บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2019

ชื่อที่ออกเสียงว่า อัน

รูปภาพ
      ชื่อที่ออกเสียงว่า อัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  การไหว้  อัญชัน  (  Anchan  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกไม้สีคราม อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่าอื่นๆ อัญพัชร์  (  Anyapach  )  แปลว่า  อัญมณี  อัญรัตน์  (  Anyarat  )  แปลว่า  อัญมณี อัญลดา  (  Anyalada )  แปลว่า  เชื้อสายที่ต่างออกไป อัญญา  (  Anya  )  แปลว่า  อื่น  ,  ต่างไป  ,  แปลกไป  อัญญาสินี  (  Anyasinee  )  แปลว่า  นางที่ต่างออกไป อัญญาณี  (  Anyanee  ) แปลว่า  นางที่ต่างออกไป อัญญาณีย์  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางผู้แตกต่าง  ,  นางผู้ต่างออกไป  อัญญานีย์  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางที่ต่างออกไป อัญญานุช  (  Anyanuch  )  แปลว่า  น้องที่ต่างออกไป อันธิกา  (  Antika  )  แปลว่า  กลางคืน    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  อัญกานต์  (  Anyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก อัญญะ  (  Anya  )  แปลว่า  อื่น  ,  ต่างไป  ,  แปลกไป  อัญญกานต์ (  Anyakan  )  แปลว่า  คนรักที่ต่างออกไป  ,  ผู้เป็นที่รักที่ต่างออกไป อัญญพงศ์  (  Anyap

ชื่อที่ออกเสียงว่า อะ

รูปภาพ
    ชื่อที่ออกเสียงว่า อะ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง อาทิเช่น อณู  (  Anoo  )  แปลว่า  เล็ก อณูลดา  (  Anoolada  )  แปลว่า  เครือเถาที่เล็กๆ อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์แรกขึ้น อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นาง อรอนงค์  (  Ornanong  )  แปลว่า  นางงาม อนุสรา  (  Anusara  )  แปลว่า  คำนึงถึง อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ความรู้ยิ่ง อภิญญาภรณ์  (  Apinyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่งเป็นเครื่องประดับ อภิรดี  (  Apiradee  )  แปลว่า  ความยินดี อภิรติ  (  Apirati  )  แปลว่า  ความยินดี อภิสมัย  (  Apisamai  )  แปลว่า  ความบรรลุ  ,  การถึง อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน อมราภรณ์  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า อรัณยา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า อริยา  (  Ariya  )  แปลว่า  ผู้บรรลุธรรมวิเศษ อรุโณทัย  (  Arunotai  ) แปลว่า  เวลาเช้าตรู่ อรุณี  (  Arunee  )  แปลว่า  เวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น อดิเรก  (  Adirek  )  แปลว

ชื่อที่ออกเสียงว่า นัด

รูปภาพ
     ชื่อที่ออกเสียงว่า  นัด มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  นัจ  (  Naj  )  แปลว่า  การฟ้อนรำ  นัฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้ฟ้อนรำ  นัดดา  (  Nadda  )  แปลว่า  หลาน (  หลาน ปู่ , ตา  )  ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน ณัฐสินี  (  Natsinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  ณัฐธิดา  (  Nattida  ,  Natthida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์  ณัฐลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์  ,  เชื้อสายนักปราชญ์ ณัฐสุดา  (  Natsuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  ณัฏฐาทิพย์  (  Nattathip  ,  Nattatip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา  ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์  ชไมณัฐ  (  Chamainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ทั้งคู่  ชุติณัฐ  (  Chutinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง  ดุจณัฏฐา  (  Dujnatta  )  แปลว่า  เหมือนผู้เป็นนักปราชญ์  ณัฐทิชา  (  Natticha  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  ธัญญาณัฐ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง