บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2019

ชื่อที่มีคำว่า อุ

รูปภาพ
        ชื่อที่มีคำว่า  อุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  อุษา  (  Usa  )  แปลว่า  เช้าตรู่  ,  แสงเงินแสงทอง อุษากมล  (  Usakamol  )  แปลว่า  บัวยามเช้าตรู่  อุษาภัสร์  (  Usapas  )  แปลว่า  แสงสว่างยามเช้าตรู่ อุษาวดี  (  Usawadee  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง  อุษามณี  (  Usamanee  )  แปลว่า  เพชรแสงเงินแสงทอง อุษาลดา  (  Usalada  )  แปลว่า  เชื้อสายยามเช้าตรู่ อุไร  (  Urai  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ  อุไรกานต์  (  Uraikan  )  แปลว่า  ทองคำอันเป็นที่รัก อุไรทิพย์  (  Uraitip  ,  Uraithip  )  แปลว่า  ทองเป็นของเทวดา  อุไรภัสร์  (  Uraipas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งทองคำ อุไรลดา  (  Urailada  )  แปลว่า  เชื้อสายทองคำ อุทุมพร  (  Utumporn  )  แปลว่า  ต้นมะเดื่อ อุมา  (  Uma  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  ชื่อเสียง อุมาภรณ์  (  Umaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ อุมาพร  (  Umaporn  )  แปลว่า  ชื่อเสียงนำสุขมาให้  ,  แสงสว่างนำสุขมาให้  อุษณีย์  (  Usanee  )  แปลว่า  มงกุฎ  ,  กรอบหน้า  อุบลวรรณ  (  Ubolwan 

ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า ทอง

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า  ทอง  หรือ  ชื่อที่มีคำว่า ทอง หรือ ชื่อที่มี ความหมายว่า ทอง  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ทองกร  (  Tongkorn  )  แปลว่า  กำไลที่ใส่ข้อพระหัตถ์เจ้า ทองกวาว  (  Tongkwao  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกทองกวาวเป็นไม้ ยืนต้นมีดอกสีแดง ไม่มีกลิ่น ทองใบ  (  Tongbai  )  แปลว่า  ทองคำที่แผ่ให้บางเป็นแผ่น กรองทอง  (  Krongtong  )  แปลว่า  ผ้าโปร่งที่ทอด้วยเส้นทอง หรือ ไหมทอง ไหมทอง  (  Maitong  )  แปลว่า  เส้นไหมที่ควบด้วยทองเล่ง กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ  กาญจนาพร  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ทองคำนำสุขมาให้  กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ กนกกร  (  Kanokkorn  )  แปลว่า  กำไลทอง  กนกภรณ์  (  Kanokporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ  กนกวรรณ  (  Kanokwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง กนกพรรณ  (  Kanokpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง จารุ  (  Jaru  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  งาม  ,  น่ารัก จารุภา  (  Jarupa  )  แปลว่า  แสงทอง  ,  แสงงาม  จารุวรรณ  (  Jaruwan 

ชื่อนี้สะกดอย่างไร

รูปภาพ
      ชื่อนี้สะกดอย่างไร  หลายท่านมีชื่อที่อยากทราบว่า ชื่อของท่าน สะกดอย่างไร  อาทิเช่น ชื่อ   ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  ประนอม  (  Pranom , Pranorm  )  แปลว่า  อะลุ้มอล่วย พิลาส  (  Pilas  )  แปลว่า  งาม  วิลาส  (  Wilas  )  แปลว่า  งาม  เพาพะงา  (  Poupanga  )  แปลว่า  งาม  โพยม  (  Payom  )  แปลว่า  อากาศ  ,  ท้องฟ้า  เพริศ  (  Pers  )  แปลว่า  งาม  ไพพรรณ  (  Paipan  )  แปลว่า  สีต่างๆ  เฟื่องฟ้า  (  Fuangfa  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกชนิดหนึ่งมีหลายสี หลายพันธุ์  ระบาย  (  Rapie  )  แปลว่า  ริมผ้าที่ห้อยลง  ,  วาดเขียนด้วยสี  ,  แบ่ง  ระเบียบ  (  Rabiab  )  แปลว่า  แบบแผน  ,  ความเรียบร้อย  ระย้า  (  Raya  )  แปลว่า  เครื่องห้อย  ,  พวง  ระรื่น  (  Raruen  )  แปลว่า  ชื่น  ,  เอิบอาบใจ  รำเพย  (  Rampeui  )  แปลว่า  พัด  , โบก  วาสนา  (  Wassana  )  แปลว่า  กิริยาที่ประพฤติจนชิน  ,  ความดีที่ทำให้ได้รับลาภยศ เวฬุริยา  (  Weluriya  )  แปลว่า  แก้วไพฑูรย์  สร้อย  (  Sroy  )  แปลว่า  เครื่องประดับทำเป็นสายยาวๆ สร้อยทอง  (  Sroytong  )  แปลว่า  สร้อ

ชื่อที่ออกเสียงว่า วิด

รูปภาพ
     ชื่อที่ออกเสียงว่า วิด  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น วิชญ์  (  Wich  ,  Wit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  วิชญา  (  Witcha  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์  ไกวิท  (  Kaiwit  )  แปลว่า  ชำนาญ  ,  รอบรู้  ไกรวิชญ์  (  Kraiwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง เกรียงไกรวิชญ์  (  Kriangkraiwich  )  แปลว่า  ผู้รู้มากยื่ง  จิรวิชญ์  (  Jirawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ที่ยั่งยืน  จุฑาวิชญ์  (  Jutawich  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์  ชัยวิชญ์  (  Chaiyawich  )  แปลว่า  ผู้รู้ชนะ  ,  นักปราชญ์ชนะ ไชยวิชญ์  (  Chaiyawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญกว่า  ดนุวิชญ์  (  Danuwich  )  แปลว่า  ตนผู้เป็นนักปราชญ์  ถิรวิชญ์  (  Thirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  ทินวิชญ์  (  Tinnawich  )  แปลว่า  วันแห่งนักปราชญ์  ธนวิชญ์  (  Tanawich  )  แปลว่า  ทรัพย์สินนักปราชญ์  นันทวิชญ์  (  Nantawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี  นิธิวิชญ์  (  Nitiwich  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งนักปราชญ์  พีรวิชญ์  (  Peerawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้พากเพียร  ,  น

ชื่อที่มีคำว่า พัฒน

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า พัฒน  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย ดังนี้  อาทิเช่น  พัฒนพงศ์  (  Pattanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ พัฒนพงษ์  (  Pattanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  พัฒนกุล  (  Pattanakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ พัฒนกานต์  (  Pattanakan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก พัฒนพันธุ์  (  Pattanapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก  พัฒนวัจน์  (  Pattanawat  ,  Pattawaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความเจริญ  พัฒนวุฒิ  (  Pattanawut  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความเจริญ  พัฒนศักดิ์  (  Pattanasak  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความเจริญ พัฒนศิลป์  (  Pattanasin  ,  Pattanasil  )  แปลว่า  ศิลปะแห่งความเจริญ พัฒนา  (  Pattana  )  แปลว่า  ความเจริญ  ธีรพัฒน์  (  Teerapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  สรพัฒน์  (  Sorrapat  )  แปลว่า  เสียงแห่งความเจริญ  อติพัฒน์  (  Atipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี  ,  ผู้มีความเจริญยิ่ง อธิพัฒน์  (  Atipat  ,  Athipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง  อมรพัฒน์  (  Amornpat  )  แปลว่า  ผู้มีความ

ชื่อที่ออกเสียงว่า พิด

รูปภาพ
     ชื่อที่ออกเสียงว่า พิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  พิศ  (  Pis , Pit  )  แปลว่า  แลดู  ,  เพ่งดู  ชวนพิศ  (  Chuonpis  ,  Chuonpit  )  แปลว่า  งามน่ามอง เพ็ญพิศ  (  Penpis  )  แปลว่า  งาม  เพียงพิศ  (  Piangpis  )  แปลว่า  งาม  เพริศพิศ  (  Prerspis  )  แปลว่า  งามยิ่ง  พิศภัสรา  (  Pispatsara  )  แปลว่า  แลดูแสงสว่าง  ,  รุ่งเรือง  พิศวาส  (  Pissawas  ,  Pitsawas  )  แปลว่า  ความรักใคร่  พิสมัย  (  Pissamai  )  แปลว่า  ความปลื้มใจ  ,  ความรัก  พิชญ์ลดา  (  Pichlada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นนักปราชญ์  พิชญามณี  (  Pitchayamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  พิชญาสินี  (  Pitchayasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  พิชญานาฏ  (  Pitchayanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  พิชญารัตน์  (  Pitchayarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  พิชญาพัชร์  (  Pitchayapach  ,  Pitchayapat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  พิชญาภา  (  Pitchayapa  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์  พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องป