บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2023

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อาภา

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อาภา มีดังนี้  อาทิเช่น   กมลอาภา  (  Kamolarpa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งใจ ,  บัวแห่งแสงสว่าง   กนกอาภา  (  Kanokarpa  )  แปลว่า  แสงทอง   กนิษฐ์อาภา  (  Kanitarpa  ,  Kanisarpa  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง   กนิฏฐ์อาภา  (  Kanitarpa  )  แปลว่า  น้องมีแสงสว่าง   เครืออาภา  (  Kruaarpa  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง   จิรอาภา  (  Jiraarpa  )  แปลว่า  แสงสว่างอันยั่งยืน   ชุติอาภา  (  Chutiarpa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งความรุ่งเรือง   ฐิติอาภา  (  Thitiarpa  )  แปลว่า  แสงสว่างดำรงอยู่   ณัฐอาภา  (  Nattaarpa , Natarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์   ดุจอาภา  (  Dujarpa  )  แปลว่า  เหมือนรัศมี  ,  เหมือนแสง   ปิยอาภา  (  Piyaarpa  )  แปลว่า  แสงสว่างอันเป็นที่รัก   พิมพ์อาภา  (  Pimarpa  )  แปลว่า  รูปแสงสว่าง  ,  รูปรัศมี   เพ็ญอาภา  (  Penarpa  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยแสงสว่าง   พัชรอาภา  (  Patcharaarpa  )  แปลว่า  แสงเพชร   ศศิอาภา  (  Sasiarpa  )  แปลว่า  แสงจันทร์   อรอาภา  (  Ornarpa  )  แปลว่า  นางมีแสงสว่าง  ,  แสงสว่างงาม   อาภากนา  (  Arpakana  )  แปลว่า 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า มณี

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  มณี  มีดังนี้  อาทิเช่น   มณีกมล  (  Maneekamol  )  แปลว่า  บัวแก้ว   มณีกนก  (  Maneekanok   )  แปลว่า  เพชรทอง   มณีกาญจน์  (  Maneekan  )  แปลว่า  เพชรทอง   มณีกันยา  (  Maneekanya  )  แปลว่า  นางแก้ว   มณีกัญญา  (  Maneekanya  )  แปลว่า  นางแก้ว   มณีกัลยา  (  Maneekanlaya  )  แปลว่า  นางแก้ว   มณีกานต์  (  Maneekan  )  แปลว่า  แก้วอันเป็นที่รัก   มณีกุณฑล  (  Maneekunton  )  แปลว่า  ต่างหูเพชร   มณีจรัส  (  Maneejaras  )  แปลว่า  แก้วรุ่งเรือง   มณีทิพย์  (  Maneetip  ,  Maneethip  )  แปลว่า  แก้วเป็นของเทวดา   มณีนาฏ  (  Maneenat  )  แปลว่า  นางแก้ว   มณีนุช  (  Maneenuch  )  แปลว่า  น้องแก้ว   มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  เพชร   มณีเรขา  (  Maneerekha  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   เขมมณี  (  Khemmanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งความพ้นภัย   เครือมณี  (  Kruamanee  )  แปลว่า  เชื้อสายแก้ว  ,  เชื้อสายเพชรพลอย   จิตรามณี  (  Jittramanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   จรัสมณี  (  Jarasmanee  )  แปลว่า  เพชรรุ่งเรือง   จารุมณี  (  Jarumanee  )  แปลว่า  แก้วงาม  , 

ชื่อผู้ชายที่มี ม

       ชื่อผู้ชายที่มี  ม  (  มอ ม้า  )  มีดังนี้  อาทิเช่น   กิตติมนัส  (  Kittimanas  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงแห่งใจ   ขวัญมนัส  (  Khwanmanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ   จิรมนัส  (  Jiramanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจยั่งยืน   จิรมานพ  (  Jiramanop  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน   มานะพงศ์  (  Manapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความตั้งใจจริง   มานะพงษ์  (  Manapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความตั้งใจจริง   มีนกานต์  (  Meenkan  )  แปลว่า  ปลาอันเป็นที่รัก   มีนพงศ์  (  Meenpong  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา   มีนพงษ์  ( Meenpong  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา   วุฒิมานะ  (  Wuttimana  )  แปลว่า  ผู้มีความตั้งใจจริงมีความเจริญ   ศิริมานะ  (  Sirimana  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีความตั้งใจจริง   ศิริมานพ  (  Sirimanop  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ   ศิริเมธา  (  Sirimeta ,  Sirimetha  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีปัญญา   ศิริเมธี  (  Sirimetee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ   สุรมนัส  (  Suramanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจกล้าหาญ   สุรมาณพ  (  Suramanop  )  แปลว่า  ชายหนุ่มผู้กล้าหาญ   สุรมานิต  (  Suram

ชื่อผู้ชายที่ขึ้นต้นด้วย ม

         ชื่อผู้ชายที่ขึ้นต้นด้วย ม  มีดังนี้  อาทิเช่น   มงคล  (  Mongkol  )  แปลว่า  สิ่งที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มงคลกานต์  (  Mongkolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักนำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มงคลกุล  (  Mongkolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายนำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มงคลชัย  (  Mongkolchai  )  แปลว่า  การชนะที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มงคลพงศ์  (  Mongkolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มงคลพงษ์  (  Mongkolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนำมาซึ่งความสุขความเจริญ   มณฑล  (  Montol  ,  Monton  )  แปลว่า  แคว้น  ,  บริเวณ   มธุกร  (  Matukorn  )  แปลว่า  ผู้ทำน้ำหวาน  (  แมลงผึ้ง  )   มนตรี  (  Montree  )  แปลว่า  ที่ปรึกษา  ,  ผู้แนะนำ   มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ   มนัสศิริ  (  Manassiri  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ   มนูญ  (  Manoon  )  แปลว่า  งาม  ,  เป็นที่พอใจ  มยูร  (  Mayoon  )  แปลว่า  นกยูง   มยูรพงศ์  (  Mayoonpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง   มยูรพงษ์  (  Mayoonpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง   มรุต  (  Marut  )  แปลว่า  เจ้าแห่งพายุ   มโนชญ์  (  Manoch