บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2019

ชื่อที่ออกเสียงว่า ไท

รูปภาพ
     ชื่อที่ออกเสียงว่า ไท  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่ ,  นางผู้มีสกุล ฤทัย  (  Rutai  )  แปลว่า  ใจ  ฤทัยรัตน์  (  Rutairat  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันประเสริฐ  ฤทัยทิพย์  (  Rutaitip  ,  Rutaithip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา  ฤทัยลดา  (  Rutailada  )  แปลว่า  เครือเถาใจ  ฤทัยลักษณ์  (  Rutailak  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม  ฤทัยนาฏ  (  Rutainat  )  แปลว่า  ใจนาง  ฤทัยภัสร์  (  Rutaipas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งใจ  ขวัญฤทัย  (  Khwanrutai  )  แปลว่า  ขวัญใจ  ดวงฤทัย  (  Duongrutai  )  แปลว่า  ดวงใจ  ภรณ์ฤทัย  (  Pornrutai  )  แปลว่า  เครื่องประดับใจ  พรฤทัย  (  Pornrutai  )  แปลว่า  ใจนำสุขมาให้  สมฤทัย  (  Somrutai  )  แปลว่า  สมใจ  ปรางฤทัย  (  Prangrutai  )  แปลว่า  แก้มใจ  ณฤทัย  (  Narutai  )  แปลว่า  ในใจ  ,  ที่ใจ  พิสุทธิ์ฤทัย  (  Pisutrutai  )  แปลว่า  ใจหมดจด  เพ็ญฤทัย  (  Penrutai  )  แปลว่า  เต็มใจ  หทัย  (  Hatai  )  แปลว่า  ใจ หทัยรัตน์  (  Hatairat  )  แปลว่า 

ชื่อที่มีคำว่า ไล

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า ไล  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง ดังนี้  อาทิเช่น  ไฉไล  (  Chailai  )  แปลว่า  งาม  พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม  พิไลวรรณ  (  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  พิไลลักษณ์  (  Pilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  พิไลมณี  (  Pilaimanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  พิไลสินี  (  Pilaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  พิไลรัตน์  (  Pilairat  )  แปลว่า  แก้วงาม  พิศพิไล   (  Pispilai  )  แปลว่า  งาม  พิชญ์พิไล  (  Pichpilai  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม เพ็ญพิไล  (  Penpilai  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ศศิพิไล  ( Sasipilai  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์    ผกาพิไล  (  Phakapilai  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  อรพิไล  (  Ornpilai  )  แปลว่า  นางงาม  อาภาพิไล  (  Arpapilai  )  แปลว่า  แสงงาม วิไล  (  Wilai  )  แปลว่า  งาม  วิไลกานต์  (  Wilaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  วิไลภรณ์  (  Wilaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  วิไลวรรณ  (  Wilaiwan   )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  วิไลพรรณ  (  Wilaipan  )   แป

ชื่อที่ออกเสียงว่า กด

รูปภาพ
     ชื่อที่ออกเสียงว่า กด  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชายดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ดอกบัว  , ไหว้  กชพรรณ  (  Kotchapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดอกบัว กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้  เพ็ญกรกช  (  Penkorrakoch  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกบัว  บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  บัว  บงกชลดา  (  Bongkochlada  )  แปลว่า  เครือเถาบัว  บงกชมณี  (  Bongkochmanee  )  แปลว่า  บัวแก้ว สกาวกช  (  Sakaokoch  )  แปลว่า  บัวขาว ผกากช  (  Phakakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  มรกต   (  Morrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว  ลดามรกต  (  Ladamorrakot  )  แปลว่า  เครือเถาพลอยสีเขียว เพ็ญมรกต  (  Penmorrakot  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยพลอยสีเขียว ดุจมรกต  (  Dujmorrakot  )  แปลว่า  เหมือนพลอยสีเขียว   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  กช  (  Koch  ,  Kot  )  แปลว่า  ดอกบัว  กชพงศ์  (  Kotchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว  กชพงษ์  (  Kotchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว  กรกฎ  (  Korrakod    )  แปลว่า  ปู ,  กลุ่มดาวรูปปู  กรกฏ  (  Korrakot  ) 

ชื่อที่ออกเสียงว่า พิด

รูปภาพ
     ชื่อที่ออกเสียงว่า พิด มีอยู่หลายคำ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  แลดู , เพ่งดู  พิศพิมล  (  Pispimol  )  แปลว่า  งามหมดจด  พิศวิมล  (  Piswimol  )  แปลว่า  งามหมดจด  พิศนิภา  (  Pisnipa  )  แปลว่า  แลดูเสมอ  พิศผกา  (  Pisphaka  )  แปลว่า  แลดูดอกไม้  พิศลดา  (  Pislada  )  แปลว่า  แลดูเครือเถา  ,  แลดูเชื้อสาย  พิศผกาย  (  Pisphakie  )  แปลว่า  แลดูดาว  ,  แลดูแสงกระจาย พิศวาส  (  Pissawas ,  Pissavas  )  แปลว่า  ความรักใคร่  ชวนพิศ  (  Chuonpis  )  แปลว่า  งามน่ามอง  พิมพ์พิศ  (  Pimpis  )  แปลว่า  แลดูรูป เพ็ญพิศ  (  Penpis  )  แปลว่า  งาม  เพียงพิศ  (  Piangpis  )  แปลว่า  งาม  ประพิศ  (  Prapis  )  แปลว่า  งาม  ประไพพิศ  (  Prapaipis  )  แปลว่า  งาม พิสมัย  (  Pissamai  )  แปลว่า  ความปลื้มใจ  ,  ความรัก  พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์  พิชญาทิพย์  (  Pitchayatip  ,  Pitchayathip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา  พิชญาลักษณ์  (  Pitchayalak  )

ชื่อที่มีคำว่า ภัสสร

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า ภัสสร มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี  ภัสสรนรี  (  Passornnaree  )  แปลว่า  นางผู้แสงสว่าง  ภัสสรสินี  (  Passornsinee  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  ภัสสรลดา  (  Passornlada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง ภัสสรรพี  (  Passornrapee  )  แปลว่า  แสงตะวัน ณภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  ที่มีแสงสว่าง  นภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง  พิชญ์ภัสสร  (  Pichpassorn  ,  Pitpasson  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์  ประภัสสร  (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆ , สีเลื่อมๆ ดุจภัสสร  (  Dujpassorn  )  แปลว่า  เหมือนรัศมี  ,  คล้ายรัศมี  สกาวภัสสร  (  Sakaopassorn  )  แปลว่า  ขาวสว่าง  ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี  ภัสสราภรณ์  (  Passaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ  ภัสสราพรรณ  (  Passarapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นแสงสว่าง ภัสสราพันธุ์  (  Passarapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง  ภัสสราวัลย์  (  Passarawal

ชื่อที่มีคำว่า นง

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า นง มีทั้งชื่อ ผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้  อาทิเช่น    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  นง  (  Nong  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง  ,  หญิงสาว นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  นางงาม  นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม  ,  หญิงสาว  นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  นางน้อง  ,  น้องหญิง  นงลักษณ์  (  Nonglak  )แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี นงเยาว์  (  Nongyao  )  แปลว่า  หญิงสาว  นงผกา  (  Nongphaka  )  แปลว่า  นางงามดั่งดอกไม้  นงลดา  (  Nonglada  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย  นงฤดี  (  Nongrudee  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี  นงฤทัย  (  Nongrutai  )  แปลว่า  ใจนาง  นงพร (  Nongporn  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้  นงภรณ์ (  Nongporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง  นงปราง  (  Nongprang  )  แปลว่า  แก้มนาง  นงพรรณ  (  Nongpan  )  แปลว่า  นางงาม  นงรัตน์  (  Nongrat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ  นงเพาพะงา  (  Nongpoupanga  )  แปลว่า  นางงาม  นงภัสสร  (  Nongpassorn  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง  นงรพี  (  Nongrapee  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน  นงรุ

ชื่อที่มีคำว่า ศุ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า ศุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ศุภมาส  (  Supamas  )  แปลว่า  วันเดือนปี  ศุภางค์  (  Supang  )  แปลว่า  มีรูปร่าง  ศุภร  (  Suporn  )  แปลว่า  งาม  ,  บริสุทธิ์  ,  สดใส  ศุลีพร  (  Suleeporn  )  แปลว่า  พรพระอิศวร ศุลีภรณ์  (  Suleeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร ศุลีวัลย์  (  Suleewal  ,  Suleewan  )  แปลว่า  เครือเถาพระอิศวร   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  ศุลี  (  Sulee  )  แปลว่า  พระอิศวร  ศุภกานต์  (  Supakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ  ,  ความเจริญอันเป็นที่รัก  ศุภณัฐ  (  Supanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  ศุภณัฏฐ์  (  Supanat  )   แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  ศุภชัย  (  Supachai  )  แปลว่า  การชนะด้วยความดีงาม  ศุภไชย  (  Supachai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดีกว่า  ศุภชาญ  (  Supachan  )  แปลว่า  ผู้คล่องแคล่วมีความเจริญ  ศุภชาติ  (  Supachat  )  แปลว่า  ความดีงามแห่งตระกูล ศุภวัจน์  (  Supawat  ,  Supawaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความดีงาม ศุภวัฒน์  ( 

ชื่อต้นไม้-ดอกไม้

รูปภาพ
        อยากทราบว่ามีชื่อต้นไม้ หรือ ดอกไม้ ที่สามารถนำมาเป็น ชื่อคนได้นั้น มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย มั๊ย  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ต้นไม้ที่มีดอกกลีบสีขาว ก้านสีเหลือง ดอกมีกลิ่นหอม กัณณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  กรรณิการ์ กุหลาบ  (  Kulab  )  แปลว่า  ต้นไม้ดอกมีหนาม มีหลายชนิด ดอกมีหลายสีมีกลิ่นหอม กลอย  (  Kloy  )  แปลว่า  ไม้เถามีหัวใช้ทำเป็นอาหาร แตง  (  Taeng  )  แปลว่า  ต้นพืชล้มลุกมีที่เป็นผักเช่น แตงกวา , ที่นำไปทำเป็นของหวานเช่นแตงไทย , ที่เป็ลผลไม้ เช่นแตงโม ส้ม  (  Som )  แปลว่า  ต้นผลไม้  มีหลายชนิด เช่น ส้มบางมด , ส้มโอ เผื่อน  (  Phuan  )  แปลว่า  บัวดอกสีขาวปลายกลีบสีคราม เวลาบานไม่เปลี่ยนสี ผัน  (  Phan  )  แปลว่า  บัวดอกสีขาวปลายกลีบสีชมพู บานกลางวัน เปลี่ยนเป็นสีครามอมชมพู พุทธชาด  (  Puttachad  )  แปลว่า  ต้นไม้ดอกชนิดหนึ่ง มีดอกคล้ายดอกพุดแต่เล็กกว่า พุดซ้อน  (  Pudsorn  ,  Pudzorn  )  แปลว่า  ต้นไม้ดอกจำพวกต้นพุด พุมเรียง  (  Pumriang  )  แปลว่า

ชื่อที่มีคำว่า ดา

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า ดา หรือ ฎา  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  ญาดามณี  (  Yadamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์  ญาดาวรรณ  (  Yadawan  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งความงาม สิริญาดา  (  Siriyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ  พิสุทธิญาดา  (  Pisuttiyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด  ทิพย์ญาดา  (  Tipyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวด  ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  ดวงดาว  ดาราภรณ์  (  Daraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปดาว  ดารามณี  (  Daramanee  )  แปลว่า  ดาวเพขร  ดารารัตน์  (  Dararat  )  แปลว่า  ดาวเพชร  ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว  ดาริกาภรณ์  (  Darikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปดาว ดารณี  (  Daranee  )  แปลว่า  เรือ  ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ  ชนิดาลักษณ์  (  Chanidalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนพ่อ ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ  ชนิดาพร  (  Chanidaporn

ชื่อที่มีคำว่า นี

รูปภาพ
        ชื่อที่มีคำว่า นี  หรือ  นีย์ หรือ ณี  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น จงกลนี  (  Jongkolnee , Jongkonnee   )  แปลว่า  บัว ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า  เอ็นดู  ,  เผื่อแผ่ สุปรานี  (  Supranee  )  แปลว่า  เผื่อแผ่ดี พัชนี  (  Patchanee  )  แปลว่า  พัด พิสุทธินี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด พิสุทธินีย์  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  ราตรี รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ สิริรัชนี  (  Siriratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  นางงาม สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางงาม สินีทิพย์  (  Sineetip  ,  Sineethip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา สุธาสินี  (  Sutasinee , Suthasinee  )  แปลว่า  ผู้กินอาหารทิพย์ สินีกานต์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก ทิพสินี  (  Tipsinee  ,Thipsinee  )  แปลว่า  นางงามสวรรค์ ภัทรสินี  (  Pattarasinee  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก อาภาสินี  (  Arpasinee  )   แปลว่า

ชายชื่อ สโรช และ ชื่อชายชื่ออื่นๆ ทำให้เป็นชื่อหญิง อย่างไร

รูปภาพ
       ชื่อชาย สโรช และ ชื่อผู้ชายชื่ออื่นๆ สามารถทำให้เป็นชื่อหญิง ได้ดังนี้  อาทิเช่น สโรชา  (  Sarocha  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว  สโรชาภรณ์  (  Sarochaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปดอกบัว สโรชาพร  ( Sarochaporn  )  แปลว่า  ดอกบัวนำสุขมาให้  สโรชาทิพย์  (  Sarochatip  ,  Sarochathip  )  แปลว่า   ดอกบัวเป็น ของเทวดา  สโรชากุล  (  Sarochakul  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว  พิมพ์สโรชา  (  Pimsarocha  )  แปลว่า  รูปบัว  เพ็ญสโรชา  (  Pensarocha  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกบัว  ดุจสโรชา  (  Dujsarocha  )  แปลว่า  เหมือนบัว  สิริสโรชา  (  Sirisarocha  )  แปลว่า  ดอกบัวผู้เป็นมิ่งขวัญ  สโรชารัตน์  (  Sarocharat  )  แปลว่า  ดอกบัวแก้ว  สโรชามณี  (  Sarochamanee  )  แปลว่า  ดอกบัวแก้ว  พิศสโรชา  (  Pissarocha  )  แปลว่า  แลดูบัว  สโรชาสินี  (  Sarochasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งบัว สโรชาทิพ  (  Sarochatip  ,  Sarochathip  )  แปลว่า  บัวสวรรค์  สโรชาพรรณ  (  Sarochapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดอกบัว  ชื่อผู้ชาย ชื่ออื่นๆ  มีดังนี้  อาทิเช่น  คณิต  เป็น  คณ