บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2020

ชื่อที่มีคำว่า นัส

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า นัส  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ศศิมนัส  (  Sasimanas  )  แปลว่า  ใจจันทร์  สิริมนัส  (  Sirimanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ  จารุมนัส  (  Jarumanas  )  แปลว่า  ใจงาม  ดุจมนัส  (  Dujmanas  )  แปลว่า  เหมือนใจ  ทิพย์มนัส  (  Tipmanas  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา  พิมลมนัส  (  Pimolmanas , Pimonmanas  )  แปลว่า  ใจงาม  สกาวมนัส  (  Sakaomanas  )  แปลว่า  ใจสะอาด พิมพ์วนัส  (  Pimwanas  )  แปลว่า  รูปป่า  เพ็ญวนัส  (  Penwanas  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยป่า  วนัสวัลลี  (  Wanaswanlee  )  แปลว่า  เครือเถาป่า  ,  เชื้อสายป่า วนัสวารี  (  Wanaswaree  )  แปลว่า  น้ำป่า  ศุภรวนัส  (  Supornwanas  )  แปลว่า  ป่างาม    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ  ไกรมนัส  (  Kraimanas  )  แปลว่า  ใจใหญ่  ,  ใจกล้า  ชัยมนัส  (  Chaimanas  )   แปลว่า  การชนะใจ  จิรมนัส  (  Jiramanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันยั่งยืน  พงศ์มนัส  (  Pongmanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ  พงษ์มนัส  (  Pongm

ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า ปะ

รูปภาพ
      ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า ปะ  มีทั้งชื่อผูัหญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง  ปทุมมณี  (  Patummanee  )  แปลว่า  บัวแก้วหินมีค่า  ปทุมรัตน์  (  Patumrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว  ปทุมกานต์  (  Patumkan  )  แปลว่า  บัวหลวงอันเป็นที่รัก  ปทุมลดา  (  Patumlada  )  แปลว่า  เครือเถาบัวหลวง  ปทุมผกา  (  Patumphaka  )  แปลว่า  ดอกบัวหลวง  ปฏิมา  (  Patima  )  แปลว่า  รูปแทน  ปฏิมากร  (  Patimakorn  )  แปลว่า  รูปแทน ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน  ปริยมณี  (  Pariyamanee  )  แปลว่า  แก้วหินมีค่าอันเป็นที่รัก    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  ปกรณ์  (  Pakorn  )  แปลว่า  หนังสือ  ปฏิคม  (  Patikom  )  แปลว่า  ผู้ต้อนรับ  ปฏิภาณ  (  Patipan  )  แปลว่า  ผู้มีไหวพริบดีว่องไวในการโต้ตอบ  ปฐม  (  Patom  )  แปลว่า  ทีแรก  ปฐมพงศ์  (  Patompong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก  ปฐมพงษ์  (  Patompong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก  ปฐมณัฐ  (  Patomnat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์คนแรก  ปฐมณัฏฐ์  (  Patomnat  )

ชื่อที่มีความหมายว่า ยินดี

รูปภาพ
     ชื่อที่มีความหมายว่า  ยินดี  หรือ  ความยินดี  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ฤดี  (  Rudee  )  แปลว่า  ความยินดี  ฤดีกานต์  (  Rudeekan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันเป็นที่รัก ฤดีกมล  (  Rudeekamol  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งดวงใจ  ฤดีพักตร์  (  Rudeepak  )  แปลว่า  ใบหน้าแห่งความยินดี  จิรฤดี  (  Jirarudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียั่งยืน  จิตฤดี  (  Jitrudee  )  แปลว่า  ใจแห่งความยินดี  จารุฤดี  (  Jarurudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม  ณัฐฤดี  (  Natrudee  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งนักปราชญ์  ณัฏฐ์ฤดี  (  Natrudee  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งนักปราชญ์  ณฤดี  (  Narudee  )  แปลว่า  ในความยินดี  ดลฤดี  (  Dolrudee  )  แปลว่า  ถึงความยินดี  ดุจฤดี  (  Dujrudee  )  แปลว่า  เหมือนยินดี  ทิพย์ฤดี  (  Tiprudee  )  แปลว่า  ยินดีเป็นของเทวดา  ทิพฤดี  (  Tiprudee  )  แปลว่า  วันแห่งความยินดี  วัลย์ฤดี   (  Wanrudee  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งความยินดี  สุฤดี  (  Surudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม  นันทา  (  Nanta  )

ชื่อที่มีความหมายว่า รุ่งเรือง

รูปภาพ
     ชื่อที่มีความหมายว่า รุ่งเรือง  หรือ  ความรุ่งเรือง  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น เกตุ  (  Ket  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง  ,  สิ่งอันรุ่งเรือง เกตุกนา  (  Ketkana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีความรุ่งเรือง เกตุกนิษฐ์  (  Ketkanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความรุ่งเรือง เกตุกนิฏฐ์  (  Ketkanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความรุ่งเรือง เกตุกนิฎฐ์  (  Ketkanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความรุ่งเรือง เกตุกัลยา  (  Ketkanlaya  )   แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง เกตุกันยา  (  Ketkanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง เกตุกานดา  (  Ketkanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง จรัสศรี  (  Jarassri  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง  ,  ผู้มีความสว่างไสว ชุติญา  (  Chutiya  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง  ,  ผู้มีความสว่างไสว ชุติภรณ์  (  Chutiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่มีความรุ่งเรือง ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  แสง  ,  แสงไฟ ประภากร  (  Prapakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำแสงสว่าง  คือ 

ชื่อที่มีความหมายว่าเจริญ

รูปภาพ
      ชื่อที่มีความหมายว่า เจริญ หรือ ความเจริญ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ภัทรา  (  Patra  )  แปลว่า  เจริญ  ,  น่ารัก  ,  งาม  ภัทราวดี  (  Pattrawadee  )  แปลว่า  ผู้เจริญ   ,  ผู้น่ารัก  ,  คนงาม ภัทราสินี  (  Pattrasinee  )  แปลว่า  นางผู้เจริญ  ,  นางผู้น่ารัก  สุภัทรา  (  Supattra  )  แปลว่า  เจริญดี  ,  เจริญงาม  ,  น่ารักดี  พุฒิสินี  (  Puttisinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความเจริญ   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  เจริญ  (  Jarern  )   แปลว่า  เติบโต  ,  งอกงาม พิรุฬห์  (  Pirun  )  แปลว่า  เจริญ  ,  งอกงาม  พุฒ  (  Put  )  แปลว่า  เจริญ  พุฒิ  (  Putti ,  Put  )  แปลว่า  ความเจริญ  พิพัฒ  (  Pipat  )  แปลว่า  เจริญแล้ว  พิเชฐ  (  Pichet  )  แปลว่า  เจริญยิ่ง  ,  ประเสริฐยิ่ง พิพัฒน์  (  Pipat  )  แปลว่า  ความเจริญ  พัฒน์  (  Pat  )  แปลว่า  ความเจริญ  พัฒนา  (  Pattana  )  แปลว่า  ความเจริญ  พัฒนะ  (  Pattana  )  แปลว่า  ความเจริญ  วิรุฬห์  (  Wirun  )  แปลว่า  เจริญ  ,  งอกงาม  วุฒ  (  Wut  )  แปลว่า  เจริ

ทำชื่อผู้หญิงให้เป็นชื่อผู้ชาย

รูปภาพ
     อยากทำชื่อผู้หญิงให้เป็นชื่อผู้ชาย  สามารถทำได้ ดังนี้  อาทิเช่น กมลา  เป็น  กมล  (  Kamol  )  แปลว่า  หัวใจ  ,  ดอกบัว กานตา  เป็น  กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก กฤตยา  เป็น  กฤตย์  (  Krit  )  แปลว่า  เกียรติ กฤษณา  เป็น  กฤษณ์  (  Krit  ,  Kris  )  แปลว่า  เนื้อไม้หอมชนิดหนึ่ง กิตติยา  เป็น  กิตติ  (  Kitti  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ กวินา  เป็น  กวิน  (  Kawin  )  แปลว่า  ดีงาม คณิตา  เป็น  คณิต  (  Kanit  )  แปลว่า  การคำนวณ จงกลนี  เป็น  จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว ชุติมา  เป็น  ชุติพงศ์  (  Chutipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมึความรุ่งเรือง ณัฏฐา  เป็น  ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ ฐิติมา  เป็น  ฐิติ  (  Titi  ,  Thiti  )  แปลว่า  การดำรงอยู่ ดรุณี  เป็น  ดรุณ  (  Darun  )  แปลว่า  วัยรุ่นชาย ดุสิตา  เป็น  ดุสิต  (  Dusit  )  แปลว่า  สวรรค์ ทัศนีย์  เป็น  ทัศน์  (  Tas  )  แปลว่า  สิ่งที่เห็น ธัญญา  เป็น  ธัญญ์  (  Tan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง นัยนา  เป็น  นัยน์  (  Nai  )  แปลว่า  ดวงตา  ,  ผู้นำทาง นิตยา  เป็น  นิตย์  (  NIT 

ชื่อที่เกี่ยวกับดาว

รูปภาพ
    ชื่อที่เกี่ยวกับ ดวงดาว  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ดาว  (  Dao  )   แปลว่า  ดวงดาว ดวงดาว  (  Duongdao  )  แปลว่า  ดวงกลมเล็กๆที่มองเห็น บนท้องฟ้าในยามราตรี  ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  ดาว  ผกาย  (  Phakie  )  แปลว่า  ดาว  กัตติกา  (  Kattika  )  แปลว่า  ดาวลูกไก่  เรวดี  (  Rewadee  )  แปลว่า  ดาวปลาตะเพียน  ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว  ดารกา  (  Daraka   )  แปลว่า  ดาว  จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  จันทิรา  (  Jantira  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  จันทิมา  (  Jantima  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ศศิธร  (  Sasitorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ศศธร  (  Sasatorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  เดือน  (  Duan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ ดวงเดือน  (  Duongduan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  นิศากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  รชนีกร  (  Rachaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  มาส  (  Mas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ศศิ  (  Sasi  )  แ

ชื่อที่มีคำว่า อร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า อร  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง ดังนี้  อาทิเช่น  อร  (  Orn  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง  ,  งาม  ,  สวย  อรกมล  (  Ornkamol  ,  Ornkamon  )  แปลว่า  นางงามดั่งบัว  อรพิมล  (  Ornpimol  ,  Ornpimon  )  แปลว่า  นางงาม  อรอนงค์  (  Ornanong  )  แปลว่า  นางงาม  อรมณี  (  Ornmanee  )  แปลว่า  นางแก้ว  อรทิชา  (  Ornticha  )  แปลว่า  นางผู้เกิดสองครั้ง  อรทิพา  (  Orntipa  )  แปลว่า  วันงาม  อรลดา  (  Ornlada  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง  ,  เชื้อสายงาม  อรผกา  (  Ornphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  อรธนา  (  Orntana  )  แปลว่า  นางผู้มีทรัพย์  อรธิดา  (  Orntida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  ,  ลูกหญิงสวย  อรนภา  (  Ornnapa  )  แปลว่า  ฟ้างาม  ,  นางฟ้า  อรพิชญา  (  Ornpitchaya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  อรพิสุทธิ์  (  Ornpisut  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  อรยุพา  (  Ornyupa  )  แปลว่า  นางงาม  อรยุพิน  (  Ornyupin  )  แปลว่า  นางงาม  อรสินี  (  Ornsinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  อรรุจี  (  Ornrujee  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม  อรฤทัย  (  Ornrutai 

ชื่อที่มีคำว่า จารี

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า จารี  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น  จารี  (  Jaree  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติ  จารีกานต์  (  Jareekan  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติดีอันเป็นที่รัก จารีรัตน์  (  Jareerat  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติดี จารีญา  (  Jareeya  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติดี  จารีกุล  (  Jareekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความประพฤติดี  จารีวรรณ  (  Jareewan  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติดีมีความงาม  จารีพรรณ  (  Jareepan  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติดีมีความงาม  จารีพันธุ์  (  Jareepan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีความประพฤติดี  จารีลักษณ์  (  Jareelak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเป็นผู้มีความประพฤติดี  จารีณัฐ  (  Jareenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประพฤติดี  จารีณัฏฐ์  (  Jareenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประพฤติดี  จารีทิพย์  (  Jareetip  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติดีเป็นของเทวดา  จารีนันท์  (  Jareenan  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติมีความยินดี  จารีนุช  (  Jareenuch  )  แปลว่า  น้องผู้ประพฤติดี  จารีพิมล  (  Jareepimol  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติงาม  จารีภัสร์  (  Jareepas  )  แปลว่า  ผู้ป

ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า ชะ

รูปภาพ
    ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า  ชะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ชฎา  (  Chada  )  แปลว่า  ผมที่เกล้าเป็นมวยสูงขึ้น ชนากันย์  (  Chanakan  )  แปลว่า  คนผู้หญิง ชนาพรรณ  (  Chanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม ชบา  (  Chaba  )  แปลว่า  ดอกไม้ชนิดหนึ่ง ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่  ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  เชื้อสายพ่อ  ชม้อย  (  Chamoy  )  แปลว่า  เอียงอาย  ชไม  (  Chamai  )  แปลว่า  ทั้งคู่  ,  ทั้งสอง  ชไมพร  (   Chamaiporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้ทั้งคู่  ชไมภรณ์  (  Chamaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทั้งคู่  ชลาลัย  (  Chalalai  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล  ชลาศัย  (   Chalasai  )  แปลว่า  ปลา  ,  สระ  ,  ทะเล  ชลี  (  Chalee  )  แปลว่า  ไหว้  ,  อัญชลี  ชลีภรณ์  (  Chaleeporn  )  แปลว่า  ผู้มีการไหว้เป็นเครื่องประดับ  ชลีพร  (  Chaleeporn  )  แปลว่า  ไหว้นำสุขมาให้  ชะอ้อน  (  Chaon  )  แปลว่า  แน่งน้อย  ชะเอม  (  Cha-em  )  แปลว่า  ไม้เถาชนิดหนึ่ง  แชล่ม  (  Chalaem  )  แปลว่า  งามแช่มช้อย  เ

ชื่อที่มีคำว่า ปรี

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า ปรี  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ปรียา  (  Preeya  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  ปรียานุช  (  Preeyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  ปรียาลักษณ์  (  Preeyalak  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีลักษณะดี  ปรียากุล  (  Preeyakul   )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก  ปรียาพันธุ์  (  Preeyapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก  ปรียาวัลย์  (  Preeyawal  ,  Preeyawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นที่รัก  ปรียาพรรณ  (  Preeyapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้เป็นที่รัก  จิรปรียา  (  Jirapreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน  สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  สุวปรียา  ( Suwapreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  ศิรปรียา  (   Sirapreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด  สิรปรียา  (  Sirapreeya  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด  ปรียาอร  (  Preeyaorn  )   แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก อรปรียา  (  Ornpreeya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  ปรีชา  (  Preecha  )   แปลว่า  ความรอบรู้

ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า ระ

รูปภาพ
     ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า ระ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  รจิต  (  Rajit  )  แปลว่า  งดงาม  รชนี  (  Rachanee  )  แปลว่า  กลางคืน  รชนีกร  (  Rachaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  รพิพรรณ  (  Rapipan  )  แปลว่า  ตะวันแห่งความงาม รวิวรรณ  (  Rawiwan  )  แปลว่า  ตะวันแห่งความงาม  ระย้า  (  Raya  )  แปลว่า  พวง  ,  เครื่องห้อย ระเริง  (  Rarerng  )  แปลว่า  รื่นเริง  ระบาย  (  Rabie  )  แปลว่า  ริมผ้าที่ห้อยลง  ,  วาดเขียนด้วยสี ระเบียบ  (  Rabiab  )  แปลว่า  ความเรียบร้อย  ระหง  (  Rahong  )  แปลว่า  สูงงาม  รุจิระ  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  รุ่งเรือง  กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  อภิรดี  (  Apiradee  )  แปลว่า  ความยินดี  อภิรติ  (  Apirati  )  แปลว่า  ความยินดี  อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  ผู้มีความเจริญ    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  รพี  (  Rapee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  รวี  (  Rawee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  รชตะ  (  Rachata  )  แปลว่า  ทำด้วยเงิน  กรกฏ  (  Korrakot  )  แปลว่า  ปู 

ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า พะ

รูปภาพ
     ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า พะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  พจี  (  Pajee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ  พจีรัตน์  (  Pajeerat  )   แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันประเสริญ พจีนุช  (  Pajeenuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล่าวถ้อยคำ พจีภรณ์  (  Pajeeporn  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นเครื่องประดับ พธู  (  Patoo  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง  พณิชา  (  Panicha  )  แปลว่า  ผู้ค้าขาย  พณิชาภรณ์  (  Panichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้ค้าขาย พณิชยา  (  Panichaya  )  แปลว่า  การค้าขาย  พนาลี  (  Panalee  )  แปลว่า  แนวป่า  พนารัตน์  (  Panarat  )  แปลว่า  ป่าเพชรพลอย  พนาทิพย์  (  Panatip  )  แปลว่า  ป่าเป็นของเทวดา พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง  พนิดารัตน์  (  Panidarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ พบู  (  Paboo  )  แปลว่า  ดอกไม้  พเยีย  (  Payia  )  แปลว่า  พวงดอกไม้  พะงา  (  Panga  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง  นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  นางงาม  พะนอ  (  Panor  )  แปลว่า  เอาใจ  ภควดี  (  Pakawadee  )  แป

ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า สัน

รูปภาพ
     ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า สัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ศัลยา  (  Sanlaya  )  แปลว่า  ลูกศร  , ของที่มีปลายแหลม ศันสนีย์  (  Sansanee  )  แปลว่า  พึงสรรเสริญ  ,  พึงชม    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  สัน  (  San  )  แปลว่า  สิ่งที่มีลักษณะนูนขึ้นเป็นแนวยาว , ส่วนที่หนา ของมีดหรือขวานที่อยู่ตรงข้ามกับคมมีดหรือคมขวาน สันต์  (  San  )  แปลว่า  สงบ  ,  เงียบ  สันติ  (  Santi  ,  Santhi  )  แปลว่า  ความสงบ  สันติกานต์  (  Santikan  )  แปลว่า  ความสงบอันเป็นที่รัก  สันติกุล  (  Santikul  )  แปลว่า  ความสงบแห่งตระกูล  สันติพงศ์  (  Santipong  )  แปลว่า  ความสงบแห่งเชื้อสาย  สันติพงษ์  (  Santipong  )  แปลว่า  ความสงบแห่งเชื้อสาย  สันติภาพ  (  Santipap  )  แปลว่า  ความสงบ  สันติสุข  (  Santisukh  ,  Santhisukh  )  แปลว่า  สงบสบาย สันทัด  (  Santad  )  แปลว่า ชำนาญ  ,  รูปร่างปานกลาง  สัณฑ์  (  San  )  แปลว่า  ป่า  สัณห์  (  San  )  แปลว่า  งาม  ,  สุภาพ  ,  เกลี้ยงเกลา  สัณห์ชัย  (  Sanchai  )  แปลว่า  ผู้สุภาพชนะ สัณ

ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า ทิ

รูปภาพ
     ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า  ทิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ทิพา  (  Tipa  )  แปลว่า  วัน ทิพากร  (  Tipakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ ทิพามณี  (  Tipamanee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ ทิวามณี  (  Tiwamanee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ ทิชา  (  Ticha  )  แปลว่า  นก  ,  ผู้เกิดสองหน ทิชารัตน์  (  Ticharat  )  แปลว่า  นกแก้ว ทิชามณี  (  Tichamanee  )  แปลว่า  นกเพชรพลอย ทิชาทิพย์  (  Tichatip  )  แปลว่า  นกเป็นของเทวดา ทิชานุช  (  Tichanuch  )  แปลว่า  น้องนก  ,  น้องผู้เกิดสองครั้ง ทิชาสินี  (  Tichasinee  )  แปลว่า  นางผู้เกิดสองครั้ง ทิชาลดา  (  Tichalada  )  แปลว่า  เครือเถานก  ,  เครือเถาผู้เกิดสองครั้ง  ทิชาลักษณ์  (  Tichalak  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้งมีลักษณะดี  สุวทิชา  (  Suwaticha  )  แปลว่า  นกงาม  ,  ผู้เกิดสองครั้งดี ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง ธิดาทิพย์  (  Tidatip  ,  Thidathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ ธิดาวรรณ  (  Tidawan  )  แปลว่า ลูกผู้มี

ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า นะ

รูปภาพ
      ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า นะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  นรี  (  Naree  )  แปลว่า  คนผู้หญิง  ,  นาง  นรีนุช  (  Nareenuch  )  แปลว่า  น้องหญิง  นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ฟ้า  นภาพรรณ  (  Napapan  )  แปลว่า  ฟ้าแห่งความงาม  นภาพร  (  Napaporn  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้ นฤมล  (  Narumol  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  , ไม่มีมลทิน  นลืน  (  Nalin  )  แปลว่า  ดอกบัว  นลินี  (  Nalinee  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัว  นภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง กานดานรี  (  Kandanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  พิชญานรี  (  Pitchayanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  พิสุทธินรี  (  Pisuttinaree  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  ลดานรี  (  Ladanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย  วัลยานรี  (  Wanlayanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย  วิภานรี  (  Wipanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีความสุกใส  วิลานรี  (  Wilanaree  )  แปลว่า  นางงาม  สุทธินรี  (  Suttinaree  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  ศศ

ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า อะ

รูปภาพ
        ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า อะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  องุ่น  (  Angun )  แปลว่า  ชื่อไม้เถามีผลเป็นพวง อรุณี  (  Arunee  )  แปลว่า  เวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น  อริยา  (  Ariya  )  แปลว่า  ผู้บรรลุธรรมวิเศษ อริยาภรณ์  (  Ariyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งผู้บรรลุงธรรมวิเศษ อรัญญา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า  อรัณยา  (  Aranya  )  แปลว่า  ป่า  อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน  อมราภรณ์  (  Amaraporn )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน อมรรัตน์  (  Amornrat  )  แปลว่า  เพชร  อมรพรรณ  (  Amornpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน อมรวรรณ  (  Amornwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน  อมรพัชร์  (  Amornpach  )  แปลว่า  เพชร อภิสมัย  (  Apisamai  )  แปลว่า  ความตรัสรู้  ,  ความบรรลุ  อภิรดี  (  Apiradee  )  แปลว่า  ความยินดี  อภิรติ  (  Apirati  )  แปลว่า  ความยินดี  อนุสรา  (  Anusara ,  Anussara  )  แปลว่า  คำนึงถึง  อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นาง  ,  นางงาม  อนงค์ลักษณ์  (  Anonglak  )  แปลว่

ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า วุด

รูปภาพ
      ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า วุด ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย ดังนี้  อาทิเช่น วุฒิ  (  Wut  , Wutti  )  แปลว่า  ความเจริญ  ,  ความงอกงาม วุฒ  (  Wut  )  แปลว่า  เจริญแล้ว  ,  ที่นับถือ  ,  สูงอายุ วุธ  (  Wut  )  แปลว่า  อาวุธ  ธีรวุฒิ  (  Teerawut  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  วีรวุฒิ  (  Weerawut  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่มีความเจริญ  พีรวุฒิ  (  Peerawut  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่มีความเจริญ  ณัฐวุฒิ  (  Nattawut  ) แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  ณัฏฐวุฒิ  (  Nattawut  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ  วุฒิกานต์  (  Wuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ  วุฒิกุล  (  Wuttikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ วุฒิพงศ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  วุฒิพงษ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  วุฒิศักดิ์  (  Wuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญด้วยความสามารถ  วุฒิชัย  (  Wuttichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะมีความเจริญ  วุฒิไชย  (  Wuttichai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญกว่า วุฒิลักษณ์  (  Wuttilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณ