บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2020

ชื่อที่มีคำว่า กร

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า กร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า  ไหว้  ,  กระพุ่มมือคล้ายดอกบัว , รัศมีบัว กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้  กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้  ชุติกร  (  Chutikorn  )  แปลว่า  ผู้สร้างความรุ่งเรือง  รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  กร  (  Korn  )  แปลว่า  มือ  ,  ผู้ทำ  ,  รัศมี  ,  แสง  ,  แสงเดือน  ,  แสงตะวัน  กรกฎ  (  Korrakod  )  แปลว่า  ปู  ,  ราศีกลุ่มดาวรูปปู กรกฏ  (  Korrakot  )  แปลว่า  ปู  ,  ราศีดาวกลุ่มรูปปู  กรวิทย์  (  Korrawit  )  แปลว่า  แสงแห่งความรู้  กรวิชญ์  (  Korrawich  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์  พงศกร  (  Pongsakorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์  วงศกร  (  Wongsakorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์  ฐิติกร  (  Thitikorn  ,  Titikorn  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งผู้สร้าง  ธิติกร  (  Titikorn  )  แปลว่า  ผู้สร้างความอิ่มเอิบ ณัฐกร  (  Nattakorn  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์ ณัฏฐกร 

ชื่อที่มีความหมายว่า ความรู้

รูปภาพ
     ชื่อที่มีความหมายว่า ความรู้ มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  พิชาทิพย์  (  Pichatip  )  แปลว่า  ความรู้เป็นของเทวดา พิชาสินี  (  Pichasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความรู้ พิชาวัลยา  (  Pichawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความรู้ พิชาลดา  (  Pichalada  )  แปลว่า  เครือเถามีความรู้  พิชาภรณ์  (  Pichaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ เพ็ญพิชา  (  Penpicha  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความรู้  อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ความรู้ยิ่ง  สุวพิทย์  (  Suwapit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้งาม    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  โกวิท  (  Kowit  )  แปลว่า  รอบรู้  ชำนาญ  (  Chamnan  )  แปลว่า  รู้  ชำนิ  (  Chamni  )  แปลว่า  รู้ชัดเจน  ปริญญา  (  Parinya  )  แปลว่า  การกำหนดขั้นความรู้ที่ผ่านมหาวิทยาลัย  ปรัชญา  (  Pradchaya  )  แปลว่า  วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง  ปรีชา  (  Preecha  )  แปลว่า  ความรอบรู้  ปัญญา  (  Panya  )  แปลว่า  ความรู้ทั่ว  ,  ความรอบรู้  พุทธิ  (  Putti  )  แปลว่า  ปัญญา  พุทธิพงศ์  (  Pu

ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า เกตุ

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า เกตุ หรือ  มีคำว่า เกตุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  เกตุกนา  (  Ketkana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีความรุ่งเรือง  ,  ผู้มีความ รุ่งเรือง  เกตุลดา  (  Ketlada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความรุ่งเรือง  ,  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง  เกตุกมล  (  Ketkamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันรุ่งเรือง  เกตุกัลยา  (  Ketkanlaya  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง  เกตุกันยา  (  Ketkanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง  เกตุทิชา  (  Ketticha  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง  เกตุธัญญา  (  Kettanya  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองยิ่ง  เกตุธิดา  (  Kettida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความรุ่งเรือง  เกตุประภา  (  Ketprapa   )  แปลว่า  ผู้มึแสงสว่างแห่งความรุ่งเรือง  เกตุประไพ  (  Ketprapai  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองงาม  เกตุผกา  (  Ketphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความรุ่งเรือง  เกตุผกาย  (  Ketphakie  )  แปลว่า  ดาวแห่งความรุ่งเรือง  เกตุพธู  (  Ketpatoo,  Ketpathoo  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง  เกตุมณี  (  Ketma

ชื่อผู้ชายที่มีความหมายว่า งาม

รูปภาพ
     ชื่อผู้ชายที่มีความหมาย  หรือ  มีคำแปลว่า  งาม  มีดังนี้  อาทิเช่น ตระการ  (  Trakan  )  แปลว่า  งาม  จรูญ  (  Jaroon  )  แปลว่า  งาม  ,  รุ่งเรือง  จรูญกุล  (  Jaroonkul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  จรูญพงศ์  (  Jaroonpong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  จรูญพงษ์  (  Jaroonpong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  งาม  ประเจิด  (  Prajerd  )  แปลว่า  งาม  พิจิตร  (  Pijit  )  แปลว่า  งาม  พิจิตรพงศ์  (  Pijitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  พิจิตรพงษ์  (  Pijitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  วิจิตร  (  Wijit  ,  Vijit  )  แปลว่า  งาม  ,  งดงาม  มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  งาม  มโนรม  (  Manorom  )  แปลว่า  งาม  มาโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  งาม  ยรรยง  (  Yanyong  )  แปลว่า  งามสง่า  ,  กล้าหาญ  รมย์  (  Rom  )  แปลว่า  งาม , น่าบันเทิงใจ  ศุภรมย์  (  Supparom  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความดีงาม รจน์  (  Roj  )  แปลว่า  งาม  ศุภรจน์  (  Supparoj  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความดีงาม  โศภน  (  Sopon  )  แปลว่า  ความงาม  โสภณ  (  Sopon  ) 

ชื่อที่มีความหมายว่า นางงาม

รูปภาพ
     ชื่อที่มีความหมายว่า นางงาม  มีดังนี้  อาทิเช่น  กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  นางงาม  กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม  นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม  นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  นางงาม  นงราม  (  Nongram  )  แปลว่า  นางงาม  นวลระหง  (  Nuolrahong  ,  Nuonrahong  )  แปลว่า  นางรูปงาม  นวลหง  (  Nuolhong  ,  Nuonhong  )  แปลว่า  นางผิวงาม  บังอร  (  Bangorn  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นาง สิริบังอร  (  Siribangorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  เยาวมาลย์  (  Yaowamal  )  แปลว่า  นางงาม  ,  หญิงสาวสวย  เยาวเรศ  (  Yaowares  )  แปลว่า  นางงาม  ,  หญิงสาวสวย  เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  )  แปลว่า  หญิงสวย  ,  นางงาม เยาวพา  (  Yaowapa  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย  ,  นางงาม สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,   นางผู้มีผิวขาว  สินีกานต์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่รัก

ชื่อที่มีความหมายว่า ทอง

รูปภาพ
    ชื่อที่มีความหมาย หรือ แปลว่า  ทอง หรือ ทองคำ มีทั้ง ชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กนกกร  (  Kanokkorn  )  แปลว่า  กำไลทองคำ กรกนก  (  Kornkanok  )  แปลว่า  กำไลทองคำ กนกลดา  (  Kanoklada  ) แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทองคำ กนกวัลยา  (  Kanokwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทองคำ กนกวรรณ  (  Kanokwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง พิมพ์กนก  (  Pimkanok  )  แปลว่า  รูปทอง กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ กาญจนาพร  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ทองคำนำสุขมาให้ จารุกาญจน์  (  Jarukan  )  แปลว่า  งามดั่งทอง รุจากาญจน์  (  Rujakan  )  แปลว่า  สว่างดั่งทอง รุจิรากาญจน์  (  Rujirakan  )  แปลว่า  รุ่งเรืองดั่งทอง  ,  งามดั่งทอง ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทอง ชไมกาญจน์  (  Chamaikan  )  แปลว่า  ทองคำทั้งคู่ ชุติกาญจน์  (  Chutikan  )  แปลว่า  ความสว่างไสวแห่งทองคำ  ,  ดวงดาวทองคำ เฌอกาญจน์  (  Cherkan  )  แปลว่า  ต้นไม้ทองคำ ดุจกาญจน์  (

ชื่อที่มีความหมายว่า เครือเถา

รูปภาพ
    ชื่อที่มีความหมายว่า เครือเถา ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง อาทิเช่น  เครือ  (  Krua  )  แปลว่า  เถาไม้  ,  เชื้อสาย  เครือกานต์  (  Kruakan  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก  เครือกาญจน์  (  Kruakan  )  แปลว่า  เชื้อสายทองคำ  เครือขวัญ  (  Kruakhwan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  เครือลักษณ์  (  Krualak  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีลักษณะดี  เครือวัลยา  (  Kruawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา  เครือวัลลี  (  Kruawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครือเถา  วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  ชุติวัลยา  (  Chutiwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความรุ่งเรือง  ฐิติวัลยา  ( Titiwanlaya  ,  Thitiwanlaya  )  แปลว่า  การดำรงอยู่แห่งเครือเถา  ,  การดำรงอยู่ แห่งเชื้อสาย    ดนุวัลยา  (  Danuwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาฉัน  ,  ผู้เป็นเครือเถาตน  ณวัลยา  (  Nawanlaya  )  แปลว่า  ในเครือเถา  ดุจวัลยา  (  Dujwanlaya  )  แปลว่า  เหมือนเครือเถา  ,  คล้ายเครือเถา  ทิพย์วัลยา  (  Tipwanlaya  ,  Thipwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นของเทวดา  อ

ชื่อที่มีคำว่า ยา หรือ ญา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า ยา หรือ ญา  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม  กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม  กิตติยา  (  Kittiya  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ  จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า  กิริยาที่ควรประพฤติ  จรรยา  (  Janya  )  แปลว่า  กิริยาที่ควรประพฤติ  นิตยา  (  Nittaya  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ  มัศยา  (  Massaya  )  แปลว่า  ปลา  วิริยา  (  Wiriya  )  แปลว่า  ความเพียร  รมณียา  (  Rommaneeya  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าบันเทิงใจ  รัถยา  (  Rattaya  )  แปลว่า  ทางเดิน  พณิชยา  (  Panitchaya  )  แปลว่า  การค้าขาย  สวรรยา  (  Sawanya  )  แปลว่า  สมบัติ  สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  , งาม  , เจริญ  กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม  ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ความรู้ยิ่ง  อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า  อัญญาณี  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางผู้แตกต่

ชื่อที่มีคำว่า อร นำหน้า หรือ มีคำว่า อร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า อร นำหน้า หรือ มีคำว่า อร มักพบในชื่อผู้หญิง ดังนี้  อาทิเช่น  อร  (  Orn )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง  ,  งาม  ,  สวย อรลดา  (  Ornlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม  อรอนงค์  (  Ornanong  )  แปลว่า  นางงาม  อรสุดา  (  Ornsuda  )  แปลว่า  นางงาม  อรทิชา  (  Ornticha  )  แปลว่า  นางงาม อรธิดา  (  Orntida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  อรวิภา  (  Ornwipa  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม  อรนภา  (  Ornnapa  )  แปลว่า  ฟ้างาม  ,  นางฟ้า  อรนรี  (  Ornnaree  )  แปลว่า  นางงาม  อรประภา  (  Ornprapa  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  อรประไพ  (  Ornprapai  )  แปลว่า  นางงาม  อรพิมล  (  Ornpimol  )  แปลว่า  นางงาม  อรวิมล  (  Ornwimol  )  แปลว่า  นางงาม  อรพิสุทธิ์  (  Ornpisut  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  อรมณี  (  Ornmanee  )  แปลว่า  นางแก้ว  อรรัชนี  (  Ornratchanee  )  แปลว่า  ราตรีงาม  อรรุจิรา  (  Ornrujira  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางรุ่งเรือง  อรอุษา  (  Ornusa  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทองงาม อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้มีสกุล  อรนุช  (  O

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า สุชา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า สุชา มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชายดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  สุชากัลยา  (  Suchakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นลูกผู้มีกำเนิดดี สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดี  สุชาสินี  (  Suchasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นลูกผู้มีกำเนิดดี สุชาชไม  (  Suchachamai  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดีทั้งคู่ สุชาทิพย์  (  Suchatip  ,  Suchathip  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดีเป็นของเทวดา  สุชานุช  (  Suchanuch   )  แปลว่า  น้องผู้มีสกุลดี สุชานาฏ  (   Suchanat  )  แปลว่า  นางผู้มีสกุลดี  สุชาผกา  (  Suchaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ผู้มีสกุลดี  สุชาลดา  (  Suchalada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีสกุลดี  สุชาวัลย์  (  Suchawal  ,  Suchawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีสกุลดี สุชาภรณ์  (  Suchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้มีกำเนิดดี  ,  เครื่องประดับผู้มีสกุลดี   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  สุชา  (  Sucha  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี  ,  ลูกผู้มีสกุลดี  สุชากานต์  (  Suchakan  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดีอันเป็นที่รัก  สุชากุล  (  Suchakul  )  แปลว่

ชื่อผู้หญิงที่มีความหมายว่า เชื้อสายลูกชาย

รูปภาพ
   ชื่อผู้หญิงที่มีความหมายว่า เป็นเชื้อสายของลูกชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น  ดนุชชีวัน  (  Danuchcheewan  )  แปลว่า  ผู้เป็นชีวิตลูกชาย  ดนุชพร  (  Danuchporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้ลูกชาย  ดนุชภรณ์  (  Danuchporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับลูกชาย ดนุชพันธุ์  (  Danuchpan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย ดนุชลดา  (  Danuchlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย  , ผู้เป็นเครือเถาลูกชาย  ดนุชวัลยา  (  Danuchwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย  ,  ผู้เป็นเครือเถาลูกชาย  ดนุชลักษณ์  (  Danuchlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะลูกชาย พิมพ์ดนุช  (  Pimdanuch  )  แปลว่า  แบบลูกชาย  ,  เหมือนลูกชาย  ปานดนุช  (  Pandanuch  )  แปลว่า  เหมือนลูกชาย  ดุจดนุช  (  Dujdanuch  )  แปลว่า  เหมือนลูกชาย  ,  คล้ายลูกชาย ลดาดนุช  (  Ladadanuch  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย  ,  ผู้เป็นเครือเถาลูกชาย  วัลยาดนุช  (  Wanlayadanuch  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย  ,  ผู้เป็นเครือเถาลูกชาย  ชีวันดนุช  (  Cheewandanuch  )  แปลว่า  ผู้เป็นชีวิตลูกชาย  เพ็ญลดาดนุช  (  Penlad

ชื่อที่มีความหมายว่า ลูกชาย

รูปภาพ
     ชื่อที่มีความหมาย หรือ แปลว่า ลูกชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น ดนย  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกชาย ดนยกานต์  (  Danayakan  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นที่รัก ดนยณัฐ  (  Danayanat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นนักปราชญ์ ดนยณัฏฐ์  (  Danayanat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นนักปราชญ์ ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย ดนัยพงศ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย ดนัยพงษ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย ดนัยกานต์  (  Danaikan  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นที่รัก ดนัยวัฒน์  (  Danaiwat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ ดนัยพัฒน์  (  Danaipat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ ดนัยภัทร์  (  Danaipat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้น่ารัก ถิรดนัย  (  Thiradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้แข็งแรง พิเชฐดนัย  (  Pichetdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เจริญยิ่ง พิสิฐดนัย  (  Pisitdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้ประเสริฐ วีรดนัย  (  Weeradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้กล้าหาญ พีรดนัย  (  Peeradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้กล้าหาญ ธีรดนัย  (  T