บทความ

มาลินีชื่อผู้หญิง

          มาลินีชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น   มาลินี  (  Malinee  )  แปลว่า  ดอกไม้   มาลินีกุล  (  Malineekul  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้   มาลินีกานต์  (  Malineekan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก   มาลินีกมล  (  Malineekamol  )  แปลว่า  ดอกบัว   มาลินีทิพย์  (  Malineethip  ,  Malineetip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา   มาลินีนุช  (  Malineenuch  )  แปลว่า  น้องงามดังดอกไม้   มาลินีนาฏ  (  Malineenat  )  แปลว่า  นางงามดังดอกไม้   มาลินีนาถ  (  Malinath  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่พึ่ง   มาลินีพรรณ  (  Malineepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดอกไม้   มาลินีพร  (  Malineeporn  )  แปลว่า  ดอกไม้นำสุขมาให้   มาลินีพัชร์  (  Malineepach  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร   มาลินีภรณ์  (  Malineeporn  )  แปลว่า  ผู้มีดอกไม้เป็นเครื่องประดับ   มาลินีภัทร์  (  Malineepat  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม   มาลินีมาศ  (  Malineemas  )  แปลว่า  ดอกไม้ทองคำ   มาลินีวรรณ  (  Malineewan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดอกไม้   มาลินีวัลย์  (  Malineewan  ,  Malineewal  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้   มาลินีรัตน์  (  Malinee

มาศชื่อผู้หญิง

     มาศ ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น   มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง   มาศทิพย์  (  Masthip  ,  Mastip  )  แปลว่า  ทองเป็นของเทวดา    กมลมาศ  (  Kamolmas  )  แปลว่า  บัวทอง   กนกมาศ  (  Kanokmas  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง   กัญญามาศ  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   กันยามาศ  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   กัลยามาศ  (  Kanlayamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   กานดามาศ  (  Kandamas  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งทอง   กานตามาศ  (  Kantamas  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งทอง   ขจีมาศ  (  Khajeemas  )  แปลว่า  ทองงาม   เครือมาศ  (  Kruamas  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง   จารุมาศ  (  Jarumas  )  แปลว่า  ทองงาม   จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นทอง   จิรมาศ  (  Jiramas  )  แปลว่า  ทองอันยั่งยืน   จิตรามาศ  (  Jittramas  )  แปลว่า  ผู้งดงามดั่งทอง   จุไรมาศ  (  Juraimas  )  แปลว่า  ไรผมทอง   จงกลมาศ  (  Jongkolmas  )  แปลว่า  บัวทอง   ชฎามาศ  (  Chadamas  )  แปลว่า  ชฎาทอง   ชามามาศ  (  Chamamas  )  แปลว่า  ลูกหญิงทอง   ชไมมาศ  (  Chamaimas  )  แปลว่า  ทองทั้งคู่   ชุติมาศ

มาสชื่อผู้หญิง

          มาส ชื่อผู้หญิง มีดังนี้  อาทิเช่น   มาส  (  Mas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   มาสทิพย์  (  Masthip  ,  Mastip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา   กัญญามาส  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์   กันยามาส  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์   กัลยามาส  (  Kanlayamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์   ขจีมาส  (  Khajeemas  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์   เครือมาส  (  Kruamas  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์   จรัสมาส  (  Jarasmas  )  แปลว่า  จันทร์สุกใส  ,  จันทร์สว่าง   จารุมาส  (  Jarumas  )  แปลว่า  จันทร์งาม   จิตรามาส  (  Jittramas  )   แปลว่า  งดงามดั่งจันทร์   จิรมาส  (  Jiramas  )  แปลว่า  ยั่งยืนดั่งจันทร์   จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นจันทร์   ชไมมาส  (  Chamaimas  )  แปลว่า  จันทร์ทั้งคู่   ชามามาส  (  Chamamas  )  แปลว่า  ลูกหญิงจันทร์   ชุติมาส  (  Chutimas  )  แปลว่า  ความสว่างไสวแห่งดวงจันทร์   ญาดามาส  (  Yadamas  )   แปลว่า  นักปราชญ์แห่งจันทรา   ญาตามาส  (  Yatamas  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งจันทรา   ฐิติมาส  (  Thitimas  )  แปลว่า  จันทร์ดำรงอยู่   ณมาส  (  Namas

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อุไร

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  อุไร  มีดังนี้  อาทิเช่น   อุไร  (  Urai  )  แปลว่า  ทองคำ   อุไรกุล  (  Uraikul  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง   อุไรพันธุ์  (  Uraipan  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง   อุไรลดา  (  Urailada  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง   อุไรวัลลี  (  Uraiwanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง   อุไรวลี  (  Uraiwalee  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  ,  แถวทอง   อุไรวัลย์  (  Uraiwan  ,  Uraiwal  )  แปลว่า  เครือเถาทอง  ,  เชื้อสายทอง   เครืออุไร  (  Kruaurai  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง   อุไรกานต์  (  Uraikan  )  แปลว่า  ทองอันเป็นที่รัก   อุไรกานด์  (  Uraikan  )  แปลว่า  ทองอันเป็นที่รัก   อุไรกัญญา  (  Uraikanya  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   อุไรกันยา  (  Uraikanya  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   อุไรกัลยา  (  Uraikanlaya  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   อุไรนาฏ  (  Urainat  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   อุไรนรี  (  Urainaree  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   อุไรสินี  (  Uraisinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   อุไรสุดา  (  Uraisuda  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   อุไรอร  (  Uraiorn  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   อรอุไร  (  Ornurai 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วัลยา

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  วัลยา  มีดังนี้  อาทิเช่น   วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย   วัลยากุล  (  Wanlayakul  ,  Wanlayakun  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย   วัลยากานต์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก   วัลยากนิษฐ์  (  Wanlayakanis  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง   วัลยากนิฏฐ์  (  Wanlayakanit  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง   วัลยากนิฎฐ์  (  Wanlayakanid  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง   วัลยากมล  (  Wanlayakamol  ,  Wanlayakamon  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายใจ  ,  ผู้เป็นเชื้อสายบัว   วัลยาขนิษฐ์  (  Wanlayakhanis  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายน้อง   วัลยาขนิฏฐ์  (  Wanlayakhanit  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง   วัลยาขนิฎฐ์  (  Wanlayakhanid  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง   วัลยาขจี  (  Wanlayakhajee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม   วัลยาจงกล  (  Wanlayajongkol  ,  Wanlayajongkon  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายบัว   วัลยาญาณี  (  Wanlayayanee  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   วัลยาณัฐ  (  Wanlayanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นเชื้อสาย   วัลย

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุรีย์

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุรีย์  มีดังนี้  อาทิเช่น   สุรีย์  (  Suree  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  ,  ดวงตะวัน  ,  ตะวัน   สุรีย์กุล  (  Sureekul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน   สุรีย์กานต์  (  Sureekan  )  แปลว่า  ดวงตะวันผู้เป็นที่รัก   สุรีย์กัญญ์  (  Sureekan  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน   สุรีย์กันย์  (  Sureekan  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน   สุรีย์ณัฐ  (  Sureenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งตะวัน   สุรีย์ณัฏฐ์  (  Sureenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งดวงตะวัน   สุรีย์ทิพย์  (  Sureethip  ,  Sureetip  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา   สุรีย์นุช  (  Sureenuch  )  แปลว่า  น้องตะวัน   สุรีย์นาฏ  (  Sureenat  )  แปลว่า  นางงามดั่งดวงตะวัน   สุรีย์พันธุ์  (  Sureepan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน   สุรีย์พรรณ  (  Sureepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน   สุรีย์พร  (  Sureeporn  )  แปลว่า  ดวงตะวันนำสุขมาให้   สุรีย์พัชร์  (  Sureepach  )  แปลว่า  เพชรแห่งตะวัน   สุรีย์ภรณ์  (  Sureeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับตะวัน   สุรีย์มณี  (  Sureemanee  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  ,  เพชรตะวัน   ส

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า เดช

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  เดช  มีดังนี้  อาทิเช่น   เดช  (  Dech  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความร้อน  ,  ไฟ  ,  ความงาม  ,  ความสุกใส  ,  ชื่อเสียง   เดชกุล  (  Dechkul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  เชื้อสายผู้ชื่อเสียง   เดชพงษ์  (  Dechpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง   เดชพงศ์  (  Dechpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง   เดชพันธุ์  (  Dechpan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง   เดชวงษ์  (  Dechwong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง   เดชวงศ์  (  Dechwong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  เชื้อสายผู็มีชื่อเสียง   เดชเกษม  (  Dechkasem  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงพ้นภัย  ,  ผู้มีชื่อเสียงสบายใจ   เดชเขษม  (  Dechkhasem  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงพ้นภัย  ,  ผู้มีชื่อเสียงสบายใจ   เดชจรัส  (  Dechjaras  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงรุ่งเรือง   เดชชนา  (  Dechchana  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  ,  ผู็มีชื่อเสียง   เดชเชษฐ์  (  Dechches  ,  Dechchet  )  แปลว่า  พี่มีชื่อเสียง  ,