บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2014

จรูญแปลว่าอะไร

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  จรูญ   กับ  จำรูญ   แปลเหมือนกัน และมีคำอื่นๆ  ที่แปลเหมือนกัน  หรือ  คล้ายคลึงกัน  มีทั้ง  ชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้      ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ชุติมา  (  Chutima  )   แปลว่า   ผู้มีความรุ่งเรือง  ทัศนีย์  (  Tassanee  )   แปลว่า   งาม  ,  น่าดู  ทัศนียา  (  Tassaneeya  )  แปลว่า   งาม  ,  น่าดู   ทัศนียาภรณ์  (  Tassaneeyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม   ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า    แสงสว่าง   ,  รัศมี   ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี   รุจา  (  Ruja  )   แปลว่า   งาม  ,  รุ่งเรือง ,    สวย รุจาวดี  (  Rujawadee  ,  Rujavadee  )   แปลว่า   ผู้รุ่งเรือง รุจาวลี  (  Rujawalee ,  Rujavalee  )   แปลว่า   เชื้อสายรุ่งเรือง รุจาพรรณ  (  Rujapan  )   แปลว่า     ความงามอันรุ่งเรือง รุจิรา  (  Rujira  )   แปลว่า   งาม   รุ่งเรือง ,  สวย รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม รุจิราพร  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้ รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )   แปล

ไตรแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำขึ้นด้วยคำว่า  ไตร  หรือ  ตรัย   หรือ  ตรี   แปลเหมือนกัน มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ   ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ตรีนุช  (  Treenuch  )   แปลว่า    น้องสาม ตรีทิพย์  (  Treetip  ,  Treethip  )   แปลว่า   สามเป็นของเทวดา ตรีลักษณ์  (  Treelak  )   แปลว่า   มีลักษณะสาม     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ไตร  (  Tri  )   แปลว่า    สาม ตรัย  (  Tri  )   แปลว่า   สาม ตรี  (  Tree  )   แปลว่า   สาม ตรีวิทย์  (  Treevit  ,Treewit  )   แปลว่า   ความรู้สาม ไตรวิทย์  (  Triwit  ,  Trivit  )    แปลว่า    ความรู้สาม ตรัยวิทย์  (  Triwit  ,  Trivit  )   แปลว่า   ความรู้สาม ตรีวิชญ์  (  Treewich  ,  Treevich  )   แปลว่า   ผู้มีความรู้สาม  ,   สามนักปราชญ์ ตรัยวิชญ์  (  Trivich  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้สาม  ,   สามนักปราชญ์ ไตรวิชญ์  (  Trivich  )   แปลว่า  ผู้มีความรู้สาม   ,  สามนักปราชญ์ ตรีวัฒน์  (  Treewat  ,  Treevat  )   แปลว่า   ความเจริญสาม ไตรวัฒน์  (  Triwat  ,  Trivat  )   แปลว่า   ความเจริญสาม ตรีพัฒน์  (  Treepat  )   แปลว่า  

เสาวรภย์แปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า   "  เสาว  "  มีใช้ทั้งในชื่อผู้หญิง   และ ชื่อผู้ขาย   ดังนี้     ชื่อผู้หญิง    อาทิเช่น เสาวภา  (  Souwapa  ,  Souvapa  )   แปลว่า  งาม ,  ความงาม เสาวภาคย์  (  Souwapak  , Souvapak  )   แปลว่า  เจริญ ,  โชคลาภ เสาวรส  (  Souwaros  ,  Souvaros  )    แปลว่า   มีรสดี   ,  ชื่อไม้เถาดอกหอม เสาวลักษณ์  (Souwalak  ,  Souvalak  )    แปลว่า    ลักษณะดี    ดี   งาม เสาวคนธ์   (  Souwakon  ,  Souvakon  )   แปลว่า   กลิ่นหอม  ,   ชื่อไม้เถาดอกเป็นช่อมีกลิ่นหอม เสาวณิต  (  Souwanit  ,  Souvanit  )    แปลว่า    ฟังแล้ว     เสาวนีย์   (  Souwanee  ,  Souvanee  )   แปลว่า    คำอวยพร   เสาวพัชร์  (  Souwapat  ,  Souwapach  )    แปลว่า  เพชรงาม เสาวนาฏ  (  Souwanat  , Souvanat  )    แปลว่า   นางงาม เสาวนาตย์   (  Souwanat  ,  Souvanat  )  แปลว่า   นางงาม เสาวนุช  (  Souwanut  ,  Souvanuch  )     แปลว่า   น้องงาม เสาวรัตน์  (  Souwarat  ,  Souvarat   )    แปลว่า   เพชรงาม    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   เสาวรภย์   (  Souwarop  ,So

ศิระแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า   ศิระ  หรือ  ศิร  หรือ   สิร  แปลเหมือนกัน มีทั้งชื่อผู่หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้       ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ศิรญา   (  Siraya  )   แปลว่า   ยอดหญิง สิรญา   (  Siraya  )   แปลว่า   ยอดหญิง   สิรมณี  (  Siramanee  )   แปลว่า    เพชรน้ำงาม สิรกมล   (  Sirakamon ,  Sirakamol  )   แปลว่า   ผู้เป็นคนสำคัญแห่งใจ สิรกนก  (  Sirakanok  )   แปลว่า   ทองงาม สิรกาญจน์   (  Sirakan  )   แปลว่า  ทองงาม ศิรประภา  (  Siraprapa  )   แปลว่า   รัศมีที่พวยพุ่งออกจากศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์ และ พระพุทธรูป ศิราณี  (  Siranee  )  แปลว่า  ผู้เลิศ   ศิรพัชรา  (  Sirapatchara  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม ศิรภัทรา  (  Sirapattra  )  แปลว่า  น่ารักที่สุด   ศิรผกา  (  Siraphaka  )  แปลว่า    ยอดแห่งดอกไม้   ศิรธัญญา  (  Siratanya  )  แปลว่า  รุ่งเรืองที่สุด    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น   ศิระ  (  Sira  )   แปลว่า   ส่วนบน  ,   ยอด  , ที่สุด ,   หัวหน้า ศิร  (  Sira  )   แปลว่า     ส่วนบน   ,  ยอด    ,  ที่สุด  ,  หัวหน้า  , คนสำคัญ สิร