บทความ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อา

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  อา  มีดังนี้  อาทิเช่น   อาจารี  (  Arjaree  )  แปลว่า  ผู้ทำตามแบบแผน  ,  ผู้มีความประพฤติ  ,  ผู้มีจรรยา   อาทิตยา  (  Artitaya  ,  Artittaya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  ,  วันแรกของสัปดาห์   อาภรณ์  (  Arporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ   อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  ความสว่าง  ,  แสง  ,  รัศมี   อาภากนิษฐ์  (  Arpakanis  ,  Arpakanit  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง   อาภากนิฏฐ์  (  Arpakanit  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง   อาภาขนิษฐ์  (  Arpakhanis  ,  Arpakhanit )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง   อาภาณัฐ  (  Arpanat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์   อาภาณัฏฐ์  (  Arpanat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์   อาภาญาดา  ( Arpayada  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์   อาภาญาตา  (  Arpayata  ) ฺ แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์   อาภาดารา  (  Arpadara  )  แปลว่า  แสงดาว   อาภาทิพย์  (  Arpatip  ,  Arpathip  )  แปลว่า  ความสว่างเป็นของเทวดา   อาภานรี  (  Arpanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง   อาภานิภา  (Arpanipa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างเสมอ   อาภานิศา  (  Arpanisa  )  แปลว่า  ความสว่างแห่งราตรี 

ชื่อที่มีคำว่า วิ

          ชื่อที่มีคำว่า วิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   มีดังนี้     ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น   วิ  (  Wi  ,  Vi  )  แปลว่า  ไม่  ,  ไม่มี  ,  ไม่ใช่   วิกานดา  (  Wikanda  ,  Vikanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   วิกานตา  (  Wikanta  ,  Vikanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   วิกัญญา  (  Wikanya  ,  Vikanya  )  แปลว่า  นางงาม   วิจิตรา  (  Wijittra  ,  Vijittra  )  แปลว่า  งดงาม  ,  น่าพิศวง   วิจันทรา  (  Wijantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   วิจินดา  (  Wijinda  )  แปลว่า  ความคิด   วิจินตา  (  Wijinta  )  แปลว่า  ความคิด   วิจิตต์  (  Wijit  )  แปลว่า  ใจ  ,  จิต   วิชิตา  (  Wichita  )  แปลว่า  ชนะแล้ว   วิญาดา  (  Wiyada  Viyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์   วิญาตา  (  Wiyata  Viyata  )  แปลว่า  นักปราชญ์   วิทิตา  (  Witita  ,  Vitita  )  แปลว่า  ผู้รู้   วิทิพา  (  Witipa  )  แปลว่า  วัน   วิทิวา  (  Witiwa  )  แปลว่า  วัน   วิธนาภรณ์  (  Witanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเป็นเครื่องประดับ     วิธัญญา  (  Witanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง   วิธิดา  (  Witida  )  แปลว่า  ลูกหญิง  

ชื่อชายที่มีคำว่าจรัส

         ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  จรัส  มีดังนี้  อาทิเช่น    จร้ส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สุกใส  ,  สว่าง   จรัสกานต์  (  Jaraskan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง   จรัสกิตติ์  (  Jaraskit  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงรุ่งเรือง   จรัสเกียรติ  (  Jaraskiat  )  แปลว่า  ผู้มีความดีรุ่งเรือง   จรัสเกียรติ์  (  Jaraskiat  )  แปลว่า  ผู้มีความดีรุ่งเรือง  จรัสดนัย  (  Jarasdanai  )  แปลว่า  ลูกชายรุ่งเรือง   จรัสเดช  (  Jarasdech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงรุ่งเรือง  ,  ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง   จรัสนาท  (  Jarasnat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดัง   จรัสพนา  (  Jaraspana  )  แปลว่า  ป่ารุ่งเรือง   จรัสพัฒน์  (  Jaraspat  )  แปลว่า  ผู้เจริญรุ่งเรือง   จรัสพัชร์  (  Jaraspach  )  แปลว่า  เพชรรุ่งเรือง   จรัสพันธุ์  (  Jaraspan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง   จรัสพิเชฐ  (  Jaraspichet  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองเจริญยิ่ง   จรัสพิทยา  (  Jaraspitaya ,  Jaraspittaya  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้รุ่งเรือง   จรัสพิชญา  (  Jaraspichaya  ,  Jaraspitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง   จรัสพิสุทธิ์

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จรัส

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จรัส  มีดังนี้  อาทิเช่น   จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง ,  สว่าง  ,  สุกใส   จรัสกนา  (  Jaraskana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้รุ่งเรือง   จรัสกนิฏฐ์  (  Jaraskanit  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง   จรัสกนิษฐ์  (  Jaraskanis  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง   จรัสกุล  (  Jaraskul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง   จรัสขนิฏฐ์  (  Jaraskhanit  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง   จรัสขนิษฐ์  (  Jaraskhanis  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง   จรัสณัฏฐา  (  Jarasnatta  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง   จรัสดารา  (  Jarasdara  )  แปลว่า  ดาวสุกใส   จรัสทิพย์  (  Jarastip  ,  Jarasthip  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองเป็นของเทวดา   จรัสธิดา  (  Jarastida  )  แปลว่า  ลูกหญิงรุ่งเรือง   จรัสนภา  (  Jarasnapa  )  แปลว่า  ฟ้าสว่าง   จรัสนาฏ  (  Jarasnat  )  แปลว่า  นางรุ่งเรือง   จรัสนรี  (  Jarasnaree  )   แปลว่า  นางรุ่งเรือง   จรัสนาถ  (  Jarasnath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งรุ่งเรือง   จรัสประไพ  (  Jarasprapai  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม   จรัสประภา  (  Jarasprapa  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองยิ่ง  

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่ารุ่ง

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่ารุ่ง  มีดังนี้  อาทิเช่น   รุ่ง  (  Rung  )  แปลว่า  สว่าง  ,  สุกใส   รุ่งกุล  (  Rungkul  ,  Rungkun  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง   รุ่งกานต์  (  Rungkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง  ,  ผู้เป็นที่รักมีแสงสว่าง   รุ่งกนิษฐ์  (  Rungkanis  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง  ,  น้องรุ่งเรือง     รุ่งกนิฏฐ์  (  Rungkanit  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง  ,  น้องรุ่งเรือง   รุ่งกาญจน์  (  Rungkan  )  แปลว่า  ผู้สุกใสดั่งทอง   รุ่งกิตติ์  (  Rungkit  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงสุกใส   รุ่งเกียรติ์  (  Rungkiat  )  แปลว่า  ผู้มีความดีดั่งแสงสว่าง   รุ่งเกียรติ  (  Rungkiat  )  แปลว่า  ผู้มีความดีดั่งแสงสว่าง   รุ่งขจร  (  Rungkhajorn  )  แปลว่า  สว่างฟุ้งไป   รุ่งจรัส  (  Rungjaras  )  แปลว่า  สว่างยิ่ง  ,  รุ่งเรือง     รุ่งจิตต์  (  Rungjit  )  แปลว่า  ใจสว่าง   รุ่งชนา  (  Rungchana  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง   รุ่งณัฐ  (  Rungnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์สุกใส  ,  นักปราชญ์รุ่งเรือง   รุ่งณัฏฐ์  (  Rungnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  รุ่งดนัย  (  Rungdanai  )  แปลว่า 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่ารุ้ง

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า รุ้ง  มีดังนี้  อาทิเช่น   รุ้ง  ( Rung  )  แปลว่า  ละอองน้ำที่ต้องแสงอาทิตย์ส่องเป็นสายและเห็นโค้งติดขอบฟ้ามีเจ็ดสี ,  สีทั้งเจ็ด ยังปรากฏในเพชร ,  เหยี่ยวชนิดหนึ่ง   รุ้งกุล  (  Rungkul  ,  Rungkun  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ้ง   รุ้งกานต์  (  Rungkan  )  แปลว่า  รุ้งอันเป็นที่รัก   รุ้งกาญจน์  (  Rungkan  )  แปลว่า  รุ้งทอง   รุ้งแก้ว  ( Rungkaeo  )  แปลว่า  ประกายเพชร   รุ้งขจี  (  Rungkhajee  )  แปลว่า  รุ้งงาม   รุ้งจรัส  (  Rungjaras  )  แปลว่า  แสงประกายเพชร   รุ้งตะวัน  (  Rungtawan  )  แปลว่า  ประกายเพชร   รุ้งทิพย์  (  Rungtip  ,  Rungthip  )  แปลว่า  รุ้งเป็นของเทวดา  รุ้งธิดา  (  Rungtida  )  แปลว่า  ลูกหญิงรุ้ง   รุ้งนภา  (  Rungnapa  )  แปลว่า  สายรุ้งบนขอบฟ้า   รุ้งประไพ  (  Rungprapai  )  แปลว่า  รุ้งงาม   รุ้งประภา  (  Rungprapa  )  แปลว่า  แสงประกายเพชร   รุ้งพิชญา  (  Rungpitchaya  )  แปลว่า  รุ้งแห่งนักปราชญ์   รุ้งพัชรา  (  Rungpatchara  )  แปลว่า  ประกายเพชร   รุ้งภัสรา  (  Rungpassara  )  แปลว่า  รัศมีประกายเพชร   รุ้งมณี  (  Rungmanee 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าศุลี

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ศุลี  มีดังนี้  อาทิเช่น   ศุลีกุล  (  Suleekul  )  แปลว่า  เชื้อสายพระอิศวร  ,  เชื้อสายพระศิวะ   ศุลีกานด์  (  Suleekan  )  แปลว่า  พระอิศวรผู้เป็นที่รัก   ศุลีกานต์  (  Suleekan  )  แปลว่า  พระอิศวรผู้เป็นที่รัก   ศุลีณัฐ  (  Suleenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์พระอิศวร   ศุลีณัฏฐ์  (  Suleenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์พระอิศวร   ศุลีทิพย์  (  Suleetip  ,  Suleethip  )  แปลว่า  พระอิศวรเป็นของเทวดา   ศุลีนาถ  (  Suleenath  )  แปลว่า  พระอิศวรผู้เป็นที่พึ่ง   ศุลีพันธุ์  (  Suleepan  )  แปลว่า  เชื้อสายพระอิศวร   ศุลีพร  (  Suleeporn  )  แปลว่า  พรพระอิศวร   ศุลีพัชร์  (  Suleepach  )  แปลว่า  เพชรพระอิศวร   ศุลีภัสร์  (  Suleepas  )  แปลว่า  รัศมีพระอิศวร   ศุลีภัทร์  (  Suleepat  )  แปลว่า  พระอิศวรผู้ประเสริฐ   ศุลีภรณ์  (  Suleeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร   ศุลีมาศ  (  Suleemas  )  แปลว่า  ทองพระอิศวร   ศุลีรัตน์  (  Suleerat  )  แปลว่า  แก้วพระอิศวร   ศุลีลักษณ์  (  Suleelak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะพระอิศวร   ศุลีวรรณ  (  Suleewan  )  แปลว่า  ความง