บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2015

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ณ "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ณ  "  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ   ชื่อผู้ชาย   ดังนี้ ชื่อผู้หญิง   อาทิ  เช่น ณพิชญา  (  Napitchaya  )  แปลว่า     ที่ผู้รู้ ณหทัย  (  Nahatai  )  แปลว่า  ที่ใจ   ในใจ ณหฤทัย  (  Naharutai  )  แปลว่า  ที่ใจ   ในใจ ณฤทัย  (  Narutai   )  แปลว่า  ในใจ   ที่ใจ ณกมล  (  Nakamol  )  แปลว่า  ในใจ ณอัญญา  (  Naanya  )  แปลว่า  ที่อื่น ณญาดา  (  Nayada  )  แปลว่า  ที่ผู้รู้ ณนภา  (  Nanapa  )  แปลว่า  ในสวรรค์ ณลดา  (  Nalada  )  แปลว่า   ที่เชื้อสาย ณภัทรา  (  Napattra  )  แปลว่า  ที่น่ารัก     ที่งาม      ที่ดี ณกานดา  (  Nakanda  )  แปลว่า    ในที่รัก ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์ ณัฏฐาวดี  (  Nattawadee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ ณัฏฐาวลี  (  Nattawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ ณัฏฐาทิพย์  (  Nattathip  ,  Nattatip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์ ณัฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก ณัฐพรรณ  (  Nattapan  )  แปลว่า  ชื่อเ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เนือง "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เนือง  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น เนืองนิตย์  (  Nuangnit  )  แปลว่า    เสมอ เนืองนุช  (  Nuangnuch  )  แปลว่า    เสมอน้อง เนื่องนิจ  (  Nuangnij  )  แปลว่า  ยั่งยืนเสมอ เนืองกุล  (  Nuangkul  )  แปลว่า   เสมอเชื้อสาย เนืองนาถ  (  Nuangnath  )  แปลว่า   ผู้เป็นที่พึ่งเสมอ เนีองนาฏ  (  Nuangnat  )  แปลว่า  ผู้เสมอ เนืองเนตร  (  Nuangnet  )  แปลว่า  ผู้มองเห็นเสมอ เนืองลักษณ์  (  Nuanglak  )  แปลว่า  มีลักษณะเสมอ ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น เนือง  (  Nuang  )  แปลว่า  เสมอ     บ่อย เนืองพันธุ์  (  Nuangpan  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเสมอ เนืองพงษ์  (  Nuangpong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเสมอ เนืองพงศ์  (  Nuangpong  )  แปว่า  ผู้มีเชื้อสายเสมอ เนืองกานต์  (  Nuangkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเสมอ เนืองนาท  (  Nuangnat  )  แปลว่า    นับถือเสมอ เนืองกรณ์  (  Nuangkorn  )  แปลว่า  ฉลาดเสมอ เนืองณัฐ  (  Nuangnat  )  แปลว่า  ผู้รู้เสมอ เนืองณัฏฐ์  (  Nuangnat  )  แปลว่า  ผู้รู้เสมอ เ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " นลิน "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  นลิน  "  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง   และ  ผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น นลินทิพ  (  Nalinthip  ,  Nalintip  )  แปลว่า  บัวสวรรค์ นลินทิพย์  (  Nalinthip  ,  Nalintip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา นลินธาร  (  Nalintan  )  แปลว่า  ลำน้ำบัว นลินพรรณ  (  Nalinpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม นลินนาฏ  (  Nalinnat  )  แปลว่า  นางงามดั่งบัว นลินสินี  (  Nalinsinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งบัว นลินรัตน์  (  Nalinrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว นลินวลี  (  Nalinwalee  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว นลินวดี  (  Nalinwadee  )  แปลว่า  บัว นลินกาญจน์  (  Nalinkan  )  แปลว่า  บัวทอง นลินนุช  (  Nalinnuch  )  แปลว่า  น้องงามดั่งบัว นลินี  (  Nalinee  )  แปลว่า  บัว      หมู่ดอกบัว นลินีทิพ  (  Nalineethip  ,  Nalineetip  )  แปลว่า  บัวสวรรค์ นลินีทิพย์  (  Nalineethip  ,  Nalineetip  )   แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา นลินีรัตน์  (  Nalineerat  )  แปลว่า  บัวแก้ว ชื่อผู้ชาย   อาทิ  เช่น นลิน  (  Nalin  )  แปลว่า  ดอกบัว นลินกุล  (  Nalinkul  )  แปลว่

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " มาลินี "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  มาลินี  "  มีชื่อผู้หญิง   ดังนี้  อาทิ  เช่น มาลินี  (  Malinee  )  แปลว่า  ดอกไม้ มาลินีกานต์  (  Malineekan  )  แปลว่า  ดอกไม้ผู้เป็นที่รัก มาลินีนาฏ  (  Malineenat  )  แปลว่า  นางามดั่งดอกไม้ มาลินีนาถ  (  Malineenat  )  แปลว่า   ดอกไม้ผู้เป็นที่พึ่ง มาลินีทิพ  (  Malineethip  ,  Malineetip  )  แปลว่า  ดอกไม้สวรรค์ มาลินีทิพย์  (  Malineethip  ,  Malineetip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็น ของเทวดา มาลินีนุช  (  Malineenuch  )  แปลว่า  น้องงามดั่งดอกไม้ มาลินีกุล  (  Malineekul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดอกไม้ มาลินีลักษณ์  (  Malineelak  )  แปลว่่า  ลักษณะดอกไม้ มาลินีลักขณ์  (  Malineelak  )  แปลว่า  ลักษณะดอกไม้   มาลินีธาร  (  Malineetan  )  แปลว่า  ดอกไม้ลำน้ำ มาลินีธร    (  Malitorn  )   แปลว่า     ผู้ทรงไว้ซึ่งดอกไม้ มาลินีภัทร์  (  Malineepat  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  มาลี  "   มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น มาลีรัตน์  (  Maleerat  )  แปลว่า   ดอกไม้แก้ว มาลีกานต์  (

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ปรี "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ปรี  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น ปรียา   (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ปรียานุช  (  Preeyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก ปรียารัตน์  (  Preeyarat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ปรียาภัทร์  (  Preeyapat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก ปรียาพัชร์  (  Preeyapach  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ปรียาณัฐ  (  Preeyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก ปรียาสินี  (  Preeyasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก ปรียานาฏ  (  Preeyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก ปรียาพรรณ  (  Preeyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก ปรียาพัณณ์  (  Preeyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก ปรียาพันธุ์  (  Preeyapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก ปรียากุล  (  Preeyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก ปรียาภัค  (  Preeyapak  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักโชคดี ปรียากานต์  (  Preeyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด ชื่

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " รุ้ง "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  รุ้ง  "  มีชื่อ  ผู้หญิง    ดังนี้  อาทิ  เช่น รุ้ง  (  Rung  )  แปลว่า  ละอองน้ำที่ต้องแสงอาทิตย์ส่องเห็นเป็นสี เจ็ดสี     รุ้งกินน้ำ     เหยี่ยวชนิดหนึ่ง รุ้งเพชร  (  Rungpech  )  แปลว่า  สีรุ้งที่ปรากฏในเพชรพลอย รุ้งลดา  (  Runglada  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ้ง รุ้งทิพย์  (  Rungthip  ,  Rungtip  )  แปลว่า  รุ้งเป็นของเทวดา รุ้งทิพ  (  Runhthip  ,  Rungtip  )  แปลว่า   รุ้งสวรรค์ รุ้งลาวัณย์  (  Runglawan  )  แปลว่า  รุ้งงาม รุ้งนภา  (  Rungnapa  )  แปลว่า  รุ้งกินน้ำ รุ้งตะวัน  (  Rungtawan  )  แปลว่า  แสงเจ็ดสีแห่งดวงตะวัน รุ้งเรขา  (  Rungrekha  )   แปลว่า  รุ้งงาม รุ้งพัชรา  (  Rungpatchara  )  แปลว่า   สีรุ้งที่ปรากฏในเพชร รุ้งพิมล  (  Rungpimol  )  แปลว่า  รุ้งงาม รุ้งพัชรี  (  Rungpatcharee  )  แปลว่า  รุ้งเพชร รุ้งกานต์  (  Rungkan  )  แปลว่า  รุ้งผู้เป็นที่รัก รุ้งกานด์  (  Rungkan  )  แปลว่า  รุ้งผู้เป็นที่รัก รุ้งลักขณา  (  Runglakkhana  )  แปลว่า  รุ้ง รุ้งลักษณา  (  Runglaksana  )  แปลว่า  ร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ธ " ตามเดือนเกิด

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ธ  "  ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น ธัญธาร  (  Tanyatan  )  แปลว่า  ลำน้ำดี ธัญลักษณ์  (  Tanyalak  )  แปลว่า  ลักษณะดี ธัญสินี  (  Tanyasinee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง ธัญนาฏ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง ธัญนุช  (  Tanyanuch  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง ธัญญาณี  (  Tanyanee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง ธัญญาณัฐ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง ธัญญาภรณ์   (  Tanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง ธัญญาสินี  (  Tanyasinee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง ธัญญาเรศ  (  Tanyares  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง ธฺิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกหญิง ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกผู้ประเสริฐ ธารารัตน์  (  Tararat  )  แปลว่า  ลำน้ำที่ประเสริฐ ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น ธันวา  (  Tanwa  ,  Tanva  )  แปลว่า  ชื่อเดือนธันวาคม ธนู   (  Tanoo  )  แปลว่า  ชื่อราศีธนู        อาวุธชนิดหนึ่ง ธเนศ  (  Tanes  )  แปลว่า   เจ้าแ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ต " ตามเดือนเกิด

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ต  "ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น ตุลยาณี  (  Tunlayanee  )  แปลว่า  ผู้เสมอกัน ตุลยาณีย์  (  Tunlayanee  )  แปลว่า  ผู้เสมอกัน ตรีรัตน์  (  Treerat  )  แปลว่า  แก้วสามดวง ตรีนุช  (  Treenuch  )   แปลว่า  น้องสาม ตรีลักษณ์  (  Treelak  )  แปลว่า  ลักษณะสาม ตรีลักขณ์  (  Treelak  )  แปลว่า  ลักษณะสาม ต้อง  (  Tong  )  แปลว่า  ถูก ต้องใจ  (  Tongjai  )  แปลว่า  ถูกใจ     ชอบ ต้องตา  (  Tonhta  )  แปลว่า  ชอบ ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น ตุลย์  (  Tul  )  แปลว่า  ชื่อราศีตุลย์ ตรี  (  Tree  )  แปลว่า  สาม ตรีพงศ์  (  Treepong  )  แปลว่า  เชื้อสายสาม ตรีพงษ์  (  Treepong  )  แปลว่า  เชื้อสายสาม ตรัย  (  Trai  )  แปลว่า  สาม ตรัยลักษณ์  (  Trailak  )  แปลว่า  ลักษณะสาม ไตร  (  Trai  )  แปลว่า  สาม ไตรลักษณ์  (  Trailak  )  แปลว่า  ลักษณะสาม ตระกูล  (  Trakool  )  แปลว่า  เชื้อสาย    เผ่าพันธุ์ ตระการ  (  Trakan  )  แปลว่า  งาม ติณ  (  Tin  )  แปลว่า  หญ้า ตฤณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ส " ตามเดือนเกิด

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ส  "  ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ  เช่น เกิดเดือน  สิงหาคม  "  สิ  "  มีชื่อผู้หญิงดังนี้ สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวขาว สินีนาถ  (  Sineenat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง สินีณัฐ  (  Sineenat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ สินีรัตน์  (  Sineerat  )  แปลว่า  นางแก้ว สินีทิพ  (  Sineethip  ,  Sineetip  )  แปลว่า  นางสวรรค์ สินีทิพย์  (  Sineethip  ,  Sineetip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา สินีกานต์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก สินีกานด์  (  Sineekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก สินีภัทร์  (  Sineepat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก สิรินาฏ  (  Sirinat  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ สิริลดา  (  Sirilada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นมิ่งขวัญ สิริพิชญา  (  Siripitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นมิ่งขวัญ สิริทิพ  (  Sirithip  ,  Siritip  )  แปลว่า  โชคลาภสวรรค์ สิริทิพย์  (  Sirithip  ,  Siritip  )  แปลว่า  โชคลาภเป็นของเทวดา ชื่อผู้ชายอาทิ  เช่น สิงห์  (  Sing  )  แปลว่า    ส

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " พ " ตามเดือนเกิด

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  พ  "  ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ  เช่น   เกิดเดือน  พฤษภาคม  และ  เดือน  พฤศจิกายน   "  พฤ  " มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า    ต้นไม้ พฤกษานาฏ  (  Pruksanat  )  แปลว่า  ต้นไม้นาง พฤกษาวดี  (  Pruksawadee  )  แปลว่า    ต้นไม้ พฤกษาวลี  (  Pruksawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายไม้ พฤกษาภรณ์  (  Pruksaporn  )  แปลว่า  ผู้มีต้นไม้เป็นเครื่องประดับ พฤกษากุล  (  Pruksakul  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้ ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้ พฤกษ์พงศ์  (  Prukpong  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้ พฤกษ์พงษ์  (  Prukpong  )  แปลว่า  เชื้อสายต้นไม้ พฤทธ์  (  Prut  )  แปลว่า  ฉลาด      ชำนาญ   พฤทธิ์  (  Prut  )   แปลว่า  ความเจริญ     ความมั่งคั่ง พฤษภ  (  Pruksop  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาวรูปโค พฤศจิก  (  Pruksajik  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาวรูปแมงป่อง

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ก "ตามเดือนเกิด 3

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ก  "  ตามเดือนเกิด  3  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ  เช่น เกิดเดือน  กันยายน  "  กัน  "  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิ  เช่น กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง      ลูกสาว กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว กันยาวดี  (  Kanyawadee  )  แปลว่า  นางงาม กันยาวลี  (  Kanyawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกสาว กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง กันยากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก กันยากานด์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก กันยาทิพ  (  Kanyathip  ,  Kanyatip  )  แปลว่า  นางสวรรค์ กันยาทิพย์  (  Kanyathp  ,  Kanyatip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา กันยากุล  (  Kanyakul  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย กันยาภัค  (  Kanyapak  )  แปลว่า  นางผู้โชคดี กันยาพร  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้ กันยาพัชร์  (  Kanyapach  )  แปลว่า  นางแก้ว กันยาณัฐ  (  Kanyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า   นางงาม กัญญารัตน์  (

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ก " ตามเดือนเกิด 2

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ก  "ตามเดือนเกิด  2  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้  อาทิ  เช่น เกิดเดือน  กรกฎาคม  "  กร   "  มีชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า   มือบัว   แสงแห่งดวงใจ กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว    ไหว้ กรเรขา  (  Kornrekha  )  แปลว่า  แสงงาม กรทิพ  (  Kornthip  ,  Korntip  )  แปลว่า  แสงสวรรค์ กรทิพย์  (  Kornthip  ,  Korntip  )  แปลว่า  แสงเป็นของเทวดา กรทิพา  (  Korntipa  )  แปลว่า  แสงแห่งวัน กรทิวา  (  Korntiva  )  แปลว่า  แสงแห่งวัน กรรวี  (  Kornrawee  )  แปลว่า  แสงตะวัน กรรัชนี  (  Kornratchanee  )  แปลว่า  แสงแห่งราตรี กรรณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  ช่อฟ้า   เครื่องประดับ กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกหอมกลีบสีขาว ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น กรกฎ  (  Korrakod  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาวรูปปู กรกฏ  (  korrakot  )  แปลว่า   ชื่อกลุ่มดาวรูปปู กรกฎพงศ์  (  Korrakodpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดาวรูปปู กรกฎพงษ์  (  Korrakodpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดาวรูปปู

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ก " ตามเดือนเกิด

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ก  "  ตามเดือนเกิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น เกิดเดือน  กุมภาพันธ์    " กุ  "  มีชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น กุสุมา  (  Kusuma  )   แปลว่า   ดอกคำ กุสุมาวดี  (  Kusumawadee  )  แปลว่า  ดอกคำ กุสุมาวลี  (  Kusumawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกคำ กุหลาบ  (  Kulab  )  แปลว่า  ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกหอมก้านเป็นหนาม กุลวดี  (  Kulwadee  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลดี กุลกันยา  (  Kulkanya  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลดี กุลนารี   (  Kulnaree  )  แปลว่า  นางผู้มีตระกูลดี กุลนาฏ  (  Kullanat  )  แปลว่า  นางผู้มีตระกูลดี กุลนุช  (  Kullanuch  )  แปลว่า  นุชผู้มีตระกูลดี กุลลดา  (  Kullada  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้มีตระกูลดี กุลชนา  (  Kulchana  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลดี กุลเรขา  (  Kulrekha  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม กุลทิพ  (  Kulthip  ,  Kultip  )  แปลว่า  สกุลสวรรค์ กุลทิพย์  (  Kulthip  ,  Kultip  )  แปลว่า  สกุลเป็นของเทวดา กุลกัญญา  (  Kulkanya  )  แปลว่า  ผู้มีสกุลดี กุลพัชร์  (  Kullapach  )  แปลว่า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ม ตามเดือนเกิด 4 "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ม  ตามเดือนเกิด  4  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ เกิดเดือน   มิถุนายน  (  มิ  )  มีชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น มิตราภรณ์  (  Mittraporn  )  แปลว่า  ผู้มีเพื่อนเป็นเครื่องประดับ มิ่งขวัญ  (  Mingkhwan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก มิตรลดา  (  Mitlada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพื่อน ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น มิตร  (  Mit  )  แปลว่า  เพื่อน มิตรชาญ  (  Mitchan  )  แปลว่า  เพื่อนว่องไว มิตรชัย  (  Mitchai  )  แปลว่า  การชนะเพื่อน มิตรพงศ์  (  Mitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพื่อน มิตรพงษ์  (  Mitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพื่อน มิตรกุล  (  Mitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพื่อน มิ่ง  (  Ming  )  แปลว่า  ขวัญ มิ่งมนัส  (  Mingmanas  )  แปลว่า  ขวัญใจ มิ่งพัฒน์  (  Mingpat  )  แปลว่า  มีความเจริญ มิ่งพงศ์  (  Mingpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดี มิ่งพงษ์  (  Mingpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดี มิ่งพฤกษ์  (  Mingpruk  )  แปลว่า    ต้นไม้งาม มิ่งพนัส  (  Mingpanas  )  แปลว่า  ป่างาม มิ่งพันธุ์  (  Mingpan  )  แปลว่า  เชื้อสายดี

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ม ตามเดือนเกิด 3 "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ม  ตามเดือนเกิด  3  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ เกิดเดือน  เมษายน   (  เม  )   มีชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น เมษาภรณ์  (  Mesaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับกลุ่มดาวเมษ เมษาวดี  (  Mesawadee  ,  Mesavadee  )  แปลว่า  แกะ เมษาวลี  (  Mesawalee  ,  Mesavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายแกะ เมษาพัชร์  (  Mesapach  )  แปลว่า  เพชรกลุ่มดาวเมษ เมษารัตน์  (  Mesarat  )  แปลว่า  เพชรกลุ่มดาวเมษ เมทินี  (  Metinee  )  แปลว่า  พื้นแผ่นดิน เมธาวดี  (  Metawadee  ,  Metavadee  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา เมธาวลี  (  Metawalee  ,  Metavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายมีปัญญา เมธาภรณ์  (  Metaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ เมธาวี  (  Metawee  ,  Metavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์   เมขลา  (  Mekhala  )  แปลว่า  สายรัด เมขลา  (  Mekkhala  )  แปลว่า  ชื่อเทพธิดารักษาสมุทร เมตตา  (  Metta  )  แปลว่า  ปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น เมษ  (  Mes  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาว   แกะ เมษพงศ์  (  Messapong  )  แปลว่า    เชื

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ม ตามเดือนเกิด 2 "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ม  ตามเดือนเกิด    มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้ เกิดเดือน  มีนาคม  (  มี  )   ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น มีน  (  Meen  )  แปลว่า  ปลา มีนมาส  (  Meenmas  )  แปลว่า  เดือนปลา มีนมาศ  (  Meenmas  )  แปลว่า  ปลาทอง มีนลดา  (  Meenlada  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา มีนอนงค์  (  Meenanong  )  แปลว่า  นางปลา    นางเงือก มีนทิพ  (  Meenthip  ,  Meentip  )  แปลว่า  ปลาสวรรค์ มีนทิพย์  (  Meenthip  ,  Meentip  )  แปลว่า  ปลาเป็นของเทวดา มีนวดี  (  Meenwadee  ,  Meenvadee  )  แปลว่า  ปลา มีนวลี  (  Meenwalee  ,  Meenvalee  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา มีนวลัย  (  Meenwalai  ,  Meenvalai  )  แปลว่า  กำไลปลา มีนาทิพย์  (  Meenathip  ,  Meenatip  )  แปลว่า  ปลาเป็นของเทวดา ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น มี  (  Mee   )  แปลว่า   คงอยู่ มีศักดิ์  (  Meesak  )  แปลว่า    ผู้มีความสามารถ มีนา  (  Meena  )  แปลว่า  ปลา มีนากุล  (  Meenakul  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา มีนาพงศ์  (  Meenapong  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา มีนาพงษ์  (  Meenapong  )  

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ม ตามเดือนเกิด "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ม ตามเดือนเกิด  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ  เช่น เกิดเดือน มกราคม  (  ,มะ  )  มีชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย       แก้ว มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  เพชร มณีกานต์  (  Maneekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งเพชร มณีกานด์  (  Maneekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งเพชร มนัสชนก  (  Manaschanok  )  แปลว่า  ดวงใจพ่อ มธุรส  (  Maturos  )  แปลว่า  น้ำผึ้ง มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูงตัวเมีย มยุเรศ  (  Mayures  )  แปลว่า  นกยูง ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ มนัสนันท์  (  Manassanan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งใจ มโนช  (  Manoch  )  แปลว่า  ความรัก มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  งาม มนู  (  Manoo  )  แปลว่า    ผู้สร้างมนุษย์ มโนรม  (  Manorom   )  แปลว่า  งาม มโนรถ  (  Manorath  )  แปลว่า  ความใฝ่ฝัน มหรรณพ  (  Mahannop  )  แปลว่า  ห้วงน้ำใหญ่

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เกียรติ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เกียรติ  "  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ เช่น เกียรติ  (  Kiat   )  แปลว่า   ชื่อเสียง    การเลื่องลือ เกียรติยศ  (  Kiattiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีและชื่อเสียง เกียรติศักดิ์  (  Kiattisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถและชื่อเสียง เกียรติภูมิ  (  Kiattipoom  )  แปลว่า    สง่ามีชื่อเสียง เกียรติพงศ์  (  Kiattipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีชื่อเสียง เกียรติพงษ์  (  Kiattipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีชื่อเสียง เกียรติวุฒิ  (  Kiattiwut  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงและความเจริญ เกียรติภัส  (  Kiattipas  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงรุ่งเรือง เกียรติภัสร์  (  Kiattipas  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงรุ่งเรือง เกียรติรัฐ  (  Kiattirat  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงแห่งแว่นแคว้น เกียรติชาติ  (  Kiattichat  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงแห่งตระกูล เกียรติณัฐ  (  Kiattinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง เกียรติณัฏฐ์  (  Kiattinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง เกียรติพัฒน์  (  Kiattipat  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงและความเจริญ เกียรติวัฒน์  

ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า " กรณ์ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า  ""  กรณ์  "  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น กรณ์  (  Korn  )  แปลว่า  ฉลาด    ชำานาญ   ณัฐกรณ์  (  Nattakorn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ฉลาด ณัฏฐกรณ์  (  Nattakorn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ฉลาด ภัทรกรณ์  (  Pattarakorn  )  แปลว่า  ฉลาดน่ารัก พัฒนกรณ์  (  Pattanakorn  )  แปลว่า  ความเจริญที่ฉลาด วงษกรณ์  (  Wongsakorn  ,  Vongsakorn  )  แปลว่า  เชื้อสายฉลาด พงศกรณ์  (  Pongsakorn  )  แปลว่า  เชื้อสายฉลาด วัจนกรณ์  (  Watjanakorn  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำที่ฉลาด ลักษณกรณ์  (  Laksanakorn  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่ฉลาด ยุทธกรณ์  (  Yuttakorn  )  แปลว่า  การต่อสู้ที่ฉลาด ธนากรณ์  (  Tanakorn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์ที่ฉลาด ศุภกรณ์  (  Supakorn  )  แปลว่า  ฉลาดเจริญ ถิรกรณ์  (  Thirakorn  )  แปลว่า  ฉลาดมั่นคง นรากรณ์  (  Narakorn  )  แปลว่า  คนฉลาด วรกรณ์  (  Worrakorn  ,  Vorrakorn  )  แปลว่า  ฉลาดดี จุฑากรณ์  (  Jutakorn  )  แปลว่า  ฉลาดที่สุด เมธากรณ์  (  Metakorn  )  แปลว่า  ฉลาดยิ่ง อติกรณ์  (  Atikorn  )  แป

ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า " นรี "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า  "  นรี  "   มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น พิชญานรี  (  Pitchayanaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ สุทธินรี  (  Suttinaree  )  แปลว่า  ผู้หมดจด อมรานรี  (  Amaranaree  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน กานด์นรี  (  Kannaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก กานต์นรี  (  Kannaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ศิรานรี  (  Siranaree  )  แปลว่า  ยอดหญิง ผกายนรี  (  Phakienaree  )  แปลว่า  ดาวนาง ณัฐนรี  (  Nattanaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ โศภิตานรี  (  Sopitanaree  )  แปลว่า  นางงาม พิทยานรี  (  Pittayanaree  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ ภัสรานรี  (  Passaranaree  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง กุลนรี  (  Kulnaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย อาภานรี  (  Arpanaree  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง จุฑานรี  (  Jutanaree  )  แปลว่า  ยอดหญิง จารุนรี  (  Jarunaree  )  แปลว่า  นางงาม ประภานรี  (  Prapanaree  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง ชไมนรี  (  Chamainaree  )  แปลว่า  นางทั้งคู่ อัญญานรี  (  Anyanaree  )  แปลว่า  นางผู้แตกต่าง พัชรานรี  (  Patcharanar

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วรา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  วรา  "  มีทั้งชื่อ  ผู้หญิง  และ  ชื่อ ผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น วราภรณ์  (  Waraporn  ,Varaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่ประเสริฐ วรารัตน์  (  Wararat  ,  Vararat  )  แปลว่า  แก้วอันประเสริฐ วราพัชร์  (  Warapach  ,  Varapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม วรามณี  (  Waramanee  ,  Varamanee  )  แปลว่า  แก้วงาม วรานาฏ  (  Waranat  , Varanat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ วรานุช  (  Waranuch  ,  Varanuch  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ วรากานด์  (  Warakan  ,  Varakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ วรากานต์  (  Warakan ,  Varakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ วรากาญจน์  (  Warakan  ,  Varakan  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ วราณัฏฐ์  (  Waranat  ,  Varanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ วราลักษณ์  (  Waralak  ,  Varalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี วราลักขณ์  (  Waralak  , Varalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี วราพัณณ์  (  Warapan  , Varapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเลิศ วราภัค  (  Warapak  ,  Varapak  )  แปลว่า  ผู

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " พิมพา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  พิมพา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ เช่น พิมพา  (  Pimpa  )  แปลว่า   รูปเหมือน พิมพาพัชร์  (  Pimpapach  )  แปลว่า  รูปเหมือนเพชร พิมพารัตน์  (  Pimparat  )  แปลว่า  รูปเหมือนแก้ว พิมพามณี  (  Pimpamanee  )  แปลว่า  รูปเหมือนเพชร พิมพาภัส  (  Pimpapas  )  แปลว่า  รูปเหมือนแสงสว่าง พิมพาพลอย  (  Pimpaploy  )  แปลว่า   รูปเหมือนพลอย พิมพาพรรณ  (  Pimpapan  )  แปลว่า  รูปเหมือนความงาม พิมพาพัณณ์  (  Pimpapan  )  แปลว่า  รูปเหมือนความงาม พิมพาพันธุ์  (  Pimpapan  )  แปลว่า  รูปเหมือนเชื้อสาย พิมพากุล  (  Pimpakul  )  แปลว่า  รูปเหมือนเชื้อสาย พิมพาวัลย์  (  Pimpawal  )  แปลว่า  รูปเหมือนเครือเถา พิมพากานต์  (  Pimpakan  )  แปลว่า  รูปเหมือนผู้เป็นที่รัก พิมพากานด์  (  Pimpakan  )  แปลว่า  รูปเหมือนผู้เป็นที่รัก พิมพาภัค  (  Pimpapak  )  แปลว่า  รูปเหมือนเกียรติ พิมพาภรณ์  (  Pimpaporn  )  แปลว่า  รูปเหมือนเครื่องประดับ พิมพากมล  (  Pimpakamol  )  แปลว่า  รูปเหมือนใจ พิมพาวดี  (  Pimpawadee  ,  Pimpavadee  )

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " บัว "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  บัว  "  มีดังนี้  อาทิ  เช่น บัว  (  Bua  )  แปลว่า  ไม้จำพวกหนึ่งเกิดในน้ำ  มีหลายชนิด บัวชมพู  (  Buachompoo  )  แปลว่า  บัวสีชมพู บัวหลวง  (  Bualuong  )  แปลว่า  ไม้น้ำชนิดหนึ่ง บัวขาว  (  Buakhao  )  แปลว่า  บัวสีขาว บัวลอย  (  Bualoy  )  แปลว่า  ชื่อขนมหวานชนิดหนึ่ง ชื่อที่มีความหมายว่า  บัว   มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้   อาทิ  เช่น ชื่อผู้หญิง  มี  ดังนี้ กชกร   (  Kotchakorn  )  แปลว่า  มือบัว     ไหว้    ดอกบัว กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว      ไหว้   กมล  (  Kamol  )   แปลว่า  บัว   ดอกบัว กมลวรรณ  (  Kamolwan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม กมลทิพ  (  Kamolthip  ,  Kamoltip  )  แปลว่า  บัวสวรรค์ กมลทิพย์  (  Kamolthip  ,  Kamoltip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  ชื่อบัวชนิดหนึ่ง จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  ชื่อบัว บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  บัว บุษบัน  (  Butsaban  )  แปลว่า  ดอกบัวเผื่อน บุษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ดาริกา "

รูปภาพ
 ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ดาริกา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว ดาริกาภรณ์  (  Darikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดาว ดาริกาทิพย์  (  Darikathip  ,  Darikatip  )  แปลว่า  ดาวเป็นของเทวดา ดาริกาทิพ  (  Darikathip  ,  Darikatip  )  แปลว่า  ดาวสวรรค์ ดาริการัตน์  (  Darikarat  )  แปลว่า  ดาวแก้ว ดาริกามณี  (  Darikamanee  )  แปลว่า  ดาวเพชร ดาริกาภัทร์  (  Darikapat  )  แปลว่า  ดาวงาม ดาริกาวดี  (  Darikawadee  ,  Darikavadee  )  แปลว่า  ดาว ดาริกาวลี  (  Darikawalee  ,  Darikavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว ดาริกากุล  (  Darikakul  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว ดาริกานุช  (  Darikanuch  )  แปลว่า  น้องดาว ดาริกากานด์  (  Darikakan  )  แปลว่า  ดาวผู้เป็นที่รัก ดาริกากานต์  (  Darikakan  )  แปลว่า  ดาวผู้เป็นที่รัก ดาริกากาญจน์  (  Darikakan  )  แปลว่า   ดาวทอง ดาริกามาศ  (  Darikamas  )  แปลว่า  ดาวทอง ดาริกามาส  (  Darikamas  )  แปลว่า  ดาวจันทร์ ดาริกาภัส   (  Darikapas  )  แปลว่า  แสงดาว ดาริกาพรรณ  (

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " กฤติกา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  กฤติกา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น กฤติกา  (  Krittika  )  แปลว่า  ดาว กฤติกาภรณ์  (  Krittikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดาว กฤติกาทิพย์  (  Krittikathip  ,  Krittikatip  )  แปลว่า  ดาวเป็นของ เทวดา กฤติการัตน์  (  Krittikarat  )  แปลว่า  ดาวแก้ว กฤติกาพัชร์  (  Krittikapach  )  แปลว่า  ดาวเพชร กฤติกานาฏ  (  Krittikanat  )  แปลว่า  นางงามดั่งดาว กฤติกานุช  (  Krittikanuch  )  แปลว่า   น้องดาว กฤติกาภัทร์  (  Krittikapat  )  แปลว่า  ดาวงาม     ดาวน่ารัก     กฤติกากุล  (  Krittikakul  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว กฤติกาภัค  (  Krittikapak  )  แปลว่า  ดาวโชคดี กฤติกาทิพ  (  Krittikathip  ,  Krittikatip  )  แปลว่า  ดาวสวรรค์ กฤติกามาส  (  Krittikamas  )  แปลว่า  ดาวจันทร์ กฤติกามาศ  (  Krittikamas  )  แปลว่า  ดาวทอง กฤติกาวดี  (  Krittikawadee  ,  Krittikavadee  )   แปลว่า  ดาว กฤติกาวลี  (  Krittikawalee  ,  Krittikavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว กฤติกามณี  (  Krittikamanee  )  แปลว่า  ดาวเพชร กฤติกาภัส

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " มา "

รูปภาพ
 ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  มา  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น มาลินี  (  Malinee  )  แปลว่า  ดอกไม้ มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่ มาดาภรณ์  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่ มาดารัตน์  (  Madarat  )  แปลว่า  เพชรของแม่ มาดาพัชร์  (  Madapach  )  แปลว่า   เพชรของแม่ มาดากานต์  (  Madakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งแม่ มาดากานด์  (  Madakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งแม่ มาดากุล  (  Madakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่ มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่ มาตาภรณ์  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่ มาตารัตน์  (  Matarat  )  แปลว่า  เพชรของแม่ มาตาพัชร์   (  Matapach  )  แปลว่า   เพชรของแม่ มาตากานต์  (  Matakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งแม่ มาตากานด์  (  Matakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งแม่ มาตากุล  (  Matakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่ มาณวิกา  (  Manwika  ,  Manvika  )  แปลว่า  หญิงสาว มาติกา  (  Mattika )  แปลว่า  แม่บท มารศรี  (  Marasri  )  แปลว่า  นางงาม มา

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เจษฎา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เจษฎา  "  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ เช่น เจษฎา  (  Jessada ,  Jetsada  )   แปลว่า   ผู้เป็นใหญ่ที่สุด เจษฎาพร  (  Jessadaporn  )   แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่นำสุขมาให้ เจษฎาพงศ์  (  Jessadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่ เจษฎาพงษ์  (  Jessadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่ เจษฎาพันธุ์  (  Jessadapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่ เจษฎากุล  (  Jessadakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่ เจษฎายุทธ์  (  Jessadayut  )  แปลว่า  การต่อสู้แห่งผู้เป็นใหญ่ เจษฎารัฐ  (  Jessadarat  )  แปลว่า  แคว้นแห่งผู้เป็นใหญ่ เจษฎาวัฒน์  (  Jessadawat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้เป็นใหญ่ เจษฎาพัฒน์  (  Jessadapat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู่เป็นใหญ่ เจษฎาภัทร์  (  Jessadapat  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่น่ารัก เจษฎาวัจน์  (  Jessadawat ,  Jessadawaj  )  แปลว่า  ถ้อยคำแห่งผู้เป็นใหญ่ เจษฎาสัณห์  (  Jessadasan  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุภาพ เจษฎาชัย  (  Jessadachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้เป็นใหญ่ เจษฎาไชย  (  Jessadachai  )  แปลว่า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ลดา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ลดา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เชื้อสาย   สาย     สร้อย ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  สร้อยทองคำ ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า  สร้อยเพชร ลดาวัลย์  (  Ladawal  ,  Ladaval  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถา ลดานาฏ  (  Ladanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย ลดาทิพย์  (  Ladathip  ,  Ladatip  )  แปลว่า  สร้อยเป็นของเทวดา ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนาง ลดากุล  (  Ladakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย ลดานุช  (  Ladanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเชื้อสาย ลดานาถ  (  Ladanat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่พึ่ง ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  สร้อยเครื่องประดับ ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก ลดาวดี  (  Ladawadee  ,  Ladavadee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย ลดาวัลลี  (  Ladawanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย ลดาณัฐ  (  Ladanat  )  แปลว่า  สายนักปราชญ์ ลดาณัฏฐ์  (  ladanat  )  แปลว่า  สายนักปราชญ์ ลดาพรรณ  (  ladapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เพียง  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น เพียง  (  Piang  )  แปลว่า  เท่า    เหมือน      เสมอ      พอ   เพียงดาริกา  (  Piangdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว เพียงชนก  (  Piangchanok  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ เพียงสุดา  (  Piangsuda  )  แปลว่า  เหมือนนาง เพียงธิดา  (  Piangtida  )  แปลว่า  เหมือนลูกสาว เพียงพัชรา  (  Piangpatchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร เพียงเพชรา  (  Piangpetchara  )  แปลว่า  เหมือนเพชร เพียงพิชญา  (  Piangpitchaya  )  แปลว่า  เสมอผู้รู้ เพียงพิไล  (  Piangpilai  )  แปลว่า  งามเสมอ เพียงพิมล  (  Piangpimol  )  แปลว่า  งามเสมอ เพียงวิมล  (  Piangwimol  ,  Piangvimol  )  แปลว่า  งามเสมอ เพียงสินี  (  Piangsinee  )  แปลว่า  เหมือนนาง เพียงขวัญ  (  Piangkhwan  )  แปลว่า  มีความเจริญเสมอ เพียงกนิษฐา  (  Piangkanitta  )   แปลว่า  เหมือนน้อง เพียงขนิษฐา  (  Piangkhanitta  ) แปลว่า    เหมือนน้อง เพียงเพ็ญ  (  Piangpen  )แปลว่า  เหมือนเต็มไปด้วย เพียงพิศ  (  Piangpis  )  แปลว่า  งาม เพียงภัค  (  Piang

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ทิพา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ทิพา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ เช่น ทิพา  (  Tipa  ,  Thipa  )   แปลว่า   วัน   สวรรค์ ทิพากร  (  Tipakorn  )  แปลว่า  พระอาทิตย์ ทิพามณี  (  Tipamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน ทิพารัตน์  (  Tiparat  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน ทิพาพัชร์  (  Tipapach  )  แปลว่า  แก้วแห่งวัน ทิพานาฏ  (  Tipanat  )  แปลว่า  นางสวรรค์ ทิพาวดี  (  Tipawadee  ,  Tipavadee  )  แปลว่า  สวรรค์ ทิพาวลี  (  Tipawalee  ,  Tipavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายสวรรค์ ทิพากานต์  (  Tipakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน ทิพาภรณ์  (  Tipaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแห่งวัน ทิพาทิพย์  (  Tipathip  ,  Tipatip  )  สวรรค์เป็นของเทวดา ทิพาธาร  (  Tipatan  )  แปลว่า  ลำน้ำแห่งสวรรค์ ทิพามาส  (  Tipamas  )  แปลว่า  วันพระจันทร์ ทิพาภัค  (  Tipapak  )  แปลว่า  วันแห่งโชคดี ทิพาพรรณ  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม ทิพาพัณณ์  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม ทิพาลดา  (  Tipalada  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งวัน ทิพาสินี  (  Tipasinee