บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2024

ชื่อผู้ชายเกิดวันพุธกลางคืน ( วันราหู ) ที่ไม่มีอักษรกาลกิณี

     ชื่อผู้ชายเกิดวันพุธกลางคืน ( วันราหู )  ที่ไม่มีตัวอักษรกาลกิณี  คือ บ , ป , ผ  ,  ฝ  ,  พ  ,  ฟ  ,  ภ  ,  ม   มีดังนี้  อาทิเช่น   กิตติ  (  Kitti  )  แปลว่า  ชื่อเสียง  ,  คำเล่าลือ  ,  คำสรรเสริญ   กิตติคุณ  (  Kittikun  )  แปลว่า  ชื่อเสียง   กิตติศักดิ์  (  Kittisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญและชื่อเสียง   เกรียงศักดิ์  (  Kriangsak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญยิ่ง   ไกรศักดิ์  (  Kraisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญยิ่ง   โกญจนาท  (  Konjanat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง   เกียรติคุณ  (  Kriantikun ,  Kriattikun )  แปลว่า  คุณที่เลื่องลือ    เกียรติศักดิ์  (  Kriantisak  ,  Kriattisak  )  แปลว่า  ฐานะอันมีอำนาจและความดี   ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป  ,  ชื่อพันธุ์ไม้  , กำจร ขจรดนัย  (  Khajorndanai  )  แปลว่า  ลูกชายกำจร   ขวัญขนิษฐ์  (  Khwankhanis  )  แปลว่า  น้องมีความเจริญ   คุณากร  (  Kunakorn  )  แปลว่า  บ่อเกิดแห่งความดี   จุฑากนิฏฐ์  (  Jutakanit  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นยอด   จุฑากนิฎฐ์  (  Jutakanid  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นยอด   จุฑากนิษฐ์  (  Jutakanis  )

ชื่อผู้ชายที่เกิดวันพุธกลางวันที่ไม่มีอักษรกาลกิณี

        ชื่อผู้ชายเกิดวันพุธกลางวัน ที่ไม่มีอักษรกาลกิณี  คือ จ , ฉ , ช , ซ , ฌ , ญ .  กิตติดนัย  (  Kittidanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีชื่อเสียง  ,  ลูกชายผู้มีคำสรรเสริญ   กิตติคุณ  (  Kittikun  )  แปลว่า  ชื่อเสียง   ไกรดนัย  (  Kraidanai  )  แปลว่า  ลูกชายกล้า   เขมดนัย  (  Khemmadanai  )  แปลว่า  ลูกชายพ้นภัย   เคียงดนัย  (  Kiangdanai  )  แปลว่า  ใกล้ลูกชาย  ,  ชิดลูกชาย   ฐิติดนัย  (  Thitidanai  )  แปลว่า  ลูกชายดำรงอยู่   ณัฐดนัย  (  Natdanai  )  แปลว่า  ลูกชายนักปราชญ์   ณัฏฐ์ดนัย  (  Natdanai  )  แปลว่า  ลูกชายนักปราชญ์   ณัฐกนิษฐ์  (  Natkanis  )  แปลว่า  น้องนักปราชญ์   ณัฐกนิฏฐ์  (  Natkanit  )  แปลว่า  น้องนักปราชญ์   ณัฐกนิฎฐ์  (  Natkanid  )  แปลว่า  น้องนักปราชญ์   ณัฐขนิษฐ์  (  Natkhanis  )  แปลว่า  น้องนักปราชญ์   ณัฐขนิฏฐ์  (  Natkhanit  )  แปลว่า  น้องนักปราชญ์   ณัฐขนิฎฐ์  (  Natkhanid  )  แปลว่า  น้องนักปราชญ์   ดนัยพงษ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  เชื้อสายลูกชาย  ,  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย   ดนัยพงศ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย   ดนัยพันธุ์  (  D

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางคืน ( วันราหู ) ที่ไม่มีอักษรกาลกิณี

       ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางคืน  (  วันราหู   )  ที่ไม่มีตัวอักษรกาลกิณื  คือ  บ , ป , ผ , ฝ , พ , ฟ , ภ, ม   มีดังนี้  อาทิเช่น   กัญญากุล  (  Kanyakul  ,  Kanyakun  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย   กันยากุล  (  Kanyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย   กัลยากุล  (  Kanlayakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย   กนิษฐ์กุล  (  Kaniskul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง   กนิฏฐ์กุล  (  Kanitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง   กนิฎฐ์กุล  (  Kanidkul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง   กนากุล  (  Kanakul  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   ขนิษฐ์กุล  (  Khaniskul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง   ขนิฏฐ์กุล  (  Khanitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง   ขนิฎฐ์กุล  (  Khanidkul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง   เครือกานต์  (  Kruakan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก   จุฑากานต์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด   จิรกานต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน   ชุติกานต์  (  Chutikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง   ฐิติกานต์  (  Thitikan  )  แปลว่า  ผู้เป

ชื่อผู้หญิงเกิดวันพุธกลางวันที่ไม่มีอักษรกาลกิณี

           ชื่อผู้หญิงเกิดวันพุธกลางวันที่ไม่มีตัวอักษรกาลกิณี  คือ  จ , ฉ , ช , ซ , ฌ , ญ   มีดังนี้  อาทิเช่น   กนิษฐ์กานต์  (  Kaniskan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก   กนิฏฐ์กานต์  (  Kanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก   กนิฎฐ์กานต์  (  Kanidkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก   กนิษฐ์กุล  (  Kaniskul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง   กนิฏฐ์กุล  (  Kanitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง   กนิฎฐ์กุล  (  Kanidkul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง   กมลกานต์  (  Kamolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งใจ   กัตติกา  (  Kattika  )  แปลว่า  ดาวลูกไก่   กันยากุล  (  Kanyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง   กัลยากุล  (  Kanlayakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนาง   กุสุมา  (  Kusuma  )  แปลว่า  ดอกคำ   เกศินี  (  Kesinee  )  แปลว่า  นางผมงาม   ขนิษฐ์กานต์  (  Khaniskan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก   ขนิฏฐ์กานต์  (  Khanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก   ขนิษฎฐ์กานต์  (  Khanidkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก   เครือกมล  (  Kruakamol  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ  ,  เชื้อสายบัว   ฐิติกานต์  (  Thitikan  )  แปลว่า  ผู้เป็

ชื่อผู้ชายเกิดวันอังคารที่ไม่มีอักษรกาลกิณี

        ชื่อผู้ชายเกิดวันอังคารที่ไม่มีตัวอักษรเป็นกาลกิณี  คือ ก, ข , ค , ง   มีดังนี้  อาทิเช่น   จิรดนัย  (  Jiradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้ยั่งยืน   จิรจรัส  (  Jirajaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองที่ยั่งยืน   จิรเจษฎ์  (  Jirajes  )  แปลว่า  พี่ผู้ยั่งยืน   จิรชัย  (  Jirachai  )  แปลว่า  การชนะที่ยั่งยืน   จิรไชย  (  Jirachai  )  แปลว่า  ผู้ที่เจริญกว่ายั่งยืน   จิรชาญ  (  Jirachan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญที่ยั่งยืน   จิรเชษฐ์  (  Jiraches  )  แปลว่า  พี่ผู้ยั่งยืน   ฐิติดนัย  (  Thitidanai  )  แปลว่า  ลูกชายดำรงอยู่   ฐิติจรัส  (  Thitijaras  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดำรงอยู่   ฐิติดนุ  (  Thitidanu  )  แปลว่า  ฉันดำรงอยู่   ฐิติเดช  (  Thitidech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงดำรงอยู่   ถิรดช  (  Thiradech  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจมั่นคง   ถิรดนุ  (  Thiradanu  )  แปลว่า  ฉ้นแข็งแรง  ,  ฉันมั่นคง   ถิรดนัย  (  Thiradanai  )  แปลว่า  ลูกชายแข็งแรง   ทวีชัย  (  Taweechai  )  แปลว่า  ผู้มีการชนะเพิ่มขึ้น   ทวีไชย  (  Taweechai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญกว่าเพิ่มขึ้น   ทีฆดนัย  (  Teekadanai  )  แ

ชื่อผู้หญิงเกิดวันอังคารที่ไม่มีตัวอักษรกาลกิณี

           ชื่อผู้หญิงเกิดวันอังคารที่ไม่มีตัวอักษรกาลกิณี   คือ  ก ,  ข  ,  ค  ,  ง  มีดังนี้  อาทิเช่น     จุฑาชามา  (  Jutachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นยอด   จุฑาดนยา  (  Jutadanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นยอด   จุฑาดนุชา  (  Jutadanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นยอด   จุฑาธิดา  (  Jutatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นยอด   จุฑานาถ  (  Jutanath  )  แปลว่า  ยอดผู้เป็นที่พึ่ง   จุฑานาฏ  (  Jutanat  ) แปลว่า  ยอดหญิง   จุฑานุช  (  Jutanuch  )  แปลว่า  ยอดน้อง   จุฑาณัฐ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์   จุฑาณัฏฐ์  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์   จุฑาพัชรา  (  Jutapatchara  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   จุฑาพัชร์  (  Jutapat  ,  Jutapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   จุฑาพัชรี  (  Jutapatcharee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   จุฑาพรรณ  (  Jutapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด   จุฑาวรรณ  (  Jutawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด   จุฑาวัลย์  (  Jutawal  ,  Jutawan  )  แปลว่า  ยอดผู้เป็นเครือเถา   จุฑาวัลยา  (  Jutawanlaya  )  แปลว่า  ยอดผู้เป็นเครือเถา   จุฑาวัลลี  (  Jutawanlee  )  แปลว่า 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ฤทัย

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  ฤทัย  มีดังนี้  อาทิเช่น   ฤทัย  (  Rutai  )  แปลว่า  ใจ  ,  ดวงใจ   ฤทัยกุล  (  Rutaikul  ,  Rutaikun  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ   ฤทัยกาญจน์  (  Rutaikan  )  แปลว่า  ใจทอง   ฤทัยกานต์  (  Rutaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งใจ   ฤทัยชนิกา  (  Rutaichanika  )  แปลว่า  ดวงใจแม่   ฤทัยชนิดา  (  Rutaichanida  )  แปลว่า  ดวงใจพ่อ   ฤทัยณัฐ  (  Rutainat  )  แปลว่า  ใจแห่งนักปราชญ์   ฤทัยณัฏฐ์  (  Rutainat  )  แปลว่า  ใจแห่งนักปราชญ์   ฤทัยทิพย์  (  Rutaithip  ,  Rutaitip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา   ฤทัยธิดา  (  Rutaitida  )  แปลว่า  ใจลูกหญิง   ฤทัยนุช  (  Rutainuch  )  แปลว่า  ใจน้อง   ฤทัยพรรณ  (  Rutaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามแห่งใจ   ฤทัยพัชร์  (  Rutaipach  )  แปลว่า  ใจเพชร   ฤทัยพิชญา  (  Rutaipitchaya  )  แปลว่า  ใจนักปราชญ์   ฤทัยพิทยา  (  Rutaipittaya  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้แห่งใจ   ฤทัยพร  (  Rutaiporn  )  แปลว่า  พรแห่งใจ   ฤทัยพิสุทธิ์  (  Rutaipisut  )  แปลว่า  ผู้มีใจสะอาด  ,  ผู้มีใจหมดจด   ฤทัยภัทร์  (  Rutaipat  )  แปลว่า  ใจงาม   ฤทัยภ

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิสุทธิ์

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  วิสุทธิ์  มีดังนี้  อาทิเช่น   วิสุทธิ์  (  Wisut  ,  Visut  )  แปลว่า  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด   วิสุทธิ  (  Wisutti  ,  Visutti  )  แปลว่า  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  ,  หมดจด   วิสุทธิกุล  (  Wisuttikul  )  แปลว่า  เชื้อสายหมดจด   วิสุทธิพงษ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายหมดจด   วิสุทธิพงศ์  (  Wisuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายหมดจด   วิสุทธิพันธุ์  (  Wisuttipan  )  แปลว่า  เชื้อสายหมดจด   วิสุทธิกานต์  (  Wisuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักหมดจด   วิสุทธิดนัย  (  Wisuttidanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้หมดจด   วิสุทธิจรัส  (  Wisuttijaras  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองอันหมดจด   วิสุทธิชัย  (  Wisuttichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะอันหมดจด   วิสุทธิไชย  (  Wisuttichai  )  แปลว่า  ผู้หมดจดเจริญกว่า   วิสุทธิชาญ  (  Wisuttichan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญอันหมดจด   วิสุทธิโชติ  (  Wisuttichot  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองอันหมดจด   วิสุทธิเชษฐ์  (  Wisuttiches  ,Wisuttichet  )  แปลว่า  พี่ผู้หมดจด   วิสุทธิณัฐ  (  Wisuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด   วิสุทธิณัฏ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าพิมล

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  พิมล  มีดังนี้  อาทิเช่น   พิมล  (  Pimol  ,  Pimon  )  แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส  ,  ปราศจากมลทิน   พิมลกุล  (  Pimolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม   พิมลพันธุ์  (  Pimolpan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม   พิมลวัลยา  (  Pimolwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เครือเถางาม   พิมลวัลย์  (  Pimolwan  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  เชื้อสายงาม   พิมลวัลลี  (  Pimolwanlee  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  เชื้อสายงาม   พิมลกานต์  (  Pjmolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม   พิมลกนิษฐ์  (  Pimolkanis  )  แปลว่า  น้องงาม   พิมลกนิฏฐ์  (  Pimolkanit  )  แปลว่า  น้องงาม   พิมลกนิฎฐ์  (  Pimolkanid  )  แปลว่า  น้องงาม   พิมลขนิษฐ์  (  Pimolkhanis  )  แปลว่า  น้องงาม   พิมลขนิฏฐ์  (  Pimolkhanit  )  แปลว่า  น้องงาม   พิมลขนิฎฐ์  (  Pimolkhanid  )  แปลว่า  น้องงาม    พิมลนุช  (  Pimolnuch  )  แปลว่า  น้องงาม   พิมลชามา  (  Pimolchama  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม   พิมลดนุชา  (  Pimoldanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม   พิมลดนยา  (  Pimoldanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม   พิมลธิดา  (  Pimoltida  )  แปลว่

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วร ( วอระ )

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  วร  (  วอระ  )  มีดังนี้  อาทิเช่น   วร  (  Worra  ,  Vorra  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  ยอดเยี่ยม  ,  เสิศ   , พร   วรกุล  (  Worrakul  ,  Vorrakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ   วรกนา  (  Worrakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้ประเสริฐ   วรกัญญา  (  Worrakanya  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ   วรกันยา  (  Worrakanya  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ   วรกัลยา  (  Worrakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ   วรบังอร  (  Worrabangorn  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ   วรสินี  (  Worrasinee  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ   วรสุดา  (  Worrasuda  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ   วรนาฏ  (  Worranat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ   วรกนิษฐ์  (  Worrakanis  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ   วรกนิฏฐ์  (  Worrakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ   วรกนิฎฐ์  (  Worrakanid  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ   วรขนิษฐ์  (  Worrakhanis  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ   วรขนิฏฐ์  (  Worrakhanit  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ   วรขนิฎฐ์  (  Worrakhanid  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ   วรนุช  (  Worranuch  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ