บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2017

ชื่อที่แปลว่า ป่า

รูปภาพ
     ชื่อที่แปลว่า  ป่า  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พนาลี  (  Panalee  )  แปลว่า  ป่า  ,  แนวป่า พนารัตน์  (  Panarat  )  แปลว่า  ป่าแห่งเพชรพลอย ดุจพนา  (  Dujpana  )  แปลว่า  เหมือนป่า ปานพนา  (  Panpana  )  แปลว่า  เหมือนป่า วนาลี  (  Wanalee  ,  Vanalee  )  แปลว่า  แนวป่า ดุจวนาลี  (  Dujwanalee  )  แปลว่า  เหมือนป่า ปานวนาลี  (  Panwanalee  )  แปลว่า  เหมือนป่า   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น พน  (  Pon  )  แปลว่า  ป่า พนา  (  Pana  )  แปลว่า  ป่า พนัส  (  Panas  )  แปลว่า  ป่า พนากุล  (  Panakul  ,Panakun  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า พนากานต์  (  Panakan  )  แปลว่า  ป่าอันเป็นที่รัก พนาพงศ์  (  Panapong  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า พนาพงษ์  (  Panapong  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า พงศ์พนา  (  Pongpana  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า พงษ์พนา  (  Pongpana  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า พงศ์พนัส  (  Pongpanas  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า พงษ์พนัส  (  Pongpanas  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า พนัสพงศ์  (  Panaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายป่า พนัสพงษ์  

ชื่อที่มีคำว่า ยศ

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า    ยศ   มีในชื่อผู้ชาย   ดังนี้   อาทิเชน ยศ  (  Yos   )  แปลว่า  เครื่องกำหนดฐานะ หรือ ชั้นของบุคคล , ความดี  ,  ความงาม  ,  เกียรติยศ  ,  เกียรติคุณ ยศธร  (  Yossatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ยศพงศ์  (  Yossapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีเกียรติยศ ยศพงษ์  (  Yossapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีเกียรติยศ ยศพร  (  Yossaporn  )   แปลว่า  เกียรติยศนำสุขมาให้ ยศวงศ์  (  Yossawong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีเกียรติยศ ยศวงษ์  (  Yossawong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีเกียรติยศ จุฑายศ  (  Jutayos  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด เจริญยศ  (  Jarernyos  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติยศรุ่งเรือง จรัสยศ  (  Jarasyos  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติยศรุ่งเรือง ธนยศ  (  Tanayos  ,  Thanayos  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์และเกียรติยศ ธนายศ  (  Tanayos  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์และเกียรติยศ นรายศ  (  Narayos  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติยศ ณัฐยศ  (  Nattayos  )  แปลว่า  เกียรติยศแห่งนักปราชญ์ ณัฏฐยศ  (  Nattayos  )  แปลว่า  เกียรติยศแห่งนักปราชญ์ นันทยศ  (  Nantayos  )  แป

ชื่อที่มีคำว่า วัลลี

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  วัลลี  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น วัลลี  (  Wallee  ,  Wanlee  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  ไม้เถา  ,  เถาวัลย์ สุวัลลี  (  Suwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม ณัฐวัลลี  (  Nattawanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นนักปราชญ์ ดุจวัลลี  (  Dujwanlee  )  แปลว่า  เหมือนเครือเถา พิไลวัลลี  (  Pilaiwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม พิมลวัลลี  (  Pimonwanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม พัชราวัลลี  (  Patcharawanlee  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร นันทวัลลี  (  Nantawanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความยินดี วัลลีรัตน์  (  Wanleerat  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร  ,  เครือเถาผู้ประเสริฐ วัลลีทิพย์  (   Wanleetip  ,  Wanleethip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา ศศิวัลลี  (  Sasiwanlee  )  แปลว่า  เครือเถาจันทร์ สิริวัลลี  (  Siriwanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ สกาววัลลี  (  Sakaowanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้สะอาด สุจิวัลลี  (  Sujiwanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ผ่องใส สุชาวัลลี  (  Suchawanlee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีตระกูล สุดาวัลลี

ชื่อที่มีคำว่า วัลย์

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำว่า  วัลย์  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น วัลย์  (  Wan  ,  Wal  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  ไม้เถา  ,  เชื้อสาย เครือ  (  Krua  )  แปลว่า  เถาไม้  ,  เชื้อสาย เครือวัลย์  (  Kruawan  ,  Kruawal  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  , ผู้เป็นเครือเถา กนาวัลย์  (  Kanawal  ,  Kanawan  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นเชื้อสาย กันยาวัลย์  (  Kanyawal  ,  Kanyawan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย จุฑาวัลย์  (  Jutawal  ,  Jutawan  )  แปลว่า  ยอดแห่งเครือเถา ชไมวัลย์  (  Chamaiwal  ,  Chamaiwan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่ ชุติวัลย์  (  Chuitiwal  ,  Chutiwan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความรุ่งเรือง   ทิชาวัลย์  (  Tichawal  ,  Tichawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาเกิดสองครั้ง ลดาวัลย์  (  Ladawal  ,  Ladawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย นภาวัลย์  (  Napawal  ,  Napawan  )  แปลว่า  เครือเถาฟ้า ดาราวัลย์  (  Darawal  ,  Darawan  )  แปลว่า  เครือเถาดาว วิภาวัลย์  (  Wipawanl  ,  Wipawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้รุ่งเรือง พัชราวัลย์  (  Patcharawal  ,  Patcharaw

อุษณีย์

รูปภาพ
    ชื่อที่ หมายถึง  เครื่องประดับ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กำไล  (  Kamlai  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือ กำไลทอง  (  Kamlaitong  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือทองคำ กำไลกาญจน์  (  Kamlaikan  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือทองคำ กำไลเพชร  (  Kamlaipech  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือเพชร กำไลพัชร์  (  Kamlaipach  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือเพชร กำไลรัตน์  (  Kamlairat  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือเพชรพลอย กุณฑล  (  Kuntol  ,  Kunton  )  แปลว่า  ต่างหู กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  มงกุฏทอง จุฑากาญจน์  (  Jutakan  )  แปลว่า  มงกุฏทอง จุฑารัตน์  (  Jutarat  )  แปลว่า  มงกุฏเพชรพลอย จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  มงกุฏรูปพระจันทร์ จุฑามณี  (  Jutamanee  )  แปลว่า  มงกุฏเพชรพลอย มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  เพชรพลอย พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ

ชื่อที่หมายถึง คน

รูปภาพ
    ชื่อที่มีความหมายว่า  คน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กผู้หญิง  ,  วัยรุ่น  ,  ผู้หญิง กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  นางงาม กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ขนิษฐา  (  khanitta  )  แปลว่า  น้อง นุช  (  Nuch  )  แปลว่า  น้อง ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกหญิง นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  นางน้อง นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี นารี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่ มาณวิกา  (  Manwika  )  แปลว่า  หญิงสาว มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่ มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่ เมธาวี  (  Metawee  )  แปลว่า  นักปราชญ์   ชื่อผู้ชาย  อาทิ

ชื่อที่มีคำว่า สินี

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  สินี  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น   สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวขาว  ,  นางงาม จิรสินี  (  Jirasinee  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน จีรสินี  (  Jeerasinee  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  แปลว่า  นางงามที่สุด จารุสินี  (  Jarusinee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ,  นางงามยิ่ง จิตราสินี  (  Jittrasinee  )  แปลว่า  ผู้งดงามยิ่ง จุไรสินี  (  Juraisinee  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมงาม ณัฐสินี  (  Nattasinee  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ ทิพย์สินี  (  Tipsinee  ,  Thipsinee  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา นภาสินี  (  Napasinee  )  แปลว่า  นางฟ้า ประภาสินี  (  Prapasinee  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง่ ประกายสินี  (  Prakiesinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง ผกาสินี  (  Phakasinee  )  แปลว่า  นางงามดอกไม้ ผกายสินี  (  Phakiesinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง พิมพ์สินี  (  Pimsinee  )  แปลว่า  รูปนางงาม พิมลสินี  (  Pimolsinee  )  แปลว่า  นางงามผ่องใส รุจิราสินี  (  Rujirasinee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรื

ชื่อที่มีคำว่า สิริ

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  สิริ  หรือ  ศิริ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น สิริ  (  Siri  )  แปลว่า  ผสม  ,  รวม  ,  สิรี  ,  ความสง่า  ,  มิ่งขวัญ , ความงาม  ,  ความเปล่งปลั่ง  ,  โชคลาภ สิริณัฐ  (  Sirinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ สิริกันยา  (  Sirikanya  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ สิริกัลยา  (  Sirikanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ สิริวัลยา  (  Siriwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นมิ่งขวัญ สิริวรรณ  (  Siriwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง สิริวัจนี  (  Siriwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี สิริรัตน์  (  Sirirat  )  แปลว่า  แก้วแห่งความงาม สิริรัชนี  (  Siriratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี สิริพัชรา  (  Siripatchara  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม สิริภัทรา  (  Siripattra  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้น่ารัก สิรินุช  (  Sirinuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นมิ่งขวัญ สิรินาฏ  (  Sirinat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ สิรินันท์  (  Sirinan  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้มีความยินดี สิริวิมล  (  Siriwimol  )  แปลว่า

ชื่อที่มีคำแปลว่า พ่อ แม่

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำแปลว่า  พ่อ  แม่  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนั้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่ ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่ ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่ ชนิกาทิพ  (  Chanikatip  ,  Chanikathip  )  แปลว่า  วันแม่ ชนิกาพันธุ์  (  Chanikapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่ ชนิกากุล  (  Chanikakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่ ณชนิกา  (  Nachanika  )  แปลว่า  ที่แม่ ดุจชนิกา  (  Dujchanika  )  แปลว่า  คล้ายแม่  ,  เหมือนแม่ ทิพชนิกา  (  Tipchanika  ,  Thipchanika  )  แปลว่า  วันแม่ พิมพ์ชนิกา  (  Pimchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่ ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขมาให้พ่อ   ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ ชนิดากานต์  (  Chanidakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของพ่อ ชนิดาพันธุ์  (  Chanidapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ ณชนิดา  (  Nachanida  )  แปลว

ภูว สะกดเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
   ในครั้งนี้  จะสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  ที่หลายท่าน  ถามมาว่า  ชื่อ ของท่านสะกดอย่างไร   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น สรญา  สะกดว่า  (  Sor  ra  ya  )  Sorraya บังอร  สะกดว่า  (  Bang  orn  )  Bangorn บุหงา  สะกดว่า  (  Bu  nga  )  Bunga ผกาย  สะกดว่า  (  Pha  kie  )  Phakie เพาพะงา  สะกดว่า  (  Pou  pa  nga  )  Poupanga พู่ระหง  สะกดว่า  (  Poo  ra  hong  )  Poorahong ลักษมี  สะกดว่า  (  Lak  sa  mee  )  Laksamee  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น กร      สะกดว่า  (  Korn  ,  Gorn  )    Korn  หรือ   Gorn กรณ์  สะกดว่า  (  Korn  ,  Gorn  )  Korn  หรือ  Gorn ภูวดล  สะกดว่า  (Poo  wa  dol  )  Poowadol ภูวเดช  สะกดว่า  (  Poo  wa  dech  )  Poowadech ภูษิต  สะกดว่า  (  Poo  sit  )  Poosit ภูริ  สะกดว่า  (  Poo  ri  )  Poori ภูรี  สะกดว่า  (  Poo  ree  )  Pooree เกื้อกูล  สะกดว่า  (  Kua  kool  )  Kuakool คชสีห์  สะกดว่า  (  Kot  cha  see  )  Kotchasee จตุรงค์  สะกดว่า  (  Ja  tu  rong  )  Jaturong ชรินทร์  สะกดว่า  (  Cha

เพรียว

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  เพรียว  หรือ มีคำที่มีความหมาย  คล้าย  หรือ เหมือน คำว่า  เพรียว    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น เพรียว  (  Priao  )  แปลว่า  เรียว  ,  เปรียว  ,  ฉลวย เปรียว  (  Priao  )  แปลว่า  ว่องไว ฉลวย  (  Chaluoy  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย  ,  เรียวยาว  ,  สลวย สลวย  (  Saluoy  )  แปลว่า  สวย  ,  งาม เพรียวพรรณ  (  Priaopan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง เพรียวแพร  (  Priaoprae  )  แปลว่า  ผ้าแพรงาม เพรียวลดา  (  Priaolada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม เพรียวทิพย์  (  Priaotip ,  Priaothip    )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา เพรียวทิพา  (  Priaotipa  )  แปลว่า  วันงาม เพรียวทิวา  (  Priaotiwa  )  แปลว่า  วันงาม เพรียวสุดา  (  Priaosuda  )  แปลว่า  นางงาม   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น เพรียวพงศ์  (  Priaopong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายว่องไว เพรียวพงษ์  (  Priaopong  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายว่องไว เพรียวพันธุ์  (  Priaopan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายว่องไว เพรียวกุล  (  Priaokul  )  แปลว่า  เชื

ชื่อที่มีขึ้นต้นด้วยคำว่า อนุ

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  อนุ  และ  อ  (  อะ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น อนุสรา  (  Anusara  )  แปลว่า  ระลึก  ,  คำนึงถึง อโนชา  (  Anocha  )  แปลว่า  ต้นอังกาบ อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ผู้ยั่งยืน อรุณี  (  Arunee  )  แปลว่า  อรุณ  ,  เทพีแห่งเหล้า อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  เวลาเช้าตรู่  ,  เวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  เวลาเช้าตรู่ อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า อรัณยา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นางงาม อริยา (  Ariya  )  แปลว่า  ผู้บรรลุธรรมวิเศษ อภิญญา  (  Apinya  )  แปลว่า  ความรู้ยิ่งในพุทธศาสนา อภิญญาภรณ์  (  Apinyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่งในพุทธสศาสนาเป็นเครื่องประดับ   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น อนุ  (  Anu  )  แปลว่า  น้อย  ,  ตาม  ,  เนืองๆ  ,  ภายหลัง อนุวัต  (  Anuwat  )  แปลว่า  เป็นไปตาม อนุศาสน์  (  Anusan  )  แปลว่า  พร่ำสอน อนุกูล  (  Anukool  )  แปลว่า  โอบอ้อมอารี  ,  เกื้อหนุน อนุชา  (  Anuc

ชื่อที่มีคำว่า ดนุชา

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  ดนุชา  หรือ  ดนยา  หรือ  ธิดา  หรือ  ชามา มีในชื่อผู้หญิงดังนี้  อาทิเช่น ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกหญิง ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  ลูกหญิง ดนุชากุล  (  Danuchakul  ,  Danuchakun  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็น เชื้อสาย ดนุชากานต์  (  Danuchakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก ดนุชาทิพย์  (  Danuchatip  ,  Danuchathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็น ของเทวดา ดนุชาพร  (  Danuchaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงนำสุขมาให้ ดนุชาภรณ์  (  Danuchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง ดนุชารัตน์  (  Danucharat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ ดนุชาวดี  (  Danuchawadee  )  แปลว่า  ลูกหญิง ดนุชาวลี  (  Danuchawalee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย ดนุชานาถ  (  Danuchanath  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่พึ่ง ดั่งดนุชา  (  Dangdanucha  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง ดุจดนุชา  (  Dujdanucha  )  แปลว่า  ดั่งลูกหญิง สิริดนุชา  (  Siridanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ ดนยา

ชื่อที่มีคำว่า นาฏ

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  นาฏ  หรือ  นาถ  หรือ นาตย์  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น นาฎ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง นาตย์  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง นาถ  (  Nat  ,  Nath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง นาฏกา  (  Nattaka  )  แปลว่า  ผู้ฟ้อนรำ นาฏยา  (  Nataya  )  แปลว่า  การแสดงละคร นาตยา  (  Nattaya  )  แปลว่า  การแสดงละคร นาฏลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง นาฏนภา  (  Natnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า นาตย์ลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เครือเถานาง  ,  เชื้อสายนาง นาฏย์ลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง นาถลดา  (  Nathlada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่พึ่ง ดนุนาฏ  (  Danunat  )  แปลว่า  ตนเป็นผู้หญิง ดนุนาฏย์  (  Danunat  )  แปลว่า  ตนแสดงละคร  ,  ตนเป็นผู้หญิง ดนุนาตย์  (  Danunat  )  แปลว่า  ตนเป็นผู้หญิง ดนุนาถ  (  Danunath  )  แปลว่า  ตนผู้เป็นที่พึ่ง ณัฐนาฏ  (  Nattanat   )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ ณัฐนาถ  (  Nattanath  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง จารุนาฏ  (  Jarunat  )  แปลว่า  นางงาม จารุนาฏย์  (  Jarunat  )  แปลว่า  นางงาม จา

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า จุฑา

รูปภาพ
    ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  จุฑา   มีดังนี้  อาทิเช่น จุฑา  (  Juta  ,  Jutha  )  แปลว่า  ที่สุด  ,  ชั้นบน  ,  มงกุฏ  ,  ยอด จุฑากานต์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง จุฑากุล  (  Jutakul  ,  Jutakun  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย จุฑาคม  (  Jutakom  ,  Juthakom  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดยิ่ง จุฑาณัฐ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์ จุฑาณัฏฐ์  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์ จุฑาเทพ  (  Jutatep  )  แปลว่า  ยอดแห่งเทวดา จุฑานาท  (  Jutanat  )  แปลว่า  ผู้มีความนับถือยิ่ง  ,  ผู้มีความบันลือยิ่ง จุฑานัฐ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์ จุฑานัฏฐ์  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์ จุฑานนท์  (  Jutanon  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง จุฑานันท์  (  Jutanan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง จุฑาภัทร์  (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่สุด จุฑาภัสร์  (  Jutapas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองที่สุด จุฑาพัฒน์  (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด จุฑาพัชร์  (  Jutapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงามที่สุด จุฑาวัจน์  (  Jutawat,  Jutawaj  )  

ตั้งชื่อลูกสาวจากชื่อพ่อ

รูปภาพ
    อยากตั้งชื่อให้ลูกสาวจากชื่อของพ่อ  อาทิเช่น  พ่อชื่อ กมล  ตั้งชื่อลูกเป็น  กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  บัว  ,  นางงาม กานต์  ตั้งชื่อลูกเป็น  กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก กฤตย์  ตั้งชื่อลูกเป็น  กฤตยา  (  Krittaya  )  แปลว่า  เกียรติ จันทน์  ตั้งชื่อลูกเป็น  จันทนา  (  Jantana  )  แปลว่า  ไม้พุ่มดอกหอม จันทร์  ตั้งชื่อลูกเป็น  จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ จิตร  ตั้งชื่อลูกเป็น  จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม ชลิต  ตั้งชื่อลูกเป็น  ชลิตา  (  Chalita  )  แปลว่า  รุ่งเรือง ดุลย์  ตั้งชื่อลูกเป็น  ดุลยา  (  Dunlaya  )  แปลว่า  เสม  ,  เท่ากัน ดรุณ  ตั้งชื่อลูกเป็น  ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  สาวรุ่น ทัศน์  ตั้งชื่อลูกเป็น  ทัศนีย์  (  Tassanee  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าดู ทิพ  ตั้งชื่อลูกเป็น  ทิพา  (  Tipa  ,  Thipa  )  แปลว่า  วัน ทิว  ตั้งชื่อลูกเป็น  ทิวา  (  Tiwa  )  แปลว่า  วัน นันท์  ตั้งชื่อลูกเป็น  นันทา  (  Nanta  )  แปลว่า  ความยินดี นัยน์  ตั้งชื่อลูกเป็น  นัยนา  (  Naiyana  )  แปลว่า  ดวงตา นิตย์  ตั้งชื่อลูกเป

ชื่อที่มีคำว่า แก้ว

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  แก้ว  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น แก้วกันยา  (  Kaeokanya  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ แก้วกัญญา  (   Kaeokanya  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ แก้วกัลยา  (  Kaeokanlaya  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ แก้วกานดา  (  Kaeokanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่ประเสริฐ แก้วพิมพา  (  Kaeopimpa  )  แปลว่า  รูปเพชรพลอย แก้วเกยูร  (  Kaeokeyoon  )  แปลว่า  กำไลเพชร  ,  สายสร้อยเพชร แก้วมณี  (  Kaeomanee  )  แปลว่า  เพชรพลอย แก้วลดา  (  Kaeolada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ แก้วลักขณา  (  Kaeolakkhana  )  แปลว่า  เพชรงาม แก้วกมล  (  Kaeokamol  )  แปลว่า  บัวแก้ว กิ่งแก้ว  (  Kingkaeo ,  Gingkaeo   )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ ดุจแก้ว  (  Dujkaeo  )  แปลว่า  ดั่งเพชรพลอย ดวงแก้ว  (  Duongkaeo  )  แปลว่า  ลูกแก้ว  (ลูกกลมๆ ) ผกาแก้ว  (  Phakakaeo  )  แปลว่า  ดอกไม้แก้ว  ,  ดอกแก้ว ประกายแก้ว  (  Prakiekaeo  )  แปลว่า  แสงเพชรที่กระจายออกมา ช่อแก้ว  (  Chorkaeo  )  แปลว่า  ช่อดอกแก้ว พวงแก้ว  (  Puongkaeo  )  แปลว่า  พ

ชื่อที่มีคำว่า พร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  พร  หรือ  ภรณ์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พร  (  Porn  )  แปลว่า  เครื่องนำสุขมาให้  ,  ของดี  ,  ผลดี  , คำกล่าวให้ความสุขความเจริญบังเกิดแก่ผู้อื่น  ,  ของที่เลือกเอา พรทิพย์  (  Porntip  ,  Pornthip  )  แปลว่า  สิ่งนำสุขมาให้เป็นของ เทวดา พรนภา  (  Pornnapa  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้ พรสุดา  (  Pornsuda  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้ พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้ พรผกา  (  Pornphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้นำสุขมาให้ พรพรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้ พรเพ็ญ  (  Pornpen  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยสิ่งนำสุขมาให้ พรพิทย์  (  Pornpit  )  แปลว่า  ความรู้นำสุขมาให้ พรพิมล  (  Pornpimol  )  แปลว่า  ผู้ที่เลือกเอาแต่สิ่งที่ดีงาม พรพรหม  (  Pornprom  )  แปลว่า  ผู้สร้างนำสุขมาให้ พรพิไล  (  Pornpilai  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้ พรพิศ  (  Pornpis  )  แปลว่า  มองดูผู้นำสุขมาให้ กาญจนาพร  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ทองคำนำสุขมาให้ กัลยาพร  (  Kanlayaporn  )  แปลว่า  นางงามน

ชื่อที่มี ป อ่านว่า ปะ

รูปภาพ
    ชื่อที่มีตัว  ป  ที่อ่านว่า  ปะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ปฏิมา  (  Patima  )  แปลว่า  รูปแทน ปฏิมากร  (  Patimakorn  )  แปลว่า  รูปแทน ปทุม  (  Patum  )   แปลว่า  บัว ปทุมวดี  (  Patumwadee  )  แปลว่า  บัว ปทุมวลี  (  Patumwalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายบัว ปทุมรัตน์  (  Patumrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว ปทุมกานต์  (  Patumkan  )  แปลว่า  บัวผู้เป็นที่รัก ปทุมกาญจน์  (  Patumkan  )  แปลว่า  บัวทอง ปทุมพัชร์  (  Patumpach  )  แปลว่า  บัวเพชร ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน ปภัสสร  (  Papassorn  )  แปลว่า   แสงพราวๆ ปภัสสรา  (  Papassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ ปณิตา  (  Panita  )  แปลว่า  ดียิ่ง ปณิตาภรณ์  (  Panitaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดียิ่ง ปณิตาพร  (  Panitaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขดียิ่งมาให้   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ปกรณ์  (  Pakorn  )  แปลว่า    หนังสือ  ,  ตำรา ปฏิมาพร  (  Patimaporn  )  แปลว่า  รูปแทนนำสุขมาให้ ปฏิญญา  (  Patinya  )  แปลว่า  การให้คำมั่นสัญญา ปฏิญาณ  (  Patiyan  )  แป

ชื่อที่มีคำว่า ปริ

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  ปริ  หรือ  ปรี  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญืง  อาทิเช่น ปริ  (  Pri  )  แปลว่า  แย้ม  ,  แตก  ,  ผลิ ปริญา  (  Priya  )  แปลว่า  ผู้แย้ม  ,  ผู้ผลิ ปริญาภรณ์  (  Priyaporn  )  แปลว่า  ผู้ผลิออกมาเป็นเครื่องประดับ ปริญาภัทร์  (  Priyapat  )  แปลว่า  ผู้ผลิออกมาที่น่ารัก ปริยา  (  Priya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ปริยาภรณ์  (  Priyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก ปริยาภัทร์  (  Priyapat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับอันเป็นที่รัก ปรียาภัทร์  (  Preeyapat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก ปรียานุช  (  Preeyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก ปริสุทธิ์  (  Parisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ปริ  (  Pari  )  แปลว่า  รอบ  ,  กำหนด ปริเยศ  (  Pariyes  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ปริญญา  (  Parinya  )  แปลว่า  การกำหนดวุฒิการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  ,  ความรอบรู้ ปรีชา  (  Preecha  )  แปลว่า

ชื่อที่มีคำว่า พรรณ

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  พรรณ  หรือ  พัณณ์  หรือ  พัน  ,  พันธุ์  ,  พันธ์ มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  พัณณ์  ,  ความงาม  ,  ความยกย่อง  ,  ความ สรรเสริญ  ,  สี  ,  ชนิด พรรณี  (  Pannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม พรรณพิไล  (  Panpilai  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง พรรณฉวี  (  Panchawee  ,  Panchavee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวแห่งความงาม พรรณราย  (  Pannarie  )  แปลว่า  สีพรายๆ  ,  สีเลื่อมระยับ ณัฐพรรณ  (  Nattapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์ กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม  ,  ผู้มีความงามแห่งใจ กนกพรรณ  (  Kanokpan  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม จุไรพรรณ  (  Juriepan  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมแห่งความงาม อรพรรณ  (  Orrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม ธิติพรรณ  (  Titipan  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความงาม ฐิติพรรณ  (  Titipan  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่ในความงาม ทิชาพรรณ  (  Tichapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม ทิพาพรรณ  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม ทิวาพรรณ  (  Tiwapan  )  แปลว่า  วันแ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  วรรณ  หรือ  วัณณ์  หรือ  วัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น วรรณ  (  Wan  ,  Van  )  แปลว่า  วัณณะ  ,  คำสรรเสริญ  , ความยกย่อง  ,  ความงาม  ,  สี  ,  ชนิด  ,  ผิว  ,  การพูดจา วรรณา  (  Wanna  ,  Vanna  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม วรรณี  (  Wannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม สุวรรณา  (  Suwanna  )  แปลว่า  งามยิ่ง สุวรรณี  (  Suwannee  )  แปลว่า  งามยิ่ง วรรณทิพย์  (  Wantip  ,  Wanthip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา วรรณศิริ  (  Wansiri  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสง่า วรรณกนก  (  Wankanok  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง กนกวรรณ(  Kanokwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง ศิริวรรณ  (  Siriwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสง่า ทิพวรรณ  (  Tippawan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม ลดาวรรณ  (  Ladawan  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งความงาม,  เชื้อสายแห่งความงาม ผกาวรรณ  (  Phakawan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม สุชาวรรณ  (  Suchawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้มีกำเนิดดี สุธาวรรณ  (  Sutawan  , Suthawan  )  แปลว่า  น้ำทิพย

นานาชื่อเล่น 7

รูปภาพ
   นานาชื่อเล่น  7  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น หงส์  (  Hong  )  แปลว่า  นกในนิยาย หงษ์  (  Hong  )  แปลว่า  นกในนิยาย หญิง  (  Ying  )  แปลว่า  ผู้หญิง หนึ่ง  (  Nung  )  แปลว่า  จำนวนเดียว หยาด  ( Yard  ,  Yad  )  แปลว่า  เม็ดน้ำค้างหรือน้ำฝนที่หยดลง หยก  (  Yok  )  แปลว่า  หินมีราคาเนื้อแข็งละเอียดเป็นมันมีสีต่างๆใช้ทำเครื่องประดับ หวาน  (  Warn  ,  Varn  )  แปลว่า  ผักหวาน  ,  มีรสน้ำตาล หลิน  (  Lin  )  แปลว่า  ชื่อแพรชนิดหนึ่ง อร  (  Orn  )  แปลว่า  นางงาม  ,  งาม  ,  สวย อ่อน  (  Orn  )  แปลว่า  นาง  ,  นางงาม  ,ยังเล็กอยู่  , อ้อน  (  Orn )  แปลว่า  ร้องสำออย  ,  ประจบ อ้อม  (  Orm  )  แปลว่า  ทางโค้ง อ้อย  (  Oy  )  แปลว่า  ต้นไม้ลำต้นเป็นปล้องในลำต้นชุ่มไปด้วยน้ำหวาน เอี้ยม  (  Iam  )  แปลว่า  ผ้าคาดอกของเด็กเล็ก เอม  (  Em  )  แปลว่า  หวาน  ,  ชื่นใจ   ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น หนุ่ม  (   Num  )  แปลว่า  วัยรุ่นชาย หนุ่ย  (  Nuy  )  แปลว่า  โหนก  ,  โน หวน  (  Huon  )  แปลว่า  ตลบมาข้างหลัง  ,  ก

นานาชื่อเล่น 6

รูปภาพ
    นานาชื่อเล่น  6  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น เยาว์  (  Yao  )  แปลว่า  สาว  ,  หนุ่ม  ,  อ่อน  ,  รุ่น เยา  (  Yao  )  แปลว่า  อ่อน  ,  น้อย  ,   เบา ยล  (  Yol  )  แปลว่า  มองดู  ,  ดู ยอง  (  Yorng  )  แปลว่า  สุกใส ย้อย  (  Yoy  )  แปลว่า   ไหลเป็นทางลงมา ยูง  (  Yoong  )  แปลว่า  นกยูง รจน์  (  Roj  )  แปลว่า  รจนา  ,  งาม รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  ของประเสริฐ เรข   (  Rekh  )  แปลว่า  งาม ลักขณ์  (  Lak  )  แปลว่า  ลักขณา วรรณ  (  Wan  )  วัณณ์  ,  ความงาม  ,  สี  ,  ชนิด วัลย์  (  Wan  ,  Wal  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย ศรี  (  Sri  )  แปลว่า  ผู้หญิง   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ยง  (  Yong  )  แปลว่า  กล้าหาญ  ,  งาม ยศ  (  Yos  )  แปลว่า  เกียรติคุณ ยุทธ  (  Yut  )  แปลว่า  การต่อสู้ ยุทธ์  (  Yut  )  แปลว่า  การต่อสู้ ยิ่ง  (  Ying )  แปลว่า  มาก  ,  ล้ำ รอง  (  Rong  )  แปลว่า  งาม รัฐ  (  Rat  )  แปลว่า  แว่นแคว้น โรจน์  (  Rot  ,  Roj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง เรือง  (  Ruan

นานาชื่อเล่น 5

รูปภาพ
    นานาชื่อเล่น 5  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ผ่อง  (  Phong  )  แปลว่า  หมดจด  ,  สุกใส  ,  สบายใจ ฝน  (  Fon  )  แปลว่า  น้ำฝน ฝ้าย  (  Fie  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดมีลูกสมอฝ้ายเป็นปุยใช้ทอผ้า พลอย  (  Ploy  )  แปลว่า  หินสีต่างๆนำไปเจียระไนใช้ทำเครื่องประดับ เพชร  (  Pech  ,  Pet  )  แปลว่า  พลอยสีใสน้ำแวววาว พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  ความงาม  ,  สี  ,  ชนิด แพร  (  Prae  )  แปลว่า  ผ้าชนิดหนึ่ง แพรว  (  Praeo  )  แปลว่า  แวววาว แพน  (  Paen  )  แปลว่า  แผ่ออก  ,  กระจายออก เพียง  (  Piang  )  แปลว่า  เหมือน  ,  เสมอ เพ็ญ  (  Pen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วย พร้อม  (  Prom  )  แปลว่า  ครบครัน เฟิร์น  (  Fern  )  แปลว่า  ต้นเฟิร์น ฟาง  (  Fang  ,  Farng  )  แปลว่า  ฟางข้าว ภัค  (  Pak  )  แปลว่า  ความเจริญสุข  ,  ชื่อเสียง  ,  โชคลาภ ภรณ์  (  Porn  )  แปลว่า  อาภรณ์  ,  เครื่องประดับ ภา  (  Pa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี มีน  (  Meen  )  แปลว่า  ปลา มาส  (  Mas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ มาศ  (  Mas  )  แปลว

นานาชื่อเล่น 4

รูปภาพ
        นานาชื่อเล่น  4   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น นก  (  Nok  )  แปลว่า  สัตว์มีปีกมีทั้งที่บินได้และบินไม่ได้ นุช  (  Nuch  )  แปลว่า  น้อง นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง นาถ  (  Nath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง นัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ นิจ  (  Nij  ,  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน นิล  (  Nil  )  แปลว่า  พลอยสีดำ  ,  พลอยสีขาบ เนตร  (  Net  )  แปลว่า  ดวงตา  ,  ผู้นำทาง บัว  (  Bua  )  แปลว่า  ไม้น้ำ เบส  (  Best  )  แปลว่า  ดีที่สุด ป่าน  (  Pan  )  แปลว่า  เปลือกปอใช้ฟั่นเชือกและท่อผ้า ปาล์ม  (  Plam  )  แปลว่า  ต้นไม้พวกต้นตาลมีหลายชนิด ปิ่น  (  Pin  )  แปลว่า เครื่องประดับสำหรับปักผม   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน เนา  (  Nou  )  แปลว่า  อยู่ เนาว์  (  Nou  )  แปลว่า  ใหม่  ,  เก้า นนท์  (  Non  )  แปลว่า  ความยินดี นันท์  (  Nan  )  แปลว่า  ความยินดี นบ  (  Nob  )  แปลว่า  นอบน้อม นพ  (  Nop  )  แปลว่า  ใหม่  ,  เก้า นัฏฐ