บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2024

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อุไร

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  อุไร  มีดังนี้  อาทิเช่น   อุไร  (  Urai  )  แปลว่า  ทองคำ   อุไรกุล  (  Uraikul  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง   อุไรพันธุ์  (  Uraipan  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง   อุไรลดา  (  Urailada  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง   อุไรวัลลี  (  Uraiwanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง   อุไรวลี  (  Uraiwalee  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  ,  แถวทอง   อุไรวัลย์  (  Uraiwan  ,  Uraiwal  )  แปลว่า  เครือเถาทอง  ,  เชื้อสายทอง   เครืออุไร  (  Kruaurai  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง   อุไรกานต์  (  Uraikan  )  แปลว่า  ทองอันเป็นที่รัก   อุไรกานด์  (  Uraikan  )  แปลว่า  ทองอันเป็นที่รัก   อุไรกัญญา  (  Uraikanya  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   อุไรกันยา  (  Uraikanya  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   อุไรกัลยา  (  Uraikanlaya  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   อุไรนาฏ  (  Urainat  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   อุไรนรี  (  Urainaree  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   อุไรสินี  (  Uraisinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   อุไรสุดา  (  Uraisuda  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   อุไรอร  (  Uraiorn  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   อรอุไร  (  Ornurai 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วัลยา

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  วัลยา  มีดังนี้  อาทิเช่น   วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย   วัลยากุล  (  Wanlayakul  ,  Wanlayakun  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย   วัลยากานต์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก   วัลยากนิษฐ์  (  Wanlayakanis  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง   วัลยากนิฏฐ์  (  Wanlayakanit  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง   วัลยากนิฎฐ์  (  Wanlayakanid  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง   วัลยากมล  (  Wanlayakamol  ,  Wanlayakamon  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายใจ  ,  ผู้เป็นเชื้อสายบัว   วัลยาขนิษฐ์  (  Wanlayakhanis  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายน้อง   วัลยาขนิฏฐ์  (  Wanlayakhanit  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง   วัลยาขนิฎฐ์  (  Wanlayakhanid  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน้อง   วัลยาขจี  (  Wanlayakhajee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม   วัลยาจงกล  (  Wanlayajongkol  ,  Wanlayajongkon  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายบัว   วัลยาญาณี  (  Wanlayayanee  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์   วัลยาณัฐ  (  Wanlayanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นเชื้อสาย   วัลย

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุรีย์

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุรีย์  มีดังนี้  อาทิเช่น   สุรีย์  (  Suree  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  ,  ดวงตะวัน  ,  ตะวัน   สุรีย์กุล  (  Sureekul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน   สุรีย์กานต์  (  Sureekan  )  แปลว่า  ดวงตะวันผู้เป็นที่รัก   สุรีย์กัญญ์  (  Sureekan  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน   สุรีย์กันย์  (  Sureekan  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน   สุรีย์ณัฐ  (  Sureenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งตะวัน   สุรีย์ณัฏฐ์  (  Sureenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งดวงตะวัน   สุรีย์ทิพย์  (  Sureethip  ,  Sureetip  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา   สุรีย์นุช  (  Sureenuch  )  แปลว่า  น้องตะวัน   สุรีย์นาฏ  (  Sureenat  )  แปลว่า  นางงามดั่งดวงตะวัน   สุรีย์พันธุ์  (  Sureepan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน   สุรีย์พรรณ  (  Sureepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน   สุรีย์พร  (  Sureeporn  )  แปลว่า  ดวงตะวันนำสุขมาให้   สุรีย์พัชร์  (  Sureepach  )  แปลว่า  เพชรแห่งตะวัน   สุรีย์ภรณ์  (  Sureeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับตะวัน   สุรีย์มณี  (  Sureemanee  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  ,  เพชรตะวัน   ส

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า เดช

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  เดช  มีดังนี้  อาทิเช่น   เดช  (  Dech  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความร้อน  ,  ไฟ  ,  ความงาม  ,  ความสุกใส  ,  ชื่อเสียง   เดชกุล  (  Dechkul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  เชื้อสายผู้ชื่อเสียง   เดชพงษ์  (  Dechpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง   เดชพงศ์  (  Dechpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง   เดชพันธุ์  (  Dechpan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง   เดชวงษ์  (  Dechwong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง   เดชวงศ์  (  Dechwong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  เชื้อสายผู็มีชื่อเสียง   เดชเกษม  (  Dechkasem  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงพ้นภัย  ,  ผู้มีชื่อเสียงสบายใจ   เดชเขษม  (  Dechkhasem  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงพ้นภัย  ,  ผู้มีชื่อเสียงสบายใจ   เดชจรัส  (  Dechjaras  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงรุ่งเรือง   เดชชนา  (  Dechchana  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  ,  ผู็มีชื่อเสียง   เดชเชษฐ์  (  Dechches  ,  Dechchet  )  แปลว่า  พี่มีชื่อเสียง  ,

ยิ่งชื่อผู้ชาย

      ยิ่งชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น   ยิ่ง  (  Ying  )   แปลว่า  มาก  ,  เกิน  ,  ล้ำ   ยิ่งกุล  (  Yingkul  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายมาก   ยิ่งพงษ์  (  Yingpong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายมาก   ยิ่งพงศ์  (  Yingpong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายมาก   ยิ่งพันธุ์  (  Yingpan  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายมาก   ยิ่งวงษ์  (  Yingwong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายมาก   ยิ่งวงศ์  (  Yingwong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายมาก   ยิ่งกานต์  (  Yingkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมาก   ยิ่งกาญจน์   (  Yingkan  )  แปลว่า  ผู้มีทองมาก   ยิ่งกนก  (  Yingkanok  )  แปลว่า  ผู้มีทองมาก   ยิ่งเกียรติ  (  Yingkian ,  Yingkiat  )  แปลว่า  ผู้มีความดีมาก   ยิ่งกฤตย์  (  Yingkrit  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติมาก   ยิ่งเกษม  (  Yingkasem  )  แปลว่า  สบายใจมาก   ยิ่งเขษม  (  Yingkhasem  )  แปลว่า  สบายใจมาก   ยิ่งขจร  (  Yingkhajorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไปมาก  ,  กำจรมาก   ยิ่งขวัญ  (  Yingkhwan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมาก   ยิ่งคม  (  Yingkom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมาก   ยิ่งจรัส  (  Yingjaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองมาก   ยิ่งชาญ 

ดนัยชื่อผู้ชาย

         ดนัยชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น   ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย   ดนัยกุล  (  Danaikul  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย   ดนัยกานต์  (  Danaikan  )  แปลว่า  ลูกชายอันเป็นที่รัก   ดนัยเทพ  (  Danaitep  )  แปลว่า  ลูกชายเทวดา  ,  เทพลูกชาย   ดนัยธรณ์  (  Danaitorn  )  แปลว่า  ลูกชายผู้ทรงไว้   ดนัยธวัช  (  Danaitawach  )  แปลว่า  ลูกชายธง   ดนัยนิธิ  (  Danainiti  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีขุมทรัพย์   ดนัยพงษ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย  ,  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย   ดนัยพงศ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย  ,  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย   ดนัยพันธุ์  (  Danaipan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย  ,  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย   ดนัยพร  (  Danaiporn  )  แปลว่า  ลูกชายผู้นำสุขมาให้   ดนัยพัฒน์  (  Danaipat  )  แปลว่า  ลูกชายมีความเจริญ   ดนัยภัทร์  (  Danaipat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้น่ารัก  ,  ลูกชายเจริญ   ดนัยภัสร์  (  Danaipas  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีแสงสว่าง   ดนัยภพ  (  Danaipop  )  แปลว่า  โลกลูกชาย   ดนัยวงษ์  (  Danaiwong

วลัยชื่อผู้หญิง

       วลัยชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น   วลัย  (  Walai  ,  Valai  )  แปลว่า  กำไล  ,  วงกลม   วลัยกุล  (  Walaikul  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล   วลัยพันธุ์  (  Walaipan  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล   วลัยวัลย์  (  Walaiwan  ,  Walaiwal  )  แปลว่า  เครือเถากำไล  ,  เชื้อสายกำไล วลัยวัลลี  (  Walaiwanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล  ,  เครือเถากำไล   วลัยลดา  (  Walailada  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล  ,  เครือเถากำไล   เครือวลัย  (  Kruawalai  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล  ,  เครือเถากำไล   วัลลีวลัย  (  Wanleewalai  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล   วลัยภรณ์  (  Walaiporn  )  แปลว่า  ผู้มีกำไลเป็นเครื่องประดับ   วลัยกนก  (  Walaikanok  )  แปลว่า  กำไลทอง   วลัยกาญจน์  (  Walaikan  )  แปลว่า  กำไลทอง   วลัยมาศ  (  Walaimas  )  แปลว่า  กำไลทอง   วลัยพัชร์  (  Walaipach  )  แปลว่า  กำไลเพชร   วลัยมณี  (  Walaimanee  )  แปลว่า  กำไลเพชร   วลัยรัตน์  (  Walairat  )  แปลว่า  กำไลเพชร  ,  กำไลแก้ว   วลัยกมล  (  Walaikamol  )  แปลว่า  กำไลบัว   วลัยพรรณ  (  Walaipan  )  แปลว่า  กำไลแห่งความงาม   วลัยวรรณ  (  Walaiwa

จุฑาชื่อผู้หญิง

       จุฑาชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น   จุฑา  (  Juta  ,  Jutha  )  แปลว่า  มงกุฏ , หงอนไก่หรือนกยูง  ,  ยอดเสา  ,ห้องชั้นบนสุด , ที่สูงสุด ,  ยอด , ปิ่น จุฑากุล  (  Jutakul  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย   จุฑาพันธุ์  (  Jutapan  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย   จุฑาวัลย์  (  Jutawan  ,  Jutawal  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย  ,  ยอดแห่งเครือเถา   จุฑาวัลยา  (  Jutawanlaya  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย  ,  ยอดแห่งเครือเถา   จุฑาวัลลี  (  Jutawanlee  )  แปลว่า  ยอดแห่งเครือเถา  ,  ยอดแห่งเชื้อสาย   จุฑาลดา  (  Jutalada  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย  ,  ยอดแห่งเครือเถา   จุฑากานต์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด   จุฑากานด์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด   จุฑากนา  (  Jutakana  )  แปลว่า  ยอดแห่งเด็กหญิง  ,  เด็กหญิงผู้เป็นยอด   จุฑากนิษฐ์  (  Jutakanis  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นยอด   จุฑากนิฏฐ์  (  Jutakanit  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นยอด   จุฑากนิฎฐ์   (  Jutakanid  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นยอด   จุฑาขนิษฐ์  (  Jutakhanis  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นยอด   จุฑาขนิฏฐ์  (  Jutakhanit  )

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ถิร

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ถิร (  ถิระ  )  มีดังนี้  อาทิเช่น   ถิร  (  Thira  )  แปลว่า  มั่นคง  ,  แข็งแรง   ถิรกุล  (  Thirakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแข็งแรง  ,  ผู้เป็นเชื้อสายมั่นคง   ถิรกมล  (  Thirakamol  )   แปลว่า  ผู้มีใจมั่นคง   ถิรกนก  (  Thirakanok  )  แปลว่า  มั่นคงดั่งทอง ถิรกนา  (  Thirakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้แข็งแรง  ,  เด็กหญิงผู้มั่นคง   ถิรกนิษฐ์  (  Thirakanis  )  แปลว่า  น้องผู้แข็งแรง  ,  น้องผู้มั่นคง   ถิรกนิฏฐ์  (  Thirakanit  )  แปลว่า  น้องผู้แข็งแรง  ,  น้องผู้มั่นคง   ถิรกนิฎฐ์  (  Thirakanid  )  แปลว่า  น้องมั่นคง  ,  น้องแข็งแรง   ถิรกัญญา  (  Thirakanya  )  แปลว่า  นางผู้แข็งแรง  ,  นางผู้มั่นคง   ถิรกันยา  (  Thirakanya  )  แปลว่า  นางผู้แข็งแรง  ,  นางผู้มั่นคง   ถิรกัลยา  (  Thirakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้แข็งแรง  ,  นางผู้มั่นคง   ถิรขนิษฐ์  (  Thirakhanis  )  แปลว่า  น้องผู้แข็งแรง  ,  น้องผู้มั่นคง   ถิรขนิฏฐ์  (  Thirakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้แข็งแรง  ,  น้องผู้มั่นคง   ถิรขนิฎฐ์  (  Thirakhanid  )  แปลว่า  น้องผู้แข็งแรง  ,  น้องผ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พรรณ

    ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พรรณ  มีดังนี้  อาทิเช่น   พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  พัณณ์  ,  วัณณ์ ,  ความงาม ,  ความยกย่อง  ,   ความสรรเสริญ ,  การพูดจา  ,   สี  ,  แสง  ,  เพศ  ,  ชนิด  ,  ประมาณ  ,  คุณ    พรรณเครือ  (  Pankrua  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความงาม  ,  แสงแห่งเชื้อสาย   พรรณทิพย์  (  Panthip  ,  Pantip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา   พรรณทิชา  (  Panticha  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม   พรรณทิพา  (  Pantipa  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม   พรรณทิวา  (  Pantiwa  ,  Pantiva  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม   พรรณราย  (  Pannarie  )  แปลว่า  งามผุดผ่อง   พรรณพิสุทธิ์  (  Panpisut  )  แปลว่า  ผู้มีความงามหมดจด   พรรณพิศ  (  Panpis  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม   พรรณเพชร  (  Panpech  )  เพชรแห่งความงาม   พรรณไพลิน  (  Panpailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงินแห่งความงาม   กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  ใจแห่งความงาม  ,  บัวแห่งความงาม   กนกพรรณ  (  Kanokpan  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม   กนาพรรณ  (  Kanapan  )  แปลว่า  เด็กหญิงแห่งความงาม   กัญญาพรรณ  (  Kanyapan  )  แปลว่า  นางงาม   กันยาพรรณ  (  Kanyap

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า มยูร

          ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  มยูร  มีดังนี้  อาทิเช่น   มยูร  (  Mayoon  )  แปลว่า  นกยูง   มยูรกุล  (  Mayoonkul  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง   มยูรพงษ์  (  Mayoonpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง   มยูรพงศ์  (  Mayoonpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง   มยูรพันธุ์  (  Mayoonpan  )  แปลว่า  เชื้อสายนกยูง   มยูรกานต์  (  Mayoonkan  )  แปลว่า  นกยูงผู้เป็นที่รัก   มยูรกนก  (  Mayoonkanok  )  แปลว่า  นกยูงทอง   มยูรกาญจน์  (  Mayoonkan  )  แปลว่า  นกยูงทอง   มยูรเกษม  (  Mayoonkasem  )  แปลว่า  นกยูงแห่งการพ้นภัย   มยูรเขษม  (  Mayoonkhasem  )  แปลว่า  นกยูงแห่งการพ้นภัย  มยูรจรัส  (  Mayoonjaras  )  แปลว่า  นกยูงผู้รุ่งเรือง   มยูรชัย  (  Mayoonchai  )  แปลว่า  การชนะแห่งนกยูง   มยูรไชย  (  Mayoonchai  )  แปลว่า  นกยูงเจริญกว่า   มยูรเชษฐ์  (  Mayoonches  ,  Mayoonchet  )  แปลว่า  พี่นกยูง   มยูรณัฐ  (  Mayoonnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์นกยูง   มยูรณัฏฐ์  (  Mayoonnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์นกยูง   มยูรดนัย  (  Mayoondanai  )  แปลว่า  ลูกชายนกยูง   มยูรดรุณ  (  Mayoondarun  )  แปลว่า  นกยูงหนุ่ม  

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า เขม

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า เขม  มีดังนี้  อาทิเช่น   เขม  (  Khemma  )  แปลว่า  สบายใจ  ,  ความพ้นภัย   เขมกุล  (  Khemmakul  )  แปลว่า  เชื้อสายพ้นภัย  ,  เชื้อสายสบายใจ   เขมพงษ์  (  Khemmapong  )  แปลว่า  เชื้อสายสบายใจ  ,  เชื้อสายพ้นภัย   เขมพงศ์  (  Khemmapong  )  แปลว่า  เชื้อสายสบายใจ  ,  เชื้อสายพ้นภัย   เขมพันธุ์  (  Khemmapan  )  แปลว่า  เชื้อสายสบายใจ  ,  เชื้อสายพ้นภัย   เขมกนิษฐ์  (  Khemmakanis  )  แปลว่า  น้องพ้นภัย  ,  น้องสบายใจ   เขมกนิฏฐ์  (  Khemmakanit  )  แปลว่า  น้องพ้นภัย  ,  น้องสบายใจ   เขมกนิฎฐ์  (  Khemmakanid )  แปลว่า  น้องพ้นภัย  ,  น้องสบายใจ   เขมขนิษฐ์  (  Khemmakhanis  )  แปลว่า  น้องพ้นภัย  ,  น้องสบายใจ   เขมขนิฏฐ์  (  Khemmakhanit  )  แปลว่า  น้องพ้นภัย  ,  น้องสบายใจ   เขมขนิฎฐ์  (  Khemmakhanid  )  แปลว่า  น้องพ้นภัย  ,  น้องสบายใจ   เขมจรัส  (  Khemmajaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองพ้นภัย  ,  ผู้รุ่งเรืองสบายใจ   เขมชนา  (  Khemmachana  )  แปลว่า  ผู้มีความพ้นภัย  ,  ผู้สบายใจ   เขมชัย  (  Khemmachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะพ้นภัย  ,  ผู้ชนะสบายใจ   เ

โรจน์ชื่อผู้ชาย

      โรจน์  ชื่อผู้ชายมีดังนี้  อาทิเช่น   โรจน  (  Rotjana  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง  ,  สุกใส   โรจน์  (  Rot  , Roj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง  ,  สุกใส   โรจนกุล  (  Rotjanakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง   โรจนกานต์  (  Rotjanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง   โรจนกิตติ์  (  Rotjanakit  )  แปลว่า  ผู้มีคำสรรเสริญรุ่งเรือง   โรจนไกร  (  Rotjanakrai  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองยิ่ง   โรจนเกษม  (  Rotjanakasem  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองพ้นภัย   โรจนกนิษฐ์  (  Rotjanakanis  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง   โรจนกนิฏฐ์  (  Rotjanakanit  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง   โรจนกนิฎฐ์  (  Rotjanakanid  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง   โรจนขนิษฐ์  (  Rotjanakhanis  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง   โรจนขนิฏฐ์  (  Rotjanakhanit  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง   โรจนขนิฎฐ์  (  Rotjanakhanid  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง   โรจนเขษม  (  Rotjanakhasem  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองพ้นภัย   โรจนคม  (  Rotjanakom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมรุ่งเรือง   โรจนจรัส  (  Rotjanajaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองยิ่ง   โรจนชัย  (  R

สมรชื่อผู้หญิง

       สมรชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น   สมร  (  Samorn  )  แปลว่า  นาง   สมรกุล  (  Samornkul  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   สมรกานต์  (  Samornkan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   สมรทิพย์  (  Samornthip  ,  Samorntip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา   สมรมณี  (  Samornmanee  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางงามดั่งเพชร   สมรรัตน์  (  Samornrat  )  แปลว่า  นางแก้ว   สมรลดา  (  Samornlada  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   สมรวัลลี  (  Samornwanlee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   กานต์สมร  (  Kansamorn  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   เครือสมร  (  Kruasamorn  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   จารุสมร  (  Jarusamorn  )  แปลว่า  นางน่ารัก  ,  นางงาม   จุฑาสมร  (  Jutasamorn  )  แปลว่า  ยอดนาง   จิรสมร  (  Jirasamorn  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน   จิตราสมร  (  Jittrasamorn  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม   ชุติสมร  (  Chutisamorn  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง   ฐิติสมร  (  Thitisamorn   )  แปลว่า  นางผู้ดำรงอยู่   ณัฐสมร  (  Natsamorn  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   ดนุสมร  (  Danusamorn  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง   ด

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ฤดี

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ฤดี  มีดังนี้  อาทิเช่น   ฤดี  (  Rudee  )  แปลว่า  ความยินดี   ฤดีกุล  (  Rudeekul  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งเชื้อสาย   ฤดีกานต์  (  Rudeekan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันเป็นที่รัก   ฤดีกาญจน์  (  Rudeekan  )  แปลว่า  ทองแห่งความยินดี  ,  ผุู้มีความยินดีดั่งทอง   ฤดีกันย์  (  Rudeekan  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี   ฤดีกัญญ์  (  Rudeekan  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี   ฤดีทิพย์  (  Rudeethip  ,  Rudeetip  )  แปลว่า  ความยินดีเป็นของเทวดา   ฤดีธนา  (  Rudeetana )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในทรัพย์สิน   ฤดีนุช  (  Rudeenuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีความยินดี   ฤดีนาฏ (  Rudeenat  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี   ฤดีนาถ  (  Rudeenath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึงมีความยินดี   ฤดีนันท์  (  Rudeenan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง   ฤดีเนตร  (  Rudeenet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตาแห่งความยินดี   ฤดีผกา  (  Rudeephaka  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความยินดี   ฤดีพันธุ์  (  Rudeepan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งเชื้อสาย  ฤดีพรรณ  (  Rudeepan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความงาม   ฤดีพร  (  Rud