บทความ

ธิดาชื่อผู้หญิง

      ธิดาชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น   ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกหญิง   ธิดากุล  (  Tidakul  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก   ธิดาทิพย์  (  Tidatip  ,  Tidathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา   ธิดามณี  (  Tidamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งลูกหญิง   ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริญ   ธิดาสินี  (  Tidasinee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีผิวขาว   เครือธิดา  (  Kruatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   จารุธิดา  (  Jarutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก  ,  ลูกหญิงงาม   จิรธิดา  (  Jiratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน   ชไมธิดา  (  Chamaitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงทั้งคู่   ชุติธิดา  (  Chutitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงรุ่งเรือง   ฐิติธิดา  (  Thititida  )  แปลว่า  ลูกหญิงดำรงอยู่   ณัฐธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงนักปราชญ์   ณัฏฐ์ธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงนักปราชญ์   ดนุธิดา  (  Danutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงฉัน   ดุจธิดา  (  Dujtida  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง   ทิพย์ธิดา  (  Tiptida  ,Thip

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ธัญญา

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  ธัญญา  มีดังนี้  อาทิเช่น   ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ   ธัญญากุล  (  Tanyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง   ธัญญากนา  (  Tanyakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้รุ่งเรือง   ธัญญากานต์  (  Tanyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง   ธัญญากมล  (  Tanyakamol  )  แปลว่า  ใจดี   ธัญญากันย์  (  Tanyakan  )  แปลว่า  นางรุ่งเรือง  ,  ผู้รุ่งเรือง   ธัญญาขจี  (  Tanyakhajee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม   ธัญญาณัฐ   (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง   ธัญญาณัฏฐ์  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง   ธัญญาณี  (  Tanyanee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง   ธัญญาทิพย์  (  Tanyatip  ,  Tanyathip  )  แปลว่า  รุ่งเรืองเป็นของเทวดา   ธัญญาธาร  (  Tanyatan  )  แปลว่า  ลำน้ำดี  ,  ลำน้ำรุ่งเรือง   ธัญญานันท์  (  Tanyanan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีรุ่งเรือง   ธัญญานุช  (  Tanyanuch  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง   ธัญญานาฏ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง  ,  นางรุ่งเรือง   ธัญญานาถ  (  Tanyanath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งรุ่งเรือง   ธัญญาเนต

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พิมล

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พิมล  มีดังนี้อาทิเช่น   พิมล  (  Pimol  ,  Pimon  )  แปลว่า  งาม ,  ผ่องใส  ,  ปราศจากมลทิน   พิมลกุล  (  Pimolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม   พิมลกนา  (  Pimolkana  )  แปลว่า  เด็กหญิงงาม   พิมลกนิษฐ์  (  Pimolkanis  )  แปลว่า  น้องงาม   พิมลกนิฏฐ์  (  Pimolkanit  )  แปลว่า  น้องงาม   พิมลกนิฎฐ์  (  Pimolkanid  )  แปลว่า  น้องงาม   พิมลกัญญา  (  Pimolkanya  )  แปลว่า  นางงาม   พิมลกันยา  (  Pimolkanya  )  แปลว่า  นางงาม   พิมลกัลยา  (  Pimolkanlaya  )  แปลว่า  นางงาม   พิมลกมล  ( Pimolkamol  )  แปลว่า  ใจงาม   พิมลขนิษฐ์  (  Pimolkhanis  )  แปลว่า  น้องงาม   พิมลขนิฏฐ์  (  Pimolkhanit  )  แปลว่า  น้องงาม   พิมลขนิฎฐ์  (  Pimolkhanid  )  แปลว่า  น้องงาม   พิมลจรัส  (  Pimoljaras  )  แปลว่า  รุ่งเรืองงาม   พิมลจันทร์  (  Pimoljan  )  แปลว่า  จันทร์งาม   พิมลณัฐ  (  Pimolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   พิมลณัฏฐ์  (  Pimolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   พิมลดาริกา  (  Pimoldarika  )  แปลว่า  ดาวงาม   พิมลทิพย์  (  Pimoltip  ,  Pimolthip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทว

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิชญา

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิชญา หรือ วิชญ์   มีดังนี้  อาทิเช่น   วิชญา  (  Witchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   วิชญากุล  (  Witchayakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   วิชญากานต์  (  Witchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  วิชญาคม  (  Witchayakom  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เฉียบแหลม   วิชญาชัย  (  Witchayachai  )  แปลว่า  นักปราชญ์ชนะ  ,  การชนะแห่งนักปราชญ์   วิชญาไชย  (  Witchayachai  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญกว่า   วิชญาชาญ  (  Witchayachan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ชำนาญ   วิชญาเชษฐ์  (  Witchayaches ,  Witchayachet  )  แปลว่า  พี่นักปราชญ์   วิชญาณัฐ  (  Witchayanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รู้   วิชญาณัฏฐ์  (  Witchayanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รู้   วิชญาทัศน์  (  Witchayatas  )  แปลว่า  ความเห็นของนักปราชญ์   วิชญานนท์  (  Witchayanon  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี   วิชญานันท์  (  Witchayanan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี   วิชญานาท  (  Witchayanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กึกก้อง   วิชญาพันธุ์  (  Witchayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   วิชญาพงศ์ 

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ธิติ

            ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ธิติ  มีดังนี้  อาทิเช่น   ธิติ  (  Thiti  ,  Titi  )  แปลว่า  ปัญญา  ,  ความมั่นคง  ,  ความอิ่มเอิบ   ธิติกุล  (  Thitikul  ,  Thitikun  )  แปลว่า  เชื้อสายมีปัญญา   ธิติกานต์  (  Thitikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีปัญญา   ธิติกนิษฐ์  (  Thitikanis  )  แปลว่า  น้องมีปัญญา   ธิติกนิฏฐ์  (  Thitikanit  )  แปลว่า  น้องมีปัญญา   ธิติกนิฎฐ์  (  Thitikanid  )  แปลว่า  น้องมีปัญญา   ธิติเกษม  (  Thitikasem  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาพ้นภัย   ธิติกฤตย์  (  Thitikrit  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีเกียรติ   ธิติกิตติ์  (  Thitikit  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีคำสรรเสริญ   ธิติไกร  (  Thitikrai  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญายิ่ง   ธิติขจร  (  Thitikhajorn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาฟุ้งไป   ธิติขนิษฐ์  (  Thitikhanis  )  แปลว่า  น้องผู้มีปัญญา   ธิติขนิฏฐ์  (  Thitikhanid  )  แปลว่า  น้องมีปัญญา   ธิติเขษม  (  Thitikhasem  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาสบายใจ  ,  ผู้มีปัญญาพ้นภัย   ธิติคม  (  Thitikom  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม   ธิติจรัส  (  Thitijaras  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญารุ่งเรือง   ธิติชนา

ชื่อชายที่มีคำว่า วิสุทธิ์

           ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  วิสุทธิ์  หรือ  วิสุทธิ  มีดังนี้ อาทิเช่น   วิสุทธิ ,  วิสุทธิ์  (  Wisutti  ,  Wisut  )  แปลว่า  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด   วิสุทธิกานต์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์   วิสุทธิกนิษฐ์  (  Wisuttikanis  )  แปลว่า  น้องบริสุทธิ์   วิสุทธิกนิฏฐ์  (  Wisuttikanit  )  แปลว่า  น้องบริสุทธิ์   วิสุทธิกนิฎฐ์  (  Wisuttikanid  )  แปลว่า  น้องบริสุทธิ์   วิสุทธิกมล  (  Wisuttikamol  ,  Wisuttikamon  )  แปลว่า  ผู้มีใจสะอาด   วิสุทธิกนก  (  Wisuttikanok  )  แปลว่า  ทองบริสุทธิ์  ,  ทองเนื้อเก้า   วิสุทธิกาญจน์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  ทองบริสุทธิ์  ,  ทองเนื้อเก้า   วิสุทธิกุล  (  Wisuttikul  ,  Wisuttikun  )  แปลว่า  เชื้อสายบริสุทธิ์   วิสุทธิกาย  (  Wisuttikie  )  แปลว่า  ตัวสะอาด  ,  ตัวบริสุทธิ์   วิสุทธิขนิษฐ์  (  Wisuttikhanis  )  แปลว่า  น้องบริสุทธิ์   วิสุทธิขนิฏฐ์  (  Wisuttikhanit  )  แปลว่า  น้องบริสุทธิ์   วิสุทธิขนิฎฐ์  (  Wisuttikhanid  )  แปลว่า  น้องบริสุทธิ์   วิสุทธิขจร  (  Wisuttikhajorn  )  แปลว่า  สะอาดฟุ้งไป  

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าพัชรา

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พัชรา  มีดังนี้  อาทิเช่น   พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร   พัชรากานด์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก   พัชรากานต์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก   พัชรากาญจน์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรทอง   พัชราณัฐ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์   พัชราณัฏฐ์  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์   พัชราทิพย์  (  Patcharatip  ,  Patcharathip  )  แปลว่า  เพชรเป็นของเทวดา   พัชราประไพ  (  Patcharaprapai  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   พัชราประภา  (  Patcharaprapa  )  แปลว่า  เพชรแห่งแสงสว่าง   พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม   พัชราพร  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้   พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร   พัชราลักษณ์  (  Patcharalak  )  แปลว่า  เพชรมีลักษณะงาม  ,  เพชรน้ำงาม   พัชราวลัย  (  Patcharawalai  )  แปลว่า  กำไลเพชร   พัชรกนิษฐ์  (  Patcharakanis  )  แปลว่า  น้องเพชร  , เพชรแห่งน้อง   พัชรกนิฏฐ์  (  Patcharakanit  )  แปลว่า  น้องเพชร  ,  เพชรแห่งน้อง