บทความ

ชื่อชายทำเป็นชื่อหญิง

       ชื่อผู้ชายทำเป็นชื่อผู้หญิงได้ดังนี้  อาทิเช่น    กมล เป็น  กมลา (  Kamala  )   แปลว่า  ดอกบัว  ,  หัวใจ  ,  นางงาม   กานต์  เป็น  กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   กาญจน์  เป็น  กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ   กิตติ  เป็น  กิตติยา  (  Kittiya  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ   กนิษฐ์  เป็น  กนิษฐา  (  Kanitta , Kanista  )  แปลว่า  น้อง   ขนิษฐ์  เป็น  ขนิษฐา  (  Khanitta  ,  Khanista  )  แปลว่า  น้อง   คณิต  เป็น  คณิตา  (  Kanitta  )  แปลว่า  การคำนวณ  ,  การนับ   จงกล  เป็น  จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว   จันทร์  เป็น  จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   จิตร  เป็น  จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม   จิตต์  เป็น  จิตตา  (  Jitta  )  แปลว่า  ใจ  ,  จิต   จินต์  เป็น  จินตา  (  Jinta  )  แปลว่า  คิด   ชุติ  เป็น  ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง   โชติ  เป็น  โชติรส  (  Chotiros  )  แปลว่า  แก้ววิเศษชนิดหนึ่งที่มีรัศมีรุ่งเรืองอย่างเพชรน้ำดี   ณัฏฐ์  เป็น  ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   ฐิติ  เป็น  ฐิติมา  ( 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วรา หรือ วร

           ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วรา  หรือ  วร  (  วอระ  )  มีดังนี้  อาทิเช่น   วรา  (  Wara  ,  Vara  )  แปลว่า  ยอดเยี่ยม  ,  ประเสริฐ  ,  เลิศ   วรากานต์  (  Warakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ   วรากาญจน์  (  Warakan  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ   วรากร  (  Warakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำอันประเสริฐ   วราณัฐ  (  Waranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ   วราณัฏฐ์  (  Waranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ   วราทิพย์  (  Warathip  , Waratip  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐเป็นของเทวดา   วรานาฏ  (  Waranat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ   วรานุช  (  Waranuch  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ   วราพร  (  Waraporn  )  แปลว่า  พรอันประเสริฐ   วราพิชญ์  (  Warapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ   วราภรณ์  (  Waraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันประเสริฐ   วราภัสร์  (  Warapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันประเสริฐ   วรามณี  (  Waramanee  )  แปลว่า  ดวงแก้วอันประเสริฐ   วรามาศ  (  Waramas  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ   วรารัตน์  (  Wararat  )  แปลว่า  ดวงแก้วอันประเสริฐ   วราลักษณ์  (  Waralak  )  แปลว่

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พิชญ์ หรือ พิชญา

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  พิชญ์  หรือ  พิชญา  มีดังนี้  อาทิเช่น   พิชญ์  (  Pich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   พิชญ์กมล  (  Pichkamol  )  แปลว่า  ใจนักปราชญ์   พิชญ์กัญญา  (  Pichkanya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   พิชญ์กันยา  (  Pichkanya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   พิชญ์ทิชา  (  Pichticha  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   พิชญ์ทิวา  (  Pichtiwa  )  แปลว่า  วันแห่งนักปราชญ์   พิชญ์นันท์  (  Pitchanan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี   พิชญ์นรี  (  Pichnaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   พิชญ์นาฏ  (  Pitchanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   พิชญ์นาถ  (  Pitchanat,  Pitchanath  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึง   พิชญ์ปรียา  (  Pichpreeya    )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   พิชญ์ผกา  (  Pichphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้นักปราชญ์   พิชญากานต์  (  Pitchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   พิชญาทิพย์  (  Pitchayatip  ,  Pitchayathip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา   พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า 

พิเชฐ ชื่อชาย

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พิเชฐ  อาทิเช่น   พิเชฐ  (  Pichet  )  แปลว่า  เจริญยิ่ง ,  ประเสริฐยิ่ง   พิเชฐกานต์  (  Pichetkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเจริญยิ่ง   พิเชฐกุล  (  Pichetkul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเจริญยิ่ง   พิเชฐคม  (  Pichetkom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมเจริญยิ่ง   พิเชฐชัย  (  Pichetchai  )  แปลว่า  การชนะที่ประเสริฐยิ่ง   พิเชฐไชย  (  Pichetchai  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐเจริญกว่า   พิเชฐชาญ  (  Pichetchan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญเจริญยิ่ง   พิเชฐพงษ์  (  Pichetpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญยิ่ง   พิเชฐพงศฺ  (  Pichetpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญยิ่ง   พิเชฐศักดิ์  (  Pichetsak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญเจริญยิ่ง   จิรพิเชฐ  (  Jirapicget  )  แปลว่า  ผู้เจริญยิ่งที่ยั่งยืน   ถิรพิเชฐ  (  Thirapichet  )  แปลว่า  ผู้เจริญยิ่งมั่นคง   ธนพิเชฐ  (  Tanapichet  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเจริญยิ่ง   ธีรพิเชฐ  (  Teerapichet  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญยิ่ง   นันทพิเชฐ  (  Nantapichet  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีเจริญยิ่ง   บุญพิเชฐ  (  Bunpichet  )  แปลว่า  ผู้มีความดีเจริญยื่ง 

ชื่อผู้หญิงที่มี ล

         ชื่อผู้หญิงที่มี  ล  มีดังนี้  อาทิเช่น   ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย   ลออ  (  Laor  )  แปลว่า  งาม   ละมุน  (  Lamun  )  แปลว่า  อ่อนนุ่ม  ละเมียด  (  Lamiad  )  แปลว่า  สุภาพ  ,  สนิท   ละไม  (  Lamai  )  แปลว่า  งามชวนดู   ละออง  (  Laong  ,  Laorng  )  แปลว่า  ฝุ่ง  ,  ผง   ละอองดาว  (  Laongdao  )  แปลว่า  ผงดาว   ละอองน้ำ  (  Laongnam  )  แปลว่า  ผงน้ำ   ลาวัณย์  (  Lawan  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก   ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า  มีลักษณะดี   ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  มีลักษณะดี   ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นที่รัก   ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาทองคำ   ลดาผกา  (  Ladaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ผู้เป็นเครือเถา   ลดาพรรณ  (  Ladapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเครือเถา   ลดาภัสร์  (  Ladapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครือเถา   ลดามณี  (  Ladamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งเครือเถา   ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งราตรี   ลดาวรรณ  (  Ladawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเครือเถา   ลดาวัลย์  (  Ladawan ,  Ladawal 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วัลยา

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วัลยา  มีดังนี้  อาทิเช่น   วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  ไม้เถา  (  เครือ  แปลว่า  เถาไม้  ,  เชื้อสาย  )   วัลย์  (  Wan  ,  Wal  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย   วัลยากันย์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย   วัลยากานต์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันเป็นที่รัก   วัลยากาญจน์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  เชื้อสายทองคำ   วัลยาณัฐ  (  Wanlayanat  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   วัลยาณัฏฐ์  (  Wanlayanat  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   วัลยาทิพย์   (  Wanlayathip  ,  Wanlayatip  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเป็นของเทวดา   วัลยานรี  (  Wanlayanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   วัลยานุช  (  Wanlayanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย   วัลยาพรรณ  (  Wanlayapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม   วัลยาพร  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  คำแสดงความปรารถนาดีแด่เชื้อสาย   วัลยาภา  (  Wanlayapa  )  แปลว่า  แสงแห่งเชื้อสาย   วัลยาภรณ์  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งเชื้อสาย   วัลยาภัสร์  (  Wanla

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จิร

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จิร  มีดังนี้  อาทิเช่น   จิระ  (  Jira  )  แปลว่า  นาน  ,  ช้า  , ยั่งยืน   จิรกานต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน   จิรกมล  (  Jirakamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันยั่งยืน   จิรกัลยา  (  Jirakanlaya  )  แปลว่า  นางงามอันยั่งยืน จิรกัญญา  ( Jirakanya  )  แปลว่า  นางงามอันยั่งยืน จิรกันยา  (  Jirakanya  )  แปลว่า  นางงามอันยั่งยืน   จิรจงกล  (  Jirajongkol  )  แปลว่า  บัวอันยั่งยืน   จิรจิตรา  (  Jirajittra )  แปลว่า  ผู้งดงามอันยั่งยืน  จิรจรัส  (  Jirajaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองอันยั่งยืน   จิรชนา  (  Jirachana  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน   จิรณัฏฐา  (  Jiranatta  )  แปลว่า  นักปราชญ์ที่ยั่งยืน   จิรทิชา  (  Jiraticha  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน   จิรทิพย์  (  Jirathip , Jiratip  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนเป็นของเทวดา   จิรทิพา  (  Jiratipa  )  แปลว่า  วันอันยั่งยืน   จิรทิวา  (  Jiratiwa  )  แปลว่า  วันอันยั่งยืน   จิรธัญญา  (  Jiratanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองอันยั่งยืน   จิรธิดา  (  Jiratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน   จิรนันท์  (  Jiranan  )