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายงดงาม   วิจิตรพงศ์  (  Wijitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายงดงาม   วิชัย  (  Wichai  ,  Vichai  )  แปลว่า  ความชนะ  ,  ชนะ   วิชัยกุล  (  Wichaikul  ,  Vichaikun  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะ   วิชัยพันธุ์  (  Wichaipan  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะ   วิชัยพงษ์  (  Wichaipong  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะ   วิชัยพงศ์  (  Wichaipong  )   แปลว่า  เชื้อสายชนะ   วิชิต  (  Wichit ,  Vichit )  แปลว่า  ชนะแล้ว   วิชิตกุล  (  Wichitkul  ,Wichitkun  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะแล้ว   วิชิตพันธุ์  (  Wichitpan  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะแล้ว   วิชิตพงษ์  (  Wichitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะแล้ว   วิชิตพงศ์  (  Wichitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะแล้ว   วิริยะ  (  Wiriya ,  Viriya )  แปลว่า  ความเพียร   วิริยะกุล  (  Wiriyakul  ,  Wiriyakun  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเพียร

ภัสราชื่อผู้หญิง

       ภัสรา หรือ ภัสร์ ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น   ภัสรา  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี   ภัสรากุล  (  Passarakul  ,  Patsarakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง   ภัสราพันธุ์  (  Passarapan  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง   ภัสราวัลย์  (  Passarawal  ,  Passarawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีแสงสว่าง  ,  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง   ภัสราวัลลี  (  Passarawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง   เครือภัสรา  (  Kruapassara  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง   เครือภัสร์  (  Kruapas  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง   วัลยาภัสร์  (  Wanlayapas  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีแสงสว่าง   ลดาภัสร์  (  Ladapas  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีแสงสว่าง   กนิษฐ์ภัสรา  (  Kanispatsara  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง   กนิฏฐ์ภัสรา  (  Kanitpatsara  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง   กนิฎฐ์ภัสรา  (  Kanidpatsara  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง   ขนิษฐ์ภัสรา  (  Khanispatsara  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง   ขนิฏฐ์ภัสรา  (  Khanitpatsara  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง   ขนิฎฐ์ภัสรา  (  Khanidpatsara  )  แปลว่า  น้องผู้มี

สกาวชื่อผู้หญิง

        สกาวชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น   สกาว  (  Sakao  )  แปลว่า  ขาว  ,  สะอาด   สกาวกุล  (  Sakaokul  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  ,  เชื้อสายขาว   สกาวพันธุ์  (  Sakaopan  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  ,  เชื้อสายขาว   สกาวลดา  (  Sakaolada  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  ,  เชื้อสายขาว   สกาววัลยา  (  Sakaowanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  ,  เครือเถาสะอาด   สกาววัลย์  (  Sakaowan  ,  Sakaowal  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  ,  เครือเถาสะอาด   สกาววัลลี  (  Sakaowanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  ,  เชื้อสายขาว   สกาวชามา  (  Sakaochama  )  แปลว่า  ลูกหญิงสะอาด  ,  เชื้อสายขาว   สกาวดนยา  (  Sakaodanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงสะอาด  ,  เชื้อสายสายขาว   สกาวดนุชา  (  Sakaodanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงสะอาด  ,  ลูกหญิงขาว   สกาวธิดา  (  Sakaotida  )  แปลว่า  ลูกหญิงสะอาด  ,  ลูกหญิงขาว   สกาวกนิษฐ์  (  Sakaokanis  )  แปลว่า  น้องสะอาด  ,  น้องขาว   สกาวกนิฏฐ์  (  Sakaokanit  )  แปลว่า  น้องสะอาด  ,  น้องขาว   สกาวกนิฎฐ์  (  Sakaokanid  )  แปลว่า  น้องสะอาด  ,  น้องขาว   สกาวขนิษฐ์  (  Sakaokhanis  )

วิชญ์ชื่อผู้ชาย

       วิชญ์  หรือ  วิชญา  ชื่อผู้ชาย มีดังนี้  อาทิเช่น   วิชญา  (  Witchaya  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์   วิชญ์  (  Wich  ,  Wit  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์   วิชญ์กุล  (  Witchakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   วิชญ์พงษ์  (  Witchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   วิชญ์พงศ์  (  Witchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   วิชญ์พันธุ์  (  Witchapan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   วิชญ์ดนัย  (  Wichdanai  ,  Witdanai  )  แปลว่า  ลูกชายนักปราชญ์   ดนัยวิชญ์  (  Danaiwich ,  Danaiwit )   แปลว่า  ลูกชายนักปราชญ์   วิชญ์กานต์  (  Witchakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   ปิยวิชญ์  (  Piyawit  ,  Piyawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   กุลวิชญ์  (  Kullawich  ,  Kunlawit  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   กานต์วิชญ์  (  Kanwich  ,  Kanwit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   ไกรวิชญ์  (  Kraiwich  ,  Kraiwit  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง   เกรียงวิชญ์  (  Kriangwich  ,  Kriangwit  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง   ขจรวิชญ์  (  Khajornwich  ,  Khajornwit  )  แปลว่า  ผู้รู้ฟุ้งไป   คมวิช

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อร

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อร มีดังนี้  อาทิเช่น   อร  (  Orn  )  แปลว่า  ผู้หญิง  , นาง  ,  นางงาม  ,  งาม  ,  สวย   อรกุล  (  Orrakul  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   อรพันธุ์  (  Orrapan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   อรวัลย์  (  Orrawan  ,  Orrawal  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย   อรวัลยา  (  Ornwanlaya )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   อรวัลลี  (  Ornwanlee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   อรกานต์  (  Orrakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   อรเกตุ  (  Orraket  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง   อรจิรา  (  Ornjira  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน   อรจิตรา  (  Ornjittra  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม   อรจรัส  (  Ornjaras  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง   อรฉลวย  (  Ornchaluoy  )  แปลว่า  นางงาม   อรฉวี  (  Ornchawee  ,  Ornchavee  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวงาม   อรชีวัน  (  Orncheewan  )  แปลว่า  นางผู้มีชีวิต   อรญาดา  (  Ornyada  )  แปลว่า  นางผู้รู้  ,นางผู้เป็นนักปราชญ์   อรญาตา  (  Ornyata  )  แปลว่า  นางผู้รู้  ,  นางผู้เป็นนักปราชญ์   อรญาณี  (  Ornyanee  )  แปลว่า  นางผู