บทความ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าจิร

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จิร มีดังนี้  อาทิเช่น   จิรกนิฎฐ์  (  Jirakanid  ,  Jirakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน   จิรกนิฏฐ์  (  Jirakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน จิรกนิษฐ์  (  Jirakanis  ,  Jirakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน    จิรกนา  (  Jirakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้ยั่งยืน   จิรกมล  (  Jirakamol  ,  Jirakamon  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันยั่งยืน   จิรกัญญา  (  Jirakanya  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน   จิรกันยา  (  Jirakanya  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน   จิรกัลยา  (  Jirakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน   จิรกานดา  (  Jirakanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน   จิรกานตา  (  Jirakanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน   จิรขนิฎฐ์  (  Jirakhanid  ,Jirakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน   จิรขนิฏฐ์  (  Jirakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน   จิรขนิษฐ์  (  Jirakhanis  ,  Jirakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้ยั่งยืน   จิรจรรยา  (  Jirajanya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติอันยั่งยืน   จิรจันทรา  (  Jirajantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันยั่งยืน   จิรจิตรา  (  Jirajittra  )  แปลว่า 

ภัสรชื่อผู้หญิง

        ภัสรชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเชน   ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี   ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี   ภัสรมณี  (  Passaramanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   ภัสรพัชร์  (  Passarapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   ภัสรากานต์  (  Passarakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีแสงสว่าง   ภัสรากันย์  (  Passarakan  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   ภัสราณัฐ  (  Passaranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง   ภัสราณัฏฐ์  (  Passaranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง   ภัสรานาฏ  (  Passaranat  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   ภัสรานุช  (  Passaranuch  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง   ภัสราสุรีย์  (  Passarasuree  )  แปลว่า  แสงตะวัน   ภัสราสินี  (  Passarasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   ภัสราสุดา  (  Passarasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   กันยาภัสร์  (  Kanyapas  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   กัญญาภัสร์   (  Kanyapas  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   จารุภัสรา  (  Jarupassara  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม   จุฑาภัสรา  (  Jutapassara  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างทึ่สุด   จิร

ชื่อที่มีคำว่าพฤกษ์

          ชื่อที่มีคำว่า พฤกษ์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้      ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น   พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้   พฤกษากานต์  (  Pruksakan  )  แปลว่า  ต้นไม้อันเป็นที่รัก   พฤกษาทิพย์  (  Pruksatip  ,  Pruksathip  )  แปลว่า  ต้นไม้เป็นของเทวดา   พฤกษาพรรณ  (  Pruksapan  )  แปลว่า  ต้นไม้งาม   พฤกษาลดา  (  Pruksalada  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้   ขจีพฤกษ์  (  Khajeepruk  )  แปลว่า  ต้นไม้เขียวสด  ,  ต้นไม้งาม   ชไมพฤกษ์  (  Chamaipruk  )  แปลว่า  ต้นไม้ทั้งคู่   ดุจพฤกษา  (  Dujpruksa  )  แปลว่า  เหมือนต้นไม้   เครือพฤกษา  (  Kruapruksa  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้   ประไพพฤกษ์  (  Prapaipruk  )  แปลว่า  ต้นไม้งาม   เพ็ญพฤกษา  (  Penpruksa  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยต้นไม้   พิมพ์พฤกษา  (  Pimpruksa  )  แปลว่า  รูปต้นไม้   เพียงพฤกษา  (  Piangpruksa  )  แปลว่า  เหมือนต้นไม้   ยลพฤกษา  (  Yonpruksa  ,  Yolpruksa  )  แปลว่า  มองดูต้นไม้   เยาวพฤกษ์  (  Yaowapruk  )  แปลว่า  ต้นไม้อ่อน  ,  ต้นไม้งาม   เรณูพฤกษา  (  Renoopruksa  )  แปลว่า  ละอองเกสรดอกไม้   ลดาพฤ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ภา

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ภา  มีดังนี้   ภา  (  Pa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี   กนาภา  (  Kanapa  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีแสงสว่าง   กัญญาภา  (  Kanyapa  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   กันยาภา (  Kanyapa  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   กัลยาภา  (  Kanlayapa  )  แปลว่า  นางผู้แสงสว่าง   จารุภา  (  Jarupa  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีงาม   จิรภา  (  Jirapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันยั่งยืน   จุฑาภา  (  Jutapa  ,  Juthapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างที่สุด   ชนาภา  (  Chanapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง   ชามาภา  (  Chamapa  )  แปลว่า  ลูกหญิงมีแสงสว่าง   ชุติภา  (  Chutipa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างรุ่งเรือง   ฐิติภา  (  Thitipa  )  แปลว่า  แสงสว่างดำรงอยู่   ดนุภา  (  Danupa  )  แปลว่า  ฉันมีแสงสว่าง   ดนยาภา  (  Danayapa  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง   ถิรภา  (  Thirapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันมั่นคง   ทิชาภา  (  Tichapa  ,  Thichapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง   ธิดาภา  (  Tidapa  ,  Thidapa  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง   ธนาภา  (  Tanapa  ,Thanapa  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมีแสง

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า เม

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า เม มีดังนี้  อาทิเช่น   เมฆา  (  Meka  )  แปลว่า  เมฆ  ,  ไอน้ำที่รวมกันเป็นก้อนลอยอยู่บนอากาศ  เมฆากานต์  (  Mekakan  )  แปลว่า  เมฆอันเป็นที่รัก   เมฆากุล  (  Mekakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเมฆ   เมฆาณัฐ  (  Mekanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งเมฆ   เมฆาณัฏฐ์  (  Mekanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งเมฆ เมฆาพงศ์  (  Mekapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเมฆ   เมฆาพงษ์  (  Mekapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเมฆ   เมฆารัฐ  (  Mekarat  )  แปลว่า  เมฆแห่งแว่นแคว้น  เมทนี  (  Metanee  )  แปลว่า  แผ่นดิน  เมธา  (  Meta  ,  Metha  )  แปลว่า  ปัญญา  ,  ความฉลาด  ,  รอบคอบ   เมธากานต์  (  Metakan  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาอันเป็นที่รัก   เมธากุล  (  Metakul  )  แปลว่า  เชื้อสายมีปัญญา   เมธาณัฐ  (  Metanat  )  แปลว่า  ความฉลาดแห่งนักปราชญ์   เมธาณัฏฐ์  (  Metanat  )  แปลว่า  ความฉลาดแห่งนักปราชญ์   เมธาพงศ์  (  Metapong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีปัญญา  เมธารัฐ  (  Metarat  )  แปลว่า  ปัญญาแห่งแว่นแคว้น   เมธี  (  Metee  ,  Methee  )  แปลว่า  นักปราชญ์   เมธีกานต์  (  Meteekan  )  แปลว่า  นักปราชญ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อาภา

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อาภา มีดังนี้  อาทิเช่น   กมลอาภา  (  Kamolarpa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งใจ ,  บัวแห่งแสงสว่าง   กนกอาภา  (  Kanokarpa  )  แปลว่า  แสงทอง   กนิษฐ์อาภา  (  Kanitarpa  ,  Kanisarpa  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง   กนิฏฐ์อาภา  (  Kanitarpa  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง   เครืออาภา  (  Kruaarpa  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง   จิรอาภา  (  Jiraarpa  )  แปลว่า  แสงสว่างอันยั่งยืน   ชุติอาภา  (  Chutiarpa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งความรุ่งเรือง   ฐิติอาภา  (  Thitiarpa  )  แปลว่า  แสงสว่างดำรงอยู่   ณัฐอาภา  (  Nattaarpa , Natarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์   ดุจอาภา  (  Dujarpa  )  แปลว่า  เหมือนรัศมี  ,  เหมือนแสง   ปิยอาภา  (  Piyaarpa  )  แปลว่า  แสงสว่างอันเป็นที่รัก   พิมพ์อาภา  (  Pimarpa  )  แปลว่า  รูปแสงสว่าง  ,  รูปรัศมี   เพ็ญอาภา  (  Penarpa  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยแสงสว่าง   พัชรอาภา  (  Patcharaarpa  )  แปลว่า  แสงเพชร   ศศิอาภา  (  Sasiarpa  )  แปลว่า  แสงจันทร์   อรอาภา  (  Ornarpa  )  แปลว่า  นางมีแสงสว่าง  ,  แสงสว่างงาม   อาภากนา  (  Arpakana  )  แปลว่า 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า มณี

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  มณี  มีดังนี้  อาทิเช่น   มณีกมล  (  Maneekamol  )  แปลว่า  บัวแก้ว   มณีกนก  (  Maneekanok   )  แปลว่า  เพชรทอง   มณีกาญจน์  (  Maneekan  )  แปลว่า  เพชรทอง   มณีกันยา  (  Maneekanya  )  แปลว่า  นางแก้ว   มณีกัญญา  (  Maneekanya  )  แปลว่า  นางแก้ว   มณีกัลยา  (  Maneekanlaya  )  แปลว่า  นางแก้ว   มณีกานต์  (  Maneekan  )  แปลว่า  แก้วอันเป็นที่รัก   มณีกุณฑล  (  Maneekunton  )  แปลว่า  ต่างหูเพชร   มณีจรัส  (  Maneejaras  )  แปลว่า  แก้วรุ่งเรือง   มณีทิพย์  (  Maneetip  ,  Maneethip  )  แปลว่า  แก้วเป็นของเทวดา   มณีนาฏ  (  Maneenat  )  แปลว่า  นางแก้ว   มณีนุช  (  Maneenuch  )  แปลว่า  น้องแก้ว   มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  เพชร   มณีเรขา  (  Maneerekha  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   เขมมณี  (  Khemmanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งความพ้นภัย   เครือมณี  (  Kruamanee  )  แปลว่า  เชื้อสายแก้ว  ,  เชื้อสายเพชรพลอย   จิตรามณี  (  Jittramanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   จรัสมณี  (  Jarasmanee  )  แปลว่า  เพชรรุ่งเรือง   จารุมณี  (  Jarumanee  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,