บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2017

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า จา

รูปภาพ
       ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า จา  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  จามรี  (  Jamaree  )  แปลว่า  ต้นจามจุรี  จาริตา  (  Jarita  )  แปลว่า  นิยม  ,  ความประพฤติ  ,  ธรรมเนียม  จารี  (  Jaree  )  แปลว่า  ผู้เดินไป  ,  ผู้ประพฤติ จารุ  (  Jaru  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  น่ารัก  ,  งาม  จารุภา  (  Jarupa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม  จารุณี  (  Jarunee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ,  นางงาม  จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามน่ารัก  จารุพัชร์  (  Jarupach  )  แปลว่า  เพชรงาม  จารุมณี  (  Jarumanee  )  แปลว่า  เพชรงาม  จารุวัลย์  (  Jaruwan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เครือเถางาม    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  จาตุรงค์  (  Jaturong  )  แปลว่า  สี่สี  ,  องค์สี่  จาตุรนต์  (  Jaturon  )  แปลว่า  ทิศทั้งสี่  จามร  (  Jamorn  )  แปลว่า  แส้  จารุพงศ์  (  Jarupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  จารุพงษ์  (  Jarupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  จารุพจน์  (  Jarupot  )  แปลว่า 

ชื่อที่มีคำว่า สา

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  สา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  สาขา  (  Sakha  )  แปลว่า  ส่วนย่อย  ,  กิ่งไม้  สาณี  (  Sanee  )  แปลว่า  ม่าน  ,  ฉาก  สาณีรัตน์  (  Saneerat  )  แปลว่า  ม่านแก้ว  สาธิตา  (  Satita  )  แปลว่า  สำเร็จ  ,  แสดงให้เห็น  สามิตา  (  Samita  )  แปลว่า  ความเป็นเจ้าของ  สารภี  (  Sarapee  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกสีเหลืองหอม  สาลี  (  Salee  )  แปลว่า  ข้าวสาลี  สาลี่  (  Salee  )  แปลว่า  ผลไม้ชนิดหนึ่ง  สาลิกา  (  Salika  )  แปลว่า  นกเอี้ยง    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  สากล  (  Sakol  )  แปลว่า  ทั่วไป  ,  เป็นที่นิยมทั่วไป  สาคร  (  Sakorn  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล  สาคเรศ  (  Sakares  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล  สาทร  (  Satorn  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ  ,  เอาใจใส่  สาทิส  (  Satis  )  แปลว่า  เหมือนกัน  ,  คล้ายกัน  สาธิต  (  Satit  )  แปลว่า  สำเร็จ  ,  แสดงให้เห็น  สามัคคี  (  Samakkee  )  แปลว่า  ความปรองดองกัน  สามารถ  (  Samat  )  แปลว่า  ความเก่ง  สามิต  (  Samit  )  แปลว

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า วา

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า วา มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  วาณี  (  Wanee  ,  Vanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ วาทิตา  (  Watita  ,  Vatita  )  แปลว่า  ผู้บรรเลงดนตรี  ,  ดนตรี  วาทินี  (  Watinee  ,  Vatinee  )  แปลว่า  คนเล่นดนตรี  วาณิชา  (  Wanicha  ,  Vanicha  )  แปลว่า  แม่ค้า  ,  นักธุรกิจ  วาณิชยา  (  Wanichaya  ,  Vanichaya  )  แปลว่า  การค้าขาย  ,  การทำธุรกิจ  วารุณี  (  Warunee  ,  Varunee  )  แปลว่า  เหล้า  วาสี  (  Wasee  ,  Vasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  วาณิช  (  Wanich  ,  Vanich  )  แปลว่า  พ่อค้า  ,  นักธุรกิจ  วาณิชย์  (  Wanich  ,  Vanich  )  แปลว่า  การค้าขาย  ,  การทำธุรกิจ  วาทิต  (  Watit  ,  Vatit  )  แปลว่า  ผู้บรรเลงดนตรี  ,  ดนตรี  วาทิน  (  Watin  ,  Vatin  )  แปลว่า  คนเล่นดนตรี  วาที  (  Watee  ,  Vatee  )  แปลว่า  ผู้พูด  วายุ  (  Wayu  ,  Vayu  )  แปลว่า  ลม  ,  อากาศ  วารี  (  Waree  ,  Varee  )  แปลว่า  น้ำ  วาสุเทพ  (  Wasutep  ,  Vasutep  )  แปลว่า  ชื่อพระนารา

ชื่อที่มีคำว่า เก

รูปภาพ
        ชื่อที่มีคำว่า  เก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  เกสร  (  Kesorn  )  แปลว่า  ส่วนสืบพันธุ์ในดอกไม้  เกสรผกา  (  Kesornphaka  )  แปลว่า  ส่วนสืบพันธุ์ของดอกไม้ ผกาเกสร  (  Phakakesorn  )  แปลว่า  ส่วนสืบพันธุ์ของดอกไม้  เกสรลดา  (  Kesornlada  )  แปลว่า  เครือเถาเกสร  เกสรมณี  (  Kesornmanee  )  แปลว่า  เกสรเพชรพลอย เกวลี  (  Kewalee  )  แปลว่า  ผู้ที่ศึกษาตลอด,  ผู้ที่สำเร็จ  เกวลิน  (  Kewalin  )  แปลว่า  ผู้ที่สำเร็จ  เกศินี  (  Kesinee  )  แปลว่า  นางผู้มีผมงาม    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  เกยูร  (  Keyoon  )  แปลว่า  สายสร้อย  ,  กำไล  พงศ์เกยูร  (  Pongkeyoon  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล  พงษ์เกยูร  (  Pongkeyoon  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล  เกยูรพัชร์  (  Keyoonpach  )  แปลว่า  สายสร้อยเพชร  ,  กำไลเพชร  เกยูรภัทร์  (  Keyoonpat  )  แปลว่า  สายสร้อยงาม  ,  กำไลงาม  เกยูรกานต์  (  Keyoonkan  )  แปลว่า  สายสร้อยอันเป็นที่รัก  เกยูรกาญจน์  (  Keyoonkan  )  แปลว่า  สายสร้อยทองคำ 

ชื่อที่มีคำว่า มาตร

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  มาตร  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น มาตร  (  Mat  )  แปลว่า  ประมาณ  ,  การนับ  ,  แม้ว่า  พรหมมาตร  (  Prommat  )  แปลว่า  แม้ว่าผู้สร้าง  มาตรพงศ์  (  Matpong  )  แปลว่า  การนับเชื้อสาย  มาตรพงษ์  (  Matpong  )  แปลว่า  การนับเชื้อสาย  พีรมาตร  (  Peeramat  )  แปลว่า  การนับผู้กล้า  พุฒิมาตร  (  Puttimat  )  แปลว่า  การนับความเจริญ  พิทยามาตร  (  Pittayamat  )  แปลว่า  การนับความรู้  มาตรพนัส  (  Matpanas  )  แปลว่า  การนับป่า  ชนามาตร  (  Chanamat  )  แปลว่า  แม้ว่าคน  คชามาตร  (  Kachamat  )  แปลว่า  แม้ว่าช้าง  ,  การนับช้าง  พัชรมาตร  (  Patcharamat  )  แปลว่า  การนับเพชร  วัฒนมาตร  (  Wattanamat  )  แปลว่า  ประมาณความเจริญ  พัฒนมาตร  (  Pattanamat  )  แปลว่า  ประมาณความเจริญ  ไกรมาตร  (  Kraimat  )  แปลว่า  แม้ว่ากล้า  ณัฐมาตร  (  Nattamat  )  แปลว่า  ประมาณนักปราชญ์  ณัฏฐมาตร  (  Nattamat  )  แปลว่า  ประมาณนักปราชญ์ ธีรมาตร  (  Teeramat  )  แปลว่า  ประมาณนักปราชญ์ 

ชื่อที่มีคำว่า มาศ

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  มาศ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง  จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นทอง  วลัยมาศ  (  Walaimas  )  แปลว่า  กำไลทอง  ประไพมาศ  (  Prapaimas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  ประภามาศ  (  Prapamas  )  แปลว่า  แสงทอง  พิมลมาศ  (  Pimolmas  )  แปลว่า  งามดั้งทอง  วิมลมาศ  (  Wimolmas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  ผกามาศ  (  Phakamas  )  แปลว่า  ดอกไม้ทองคำ  ธนามาศ  (  Tanamas  )  แปลว่า  ทรัพย์สินทองคำ อัญญามาศ  (  Anyamas  )  แปลว่า  ทองคำที่ต่างไป  เพ็ญมาศ  (  Penmas  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทอง  นภามาศ  (  Napamas  )  แปลว่า  ฟ้าสีทอง  นิภามาศ  (  Nipamas  )  แปลว่า  เสมอด้วยทองคำ  ลดามาศ  (  Ladamas  )  แปลว่า  เครือเถาทอง    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  พงศ์มาศ  (  Pongmas  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  พงษ์มาศ  (   Pongmas  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  ฤทธิมาศ  (  Rittimas  )  แปลว่า  อำนาจแห่งทองคำ 

ชื่อที่มีคำว่า มาส

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  มาส  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  มาส  (  Mas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  เดือน  , พระจันทร์  จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  มงกุฏพระจันทร์  จิตรามาส  (  Jittramas  )  แปลว่า  งดงามดั่งดวงจันทร์  ทิชามาส  (  Tichamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์ ทิพามาส  (  Tipamas  )  แปลว่า  วันแห่งดวงจันทร์  ทิวามาส  (  Tiwamas  )  แปลว่า  วันแห่งดวงจันทร์  ธนามาส  (  Tanamas  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งดวงจันทร์  ธัญญามาส  (  Tanyamas  )  แปลว่า  รุ่งเรืองดั่งดวงจันทร์  ธิดามาส  (  Tidamas  )    แปลว่า  ลูกหญิงดวงจันทร์  นภามาส  (  Napamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  นิภามาส  (  Nipamas  )  แปลว่า  เสมอดวงจันทร์  นิศามาส  (  Nisamas  )  แปลว่า  ราตรีแห่งดวงจันทร์  ประกายมาส  (  Prakiemas  )  แปลว่า  แสงจันทร์  ประภามาส  (  Prapamas  ) แปลว่า   แสงสว่างแห่งดวงจันทร์  ประไพมาส  (  Prapaimas  )  แปลว่า  งามดั่งดวงจันทร์  วิมลมาส  (  Wimolmas  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  ,  บริสุทธิ์ดั่งจันทร์  พิมลมาส  (  Pimolmas

ชื่อที่มีคำว่า อัญ

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  อัญ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  อัญญา  (  An-ya  )  แปลว่า  อื่น  ,  ต่างไป  ,  แปลกไป  อัญญาณี  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางผู้แตกต่าง อัญญานุช  (  Anyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้ต่างไป อัญสินี  (  Anyasinee  )  แปลว่า  นางผู้ต่างไป  อัญนาฏ  (  Anyanat  )  แปลว่า  นางผู้ต่างไป อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่าอื่นๆ อัญรัตน์  (  Anyarat  )  แปลว่า  เพชรพลอยที่ต่างไป อัญพัชร์  (  Anyapach  )  แปลว่า  เพชรพลอยที่ต่างไป  อัญพิชญ์  (  Anyapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ต่างไป อัญชลี   (  Anchalee  )  แปลว่า  การไหว้ อัญชุลี  (  Anchulee  )  แปลว่า  การไหว้ อัญชัน  (  Anchan  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  อัญญะ  (  An-ya  )  แปลว่า  อื่น , ต่างไป , แปลกไป  อัญพงศ์  (  Anyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้แตกต่าง  อัญพงษ์(  Anyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้แตกต่าง  อัญฤทธิ์  (  Anyarit  )  แปลว่า  อำนาจที่แตกต่าง  อัญสิทธ์  (  Anyasit  )  แปลว่า  ผู้สำเร็จที่ต่างไป อัญ

ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า ศุ

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า  ศุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชือผู้หญิง  อาทิเช่น  ศุลีพร  (  Suleeporn  )  แปลว่า  พรพระอิศวร  ศุลีรัตน์  (  Suleerat  )  แปลว่า  แก้วพระอิศวร  ศุลีภรณ์  (  Suleeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร  ศุลีทิพย์  (  Suleetip  )  แปลว่า  พระอิศวร ศุภางค์  (  Supark  ,  Supak  )  มีรูปงาม  ศุลดา  (  Sulada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ศุทิชา  (  Suticha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้งดี ศุภร  (  Suporn  )  แปลว่า  งาม  ,  สดใส  ,  บริสุทธิ์  ,  ส่องแสง  ,  ขาว  ศุภมาส  (  Supamas  )  แปลว่า  วันคืนเดือนปี   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  ศุกล  (  Sukol  )  แปลว่า  สุกใส  ,  สว่าง  ,  ขาว  ศุรัตน์  (  Surat  )  แปลว่า  แก้วงาม  ศุพัชร์  (  Supach  )  แปลว่า  เพชรงาม  ศุภลักษณ์  (  Supalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแห่งความดีงาม  ศุภกานต์  (  Supakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ  ศุภชัย  (  Supachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งความเจริญ  ศุภณัฐ  (  Supanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  ศุภณัฏฐ์  (  Supanat  )  แ

ชื่อผู้ชายทำให้เป็นชื่อผู้หญิง

รูปภาพ
     ชื่อผู้ชายสามารถทำให้เป็นชื่อผู้หญิงได้  ท่านที่เป็นพ่อ  หรือ  มีลูก ชาย และหญิง  อาจจะตั้งชื่อลูกให้คล้ายชื่อพ่อ  หรือ  อยากจะตั้ง ชื่อลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงให้คล้ายๆกัน  ได้ดังนี้    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  กนิษฐ์  (  Kanit  ,  Kanis  )  แปลว่า  น้อง  กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง  ขนิษฐ์  (  Khanit  ,  Khanis  )  แปลว่า  น้อง  กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  แปลว่า  หัวใจ  ,  ดอกบัว  กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  สิริ  (  Siri  )  แปลว่า  มิ่งขวัญ  ,  ความงาม  ,  ความสง่า  ,  รวม  ,  ผสม  ศิริ  (  Siri  )  แปลว่า  มิ่งขวัญ  ,  ความงาม  ,  ความสง่า  พัชร์  (  Pach  )  แปลว่า  เพชร  พิชญ์  (  Pich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว  ,  เพชรพลอย  ,  ประเสริฐ  บัณฑิต  (  Bandit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้มีปัญญา  บัณฑิตย์  (  Bandit  )  แปลว่า  ความเป็นบัณฑิต  ,  ความรอบรู้  อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  เทวดา  ,  ยั่งยืน 

ชื่อที่มีคำว่า น้ำ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า น้ำ  หรือ แปลว่า น้ำ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  น้ำทิพย์  (  Namtip  , Namthip  )  แปลว่า  น้ำอมฤต  ,  น้ำวิเศษ น้ำฝน  (  Namfon  )  แปลว่า  น้ำที่ตกลงมาจากฟ้า น้ำหวาน  (  Namwan  )  แปลว่า  น้ำที่รสหวาน  ที่ได้จากน้ำตาล น้ำผึ้ง  (  Namphung  )  แปลว่า  น้ำหวานที่ได้จากรังผึ้ง น้ำตาล  (  Namtan  , Namtal  )  แปลว่า  น้ำหวานที่ได้จากน้ำตาลโตนด น้ำเพชร  (  Nampech  ) แปลว่า  เพชรที่มีน้ำงามแวววาว  ธารทิพย์  (  Tantip  ,  Tanthip  )  แปลว่า  ลำน้ำเป็นของเทวดา  สายธาร  (  Sietan  )  แปลว่า  สายน้ำ  สายชล  (  Siechol  )  แปลว่า  สายน้ำ  สายฝน  (  Siefon  )  แปลว่า  ฝนที่ตกลงมาสามารถมองเห็นได้ เป็นเส้นยาวๆ  ธารลดา  (  Tanlada  )  แปลว่า  เครือเถาน้ำ  ทิพย์ธารา  (  Tiptara , Thiptara   )  แปลว่า  สายน้ำเป็นของเทวดา  ทิพธารา  (  Tiptara  ,Thiptara  )  แปลว่า  สายน้ำสวรรค์  ชลาลัย  (  Chalalai  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ชลาศัย  (  Chalasai  )  แปลว่า  บ่อน้ำ  ,  สระ  ,  ปลา    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  น้ำ 

ชื่อที่มีคำว่า พีร์

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  พีร์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พีร์ลดา  (  Peelada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า พีร์ญดา  (  Peeyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า พีร์สุดา  ( Peesuda  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ พีร์พิชญา  ( Peepitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า พีร์ภัสรา  (  Peepassara  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้กล้า พีร์พัชรา  (  Peepatchara  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้กล้า พีร์วัลยา  (  Peewanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า พีร์ทิชา  (  Peeticha  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น สุรพีร์  (  Surapee  )  แปลว่า  เทพผู้กล้าหาญ วีรพีร์  (  Weerapee  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญยิ่ง พีร์จรัส (  Peejaras  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญรุ่งเรือง จิรพีร์  (  Jirapee  )  แปลว่า  ผู้กล้านาน ณัฐพีร์  (  Nattapee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ ณัฏฐพีร์  (  Nattapee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ พีร์ดนุ  (  Peedanu  )  แปลว่า  ตนผู้กล้าหาญ พีร์ทิวา  (  Peetiwa  ,  Peetiva  )  แปลว่า  วันแห่งผู้กล้า พีร์ธำรง  (  Peetamrong  )  แปลว่า

ชื่อที่มีคำว่า ยศ

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  ยศ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น ยศ  (  Yos  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความดี  ,  เกียรติยศ  ,  เกียรติคุณ วิรยศ  (  Wirayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า วีรยศ  (  Weerayos  ,  Veerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า วีระยศ  (  Weerayos  ,  Veerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า พีรยศ  (  Peerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า พีระยศ  (  Peerayos  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า พิสุทธิยศ  (  Pisuttiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด วิสุทธิยศ  (  Wisuttiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด พิศุทธิยศ (  Pisuttiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด วิศุทธิยศ  (  Wisuttiyos  ,  Visuttiyos  ) แปลว่า  ผู้มีความดีอันหมดจด ยศวิสิฐ  (  Yoswisit  )  แปลว่า  ผู้มีความดีเลิศ  ,  ผู้มีความงามเลิศ ยศวีร์  (  Yossawee  ,  Yossavee  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า ตรียศ  (  Treeyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีสาม  ,  ผู้มีความงามสาม ไตรยศ  (  Traiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสาม  ,  ผู้มีความดีสาม ทวียศ  (  Taweeyos  ,  Taveeyos  )  แปลว่า  ผู้ม

ชื่อที่มีคำว่า มัลลิกา

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า มัลลิกา  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น มัลลิกา  (  Manlika  ,  Mallika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ มัลลิกาพร  (  Mallikaporn  )  แปลว่า  ดอกมะลินำสุขมาให้ มัลลิกากานต์  (  Mallikakan  )  แปลว่า  ดอกมะลิอันเป็นที่รัก มัลลิกาภรณ์  (  Mallikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดอกมะลิ มัลลิกาทิพย์  (  Mallikatip  )  แปลว่า  ดอกมะลิเป็นของเทวดา มัลลิกาวัลย์  (  Mallikawal  ,  Mallikawan  )  แปลว่า  เครือเถาดอกมะลิ พิมพ์มัลลิกา  (  Pimmallika  )  แปลว่า  รูปดอกมะลิ เพ็ญมัลลิกา  (  Penmallika  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกมะลิ ดุจมัลลิกา  (   Dujmallika  )  แปลว่า  เหมือนดอกมะลิ ช่อมัลลิกา  (  Chormallika  )  แปลว่า  ช่อดอกมะลิ

ชื่อที่มีคำว่า พิกุล

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  พิกุล  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พิกุล  (  Pikun  ,  Pikul  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ดอกเล็กเป็น จักๆ มีกลิ่นหอมเย็น และหอมอยู่จนแห้ง พิกุลทอง  (  Pikultong  )  แปลว่า  ดอกพิกุลที่ทำด้วยทองคำ พิกุลกาญจน์  (  Pikulkan  )  แปลว่า  ดอกพิกุลที่ทำด้วยทองคำ พิกุลกานต์  (  Pikulkan  )  แปลว่า  ดอกพิกุลอันเป็นที่รัก พิกุลพัชร์  (  Pikulpach  )  แปลว่า  ดอกพิกุลที่ทำด้วยเพชรพลอย พิกุลพร  (  Pikulporn  )  แปลว่า  ดอกพิกุลนำสุขมาให้ พิกุลภรณ์  (  Pikulporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดอกพิกุล พิกุลวลัย  (  Pikulwalai  )  แปลว่า  กำไลดอกพิกุล พิกุลวัลย์  (  Pikulwan  ,  Pikulwal  )  แปลว่า  เครือเถาพิกุล พิกุลวัลยา  (  Pikulwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาพิกุล พิกุลทิพ  (  Pikultip  )  แปลว่า  ดอกพิกุลสวรรค์ พิกุลทิพย์  (  Pikultip  )  แปลว่า  ดอกพิกุลเป็นของเทวดา พิกุลรัตน์  (  Pikulrat  )  แปลว่า  ดอกพิกุลแก้ว พิกุลพรรณ  (  Pikulpan  )  แปลว่า  ดอกพิกุลแห่งความงาม เพ็ญพิกุล  (  Penpikul  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกพิกุล พิมพ์พิกุล  (

ชื่อที่มีคำว่า อภิ

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  อภิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น อภิรดี  (  Apiradee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง อภิรติ  (  Apirati  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง อภิสมัย  (  Apissamai  )  แปลว่า  ความบรรลุ  ,  การถึง อภิวรรณ  (  Apiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง อภิลดา  (  Apilada  )  แปลว่า  เครือเถายิ่ง อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง อภิญญาภรณ์  (  Apinyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น อภิ  (  Api  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  วิเศษ  ,  เหนือ อภิกานต์  (  Apikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง อภิณัฐ  (  Apinat  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง อภิณัฏฐ์  (  Apinat  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง อภิชาต  (  Apichat  )  แปลว่า  เกิดดี  , มีตระกูล อภิชาติ  (  Apichat  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลยิ่ง อภิชาญ  (  Apichan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญยิ่ง อภิชัย  (  Apichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะยิ่ง อภิชิต  (  Apichit  )  แปลว่า  ผู้ชนะยิ่ง  ,  ผู้ชนะแล้ว อภิไชย  (  Apichai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่ายิ่ง อภินันท์

ชื่อที่มี พ หรือ ว ที่แปลเหมือนกัน

รูปภาพ
    ชื่อที่มี  พ  หรือ  ว  ที่มีคำแปล หรือ มีความหมายเหมือนกัน  หรือ คล้ายกัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พิมล  (  Pimol  ,  Pimon  )  แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส  , ปราศจากมลทิน วิมล  (  Wimol  ,  Wimon  ,  Vimol  )  แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส  ,  ปราศจากมลทิน  ,  สะอาด พิมลวรรณ  (  Pimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่องใส พิมลพรรณ  ( Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่องใส พิมลกานด์  (  Pimolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักผ่องใส พิมลฉวี  (  Pimolchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม พรพิมล  (  Pornpimol  )  แปลว่า  ผู้มีความงามนำสุขมาให้ พิมพ์พิมล  (  Pimpimol  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม เพ็ญพิมล  (  Penpimol  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม วิมลวรรณ  (  Wimolwan  , Vimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามผ่องใส วิมลวัลยา  (  Wimolwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครืองเถางาม วิมลลดา  (  Wimollada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม วิมลรัตน์  (  Wimolrat  )  แปลว่า  แก้วงาม วิมลสินี  (  Wimolsinee  )  แปลว่า  นางงามผ่องใส พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า

ชื่อที่มีคำว่า วาสี

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  วาสี  หรือบางท่านสะกดว่า  วสี  ส่วนมากมักพบใน ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น วาสี  (  Wasee  ,  Vasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่  ,  ผู้ครอง วาสีภรณ์  (  Waseeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้อยู่ วาสีพร  (  Waseeporn  )  แปลว่า  ผู้อยู่นำสุขมาให้ วาสีนาฏ  (  Waseenat  )  แปลว่า  นางผู้อยู่ วาสีลดา  ( Waseelada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้อยู่ วาสีวัลย์  (  Waseewan  ,  Waseewal  )  แปลว่า  เครือเถาผู้อยู่ วสี  (  Wasee  ,  Vasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่  ,  ผู้ครอง ลดาวสี  (  Ladawasee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้อยู่  ,  เครือเถาผู้ครอง วัลลีวสี  (  Wanleewasee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้อยู่ ณัฏฐาวสี  (  Nattawasee  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งผู้อยู่ พัชราวสี  (  Patcharawasee  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้อยู่ รัตนาวสี  (  Rattanawasee  )  แปลว่า  แก้วแห่งผู้ครอง ภัทราวสี  (  Pattrawasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่ที่น่ารัก  ,  ผู้ครองที่น่ารัก พิชญาวสี  (   Pitchayawasee  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งผู้อยู่ ทิชาวสี  (  Tichawasee  )  แปลว่า  ผู้อยู่ ภัสราวสี  (  Passaraw

ชื่อที่มีคำว่า วาสิน

รูปภาพ
       ชื่อที่มีคำว่า  วาสิน  หรือ  บางท่านสะกดว่า  วาศิน  หรือ  วศิน หรือ  วสิน   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น วาสินี  (  Wasinee  )  แปลว่า  ผู้อยู่  ,  ผู้ครอง  ,  วาสิน วาศินี  (  Wasinee  )  แปลว่า  ผู้อยู่  ,  ผู้ครอง  ,  วาสิน วาสินีพรรณ  (  Wasineepan  )  แปลว่า  ผู้อยู่มีความงาม วาศินีพรรณ  (  Wasineepan  )  แปลว่า  ผู้อยู่มีความงาม วาสินีพร  (  Wasineeporn  )  แปลว่า  ผู้อยู่นำสุขมาให้ วาศินีพร  (  Wasineeporn  )  แปลว่า  ผู้อยู่นำสุขมาให้ วาสินีภรณ์  (  Wasineeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งผู้อยู่ วาศินีภรณ์  (  Wasineeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งผู้อยู่   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น วาสิน  (  Wasin  ,  Vasin  )  แปลว่า  ผู้อยู่  ,  ผู้ครอง  , วาศิน วสิน  (  Wasin  ,  Vasin  )  แปลว่า  ผู้อญุ่  ,  ผู้ครอง  ,  วศิน วาสินเทพ  (  Wasintep  )  แปลว่า  เทวดาผู้ครองอยู่ วศินเทพ  (  Wasintep  )  แปลว่า  เทวดาผู้ครองอยู่ วาสินกานต์  (  Wasinkan  )  แปลว่า  ผู้อยู่อันเป็นที่รัก วศินกานต์  (  Wasinkan  )  แป

ชื่อที่มีคำว่า วสุ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  วสุ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น วสุ  (  Wasu    Vasu  )  แปลว่า  เพชร  ,  พลอย  ,  สมบัติ  ,  ของมีค่า วสุธา  (  Wasuta  )  แปลว่า  ที่บังเกิดทรัพย์ วสุเทพ  (  Wasutep  )  แปลว่า  สมบัติเทวดา วสุกานต์  (  Wasukan  )  แปลว่า  สมบัติอันเป็นที่รัก วสุกาญจน์  (  Wasukan  )  แปลว่า  ทองคำเป็นของมีค่า วสุชล  (  Wasuchol  )  แปลว่า  น้าเป็นของมีค่า วสุวัส  (  Wasuwas  ,  Vasuvas  )  แปลว่า  น้ำฝนเป็นของมีค่า วสุวัฒน์  (  Wasuwat  )  แปลว่า  ความเจริญเป็นของมีค่า วสุวัจน์  (  Wasuwat  ,  Wasuwaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดีเป็นของมีค่า วสุวัสตร์  (  Wasuwat  )  แปลว่า  เครื่องนุ่งห่มเป็นของมีค่า วสุวาส  (  Wasuwas  )  แปลว่า  ที่อยู่เป็นของมีค่า วสุวิชญ์  (  Wasuwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของมีค่า วสุวิทย์  (  Wasuwit  )  แปลว่า  ความรู้เป็นของมีค่า วสุณัฐ  (  Wasunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของมีค่า วสุณัฏฐ์  (  Wasunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของมีค่า วสุนัฐ  (  Wasunat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของมีค่า วสุนัฏฐ์  (

ชื่อที่มีคำว่า สุว

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  สุว  มีชื่อผู้หญิง   ดังนี้   อาทิเช่น สุวคนธ์  (  Suwakon  )  แปลว่า  กลิ่นหอม  ,  เครื่องหอม สุวลักษณ์  (  Suwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี สุวลดา  (  Suwalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาดี สุวกานดา  (  Suwakanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม สุวกานด์  (  Suwakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม สุวนารี  (  Suwanaree  )  แปลว่า  นางงาม สุวพิศ  (  Suwapis  )  แปลว่า  นางงาม สุวณี  (  Suwanee  )  แปลว่า  นางงาม สุวนาฏ  (  Suwanat  )  แปลว่า  นางงาม สุวธิดา  (  Suwatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม สุวอัปสร  (  Suwaapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้างาม สุวผกา  (  Suwaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม สุวทิชา  (  Suwaticha  )  แปลว่า  นางงาม สุวชิตา  (  Suwachata  )  แปลว่า  ผู้ชนะงาม สุวนัฐ  (  Suwanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม สุวณัฐ  (  Suwanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม สุวนัฏฐ์  (  Suwanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม สุวณัฏฐ์  (  Suwanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม สุวอาภา  (  Suwaarpa  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีงาม สุวพิชญา  (  Suwapitchaya  )  แปลว่า  ผู้เป

ชื่อที่มีคำว่า จำ

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  จำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น จำเนียร  (  Jamnian  )  แปลว่า  นาน  ,  ช้า   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น จำเนียน  (  Jamnian  )  แปลว่า  ตัด  ,  เฉียนให้เป็นไปตามที่ต้องการ จำนัล  (  Jamnan  ,  Jamnal  )  แปลว่า  แจจัน  ,  อึกทึก จำนรรจ์  (  Jamnan  )  แปลว่า  พูด  ,  กล่าว  ,  บอก จำนง  (  Jamnong  )  แปลว่า  หมาย  ,  หวัง  ,  ตั้งใจ จำนงค์  (  Jamnong  )  แปลว่า  ตั้งใจ จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  จรัส  ,  รุ่งเรือง  ,  งาม จำรัสพงศ์  (  Jamrespong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง จำรัสพงษ์  (  Jamrespong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง จำรัสพัฒน์  (  Jamrespat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง จำรัสภัทร์  (  Jamrespat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักรุ่งเรือง  ,  ผู้น่ารักเจริญ จำรัสวัจน์  (  Jamreswat  ,  Jamreswaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำรุ่งเรือง จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  จรูญ  ,  รุ่งเรือง  ,  งาม จำเริญ  (  Jamrern  )  แปลว่า  เจริญ  ,  เติบโต  ,  มากขึ้น จำลอง  (  Jamlong  )  แปลว่า  ถ่ายแบบ

ชื่อที่มีคำว่า พร้อม

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  พร้อม  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พร้อมพัชร์  (  Prompach  )  แปลว่า  ผู้มีเพชรครบครัน พร้อมพรรณ  (  Prompan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามครบครัน พร้อมกาญจน์  (  Promkan  )  แปลว่า  ผู้มีทองครบครัน พร้อมขวัญ  (  Promkhwan  )  แปลว่า  ผู้มีผู้เป็นมิ่งขวัญครบครัน พร้อมพิศ  (  Prompis  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าดู พร้อมพิชญ์  (  Prompich  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาครบครัน พร้อมลดา  (  Promlada  )  แปลว่า  ผู้มีเครือเถาครบครัน พร้อมสุข  (  Promsukh  )  แปลว่า  ผู้มีความสบายครบครัน   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น พร้อม  (  Prom  )  แปลว่า  ครบครัน  , ในเวลาเดียวกัน พร้อมพงศ์  (  Prompong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน พร้อมพงษ์  (  Prompong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน พร้อมพันธุ์  (  Prompan  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน พร้อมพัฒน์  (  Prompat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญครบครัน พร้อมพิทย์  (  Prompit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ครบครัน พร้อมกานต์  (  Promkan  )  แปลว่า  ผู้มีผู้เป็นที่รักครบครัน พร้อมณัฐ  (  Pr

ชื่อที่มีคำว่า ศิริ

รูปภาพ
           ชื่อที่มีคำว่า  ศิริ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น วรรณศิริ  ( Wansiri  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง ศิริวรรณ (  Siriwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง ศิริรัตน์  (  Sirirat  )  แปลว่า  แก้สแห่งความงาม ศิรินาฏ  (  Sirinat  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม ศิรินุช  (  Sirinuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นมิ่งขวัญ ศิรินันท์  (  Sirinan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความงาม ศิริลักษณ์  (  Sirilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี ศิริลักขณา  (  Sirilakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี ศิริอาภา  (  Siriarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  ,  ผู้รุ่งเรือง ศิริธัญญา  (  Siritanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง ศิริวัจนี  (  Siriwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยดี ศิริวัจนา  (  Siriwatjana  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ศิริ  (  Siri  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความสง่า  ,  มิ่งขวัญ  ,  ความสรรเสริญ ศิริกานต์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันเป็นมิ่งขวัญ ศิริณัฐ  (  Sirinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ ศิริณัฏฐ

ชื่อที่มีคำว่า กัน

รูปภาพ
     ชื่อที่ออกเสียง  หรือ  อ่านว่า  กัน  สำหรับผู้ที่อยากตั้งชื่อตามเดือน ที่เกิดในเดือน  กันยายน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  ผูหญิง  ,  นางงาม  , ชื่อราศีที่หก กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง กัลยารัตน์  (  Kanlayarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ กัลยาภรณ์  (  Kanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม กัลยามณี  (  Kanlayamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว กัลยาพัชร์  (  Kanlayapach  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร กัลยาภัทร์  (  Kanlayapat  )  แปลว่า  นางงามผู้น่ารัก  ,  นางผู้เจริญ กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ กัญญามณี  (  Kanyamanee  )   แปลว่า  นางแก้ว กัญญาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม สุกันยา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง สุกัลยา  (  Sukanlaya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง สิร

ชื่อที่มีคำว่า กันต์

รูปภาพ
    สำหรับผู้ชายที่อยากตั้งชื่อ ตามเดือนเกิด  ที่มีคำว่า  กันต์   มีดังนี้ อาทิเช่น กันต์  (  Kan  )  แปลว่า  ตัด  ,  โกน  ,  หมุน  ,  ปั่น  ,  กรอ กันต์มนัส  (  Kanmanas  )  แปลว่า  ตัดใจ กันต์มโนช  (  Kanmanoch  )  แปลว่า  ตัดความรัก กันตพงศ์  (  Kantapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายปั่น กันตพงษ์  (  Kantapong  )  แปลว่า  เชื้อสายปั่น กันตชล  (  Kantachol  )  แปลว่า  ตัดน้ำ กันตภพ  (  Kantapop  )  แปลว่า  โลกหมุน กันตยุติ  (  Kantayut  )  แปลว่า  ตัดถูกต้อง กันตณรงค์  (  Kantanarong  )  แปลว่า  ตัดการรบ กันตยุทธ์  (  Kantayut  )  แปลว่า  ตัดการต่อสู้  ,  ตัดสงคราม  ,  ตัดการรบพุ่ง กันตโชค  (  Kantachok  )  แปลว่า  ตัดเคราะห์ จิรกันต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ตัดนาน ณกันต์  (  Nakan  )  แปลว่า  ที่ตัด

ชื่อที่มีคำว่า กันย์

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  กันย์  หรือ กันยา  สำหรับท่านที่อยากตั้งชื่อตาม เดือนเกิด  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม  ,  ชื่อราศีที่หก กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม กันยากมล  (  Kanyakamol  )  แปลว่า  นางงามดั่งบัว กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ กันยามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม กันยาภัสร์  (  Kanyapas  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง กันยาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า  นางงามผู้มีลักษณะดี  ,  นางผู้มีลักษณะดี กันยาวรรณ  (  Kanyawan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง กันยาวัลย์  (  Kanyawal  ,  Kanyawan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา กันย์ทิชา  (  Kanticha  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้เกิดสองครั้ง กันย์ธิดา  (  Kantida  )  แปลว่า  ลูกหญิง กันย์พิมล  (  Kanpimol  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้หมดจด กันย์วิมล  (  Kanwimol  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้หมดจด กันย์อาภา  (  Kanarpa  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง  ,

ชื่อที่มีคำว่า ดา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า ดา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก กานดารัตน์  (  Kandarat  )  แปลว่า  นางแก้ว กานดาทิพย์  (  Kandatip  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา ทิพย์กานดา  (  Tipkanda  ,Thipkanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์ ญาดาภัส  (  Yadapas  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง ญาดาภัสร์  (  Yadapas  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง ญาดาภัทร์  (  Yadapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้น่ารัก  ,  นักปราชญ์ผู้เจริญ ญาดาภรณ์  (  Yadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์ ญาดาพร  (  Yadaporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้ ญาดาพัชร์  (  Yadapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  แก้วแห่วนักปราชญ์ ญาดามณี  (  Yadamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  เครือเถาแก้ว ลดาภรณ์  (  Ladaporn

ชื่อที่มีคำแปลว่า นางฟ้า

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำแปลว่า  นางฟ้า  หรือ  เทวดาผู้หญิง  หรือ เทวดา มีดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น เทวี  (  Tewee  ,  Tevee  )  แปลว่า  นางฟ้า  , เทวดาผู้หญิง นภาสินี  (  Napasinee  )  แปลว่า  นางฟ้า นภานาฏ  (  Napanat  )  แปลว่า  นางฟ้า นภาสุดา  (  Napasuda  )  แปลว่า  นางฟ้า นภานรี  (  Napanaree  )   แปลว่า  นางฟ้า ทิพย์สินี  (  Tipsinee  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา ทิพย์ลดา  (  Tiplada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาเป็นของเทวดา สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า  นางสวรรค์ สุธาสินี  (  Sutasinee  ,  Suthasinee  )  แปลว่า  เทวดาผู้หญิง อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า อัจฉรา  (  Atchara  )  แปลว่า  นางฟ้า ทิพย์อัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าเป็นของเทวดา ทิพอัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าสวรรค์ ลดาอัปสร  (  Ladaapsorn  )  แปลว่า  เครือเถานางฟ้า อัปสรลดา  (  Apsornlada  )  แปลว่า  เครือเถานางฟ้า   ชื่อผูชาย  อาทิเช่น เทวา  (  Tewa  ,  Teva  )  แปลว่า  เทวดา  ,  เทวดผู้ชาย เทพ  (  Tep  )  แปลว่า  เทวดา สุระ  (  Sura  )  แปลว่า  เทวดา

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า ทิ

รูปภาพ
     ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า  ทิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ทิฆัมพร  (  Ticomporn ,  Tikomporn   )  แปลว่า  ท้องฟ้า ทิชาภรณ์  (  Tichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้เกิดสองหน  , เครื่องประดับผู้เกิดสองครั้ง  ,  เครื่องประดับรูปนก ทิชาทิพย์  (  Tichatip  , Tichathip )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนเป็นของเทวดา  ,  นกเป็นของเทวดา ทิชารัตน์  (  Ticharat  )  แปลว่า  นกเพชรพลอย ทิชามณี  (  Tichamanee  )  แปลว่า  นกเพชรพลอย ทิชาภัทร์  (  Tichapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก ทิพา  (  Tipa  ,  Thipa  )  แปลว่า  วัน  ,  สวรรค์ ทิพาภรณ์  (  Tipaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับสวรรค์ ทิพาทิพย์  (  Tipatip  ,  Tipathip  )  แปลว่า  สวรรค์เป็นของเทวดา ทิพามณี  (  Tipamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน  คือ  ดวงตะวัน ทิพารัตน์  (  Tiparat  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน  คือ  ดวงตะวัน ทิพาพรรณ  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม ทิพาวรรณ  (  Tipawan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม ทิวาภรณ์  (  Tiwaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับสวรรค์ ทิวาทิพย์  (  Tiwati

ชื่อที่มีคำว่า ทวิชา

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  ทวิชา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ทวิชาภรณ์  (  Tawichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้เกิดสองหน, เครื่องประดับรูปนก ทวิชารัตน์  (  Tawicharat  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนที่ประเสริฐ ทิวชาพัชร์  (  Tawichapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้เกิดสองหน ทวิชาวัลย์  (  Tawichawan  ,  Tawichaawal  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เกิดสองหน ทวิชาวรรณ  (  Tawichawan  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนงาม  ,  ผู้มีความงาม ทวิชาพรรณ  (  Tawichapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม เพ็ญทวิชา  (  Pentawicha  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนก   พิมพ์ทวิชา  (  Pimtawicha  )  แปลว่า  รูปนก ภรณ์ทวิชา  (  Porntawicha  )  แปลว่า  เครื่องประดับนก   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   ทวิชา  (  Tawicha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหน  ,  นก ทวิชาพงศ์  (  Tawichapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนก ทวิชาพงษ์  (  Tawichapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนก ทวิชากุล  (  Tawichakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเกิดสองหน ทวิชากานต์  (  Tawichakan  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองหนอันเป็นที่รัก ทวิ

ชื่อที่มีคำว่า ขจี

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  ขจี  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  ,  นุ่ม  ,  เขียวสด ขจีวัลย์  (  Khajeewan  ,  Khajeewal  )  แปลว่า  เครือเถางาม  , เครือเถาเขียวสด ขจีวัลยา  (  Khajeewanlaya  )  แปลว่า  เครือเถางาม ขจีวรรณ  (  Khajeewan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง ขจีพรรณ  (  Khajeepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง ขจีกานต์  (  Khajeekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม ขจีลดา  (  Khajeelada  )  แปลว่า  เครือเถางาม ขจีนาฏ  (   Khajeenat  )  แปลว่า  นางงาม ขจีณัฐ  (  Khajeenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม ขจีณัฏฐ์  (  Khajeenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม ขวัญขจี  (  Khwankhajee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญงาม พิศขจี  (  Piskhajee  )  แปลว่า  แลดูงาม  ,  งามน่ามอง พิมพ์ขจี  (  Pimkhajee  )  แปลว่า  รูปงาม เพ็ญขจี  (  Penkhajee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม ขจีอัปสร  (  Khajeeapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้างาม ทิพย์ขจี  (  Tipkhajee  ,  Thipkhajee  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา ทิพขจี  (  Tipkhajee  )  แปลว่า  สวรรค์งาม ขจีรัตน์