บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2015

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ไพ "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  "  ไพ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า  งาม     หลากหลาย ไพริน  (  Pairin  )  แปลว่า  ข้าศึก ไพลิน  (  Pailin  )   แปลว่า   พลอยสีน้ำเงิน ไพลินรัตน์  (  Pailinrat  )  แปลว่า   แก้วสีน้ำเงิน ไพพรรณ  (  Paipan  )  แปลว่า  สีต่าง  ๆ ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น ไพรัช  (  Pairat ,  Pairach   )  แปลว่า   ต่างประเทศ ไพรัชกุล  (  Pairatkul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายต่างประเทศ ไพรัชพงศ์  (  Pairatpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายต่างประเทศ ไพรัชพงษ์  (  Pairatpong  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายต่างประเทศ ไพรินทร์  (  Pairin  )   แปลว่า  ข้าศึก ไพโรจน์  (  Pairoj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง     สุกใส ไพโรจน์กุล  (  Pairojkul  )   แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง ไพศาล  (  Paisal , Paisan  )  แปลว่า   กว้างขวาง ไพศาลกุล  (  Paisankul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กว่้างขวาง ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า   ชื่อพลอยสีเขียว ไพฑูรย์กุล  (  Paitoonkul  )   แปลว่า   เชื้อสายพลอยสีเขียว ไพบูล

ตั้งชื่อที่เกียวกับวงศ์ญาติ 2

รูปภาพ
  ตั้งชื่อเกี่ยวกับวงศ์ญาติ  2  ,มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า   น้อง กนิฏฐารัตน์  (  Kanittarat  )  แปลว่า   น้องแก้ว กนิษฐารัตน์  (  Kanittarat  )   แปลว่า   น้องแก้ว กนิษฐาภรณ์  (  Kanittaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับน้อง ขนิษฐา  (  Khanitta  )   แปลว่า  น้อง ขนิฏฐา  (  Khanitta  )   แปลว่า   น้อง ขนิษฐากานต์  (  Khanittakan  )  แปลว่า   น้องผู้เป็นที่รัก ขนิษฐารัตน์  (  Khanittarat  )  แปลว่า  น้องแก้ว ดนุรัตน์  (  Danurat  )  แปลว่า  เพชรของฉัน ดนุภรณ์  (  Danuporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฉัน ดนุลักษณ์  (  Danulak  )  แปลว่า  ลักษณะฉัน ดนุลักขณ์  (  Danulak  )  แปลว่า  ลักษณะฉัน ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกสาว   ลูกหญิง ดนุชารัตน์  (  Danucharat  )  แปลว่า  ลูกแก้ว ดนุชาภรณ์  (  Danuchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูก ดนุชากานต์  (  Danuchakan  )  แปลว่า  ลูกผู้เป็นที่รัก ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกหญิง ธิดารัตน์  (  Tidarat

ตั้งชื่อที่เกี่ยวกับวงศ์ญาติ

รูปภาพ
  ตั้งชื่อที่เกี่ยวกับวงศ์ญาติ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่ มาตา  (  Mata ,  Matha  )   แปลว่า  แม่ ปานมาตา  (  Panmata  )  แปลว่า  เหมือนแม่ ดุจมาตา  (  Dujmata  )  แปลว่า  เหมือนแม่ ปานชนก  (  Panchanok  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ มนัสชนก  (  Manaschanok  )  แปลว่า   ใจพ่อ ดุจชนก  (  Dujchanok  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ หทัยชนก  (  Hataichanok  )  แปลว่า  ดวงใจพ่อ ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ชนก  (  Chanok  )   แปลว่า   พ่อ ชนกกุล  (  Chanokkul  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ ชนกพงศ์  (  Chanokpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ ชนกพงษ์  (  Chanokpong  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ เชษฐา  (  Chetta  ,  Chesta  )   แปลว่า   พี่     ผู้เจริญกว่า เชษฐกานต์  (  Chestakan  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นที่รัก      ผู้เป็นที่รักเจิญกว่า กนิษฐ์  (  Kanit  )   แปลว่า   น้อง กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง ขนิษฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง ขนิฏฐ์  (  Khanit  )   แปลว่า   น้อง กนิษฐ์กุล  (  Kanitkul  )  แปล

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " นิร "

รูปภาพ
  ขื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  นิร   หรือ  นิรา  หรือ   นฤ  "  มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น นิรมล  (  Nilamol  )  แปลว่า  สาวสวย    นางงาม   ผู้หมดจด นฤมล  (  Narumol  )  แปลว่า  ผู้หมดจด     นางงาม นฤวิภา  (  Naruvipa  ,  Naruwipa  )  แปลว่า  สว่าง นิรสมร  (  Nirasamorn  )   แปลว่า   ไม่มีการรบ นิรอรดี  (  Niraorradee  )   แปลว่า   ไม่มีความไม่พอใจ นิรอรติ  (  Niraorrati  )   แปลว่า  ไม่มีความไม่พอใจ นฤอรดี  (  Naruorradee  )   แปลว่า   ไม่มีความไม่พอใจ นฤอรติ  (  Naruorrati  )   แปลว่า  ไม่มีความไม่พอใจ ชื่อผู้ชาย   อาทิ  เช่น นิรกันต์  (  Nirakan  )  แปลว่า  ไม่ตัด    ไม่หมุน นฤกันต์  (  Narukan  )  แปลว่า  ไม่ตัด   ไม่ขาด   ไม่หมุน นิรเดชน์  (  Niradech  )  แปลว่า  ไม่มีลูกศร   ไม่มีลูกปืน นฤเดชน์  (  Narudech  )   แปลว่า  ไม่มีลูกศร     ไม่มีลูกปืน นฤพยศ  (  Narupayos  )  แปลว่า  ไม่ถือตัว นิรพันธ์  (  Nirapan  )   แปลว่า  ไม่ผูกมัด  ไม่มีพันธะ นิราพันธ์  (  Narupan  )  แปลว่า  ไม่ผูกมัด    

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ภัสรา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ภัสรา  "  มีชื่อผู้หญิงดังนี้ ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า   แสงสว่าง       รัศมี ภัสราภรณ์  (  Passaraporn  )   แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ ภัสราพรรณ  (  Passarapan  )   แปลว่า  รัศมีแห่งความงาม ภัสรานาฏ  (  Passaranat  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง    ผู้รุ่งเรือง ภัสรารัตน์  (  Passararat  )  แปลว่า  รัศมีเพขร ภัสรากานต์  (  Passarakan  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันเป็นที่รัก ภัสรากาญจน์  (  Passarakan  )   แปลว่า  แสงทอง ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง      รัศมี   ภัสราวดี  (  Passarawadee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง ภัสราวลี  (  Passarawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง ภัสราวัลย์  (  Passarawal  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง ภัสรามณี  (  Passaramanee  )  แปลว่า  รัศมีแก้ว ภัสราวรรณ  (  Passarawan  )  แปลว่า  รัศมีแห่งความงาม ภัสราพร  (  Passaraporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้ ภัสรากุล  (  Passarakul,  Passarakun  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รุ่งเรือง ภัสราทิพย์  (  Passarathip  ,  Passara

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " พจนา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  พจนา   หรือ  พจน์  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง และชื่อผู้ชาย   ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พจนาวดี  (  Potjanawadee  ,  Potjanavadee  )   แปลว่า  ผู้กล่าว ถ้อยคำ พจนาวลี  (  Potjanawalee  , Potjanavalee  )  แปลว่า  คำพูด    เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำ พจนาภรณ์  (  Potjanaporn  )  แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นเครื่องประดับ พจนานาฏ  (  Potjananat  )   แปลว่า  นางผู้กล่าวถ้อยคำ พจนานาถ  (  Potjananath  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นที่พึ่ง พจนาพรรณ  (  Potrjanapan  )  แปลว่า    ผู้กล่าวถ้อยคำสรรเสริญ พจนาพร  (  Potjanaporn  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนำสุขมาให้ พจนามณี  (  Potjanamanee  )   แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำดุจเพชร พจนารัตน์  (  Potjanarat   )   แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดุจเพชร พจนาพัชร์  (  Potjanapat ,  Potjanapach    )   แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำดุจเพชร พจนากานต์  (  Potjanakan  )   แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รัก ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น พจนา  (  Potjana   )  แปลว่า   ถ้อยคำ    คำพูด พจน์  (  Pot  ,  Poj  )   แปลว่า  

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วัจนา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  วัจนา  หรือ  วัจน   หรือ  วัจน์  "  มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น วัจนา  (  Watjana  ,  Vatjana  )   แปลว่า   ถ้อยคำ   คำพูด วัจนาภรณ์  (  Watjanaporn  ,  Vatjanaporn  )   แปลว่า   ผู้กล่าว ถ้อยคำเป็นเครื่องประดับ วัจนาวลี  (  Watjanawalee  )   แปลว่า  คำพูด   ถ้อยคำ    เชื้อสายผู้กล่าวถ้อยคำ วัจนาวดี   (  Watjanawadee  )   แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำ วัจนารัตน์  (  Watjanarat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดุจเพชร วัจนาพัชร์  (  Watjanapach  )   แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำดุจเพชร วัจนานาฏ  (  Watjananat   )   แปลว่า   นางผู้กล่าวถ้อยคำ วัจนานุช  (  Watjananuch  )   แปลว่า   น้องผู้กล่าวถ้อยคำ ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น วัจน์  (  Wat  ,  Vat  )   แปลว่า   ถ้อยคำ      คำพูด วัจนะ  (  Watjana  ,  Vatjana   )   แปลว่า   ถ้อยคำ    คำพูด วัจนพัฒน์  (  Watjanapat   )   แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำเจริญ วัจนภัทร์  (  Watjanapat  )   แปลว่า   ผู้กล่าวถ้อยคำน่ารัก วัจนพร  (  Watjanaporn  )   แปลว่า  

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ปวีณา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ปวีณา  หรือ  ปวีณ์  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ปวีณา  (  Paweena  ,  Paveena  )  แปลว่า   ฉลาด   มีฝีมือดี ปวีณาภรณ์  (  Paweenaporn  )   แปลว่า  ผู้มีความฉลาดเป็น- เครื่องประดับ ปวีณาพรรณ  (  Paweenapan  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงด้วยความฉลาด ปวีณาพร  (  Paweenaporn  )   แปลว่า   ฉลาดนำสุขมาให้ ปวีณากานต์  (  Paweenakan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักฉลาด ปวีณารัตน์  (  Paweenarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งความฉลาด ปวีณาพัชร์  (  Paweenapach  )   แปลว่า   แก้วแห่งความฉลาด ปวีณากุล  (  Paweenakul  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายฉลาด ปวีณ์นาฏ  (  Paweenat  ,  Paveenat  )   แปลว่า  นางผู้ฉลาด ปวีณ์นุช  (  Paweenuch  )  แปลว่า  น้องฉลาด ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ปวีณ  (  Paween  ,  Paveen  )   แปลว่า  ฉลาด     มีฝีมือดี ปวีณ์    (  Pawee  ,  Pavee  )   แปลว่า  ฉลาด   มีฝีมือดี ปวีณ์พงศ์  (  Paweepong  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉลาด ปวีณ์พงษ์  (  Paweepong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฉลาด

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " พิทยา "

รูปภาพ
 ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  " พิทยา  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น   พิทยาวดี  (  Pittayawadee  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ พิทยาวลี  (  Pittayawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้ พิทยามณี   (  Pittayamanee  )  แปลว่า   แก้วแห่งความรู้ พิทยารัตน์  (  Pittayarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งความรู้ พิทยาภรณ์  (  Pittayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ พิทยาพรรณ  (  Pittayapan  )   แปลว่า   ผู้มีชื่อเสียงด้วยความรู้ พิทยานาฏ  (  Pittayanat  )  แปลว่า   นางผู้มีความรู้ พิทยานุช  (  Pittayanut  )  แปลว่า  น้องผู้มีความรู้ ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น พิทยา  (  Pittaya  )  แปลว่า   ความรู้     วิทยา พิทยาพงศ์  (  Pittayapong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้ พิทยาพงษ์  (  Pittayapong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้ พิทยากานต์  (  Pittayakan  )  แปลว่า   ผู้มีความรู้อันเป็นที่รัก พิทยาเดช  (  Pittayadech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงด้วยความรู้ พิทยาไชย  (  Pittayachai  )   แปลว่า   ผู้มีความรู้เจริญกว่า พิทยาชัย  (  P

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " พิศ "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  พิศ  "  มีชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น พิศธารา  (  Pistara  )  แปลว่า  มองดูธารน้ำ พิศสุดา  (  Pissuda  )  แปลว่า  นางงาม พิศพรรณ  (  Pispan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   พิศกมล  (  Piskamol  )   แปลว่า  บัวงาม พิศชนา  (  Pischana  )  แปลว่า  มองคน พิศนภา  (  Pisnapa  )  แปลว่า  มองฟ้า พิศพัชรา  (  Pispatchara  )  แปลว่า   มองเพชร พิศกานดา  (  Piskada  )  แปลว่า  มองผู้เป็นที่รัก พิศดาริกา  (  Pisdaraka  )  แปลว่า  มองดาว พิศหทัย  (  Pishatai  )  แปลว่า  ดูใจ พิศหฤทัย  (  Pisharutai  )  แปลว่า  ดูใจ พิศเนตร  (  Pisnet  )  แปลว่า  มองตา พิศพิมล   (  Pispimol  )  แปลว่า  งาม  งดงาม พิศมณี  (  Psmanee  )  แปลว่า   มองเพชร พิศลดา  (  Pislada  )  แปลว่า  มองผู้เป็นเชื้อสาย พิศรัตนา  (  Pisrattana  )  แปลว่า   มองแก้ว พิศวัลยา  (  Piswanlaya  )  แปลว่า  มองดูผู้เป็นเชื้อสาย พิศลาวัณย์  (  Pislawan  )   แปลว่า  งามยิ่ง พิศอัปสร  (  Pisabsorn  )  แปลว่า  มองดูนางฟ้า พิศรัชนี   (  Pisratchanee  )  แปลว่า  มองดูราตร

ชื่อที่แปลว่า สอง

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำแปลว่า  "  สอง  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ทิชา  (  Ticha  )   แปลว่า   สองหน     สองครั้ง   ผู้เกิดสองครั้ง   นก ทิชารัตน์  (  Ticharat  )  แปลว่า   เพชรที่เจียระไนแล้ว ทิชาพัชร์  (  Tichapach  ,  Tichapat  )   แปลว่า   เพชรที่เจียระไนแล้ว ทิชาทิพย์  (  Tichathip  , Tichatip  )  แปลว่า   ผู้เกิดสองครั้งเป็นของเทวดา ทิชานุช  (  Tichanuch  )  แปลว่า   น้องสอง     น้องผู้เกิดสองครั้ง ทิชานาฏ  (  Tichanat  )   แปลว่า   นางผู้เกิดสองครั้ง ชไมนาฏ  (  Chamainat  )   แปลว่า   นางทั้งคู่ ชไมนุช(  Chamainuch  )   แปลว่า   น้องทั้งคู่ ชไมณัฐ  (  Chamainat  )   แปลว่า  นักปราชญ์ทั้งคู่ ชไมนัฐ  (  Chamainat  )   แปลว่า   นักปราชญ์ทั้งคู่ ชไมรัตน์  (  Chamairat  )  แปลว่า  เพชรทั้งคู่ ชไมพัชร์  (  Chamaipach  ,  Chamaipat  )  แปลว่า  เพชรทั้งคู่ ชไมขวัญ  (  Chamaikhwan  )  แปลว่า   ผู้มีความเจริญทั้งคู่ ชไมธร  (  Chamaitorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ทั้งคู่ ชไมพร  (  Chamaiporn  )   แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้ทั้

ชื่อที่เกี่ยวกับเทวดา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับเทวดา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  พระลักษมี  ,   นางงาม ลักษมี  (  Laksamee  )  แปลว่า  ชื่อมเหสีพระนารายณ์  ,  โชคลาภ ศจี  (  Sajee  )  แปลว่า    ชื่อชายาพระอินทร์ วัชรี  (  Watcharee  ,  Vatcharee   )  แปลว่า   พระอินทร์  ,   เพชร วารุณี  (  Warunee  ,  Varunee  )  แปลว่า  เทวีแห่งเหล้า ,   เหล้า ศุลี  (  Sulee  )   แปลว่า   พระศิวะ     ผู้ถือหอกหรือตรี ศุลีพร  (  Suleeporn  )   แปลว่า   พรพระศิวะ สุชาดา  (  Suchada  )   แปลว่า   ชื่อมเหสีพระอินทร์   ,   ลูกผู้มีสกุลดี สุจิตรา  (  Sujittra  )  แปลว่า  ชื่อชายาพระอินทร์    ,    ผู้งดงามยิ่ง สุธรรมา  (  Sutamma  )  แปลว่า  ชื่อชายาพระอินทร์  ,     ผู้มีคุณความดียิ่ง สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า   นางสวรรค์ อัปสร  (  Absorn  )  แปลว่า   นางฟ้า จันทรา  (  Jantra  )   แปลว่า  พระจันทร์     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น กฤษณะ  (  Kritsana  )  แปลว่า    พระกฤษณะ  ,  ดำ ,  มืด  , แรม วรัญญู  (  Warunyoo  ,  Varunyoo  )   แ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " จริยา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "จริยา  หรือ  จริย  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้ ชื่อผู้หญิง   อาทิ เช่น จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า   ความประพฤติ  ,  กิริยาที่ควรประพฤติ จริยาวดี  (  Jariyawadee  ,  Jariyavadee  )   แปลว่า   ผู้มีกิริยาดี จริยาวลี  (  Jariyawalee  ,  Jariyavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิริยาดี จริยานาฏ  ( Jariyanat  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติดี จริยานุช  (  Jariyanuch  )   แปลว่า   น้องผู้มีกิริยาดี จริยารัตน์  (  Jariyarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งความประพฤติดี จริยาภรณ์  (  Jariyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาดีเป็นเครื่องประดับ    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น จริยะ  (  Jariya  )  แปลว่า   ผู้มีความประพฤติดี จริยพงศ์  (  Jariyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความประพฤติดี จริยพงษ์  (  Jariyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิริยาดี จริยกานต์  (  Jariyakan  )  แปลว่า   ผู้มีกิริยาดีอันเป็นที่รัก จริยพันธุ์  (  Jariyapan  )  แปลว่า    เชื้อสายผู้มีกิริยาดี จริยากุล  (  Jariyakul  ,  Jariyakun  )    แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิริยาด

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ภัค "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ภัค   "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ภัควดี  (  Pakkawadee  ,  Pakkavadee  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ ภัคสินี  (  Pakkasinee  )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญ   ผู้มีโชคดี ภัคอร(  Pakkaorn )  แปลว่า   ผู้มีโชคดี ภัคพรรณ  (  Pakkapan  )   แปลว่า   ผู้มีความงามโชคดี ภัคภรณ์  (  Pakkaporn  )   แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับแห่งความโชคดี ภัคนาฏ  (  Pakkanat  )  แปลว่า   นางผู้โชคดี   ภัคนุช  (  Pakkanut  )  แปลว่า   น้องผู้โชคดี     ภัคนารี  (  Pakkanaree  )  แปลว่า   นางผู้โชคดี ภัคลดา  (  Pakkalada  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้โชคดี ภัควัลย์  (  Pakkawal  ,  Pakkaval  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความเจริญ ภัครัตน์  (  Pakkarat  )   แปลว่า  แก้วแห่งความโชคดี     ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น ภัคพงศ์  (  Pakkapong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้โชคดี ภัคพงษ์  (  Pakkapong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความเจริญ ภัคพัฒน์  (  Pakkapat  )  แปลว่า   ผู้มีความเจริญยิ่ง ภัควัฒน์  (  Pakkawat  ,  Pakkavat  )   แปลว่า   ผู้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " กุล "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  กุล  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กุลวดี  (  Kulwadee  ,Kulvadee  )   แปลว่า   ผู้มีสกุลดี กุลกันยา  (  Kulkanya  )   แปลว่า   นางผู้มีสกุลดี กุลกนิษฐ์   (  Kulkanit  )  แปลว่า   น้องผู้มีสกุลดี กุลขนิษฐ์   (  Kulkhanit   )   แปลว่า   น้องผู้มีสกุลดี กุลกมล  (  Kulkamol  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายแห่งดวงใจ กุลธิดา   (  Kultida  )  แปลว่า   ลูกหญิงผู้มีสกุลดี กุลสตรี   (  Kunlasatree  )   แปลว่า   นางผู้ควรเคารพ กุลกัญญา  (  Kulkanya   )   แปลว่า   นางผู้มีสกุลดี กุลชีวัน   (  Kulcheewan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีชีวิตดี กุลญาดา  (  Kulyada   )   แปลว่า  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์ กุลทิชา   (  Kulticha  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนก กุลทิพา  (  Kultipa  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายแห่งวัน กุลทิวา  (  Kultiwa  ,  Kultiva  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายแห่งวัน กุลนภา   (  Kulnapa  )  แปลว่า     ผู้เป็นเชื้อสายฟ้า กุลนรี  (  Kulnaree  )   แปลว่า   นางผู้มีสกุลดี กุลนิศ

อยากมีชื่อพยางค์เดียวเป็นภาษาอังกฤษ 2

รูปภาพ
  อยากมีชื่อพยางค์เดียวเป็นภาษาอังกฤษ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อ ผู้ชาย  ดังนี้ ลอร์ด  (  Lord  )   แปลว่า  ตำแหน่งขุนนางผู้ใหญ๋ ลัค  (  Luck  )  แปลว่า    โชคดี     ความสำเร็จ เลิฟ  (  Love  )   แปลว่า   รัก     ความรัก แมน  (  Man  )   แปลว่า  คน    ผู้ชาย เมย์  (  May  )   แปลว่า   อาจ    อาจจะ    ชื่อเดือนพฤษภาคม ไมท์   (  Might  )  แปลว่า   อานุภาพ    อำานาจ    อาจจะ มายด์  (  Mind  )  แปลว่า   ปัญญา    ใจ    ความคิด มิงค์  (  Mink  )  แปลว่า   ตัวมิงค์ มูน  (  Moon  )   แปลว่า   พระจันทร์ เนียร์   (  Near  )    แปลว่า   ใกล้     ชิด   เนสท์  (  Nest  )   แปลว่า   รัง    ที่อยู่ นิว  (  New  )   แปลว่า   ใหม่ ไนซ์  (  Nice  )   แปลว่า   ดี   งาม      มีอัธยาศัยดี นัท  (  Nut  )   แปลว่า   ผลไม้เปลือกแข็ง โอ๊ค   (  Oak  )  แปลว่า   ต้นโอ๊ค โอ๊ต   (  Oat  )   แปลว่า   ข้าวโอ๊ต ปาล์ม  (  Palm  )   แปลว่า  ต้นปาล์ม ปาร์ค  (  Park  )   แปลว่า   สวนสาธารณะ แพร์  (  Pear  )   แปลว่า   ลูกแพร์ พีล  (  Peal   )   แปลว่า   ทำให้เกิดเสียงดังกัง

อยากมีชื่อพยางค์เดียวเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
  ชื่อพยางค์เดียวเป็นภาษาอังกฤษที่ท่านมักได้ยิน  หรือ  ชิน  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้ เอ   (  A  )  แปลว่า    หนึ่ง แอ๊นท์  (  Ant  )   แปลว่า   มด อาร์ท   (  Art  )  แปลว่า   ศิลปะ แอร์  (  Air  )   แปลว่า   อากาศ บี  (  Bee  )   แปลว่า   ผึ้ง เบนท์  (  Bent  )   แปลว่า  โค้ง   งอ เบล  (  Bell  )   แปลว่า   ระฆัง เบส  (  Best  )   แปลว่า  ดีที่สุด บิล  (  Bill  )  แปลว่า   ธนบัตร บิ๊ก  (  Big  )  แปลว่า   ใหญ่ เบิร์ด  (  Bird  )  แปลว่า   นก บูล   (  Blue  )   แปลว่า   สืฟ้า     สีน้ำเงิน บอส  (  Boss  )   แปลว่า  หัวหน้า บอย  (  Boy  )  แปลว่า  เด็กผู้ชาย แคท  (  Cat  )  แปลว่า    แมว แชมป์  (  Champ  )   แปลว่า   เคี้ยวอาหารเสียงดัง คลีน  (  Clean  )   แปลว่า   สะอาด เคลียร์  (  Clear  )    แปลว่า   สว่าง    แจ่ม คอยน์  (  Coin  )   แปลว่า   เหรียญ ครีม  (  Cream  )   แปลว่า   หัวน้ำนม เดียร์  (  Dear  )   แปลว่า   ที่รัก    น่ารัก ดิว  (  Dew  )   แปลว่า   น้ำค้าง ดัค  (  Duck  )   แปลว่า   เป็ด เฟม  (  Fame  )  

ชื่อที่แปลเกี่ยวกับสัตว์

รูปภาพ
  ชื่อที่แปลเกี่ยวกับสัตว์   มีชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังต่อไปนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   กระแต  (  Kratae  )  แปลว่า  สัตว์คล้ายกระรอก กริณี  (  Karinee  )  แปลว่า   ช้างพัง กรินี  (  Karinee  )   แปลว่า   ช้างพัง โกกิลา  (  Kokila  , Gokila  )  แปลว่า  นกดุหว่า กวาง  (  Kwang  )   แปลว่า  สัตว์สี่เท้าตัวผู้มีเขาสวย จามรี  (  Jamaree  )   แปลว่า   ชื่อเนื้อทรายมีขนละเอียด จามจุรี  (  Jamajuree  )   แปลว่า   ชื่อเนื้อทรายมีขนละเอียด ภุมรี  (  Pummaree  )   แปลว่า  ผึ้งตัวเมีย มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง มยุรี  (  Mayuree  )   แปลว่า   นกยูง มยุเรศ  (  Mayures  )  แปลว่า   นกยูง มัสยา   (  Matsaya  )   แปลว่า   ปลา ศกุนี  (  Sakunee  )    แปลว่า   นก ศกุณี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก สกุณา  (  Sakuna  )   แปลว่า   นก สกุณี  (  Sakunee  )   แปลว่า   นก ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น กบินทร์  (  Kabin  )  แปลว่า   พญาลิง กระบี่  (  Krabee  )  แปลว่า   ลิง     มีดดาบ กริน  (  Karin  )   แปลว่า   ช้าง    ช้างพลาย กรินทร์  (  Karin  )   แปลว่

ตั้งชื่อพยางค์เดียว 9

รูปภาพ
   ตั้งชื่่อที่มีพยางค์เดียว  9  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้ หงส์  (  Hong  )  แปลว่า    ชื่อนกในนิยาย   หยาด  (  Yad  ,  Yard  )  แปลว่า   หยดน้ำ หาญ  (  Han  )  แปลว่า    กล้า    เก่ง เหลียว  (  Liao  )  แปลว่า   เหลียวมอง เหลือง  (  Luang  )  แปลว่า   สี    สีขมิ้น แหวน  (  Waen  ,  Vaen  )   แปลว่า  เครื่องประดับสวมนิ้ว ใหม่  (  Mai  )  แปลว่า  สด   พึ่งได้พบ ไหม  (  Mai  )  แปลว่า   สัตว์พวกผีเสื้อใยใช้ทอผ้า อาจ  (  Art  ,Arj  )  แปลว่า  กล้า    เป็นได้ โอม  (  Oem  ,Om  )แปลว่า  คำศักดิ์สิทธิ์ โอ   (  Oe  ,  Oh  )  แปลว่า  ภาชนะเครื่องสานสำหรับใส่ของรูปคล้ายขัน    ชื่อต้นส้มโอ อิ่ม  (  Im  )  แปลว่า    พอแล้ว     เบิกบาน เอก  (  Ek  )  แปลว่า  ที่หนึ่ง   เด่น   ดีเลิศ    ยิ่งใหญ่ อิน  (  In  )   แปลว่า  ชื่อต้นไม้จำพวกต้นจัน แต่ลูกโตกว่า อินทร์  (  In  )  แปลว่า  ชื่อพระเจ้าปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อรรถ  (  At  )   แปลว่า  ทรัพย์     ความประสงค์      ใจความ อรรจน์  (  At  )  แปลว่า  การยกย่อง   การสรรเสริญ อรรค  (  Ak  )  แปลว่า  อัคร      ยอด   เด่น

ตั้งชื่อพยางค์เดียว 8

รูปภาพ
  ตั้งชื่อพยางค์เดียว 8      มีชื่อของผู้ชาย    ดังนี้ วงศ์  (  Wong  ,  Vong  )  แปลว่า  เชื้อสาย วงษ์  (  Wong  ,  Vong  )   แปลว่า  เชื้อสาย วัฒน์  (  Wat  ,  Vat  )  แปลว่า  ความเจริญ วัจน์  (  Wat  ,  Waj  )  แปลว่า  ถ้อยคำ วรรษ  (  Was  ,  Vas  )  แปลว่า  ฤดูฝน   ฝน   ปี วัตร  (  Wat  )  แปลว่า  กิจอันพึงทำ วีร์  (  Wee  ,  Vee  )  แปลว่า  ผู้กล้า วิทย์  (  Wit  ,  Vit  )   แปลว่า   ความรู้ วุฒิ  (  Wut  ,  Vut  )  แปลว่า  ความเจริญ   ความรู้ เวียง  (  Wiang  ,  Viang  )  แปลว่า  เมืองที่มีกำแพงล้อม เวียน  (  Wian  ,  Vian  )  แปลว่า  หมุน ศานต์  (  San  )   แปลว่า    สงบ ศักดฺ์  (  Sak  )   แปลว่า   ความสามารถ      ความเชี่ยวชาญ      อำนาจ ศิลป์  (  Sil  ,  Sin  )   แปลว่า  การฝีมือ สงค์  (  Song  )   แปลว่า  ความข้องอยู่    ความเกี่ยวพัน สง  (  Song  )  แปลว่า   สุก   แก่จัด ( สำหรับหมาก )       สงข้าวให้ของเล็กๆร่วงลง สณฑ์  (  Son  )   แปลว่า   แนวป่า   ที่รก สน  (  Son  )   แปลว่า  ชื่อต้นไม้     ใฝ่ สรรค์  (  San  )  แปลว่า   สร้าง ส

ตั้งชื่อพยางค์เดียว 7

รูปภาพ
  ตั้งชื่อพยางค์เดียว  6   มีชื่อของผู้ชาย   ดังนี้   เช่น มาตร  (  Mat  )  แปลว่า ประมาณ มาน  (  Man  )  แปลว่า  ใจ   ดวงใจ   มี มิตร  (  Mit  )  แปลว่า   เพื่อน มีน  (  Meen  )  แปลว่า  ปลา มุข  (  Mukh  )   แปลว่า  ส่วนของบ้านที่ยื่นออกมาด้านหน้า      หัวหน้า เมฆ  (  Mek  )  แปลว่า   ไอน้ำที่รวมกันเป็นก้อนลอยอยู่บนท้องฟ้า มิ่ง  (  Ming  )  แปลว่า  ขวัญ เมษ  (  Mes  )  แปลว่า  แพะ   แกะ   ชื่อราศีเมษ เมือง  (  Muang  )  แปลว่า    โลก    จังหวัด    ประเทศ แมน  (  Man  )  แปลว่า   เทวดา แม้น  (  Man  )  แปลว่า  เหมือน   คล้าย ยง  (  Yong  )   แปลว่า   งาม   กล้าหาญ ยิ่ง  (  Ying  )   แปลว่า   มาก    ล้ำ ยุทธ  (  Yut  )  แปลว่า  การต่อสู้ ยุทธ์  (  Yut  )  แปลว่า  การต่อสู้ ยศ  (  Yos  )  แปลว่า   ความดี รงค์  (  Rong  )  แปลว่า  สี    ความรัก   สนามรบ รณ  (  Ron  )  แปลว่า  เสียงดัง     สงคราม รมย์  (  Rom  )   แปลว่า   งาม   น่าบันเทิงใจ รัฐ  (  Rat  )  แปลว่า  แว่นแคว้น   บ้านเมือง รอง  (  Rong  )  แปลว่า   งาม   รับ   เป็นที่สอง รอน  (  

ตั้งชื่อพยางค์เดียว 6

รูปภาพ
  ตั้งชื่อพยางค์เดียว  มีชื่อของผู้ชาย  ดังนี้    คือ ผึ้ง  (  Phung  )  แปลว่า   แมลงผึ้ง ผา  (  Pha  ,  Phar  )  แปลว่า    หิน    เขา   ผล  (  Phol   )   แปลว่า    ความเจริญ    ลูกไม้ แผน  (  Phaen  )   แปลว่า   แบบ    อย่าง ไผ่  (  Phai  )  แปลว่า  ต้นไม้เป็นกอลำต้นสูง และ เป็นปล้องๆ ฝ้าย  (  Fie  )   แปลว่า    ต้นไม้ที่มีลูกเรียกสมอฝ้าย มีปุยอยู่ข้างในใช้ทำด้ายทอผ้า พง(  Pong  )  แปลว่า  ดงหญ้า  หรือ  ดงไม้ พงศ์  (  Pong  )  แปลว่า    เชื้อสาย พงษ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย พจน์   (  Poj  ,  Pot  )   แปลว่า  ถ้อยคำ พน    (  Pon  )  แปลว่า  ป่า พัน  (  Pan  )  แปลว่า  วนรอบสิ่งของนั้น พันธ์  (  Pan  )  แปลว่า  การผูก   การมัด พันธุ์  (  Pan  )   แปลว่า  เชื้อสาย พา  (  Pa  ,  Par  )   แปลว่า   นำไป พิทย์  (  Pit  )  แปลว่า  ความรู้ พัฒน์  (  Pat  )  ความเจริญ พีร์  (  Pee  )  แปลว่า   ผู้กล้า เพชร  (  Pet  ,  Pech  )  แปลว่า  หินที่มีน้ำแวววาว เพลิน  (  Plern  )  แปลว่า   สนุกจนลืมสิ่งอื่น เพลิง  (  Plerng  )  แปลว่า  ไฟ เพิ่ม  (  Pe

ตั้งชื่อพยางค์เดียว 5

รูปภาพ
  ตั้งชื่อพย่งค์เดียว  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้  คือ ธง  (  Tong  ,  Thong  )   แปลว่า  ผืนผ้าที่ทำเป็นเครื่องหมายต่างๆ ธม  (  Tom ,  Thom  )  แปลว่า  ใหญ่   หลวง   การเป่า ธร  (  Torn  ,  Thorn  )  แปลว่า  มีไว้   รักษาไว้   ผู้ชำนาญ ธัช  (  Tach  )  แปลว่า  ธง ธัญ  (  Tan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง    มีโชค   ความงาม ธัญญ์  (  Tan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง    มีโชค   ความงาม ธีร์  (  Tee  )   แปลว่า  นักปราชญ์      อ่อนโยน    กล้า นพ   (  Nop  )  แปลว่า   เก้า   นบ  (  Nob  )    แปลว่า   นอบน้อม นนท์  (  Non  )   แปลว่า  ความยินดี   ความรื่นเริง    ลูก นัฐ   (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ นัฏฐ์  (  Nat  )   แปลว่า  นักปราชญ์ นัยน์  (  Nai  )  แปลว่า  ดวงตา นาค  (  Nak  )  แปลว่า  งู นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  เที่ยง   ยั่งยืน     เสมอ เนาว์  (  Nao  )   แปลว่า   ใหม่    เก้า นิล  (  Nil  ,  Nin  )  แปลว่า   พลอยสีดำหรือสีขาบ นีล  (  Neel  )  แปลว่า  สีดำ   สีขาบ   สีฟ้า     นิล บุญ    (  Bun  )   ความดี   กุศล บัว  (  Bua  )  แปล่า   ไม้น้ำพวกหนึ่ง ปราชญ์