บทความ

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พงศ์

          ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  พงศ์  หรือ  พงษ์  มีดังนี้  อาทิเช่น   พงศ์  หรือ พงษ์   (  Pong   )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  วงศ์  ,  เหล่ากอ  ,  ตระกูล   พงศกร  (  Pongsakorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์   พงศธร  (  Pongsatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงวงศ์   พงศ์คุณากร  (  Pongkunakorn  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความดี   พงศ์จรัส  (  Pongjaras  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง   พงศ์เดช  (  Pongdech  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง   พงศ์พัฒน์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ   พงศ์ภัทร์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก   พงศ์ภัสร์  (  Pongpas  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง   พงศ์พิสุทธิ์  (  Pongpisut  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้หมดจด   กานต์พงศ์  (  Kanpong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก   เกรียงพงศ์  (  Kriangpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยิ่ง   ไกรพงศ์  (  Kraipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายกล้า   เกรียงไกรพงศ์  (  Kriangkraipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยิ่งใหญ่  ,  ผู้เป็นเชื้อสายกล้ายิ่ง   ขจรพงศ์  (  Khajornpong  )  แปลว่า  ผู้

กันยา ชื่อผู้หญิง

      กันยา  หรือ  กัญญา  ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น     กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง   กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง   กันยากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   กันยาณัฐ  (  Kanyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   กันยาณัฏฐ์  (  Kanyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   กันยาทิพย์  (  Kanyatip  ,  Kanyathip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา   กันยานุช  (  Kanyanuch  )  แปลว่า  น้องหญิง   กันยาพรรณ  (  Kanyapan  )  แปลว่า  นางงาม    กันยาพัชร์  (  Kanyapach  )  แปลว่า  นางแก้ว   กันยาภัทร์  (  Kanyapat  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก   กันยาภัสร์  (  Kanyapas  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   กันยาภัค  (  Kanyapak  )  แปลว่า  นางผู้มีโชคลาภ   กันยามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว   กันยามาส  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์   กันยามาศ  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว   กันยาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี   ดุจกันยา  (  Dujkanya  )  แปลว่า  เหมือนนาง  ,  คล้ายน

ประ ชื่อผู้หญิง

         ประ  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น   ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  แสงที่กระจายออกไป ,  ดาว   ประกายเพชร  (  Prakiepech  )  แปลว่า  แสงเพชรที่กระจายออกไป   ประกายดาว  (  Prakiedao  )  แปลว่า  แสงดาวที่เป็นประกาย   ประดุจ  (  Praduj  )  แปลว่า  เหมือน  ,  เช่น  ,  ดัง   ประดุจชนิกา  (  Pradujchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่   ประดุจชนิดา  (  Pradujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ   ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม   ประไพกุล  (  Prapaikul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม   ประไพทิพย์  (  Prapaitip  ,  Prapaithip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา   ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   ประไพวรรณ  (  Prapaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   ประไพพัชร์  (  Prapaipach  )  แปลว่า  เพชรงาม   ประไพพิชญ์  (  Prapaipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   ประไพพร  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  ผู้มีพรงาม   ประไพพันธุ์  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม   ประไพภัสร์  (  Prapaipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม   ประไพภรณ์  (  Prapaiporm  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับงาม   ประไพผกา  (  Prapaipha

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิชญ์

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  วิชญ์  หรือ  วิชญา  มีดังนี้ อาทิเช่น   วิชญ์  (  Wich  ,  Wit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   วิชญา  (  Witchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์   วิชญ์พิทยา  (  Wichpittaya  )  แปลว่า  ความรู้แห่งนักปราชญ์   ไกรวิชญ์  (  Kraiwich  ,  Kraiwit  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง   เจษฎาวิชญ์  (  Jessadawich  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นนักปราชญ์   ชนาวิชญ์  (  Chanawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ชัยวิชญ์  (  Chaiyawich  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์   ไชยวิชญ์  (  Chaiyawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญกว่า   โชติวิชญ์  (  Chotiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง   เชษฐวิชญ์  (  Chestawich  ,  Chettawich  ) แปลว่า  พี่ผู้เป็นนักปราชญ์   ณัฐวิชญ์  (  Nattawich  )  แปลว่า  ผู้รู้เป็นนักปราชญ์   ณัฏฐวิชญ์  (  Nattawich  )  แปลว่า  ผู้รู้เป็นนักปราชญ์   ฐิติวิชญ์  (  Thitiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่   ถิรวิชญ์  (  Thirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง   ธีรวิชญ์  (  Teerawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ธิติวิชญ์  (  Thitiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง  

พิชญ์ ชื่อผู้ชาย

          พิชญ์ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น   พิชญ์  (  Pich  , Pit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   พิชญกานต์  (  Pitchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   พิชญกุล  (  Pitchayakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์   พิชญกรณ์  (  Pitchayakorn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ฉลาด   พิชญชาญ  (  Pitchayachan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ชำนาญ   พิชญนาท  (  Pitchayanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ที่เลื่องลือ   จิรพิชญ์  (  Jirapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน   จุฑาพิชญ์  (  Jutapich  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์   ชนาพิชญ์  (  Chanapich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ชัยพิชญ์  (  Chaiyapich  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์   ไชยพิชญ์  (  Chaiyapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญกว่า   ฐิติพิชญ์  (  Thitipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่   ถิรพิชญ์  (  Thirapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง   ธิติพิชญ์  (  Thitipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีปัญญา   นันทพิชญ์  (  Nantapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี   ปิยพิชญ์  (  Piyapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก   ปิติพิชญ์  (  Pitipich  ) 

ชื่อที่มีคำว่า อำ

       ชื่อที่มีคำว่า อำ หรือ อัม  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   อำพัน  (   Ampan  )  แปลว่า  ยางไม้ที่กลายเป็นหินมีสีเหลืองใส   อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งาม  ,  สุกใส  ,  สว่าง   อำไพกานต์  (  Ampaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  อำไพกุล  (  Ampaikul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม   อำไพทิพย์  (  Ampaitip  ,  Ampaithip  )  แปลว่า  สว่างเป็นของเทวดา  ,  งามเป็นของเทวดา   อำไพนรี  (  Ampainaree  )  แปลว่า  นางงาม   อำไพนาฏ  (  Ampainat  )  แปลว่า  นางงาม   อำไพนันท์  (  Ampainan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม   อำไพณัฐ  (  Ampainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   อำไพณัฏฐ์  (  Ampainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   อำไพภรณ์  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม   อำไพพรรณ  (  Ampaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   อำไพพันธุ์  (  Ampaipan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม   อำไพพัชร์  (  Ampaipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   อำไพผกา  (  Ampaiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม   อำไพมณี  (  Ampaimanee  )  แปลว่า  เพชรงาม   อำไพรัตน์  (  Ampairat  )  แปลว่า  แก้ว

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ผกา

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าผกา  มีดังนี้  อาทิเช่น   ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้   ผกากานต์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก   ผกากรอง  (  Phakakrong  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นกระจุกมีสีต่างๆ   ผกากุล  (  Phakakul  ,  Phakakun  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดอกไม้   ผกาทิพย์  (  Phakatip  ,  Phakathip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา   ผกาลักษณ์  (  Phakalak  )  แปลว่า  ดอกไม้มีลักษณะดี   ผกาแก้ว  (  Phakakaeo  )  แปลว่า  ดอกไม้แก้ว   ผกาพันธุ์  (  Phakapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดอกไม้   ผกาพรรณ  (  Phakapan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม   ผกาวรรณ  (  Phakawan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม   ผกาวัลย์  (  Phakawan  ,  Phakawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดอกไม้  ,  ผู้เป็นเครือเถา   ผกามณี  (  Phakamanee  )  แปลว่า  ดอกไม้แก้ว  ,  ดอกไม้เพชรพลอย   ผการัตน์  (  Phakarat  )  แปลว่า  ดอกไม้แก้ว   ผกามุก  (  Phakamuk  )  แปลว่า  ดอกไม้ที่ทำด้วยไข่มุก   ผกาลักษมี  (  Phakalaksamee  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งโชคลาภ   ผกาวัชรี  (  Phakawatcharee  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร   ผกาพัขรี  (  P