บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2018

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

รูปภาพ
     ชื่อที่เกี่ยวกับกลางคืน  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  นิศา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน  นิสา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน  รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลาค่ำ  อันธิกา  (  Antika  )  แปลว่า  กลางคืน  รัตติกาล  (  Rattikan ,  Rattikal  )  แปลว่า  เวลากลางคืน  นิศากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  ,  ดวงจันทร์ นิสากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  ,  ดวงจันทร์  นิศากานต์  (  Nisakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี  นิสากานต์  (  Nisakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี  นิศารัตน์  (  Nisarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี  นิสารัตน์  (  Nisarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  ผู้ทำกลางคืน  รชนีกร  (  Rachaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  ผู้ทำกลางคืน  ศศิธร  (  Sasitorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ศศินาทิพย์  (  Sasinatip  ,  Sasinathip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา  ศศิลักษณ์  (  Sasilak 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำนำหน้าว่า บุญ

รูปภาพ
     ชื่อผู้หญิงที่มีคำนำหน้าว่า บุญ มีดังนี้  อาทิเช่น บุญ  (  Bun )  แปลว่า  ความดี  , กุศล บุญกันยา  (  Bunkanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความดี  บุญกัญญา  (  Bunkanya  )   แปลว่า  นางผู้มีความดี  บุญกัลยา  (  Bunkanlaya  )  แปลว่า  นางผู้มีความดี  บุญกมล  (  Bunkamol ,  Bunkamon  )  แปลว่า  ผู้มีใจเป็นกุศล  บุญกนา (  Bunkana  )  แปลว่า  ผู้มีความดี  บุญกนิษฐ์  (  Bunkanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดี  บุญกนิฏฐ์  (  Bunkanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดี  บุญขนิษฐ์  (  Bunkhanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดี  บุญขนิฏฐ์  (  Bunkhanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดี  บุญขจี  (  Bunkhajee  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงาม  บุญญาณัฐ  (  Bunyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความดี  บุญจิต  (  Bunjit  )  แปลว่า  ผู้มีใจกุศล  บุญจิตต์  (  Bunjit  )  แปลว่า  ผู้มีใจกุศล  บุญจิตร  (  Bunjit  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงดงาม  บุญดนุชา  (  Bundanucha  )  แปลว่า  ลูกสาวผู้มีความดี  ,  ลูกหญิงผู้มีความดี  บุญวัจนี  (  Bunwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความดี  ,  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็

ชื่อที่ออกเสียงว่า พัก

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า  พัก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  พักตร์  (  Pak  )  แปลว่า  หน้า  ( ดวงหน้า , วงหน้า  ) พักตรา  (  Paktra  )  แปลว่า  หน้า  (  ดวงหน้  , วงหน้า  ) สุพักตรา  (  Supaktra  )  แปลว่า  ผู้มีหน้างาม  ,  นางงาม  สิริพักตรา  (  Siripaktra  )  แปลว่า  นางงาม  สุพักตร์  (  Supak  )  แปลว่า  นางงาม  พิมพ์พักตร์  (  Pimpak  )  แปลว่า  รูปหน้า  พิศพักตร์  (  Pispak  )  แปลว่า  นางงาม  เพ็ญพักตร์  (  Penpak  )  แปลว่า  หน้าเต็ม  พิไลพักตร์  (  Pilaipak  )  แปลว่า  ผู้มีดวงหน้างาม  ,  นางงาม  พักตร์พิไล  (  Pakpilai  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้มีดวงหน้างาม  สกาวพักตร์  (  Sakaopak  )  แปลว่า  ผู้มีดวงหน้าสะอาด  ภัค  (  Pak  )  แปลว่า  โชคดี  ,  ความเจริญ  สุภัค  (  Supak  )  แปลว่า  โชคดีงาม  ,  ผู้มีความเจริญงาม  เพ็ญภัค  (  Penpak  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความเจริญ พิมพ์ภัค  (  Pimpak  )  แปลว่า  รูปแห่งความโชคดี  ภัคพิไล  (  Pakpilai  )  แปลว่า  ผู้มีความงามโชคดี  สกาวภัค  (  Sakaopak  )  แปล

ชื่อที่ออกเสียงอ่านว่า บัน

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า  บัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  บรรเจิด  (  Banjerd )  แปลว่า  งาม บรรเจิดศรี  (  Banjerdsri )  แปลว่า  นางงาม  บัณฑิตา  (  Bantita  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา  ,  นักปราชญ์  บัณฑิตาภรณ์  (  Bantitaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเตรื่องประดับ    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  บรรณ  (  Ban  )  แปลว่า  ปีก  ,  หนังสือ  ,  ใบไม้  บรรพต  (  Banprok  )  แปลว่า  ภูเขา  บรรยง  (  Banyong  )  แปลว่า  ทำให้งาม  บรรยงก์  (  Banyong  )  แปลว่า  ที่นั่ง  บรรหาร  (  Banhan  )  แปลว่า  กล่าว  ,  เฉลย  บรรจบ  (  Banjob  )  แปลว่า  สมทบ  ,  ครบ  ,  ประจบ ( พบกัน ) บรรจง  (  Banjong  )  แปลว่า  ตั้งใจ  บัญชา  (  Bancha  )  แปลว่า  สั่ง  ,  คำสั่ง  บัญญัติ  (  Banyat  )  แปลว่า  การตั้งขึ้น  บัณฑิต  (  Bandit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้มีปัญญา  บัณฑิตย์  (  Bandit  )  แปลว่า  ความเป็นผู้มีปัญญา  ,  ความเป็นบัณฑิต บัน  (  Ban  )  แปลว่า  จั่ว  , ผัน บันเทิง  (  Banterng  )  แปลว่า  ยินดี  ,  เบิกบาน บันลือ

ชื่อที่มีคำแปลหรือมีความหมายว่า ทอง

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำแปล หรือ มีความหมายว่า ทอง มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชายดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ , ทอง  กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทองเป็นเครื่องประดับ กาญจนาพร  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ทองคำนำสุขมาให้  กาญจนาพรรณ  (  Kanjanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง  กาญจน์ฉวี  (  Kanchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงามดั่งทอง  กาญจน์ทิพย์  (  Kantip , Kanthip )  แปลว่า  ทองคำเป็นของเทวดา จุฑากาญจน์  (  Jutakan  ,  Juthakan  )  แปลว่า  ปิ่นทองคำ  ฉวีกาญจน์  (  Chaweekan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงามดั่งทอง  ธนากาญจน์  (  Tanakan  )  แปลว่า  ผู้มีทองคำเป็นทรัพย์สมบัติ ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทอง  ผกากาญจน์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้ทองคำ  ศศิกาญจน์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งามดั่งทอง  กนกภรณ์  (  Kanokporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ  ,  ผู้มีทองคำเป็นเครื่องประดับ กนกวลัย  (  Kanokwalai  )  แปลว่า  กำไลทองคำ  , สร้อยข้อมือทองคำ กนกวรรณ  (  Kanokwan  )  แปลว่า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นที่อ่านออกเสียงว่า ปะ ( ป )

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นที่อ่านออกเสียงว่า  ปะ (ป )  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ปวีณา  ( Paweena  )  แปลว่า  ฉลาด  ปวีณาภรณ์  (  Paweenaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความฉลาดเป็น เครื่องประดับ  ปวีณาพร  (  Paweenaporn  )  แปลว่า  ฉลาดนำสุขมาให้  ปวิชาภรณ์  (  Pawichaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแหวนเป็นเครื่องประดับ  ปวิชาพร  (  Pawichaporn  )  แปลว่า  แหวนนำสุขมาให้  ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง  ปทุมพรรณ  (  Patumpan  )  บัวหลวงแห่งความงาม  ปทุมวดี  (  Patumwadee  )  แปลว่า  บัวหลวง  ปทุมลดา  (  Patumlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายบัวหลวง  ปทุมผกา  (  Patumphaka  )  แปลว่า  ดอกบัวหลวง ปทุมรัตน์  (  Patumrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน  ปนัดดาพร  (  Panaddaporn  )  แปลว่า  เหลนนำสุขมาให้  ปนัดดาภรณ์  (  Panaddaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเหลน  ปฏิมาพร  (  Patimaporn  )  แปลว่า  รูปแทนนำสุขมาให้  ปฏิมาภรณ์  (  Patimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีรูปแทนเป็นเครื่องประดับ  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า รุจิรา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  รุจิรา ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง มีดังนี้ อาทิเช่น  รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  รุ่งเรือง  รุจิรากานต์  (  Rujirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )  แปบว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับงาม รุจิราพร  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  รุ่งเรืองนำสุขมาให้  รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง  รุจิราวรรณ  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง  รุจิราพันธุ์  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง  รุจิรารัตน์  (  Rujirarat  )  แปลว่า  แก้วงาม  รุจิราพัชร์  (  Rujirapach  )  แปลว่า  เพชรงาม  รุจิราภัทร์  (  Rujirapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักรุ่งเรือง  รุจิราณัฐ  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  รุจิราณัฏฐ์  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  รุจิราวัลย์  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถารุ่งเรือง  รุจิราทิพย์  (  Rujiratip  ,Rujirathip  )  แปลว่า  รุ่งเรืองเป็นของเทวดา  รุจิราลักษณ์  (  Rujiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  ,  ผู้มีลัก

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า อ ( อะ )

รูปภาพ
     ชื่อผู้ชายที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า อ( อะ ) มีดังนี้ อาทิเช่น  อดิเรก  (  Adirek  )  แปลว่า  ใหญ่ยิ่ง อดิศร (  Adisorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่  อติศัย  (  Atisai  )  แปลว่า  ประเสริฐ อดุลย์  (  Adul  )  แปลว่า  ไม่มีเปรียบ อธิคม  (  Atikom  )  แปลว่า  ความสำเร็จ  อนันต์  (  Anan  )  แปลว่า  ไม่มีที่สิ้นสุด  อภิธาน  (  Apitan  )  แปลว่า  คำพูด  อภินันท์  (  Apinan  )  แปลว่า  ความดีใจยิ่ง  อภิรมย์  (  Apirom  )  แปลว่า  ดีใจ  ,  ยินดี  อมต  (  Amata  )  แปลว่า  ความไม่ตาย  อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย อมฤต  (  Amarit  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  น้ำทิพย์  อรัญ  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า  อรัณย์  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า  อร่าม  (  Aram  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  อริยะ  (  Ariya  )  แปลว่า  ประเสริฐ อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง อวิรุทธ์  (  Awirut  )  แปลว่า  มีอิสระ อนุกูล  (  Anukool  )  แปลว่า  เกื้อหนุน  อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้องชาย  อนุชิต  (  Anuchit  )  แปลว่า  ชนะ  อนุรักษ์  (  Anurak  )  แปลว่า  รักษา ,  ป้

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุชา

รูปภาพ
      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุชา  มีดังนี้  อาทิเช่น สุชา  (  Sucha  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดี สุชากานต์  (  Suchakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีกำเนิดดี สุชาทิพย์  (  Suchatip , Suchathip  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิด เป็นของเทวดา  สุชานันท์  (  Suchanan  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดีนำความยินดีมาให้  สุชานรี  (  Suchanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี สุชานาฏ  (  Suchanat  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี  ,  นางผู้มีสกุลดี  สุชานุช  (  Suchanuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีกำเนิดดี  สุชานาตย์  (  Suchanat  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี สุชาภรณ์  (  Suchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกผู้มีกำเนิดดี สุชาพร  (  Suchaporn  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดีนำสุขมาให้ สุชาพรรณ  (  Suchapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งลูกผู้มีกำเนิดดี สุชาพันธุ์  (  Suchapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกำเนิดดี สุชาสินี  (  Suchasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี  สุชาลักษณ์  (  Suchalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี สุชาณัฐ  (  Suchanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

จิร ชื่อผู้ชาย

รูปภาพ
     จิร  ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น  จิรกานต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน  จิรณัฐ  (  Jiranat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์อันยั่งยืน  จิรณัฏฐ์  (  Jiranat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์อันยั่งยืน  จิรรัตน์  (  Jirarat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน  จิรนนท์  (  Jiranon  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันยั่งยืน จิรนันท์  (  Jiranan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันยั่งยืน  จิรวัฒน์  (  Jirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน  จิรวุฒิ  (  Jirawut  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน  จิรศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถอันยั่งยืน  จิรลักษณ์  (  Jiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี จิรพงศ์  (  Jirapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันยั่งยืน  จิรพงษ์  (  Jirapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันยั่งยืน  จิรโรจน์  (  Jiraros  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อรุ่งเรือง  จิรสมิต  (  Jirasamit  )  แปลว่า  ผู้มีความเบิกบานอันยั่งยืน  จิรสวัสดิ์  (  Jirasawas  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอันยั่งยืน  จิรพัฒน์  (  Jirapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า นภา

รูปภาพ
     ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า นภา  มีดังนี้  อาทิเช่น  นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ฟ้า  .อากาศ  ,  ท้องฟ้า  นภาภรณ์  (  Napaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฟ้า  นภาพร  (  Napaporn  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้  นภาบงกช  (  Napabongkoch  )  แปลว่า  บัวฟ้า  นภารัตน์  (  Naparat  )  แปลว่า  แก้วฟ้า  นภาภัสร์  (  Napapas  )  แปลว่า  ฟ้ามีแสงสว่าง นภาทิพย์  (  Napatip  ,  Napathip  )  แปลว่า  ฟ้าเป็นของเทวดา  นภามณี  (  Napamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยฟ้า  นภารัชนี  (  Naparatchanee  )  แปลว่า  ฟ้าเวลาค่ำ  ,  ฟ้ากลางคืน  นภาวัลย์  (  Napawan  ,  Napawal  )  แปลว่า  เครือเถาฟ้า  นภาวัลยา  (  Napawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาฟ้า  นภากานต์  (  Napakan  )  แปลว่า  ฟ้าอันเป็นที่รัก  นภาสินี  (  Napasinee  )  แปลว่า  นางฟ้า  จันทร์นภา  (  Jannapa  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ทิพย์นภา  (  Tipnapa  ,  Thipnapa  )  แปลว่า  ฟ้าเป็นของเทวดา  นงนภา  (  Nongnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า  ประไพนภา  (  Prapainapa  )  แปลว่า  ฟ้างาม  พิมพ์นภา  (  Pimnapa  )  แปลว่า  รูปท้องฟ้า  ,  รูปฟ้า  พิศน