บทความ

ชื่อผู้ชายที่มี ม

       ชื่อผู้ชายที่มี  ม  (  มอ ม้า  )  มีดังนี้  อาทิเช่น   กิตติมนัส  (  Kittimanas  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงแห่งใจ   ขวัญมนัส  (  Khwanmanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ   จิรมนัส  (  Jiramanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจยั่งยืน   จิรมานพ  (  Jiramanop  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน   มานะพงศ์  (  Manapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความตั้งใจจริง   มานะพงษ์  (  Manapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความตั้งใจจริง   มีนกานต์  (  Meenkan  )  แปลว่า  ปลาอันเป็นที่รัก   มีนพงศ์  (  Meenpong  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา   มีนพงษ์  ( Meenpong  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา   วุฒิมานะ  (  Wuttimana  )  แปลว่า  ผู้มีความตั้งใจจริงมีความเจริญ   ศิริมานะ  (  Sirimana  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีความตั้งใจจริง   ศิริมานพ  (  Sirimanop  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ   ศิริเมธา  (  Sirimeta ,  Sirimetha  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีปัญญา   ศิริเมธี  (  Sirimetee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ   สุรมนัส  (  Suramanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจกล้าหาญ   สุรมาณพ  (  Suramanop  )  แปลว่า  ชายหนุ่มผู้กล้าหาญ   สุรมานิต  (  Suram

ชื่อผู้ชายที่ขึ้นต้นด้วย ม

         ชื่อผู้ชายที่ขึ้นต้นด้วย ม  มีดังนี้  อาทิเช่น   มงคล  (  Mongkol  )  แปลว่า  สิ่งที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มงคลกานต์  (  Mongkolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักนำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มงคลกุล  (  Mongkolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายนำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มงคลชัย  (  Mongkolchai  )  แปลว่า  การชนะที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มงคลพงศ์  (  Mongkolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มงคลพงษ์  (  Mongkolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มณฑล  (  Montol  ,  Monton  )  แปลว่า  แคว้น  ,  บริเวณ   มธุกร  (  Matukorn  )  แปลว่า  ผู้ทำน้ำหวาน  (  แมลงผึ้ง  )   มนตรี  (  Montree  )  แปลว่า  ที่ปรึกษา  ,  ผู้แนะนำ   มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ   มนัสศิริ  (  Manassiri  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ   มนูญ  (  Manoon  )  แปลว่า  งาม  ,  เป็นที่พอใจ  มยูร  (  Mayoon  )  แปลว่า  นกยูง   มยูรพงศ์  (  Mayoonpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง   มยูรพงษ์  (  Mayoonpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง   มรุต  (  Marut  )  แปลว่า  เจ้าแห่งพายุ   มโนชญ์  (  Manoch 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า เพชร

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า เพชร มีดังต่อไปนี้  อาทิเช่น   เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร   พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร   พัชรี  (  Patcharee  )  แปลว่า  เพชร   พัชรินทร์  (  Patcharin  )  แปลว่า  เพชร   มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชร  ,  เพชรพลอย   รัตนา  (  Rattana  )  แปลว่า  เพชร  ,  แก้ว  ,  ประเสริฐ   วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร   เพชรากานต์  (  Petcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก   เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร   ดุจเพชร  (  Dujpech  )  แปลว่า  เหมือนเพชร   พัชรกนิฏฐ์  (  Patcharakanit  )  แปลว่า  น้องเพชร  พัชรกนิฎฐ์ (  Patcharakanit  ,  Patcharakanid  )  แปลว่า  น้องเพชร   พัชรกนิษฐ์  (  Patcharakanit  ,  Patchatakanis  )  แปลว่า  น้องพชร   พัชรกันยา  (  Patcharakanya  )  แปลว่า  นางงามดุจเพชร   พัชรกัญญา  (  Patcharakanya  )  แปลว่า  นางงามดุจเพชร   พัชรธิดา  (  Patcharatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร  พัชรนาฏ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  นางงามดุจเพชร   พัชรผกา  (  Patcharaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร   พัชรผกาย  (  P

ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า วิด

     ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า  วิด  (  วิชญ์  ,  วิทย์  )  มีดังนี้  อาทิเช่น   วิชญ์  (  Wich  ,  Wit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   วิทย์  (  Wit  )  แปลว่า  ความรู้   กานต์วิชญ์  (  Kanwich  ,  Kanwit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   กิตติวิชญ์  (  Kittiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง   เกรียงไกรวิชญ์  (  Kriangkraiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้ายิ่ง   ไกรวิชญ์  (  Kraiwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง   ขจรวิชญ์  (  Khajornwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ผู้มีชื่อเสียง   คมวิชญ์  (  Komwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เฉียบแหลม   จิรวิชญ์  (  Jirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน   จุฑาวิชญ์  (  Jutawich  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์   เจษฎาวิชญ์  (  Jessadawich  )  แปลว่า  พี่นักปราชญ์   ฉลองวิชญ์  (  Chalongwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี   ชนาวิชญ์  (  Chanawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ชัยวิชญ์  (  Chaiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ชนะ   ไชยวิชญ์  (  Chaiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญกว่า   ชาญวิชญ์  (  Chanwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความชำนาญ ฐิติวิชญ์  (  Thitiwic

วัชร ชื่อผู้หญิง

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  วัชร  หรือ  วัชรา  มีดังนี้  อาทิเชน   วัชรา  (  Watchara  )  แปลว่า  เพชร   วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร   วัชร์  (  Wat  ,  Wach  )  แปลว่า  เพชร   วัชรกานต์  (  Watcharakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดุจเพชร   วัชรมณี  (  Watcharamanee  )  แปลว่า  เพชร   วัชรภัสรา  (  Watcharapassara  )  แปลว่า  แสงเพชร   วัชรเรขา  (  Watchararekha  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   วัชรลดา  (  Watcharalada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   วัชรากุล  (  Watcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   วัชราพรรณ  (  Watcharapan  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  ,  เพชรแห่งความงาม   วัชราพันธุ์  (  Watcharapan  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   วัชราภรณ์  (  Watcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร   วัชรารัตน์  (  Watchararat  )  แปลว่า  เพชร   วัชราวรรณ  (  Watcharawan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม   วัชรีกุล  (  Watchareekul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   วัชรีกานต์  (  Watchareekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดุจเพชร   วัชรีพรรณ  (  Watchareepan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม   วัชรีพันธุ์  (  Watchareepan  )  แปลว่า 

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า นันท

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า นันท  หรือ นันท์  มีดังนี้  อาทิเช่น   นันทกุล  ( Nantakul  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความยินดี   นันทกานต์  (  Nantakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความยินดี   นันทกิตติ์  (  Nantakit  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในชื่อเสียง   นันทคม  (  Nantakom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีการยินดี   นันทเจษฎ์  (  Nantajes  )  แปลว่า  พี่มีความยินดี   นันทเชษฐ์  (  Nantaches  ,  Nantachet  )  แปลว่า  พี่มีความยินดี   นันทชาญ  (  Nantachan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญมีความยินดี   นันทดนัย  (  Nantadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความยินดี   นันทเดช  (  Nantadech  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในชื่อเสียง   นันทพงศ์  (  Nantapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี   นันทพงษ์  (  Nantapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี   นันทพจน์  (  Nantapoj ,   Nantapot  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำด้วยความยินดี   นันทพัฒน์  (  Nantapat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ   นันทภัทร์  (  Nantapat  )  แปลว่า  ผู้เจริญมีความยินดี   นันทภัสร์  (  Nantapas  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในแสงสว่าง   นันทยศ  (  Nantayos 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า นันท์

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  นันท์  มีดังนี้  อาทิเช่น   นันท์  (  Nan  )  แปลว่า  ความยินดี  ,  การรื่นเริง  ,  ความสนุก   นันทกานต์  (  Nantakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความยินดี   นันทกาญจน์  (  Nantakan  )  แปลว่า  ทองแห่งการยินดี   นันทกุล  (  Nantakul  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความยินดี   นันทจรัส  (  Nantajaras  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีรุ่งเรือง   นันทมณี  (  Nantamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความยินดี   นันทรัชนี  (  Nantaratchanee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีแห่งราตรี   นันทรพี  (  Nantarapee  )  แปลว่า  ดวงตะวันแห่งความยินดี   นันทวลัย  (  Nantawalai  )  แปลว่า  กำไลแห่งความยินดี   นันทสินี  (  Nantasinee  )  แปลว่า  นางผู้มียินดี   นันทอร  (  Nantaorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี   นันทอาภา  (  Nantaarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในแสงสว่าง   นันท์ธิดา  (  Nantida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความยินดี   นันท์นิภา  (  Nannipa  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีเสมอ   นันท์นิศา  (  Nannisa  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีแห่งราตรี   นันท์นิสา  (  Nannisa  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีแห่งราตรี   นันท