บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2022

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พงศ์

          ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  พงศ์  หรือ  พงษ์  มีดังนี้  อาทิเช่น   พงศ์  หรือ พงษ์   (  Pong   )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  วงศ์  ,  เหล่ากอ  ,  ตระกูล   พงศกร  (  Pongsakorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์   พงศธร  (  Pongsatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงวงศ์   พงศ์คุณากร  (  Pongkunakorn  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความดี   พงศ์จรัส  (  Pongjaras  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง   พงศ์เดช  (  Pongdech  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความงาม  ,  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง   พงศ์พัฒน์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ   พงศ์ภัทร์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก   พงศ์ภัสร์  (  Pongpas  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง   พงศ์พิสุทธิ์  (  Pongpisut  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้หมดจด   กานต์พงศ์  (  Kanpong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก   เกรียงพงศ์  (  Kriangpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยิ่ง   ไกรพงศ์  (  Kraipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายกล้า   เกรียงไกรพงศ์  (  Kriangkraipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยิ่งใหญ่  ,  ผู้เป็นเชื้อสายกล้ายิ่ง   ขจรพงศ์  (  Khajornpong  )  แปลว่า  ผู้

กันยา ชื่อผู้หญิง

      กันยา  หรือ  กัญญา  ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น     กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง   กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้หญิง   กันยากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   กันยาณัฐ  (  Kanyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   กันยาณัฏฐ์  (  Kanyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   กันยาทิพย์  (  Kanyatip  ,  Kanyathip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา   กันยานุช  (  Kanyanuch  )  แปลว่า  น้องหญิง   กันยาพรรณ  (  Kanyapan  )  แปลว่า  นางงาม    กันยาพัชร์  (  Kanyapach  )  แปลว่า  นางแก้ว   กันยาภัทร์  (  Kanyapat  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก   กันยาภัสร์  (  Kanyapas  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   กันยาภัค  (  Kanyapak  )  แปลว่า  นางผู้มีโชคลาภ   กันยามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว   กันยามาส  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์   กันยามาศ  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว   กันยาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี   ดุจกันยา  (  Dujkanya  )  แปลว่า  เหมือนนาง  ,  คล้ายน

ประ ชื่อผู้หญิง

         ประ  ชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น   ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  แสงที่กระจายออกไป ,  ดาว   ประกายเพชร  (  Prakiepech  )  แปลว่า  แสงเพชรที่กระจายออกไป   ประกายดาว  (  Prakiedao  )  แปลว่า  แสงดาวที่เป็นประกาย   ประดุจ  (  Praduj  )  แปลว่า  เหมือน  ,  เช่น  ,  ดัง   ประดุจชนิกา  (  Pradujchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่   ประดุจชนิดา  (  Pradujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ   ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม   ประไพกุล  (  Prapaikul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม   ประไพทิพย์  (  Prapaitip  ,  Prapaithip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา   ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   ประไพวรรณ  (  Prapaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   ประไพพัชร์  (  Prapaipach  )  แปลว่า  เพชรงาม   ประไพพิชญ์  (  Prapaipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   ประไพพร  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  ผู้มีพรงาม   ประไพพันธุ์  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม   ประไพภัสร์  (  Prapaipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม   ประไพภรณ์  (  Prapaiporm  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับงาม   ประไพผกา  (  Prapaipha

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิชญ์

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  วิชญ์  หรือ  วิชญา  มีดังนี้ อาทิเช่น   วิชญ์  (  Wich  ,  Wit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   วิชญา  (  Witchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์   วิชญ์พิทยา  (  Wichpittaya  )  แปลว่า  ความรู้แห่งนักปราชญ์   ไกรวิชญ์  (  Kraiwich  ,  Kraiwit  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง   เจษฎาวิชญ์  (  Jessadawich  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นนักปราชญ์   ชนาวิชญ์  (  Chanawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ชัยวิชญ์  (  Chaiyawich  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์   ไชยวิชญ์  (  Chaiyawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญกว่า   โชติวิชญ์  (  Chotiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง   เชษฐวิชญ์  (  Chestawich  ,  Chettawich  ) แปลว่า  พี่ผู้เป็นนักปราชญ์   ณัฐวิชญ์  (  Nattawich  )  แปลว่า  ผู้รู้เป็นนักปราชญ์   ณัฏฐวิชญ์  (  Nattawich  )  แปลว่า  ผู้รู้เป็นนักปราชญ์   ฐิติวิชญ์  (  Thitiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่   ถิรวิชญ์  (  Thirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง   ธีรวิชญ์  (  Teerawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ธิติวิชญ์  (  Thitiwich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง  

พิชญ์ ชื่อผู้ชาย

          พิชญ์ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น   พิชญ์  (  Pich  , Pit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   พิชญกานต์  (  Pitchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   พิชญกุล  (  Pitchayakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์   พิชญกรณ์  (  Pitchayakorn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ฉลาด   พิชญชาญ  (  Pitchayachan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ชำนาญ   พิชญนาท  (  Pitchayanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ที่เลื่องลือ   จิรพิชญ์  (  Jirapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน   จุฑาพิชญ์  (  Jutapich  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์   ชนาพิชญ์  (  Chanapich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ชัยพิชญ์  (  Chaiyapich  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์   ไชยพิชญ์  (  Chaiyapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญกว่า   ฐิติพิชญ์  (  Thitipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดำรงอยู่   ถิรพิชญ์  (  Thirapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง   ธิติพิชญ์  (  Thitipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีปัญญา   นันทพิชญ์  (  Nantapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี   ปิยพิชญ์  (  Piyapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก   ปิติพิชญ์  (  Pitipich  ) 

ชื่อที่มีคำว่า อำ

       ชื่อที่มีคำว่า อำ หรือ อัม  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   อำพัน  (   Ampan  )  แปลว่า  ยางไม้ที่กลายเป็นหินมีสีเหลืองใส   อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งาม  ,  สุกใส  ,  สว่าง   อำไพกานต์  (  Ampaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  อำไพกุล  (  Ampaikul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม   อำไพทิพย์  (  Ampaitip  ,  Ampaithip  )  แปลว่า  สว่างเป็นของเทวดา  ,  งามเป็นของเทวดา   อำไพนรี  (  Ampainaree  )  แปลว่า  นางงาม   อำไพนาฏ  (  Ampainat  )  แปลว่า  นางงาม   อำไพนันท์  (  Ampainan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม   อำไพณัฐ  (  Ampainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   อำไพณัฏฐ์  (  Ampainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   อำไพภรณ์  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม   อำไพพรรณ  (  Ampaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   อำไพพันธุ์  (  Ampaipan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม   อำไพพัชร์  (  Ampaipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   อำไพผกา  (  Ampaiphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม   อำไพมณี  (  Ampaimanee  )  แปลว่า  เพชรงาม   อำไพรัตน์  (  Ampairat  )  แปลว่า  แก้ว

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ผกา

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าผกา  มีดังนี้  อาทิเช่น   ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้   ผกากานต์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก   ผกากรอง  (  Phakakrong  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นกระจุกมีสีต่างๆ   ผกากุล  (  Phakakul  ,  Phakakun  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดอกไม้   ผกาทิพย์  (  Phakatip  ,  Phakathip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา   ผกาลักษณ์  (  Phakalak  )  แปลว่า  ดอกไม้มีลักษณะดี   ผกาแก้ว  (  Phakakaeo  )  แปลว่า  ดอกไม้แก้ว   ผกาพันธุ์  (  Phakapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดอกไม้   ผกาพรรณ  (  Phakapan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม   ผกาวรรณ  (  Phakawan  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความงาม   ผกาวัลย์  (  Phakawan  ,  Phakawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดอกไม้  ,  ผู้เป็นเครือเถา   ผกามณี  (  Phakamanee  )  แปลว่า  ดอกไม้แก้ว  ,  ดอกไม้เพชรพลอย   ผการัตน์  (  Phakarat  )  แปลว่า  ดอกไม้แก้ว   ผกามุก  (  Phakamuk  )  แปลว่า  ดอกไม้ที่ทำด้วยไข่มุก   ผกาลักษมี  (  Phakalaksamee  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งโชคลาภ   ผกาวัชรี  (  Phakawatcharee  )  แปลว่า  ดอกไม้เพชร   ผกาพัขรี  (  P

ทิพย์ ชื่อผู้หญิง

       ทิพย์ ชื่อผู้หญิง มีดังนี้  อาทิเช่น   ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา   ทิพย์กนา  (  Tipkana , Thipkana  )  แปลว่า  เด็กหญิงเป็นของเทวดา  ,  ผู้เป็นของเทวดา   ทิพย์กมล  (  Tipkamon , Tipkamol  )  แปลว่า  ดอกบัวเป็นของเทวดา   ทิพย์กันยา  (  Tipkanya  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา   ทิพย์กัลยา  (  Tipkanlaya  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา   ทิพย์กัญญา  (  Tipkanya  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา   ทิพย์กานดา  (  Tipkanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา   ทิพย์กานตา  (  Tipkanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา   ทิพย์จิตรา  (  Tipjittra  )  แปลว่า  งดงามเป็นของเทวดา   ทิพย์ไฉไล  (  Tipchailai  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา   ทิพย์นภา  (  Tipnapa  )  แปลว่า  ท้องฟ้าเป็นของเทวดา   ทิพย์นรี  (  Tipnaree  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา   ทิพย์นิภา  (  Tipnipa  )  แปลว่า  เสมอเป็นของเทวดา   ทิพย์พิสุทธิ์  (  Tippisut  )  แปลว่า  หมดจดเป็นของเทวดา   ทิพย์ภัสสร  (  Tippassorn  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา   ทิพย์มณี  (  Tipmanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยเป็นของเทวดา   ทิพย์รั

ลักษณ์ ชื่อผู้ชาย

         ลักษณ์   ชื่อผู้ชายมีดังนี้  อาทิเช่น   ลักษณ์  (  Lak  )  แปลว่า  คุณภาพ  , ประเภท  ,  ลักษณะ   กิตติลักษณ์  (  Kittilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีชื่อเสียง   ขจรลักษณ์  (  Khajornlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่เลื่องลือ   คมลักษณ์  (  Komlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเฉียบแหลม   ชนาลักษณ์  (Chanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี   โชติลักษณ์  (  Chotilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง   ฐิติลักษณ์  (  Thitilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดำรงอยู่   ณัฐลักษณ์  (  Nattalak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีลักษณะดี   ณัฏฐลักษณ์  (  Nattalak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีลักษณะดี   ดนุลักษณ์  (  Danulak  )  แปลว่า  ฉันมีลักษณะดี   ดรุณลักษณ์  (  Darunlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะวัยรุ่น   ถิรลักษณ์  (  Thiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแข็งแรง  ,  ผู้มีลักษณะมั่นคง   ธนลักษณ์  (  Tanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีทรัพย์สิน   ธนาลักษณ์  (  Tanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีทรัพย์สิน   ธิติลักษณ์  (  Thitilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีปัญญา   นราลักษณ์  (  Naralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี   นิธิลักษณ์  (  Nit

ศักดิ์ ชื่อผู้ชาย

           ศักดิ์  ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น   ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ความสามารถ , ความเชี่ยวชาญ , ความอุตสาหะ  ,  ที่พึ่ง   ศักดิ์มนัส  (  Sakmanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ทางใจ   ศักดิ์สิทธิ์  (  Saksit  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถมีความสำเร็จ   กิตติศักดิ์  (  Kittisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถและชื่อเสียง   เกรียงศักดิ์  (  Kriangsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถยิ่ง   ไกรศักดิ์  (  Kraisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถยิ่ง   ขจรศักดิ์  (  Khajornsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถที่เลื่องลือ   คมศักดิ์  (  Komsak  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีความสามารถ   จิรศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถที่ยั่งยืน   จุฑาศักดิ์  (  Jutasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถที่สุด   จรัสศักดิ์  (  Jarassak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถรุ่งเรือง   เจษฎาศักดิ์  (  Jessadasak  )  แปลว่า  พี่มีความสามารถ   เฉลิมศักดิ์  (  Chalermsak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศ   เชษฐศักดิ์  (  Chettasak  ,  Chestasak  )  แปลว่า  พี่มีความเชี่ยวชาญ   ไชยศักดิ์  (  Chaiyasak  )  แปลว่า  ผู้มีค

วุฒิ ชื่อชาย

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  วุฒิ  มีดังนี้  อาทิเช่น   วุฒิกานต์  (  Wuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ   วุฒิกรณ์  (  Wuttikorn  )  แปลว่า  คนฉลาดมีความเจริญ   วุฒิกุล  (  Wuttikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ   วุฒิณัฏฐ์  (  Wuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ   วุฒิเดช  (  Wuttidech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงมีความเจริญ   วุฒิเทพ  (  Wuttitep  )  แปลว่า  เทพแห่งความเจริญ   วุฒินาท  (  Wuttinat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่บันลือ   วุฒิพงษ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ   วุฒิพงศ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ  วุฒิพันธุ์  (  Wuttipan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ   วุฒิภัสร์  (  Wuttipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างมีความเจริญ   วุฒิลักษณ์  (  Wuttilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีความเจริญ   วุฒิศักดิ์  (  Wuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถมีความเจริญ   วุฒิสิทธิ์  (  Wuttisit  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จมีความเจริญ   ไกรวุฒิ  (Kraiwut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง   คฑาวุฒิ  (  Katawut  )  แปลว่า  ตะบองแห่งความเจริญ

ชื่อที่มีคำว่า สุธา

        ชื่อที่มีคำว่า  สุธา  มีทั้ง  ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   สุธากัลยา  (  Sutakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้กินอาหารทิพย์   สุธากันยา  (  Sutakanya  )  แปลว่า  นางผู้กินอาหารทิพย์   สุธากัญญา  (  Sutakanya  )  แปลว่า  นางผู้กินอาหารทิพย์   สุธาชล  (  Sutachon  ,  Sutachol  )  แปลว่า  น้ำทิพย์   สุธาธาร  (  Sutatan  )  แปลว่า  สายน้ำทิพย์   สุธาทิพย์  (  Sutatip  ,  Sutathip  )  แปลว่า  น้ำทิพย์เป็นของเทวดา  สุธามณี  (  Sutamanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำทิพย์   สุธาพิสุทธิ์  (  Sutapisut  )  แปลว่า  น้ำทิพย์ใสสะอาด   สุธาผกา  (  Sutaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้น้ำทิพย์   สุธามาส  (  Sutamas  )  แปลว่า  น้ำทิพย์พระจันทร์   สุธานุช  (  Sutanuch  )  แปลว่า  น้องน้ำทิพย์     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น    สุธา  (  Suta  ,  Sutha  )  แปลว่า  อาหารทิพย์  ,  น้ำทิพย์  ,  น้ำอมฤต    สุธากานต์  (  Sutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักกินอาหารทิพย์   สุธาชนา  (  Sutachana  )  แปลว่า  ผู้กินอาหารทิพย์   สุธาณัฐ  (  Sutanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กินอาหารทิพย์   สุธาณัฏฐ์  (  Su

ชื่อที่มีคำว่า สินี

      ชื่อที่มีคำว่า  สินี  มีดังนี้  อาทิเช่น   สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวขาว  ,  นางงาม   สินีกานต์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   สินีนุช  (  Sineenuch  )  แปลว่า  น้องนางงาม   สินีรัตน์  (  Sineerat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ   เครือสินี  (  Kruasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย   จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  แปลว่า  ยอดหญิง   จรัสสินี  (  Jarassinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง   จุไรสินี  (  Juraisinee  )  แปลว่า  นางผู้มีไรผมงาม   จิตราสินี  (  Jittrasinee  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม   จิรสินี  (  Jirasinee  )  แปลว่า  นางผู้ยั่งยืน   ฐิติสินี  (  Thitisinee  )  แปลว่า  นางผู้ดำรงอยู่   ณัฏฐาสินี  (  Nattasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   ดนุสินี  (  Danusinee  )  แปลว่า  ฉันเป็นผู้หญิง   ดุจสินี  (  Dujsinee  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม   ทิชาสินี  (  Tichasinee  )  แปลว่า  นางผู้เกิดสองครั้ง   ทิพย์สินี  (  Tipsinee  ,  Thipsinee  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา   ธนาสินี  (  Tanasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีทรัพย์สิน   ธัญญาสินี  (  Tanyasinee  )

ชื่อที่มีคำว่า จุ

       ชื่อที่มีคำว่า  จุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   จุฑากัลยา  (  Jutakanlaya  )  แปลว่า  ยอดหญิงงาม   จุฑาเครือ  (  Jutakrua  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย   จุฑาดนยา  (  Jutadanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงยอด   จุฑาชามา  (  Jutachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงยอด   จุฑาทิพย์  (  Jutatip  , Jutathip  )  แปลว่า  มงกุฎเป็นของเทวดา   จุฑานาฏ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดหญิง   จุฑาประไพ  (  Jutaprapai  )  แปลว่า  งามที่สุด  ,  ยอดงาม   จุฑาประภา  (  Jutaprapa  )  แปลว่า  สว่างที่สุด   จุฑาผกา  (  Jutaphaka  )  แปลว่า  ยอดดอกไม้   จุฑาผกาย  (  Jutaphakie  )  แปลว่า  ยอดแห่งแสงกระจาย   จุฑาพรรณ  (  Jutapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด   จุฑาวรรณ  (  Jutawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด   จุฑารัตน์  (  Jutarat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   จุฑาวัลยา  (  Jutawanlaya  )  แปลว่า  ยอดแห่งเครือเถา   จุฑาลักษณ์  (  Jutalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะยอด   จุฑาอาภา  (  Jutaarpa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างยอด   จุรี  (  Juree  )  แปลว่า  มีด   จุรีรัตน์  (  Jureerat  )  แปลว่า 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ลักษณ์

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  ลักษณ์  มีดังนี้  อาทิเช่น   กันยาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี   กัลยาลักษณ์  (  Kanlayalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี   จารุลักษณ์  (  Jarulak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะน่ารัก   จิตราลักษณ์  (  Jittralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงดงาม   จิรลักษณ์  (  Jiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะยั่งยืน   จุฑาลักษณ์  (  Jutalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะยิ่ง   จุไรลักษณ์  (  Jurailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะไรผมงาม   ชนาลักษณ์  (  Chanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี   ชุติลักษณ์  (  Chutilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง   ฐิติลักษณ์  (  Thitilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดีดำรงอยู่   ณัฏฐาลักษณ์  (  Nattalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเป็นนักปราชญ์   ดุจลักษณ์  (  Dujlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะคล้าย  ,  ผู้มีลักษณะเหมือน   ทิชาลักษณ์  (  Tichalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี   ธิดาลักษณ์  (  Tidalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี   นารีลักษณ์  (  Nareelak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี   ปทุมลักษณ์  (  Patumlak  )  แปลว่า  บัวหลวง ผกาลักษณ์  (  Phakalak  )  แปลว

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พีร

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  พีร  มีดังนี้  อาทิเช่น   พีรญา  (  Peeraya  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ   พีรดา  (  Peerada  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ   พีรกัลยา  (  Peerakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ   พีรณัฏฐา  (  Peeranatta  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า   พีรผกา  (  Peeraphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ผู้กล้า   พิรพิชญา  (  Peerapitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า   พีรนาฏ  (  Peeranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้า   พีรนุช   (  Peeranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า   พีรชนา  (  Peerachana  )  แปลว่า  ผู้กล้า  พีรดนุชา  (  Peeradanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้กล้า   พีรทิชา  (  Peeraticha  )  แปลว่า  ผู้กล้า   พีรธิดา  (  Peeratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้กล้า   พีรพรรณ  (  Peerapan  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความงาม   พีรพิมล  (  Peerapimol  )  แปลว่า  ผู้กล้างาม   พีรภัสร์  (  Peerapas  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีแสงสว่าง  ,  ผู้กล้ารุ่งเรือง   พีรภัสรา  (  Peerapassara  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง   พีรภัทรา  (  Peerapattra  )  แปลว่า  ผู้กล้าน่ารัก   พีรภัทร์  (  Peerapat  )  แปลว่า  ผู้กล้าน่รัก   พีรภรณ์  (  Peerapor

ชื่อผู้หญิงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า สุร

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำขึ้นต้นว่า  สุร  มีดังนี้  อาทิเช่น   สุรกัลยา  (  Surakanlaya  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ   สุรกันยา  (  Surakanya  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ   สุรกัญญา  (  Surakanya  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ   สุรณัฐ  (  Suranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ   สุรณัฏฐ์  (  Suranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ   สุรนาฏ  (  Suranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ   สุรนาถ  (  Suranat  ,  Suranath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งที่กล้าหาญ   สุรนัดดา  (  Suranadda  )  แปลว่า  หลานผู้กล้าหาญ   สุรปนัดดา  (  Surapanadda  )  แปลว่า  เหลนผู้กล้าหาญ   สุรผกา  (  Suraphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้เทวดา  ,  ดอกไม้ผู้กล้าหาญ   สุรทิชา  (  Suraticha  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ   สุรลักษณ์  (  Suralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ   สุรวัลย์  (  Surawan  ,  Surawal  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้าหาญ   สุรวัลยา  (  Surawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้าหาญ   สุรวัลลี  (  Surawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้าหาญ   สุรสินี  (  Surasinee  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ  

ชื่อผู้หญิงที่มี ย

        ชื่อผู้หญิงที่มี  ย  อาทิเช่น   ยล  (  Yol  ,  Yon  )  แปลว่า  มองดู   ยลกมล   (  Yolkamol  )  แปลว่า  มองดูบัว   ยลกัลยา  (  Yolkanlaya  )  แปลว่า  มองดูนางงาม   ยลกันยา  (  Yolkanya  )  แปลว่า  มองดูนางงาม   ยลจันทรา  (  Yoljantra  )   แปลว่า  มองดูจันทร์   ยลจิตรา  (  Yoljittra  )  แปลว่า  มองดูงดงาม   ยลชนิกา  (  Yolchanika  )  แปลว่า  มองดูแม่  (  คล้ายแม่  )   ยลชนิดา  (  Yolchanida  )  แปลว่า  มองดูพ่อ  (  คล้ายพ่อ  )   ยลชไม  (  Yolchamai  )  แปลว่า  มองดูทั้งคู่   ยลชามา  (  Yolchama  )  แปลว่า  มองดูลูกหญิง   ยลณัฏฐา  (  Yolnatta  )  แปลว่า  มองดูนักปราชญ์   ยลดนุ  (  Yoldanu  )  แปลว่า  มองดูตัวฉัน   ยลดรุณี  (  Yoldarunee  )  แปลว่า  มองดูสาว   ยลดาริกา  (  Yoldarika  )  แปลว่า  มองดูดาว   ยลดนยา  (  Yoldanaya  )  แปลว่า  มองดูลูกสาว  ,  มองดูลูกหญิง   ยลดนุชา  (  Yoldanucha  )  แปลว่า  มองดูลูกสาว  ,  มองดูลูกหญิง  ยลทิชา  (  Yolticha  )  แปลว่า  มองดูผู้เกิดสองครั้ง   ยลธิดา  (  Yoltida  )  แปลว่า  มองดูลูกสาว  ,มองดูลูกหญิง   ยลนภา   (  Yolnapa  )  แปลว่า  มองดูท

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ธิติ

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  ธิติ  มีดังนี้  อาทิเช่น   ธิติ  (  Titi  ,  Thiti  )  แปลว่า  ความมั่นคง  ,  ความอิ่มเอิบ  ,  ปัญญา   ธิติกานต์  (  Thitikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีปัญญา  ,  ผู้เป็นที่รักมีความมั่นคง   ธิติกุล  (  Thitikul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีปัญญา  ,  ผู้เป็นเชื้อสายมีความมั่นคง   ธิติกรณ์  (  Thitikorn  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดมีปัญญา   ธิติชาญ  (  Thitichan  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาชำนาญ   ธิติไชย  (  Thitichai  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเจริญกว่า   ธิติณัฐ  (  Thitinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความมั่นคง   ธิติณัฏฐ์  (  Thitinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความมั่นคง   ธิติดนัย  (  Thitidanai  )  แปลว่า  ลูกชายมีความมั่นคง   ธิติธนา  (  Thititana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมีความมั่นคง   ธิตินันท์  (  Thitinan  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความยินดี   ธิติพงศ์  (  Thitipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีปัญญา   ธิติพงษ์  (  Thitipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีปัญญา   ธิติพันธุ์  (  Thitipan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีความมั่นคง   ธิติพัฒน์  (  Thitipat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีคว

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า เจษฎา

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า เจษฎา  มีดังนี้  อาทิเช่น   เจษฎา  (  Jetsada    )  แปลว่า  พี่  ,  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด  ,  ผู้เจริญที่สุด   เจษฎากานต์  (  Jetsadakan  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นที่รัก   เจษฎากุล  (  Jetsadakul  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายพี่   เจษฎาคม  (  Jetsadakom  )  แปลว่า  พี่ผู้เฉียบแหลม   เจษฎาไชย  (  Jetsadachai  )  แปลว่า  พี่ผู้เจริญกว่า   เจษฎาณัฐ  (  Jetsadanat  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นนักปราชญ์   เจษฎาณัฏฐ์  (  Jetsadanat  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นนักปราชญ์   เจษฎาพงศ์  (  Jetsadapong  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายพี่   เจษฎาพงษ์  (  Jetsadapong  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายพี่   เจษฎาพร  (  Jetsadaporn  )  แปลว่า  พรพี่   เจษฎาภรณ์  (  Jetsadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพี่   เจษฎาภัสร์  (  Jetsadapas  )  แปลว่า  พี่มีแสงสว่าง  ,  พี่รุ่งเรือง   เจษฎาพัฒน์  (  Jetsadapat  )  แปลว่า  พี่มีความเจริญ   เจษฎาภัทร์  (  Jetsadapat  )  แปลว่า  พี่น่ารัก  ,  พี่เจริญ   เจษฎายศ  (  Jetsadayos  )  แปลว่า  พี่มีความดี  

ชื่อที่มีคำว่า มณี

        ชื่อที่มีคำว่า  มณี  มีดังนี้  อาทิเช่น   มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  แก้วหินมีค่า   มณีนุช  (  Maneenuch  )  แปลว่า  น้องแก้ว   มณีกัลยา  (  Maneekanlaya  )  แปลว่า  นางแก้ว   มณีไพลิน  (  Maneepailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน   มณีบุษรา  (  Maneebutsara  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง   มณีมาส  (  Maneemas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   มณีมาศ  (  Maneemas  )  แปลว่า  เพชรทอง   มณีลดา  (  Maneelada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   กนกมณี  (  Kanokmanee  )  แปลว่า  เพชรทอง   กาญจน์มณี  (  Kanmanee  )  แปลว่า  เพชรทอง   เครือมณี  (  Kruamanee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   จงกลมณี  (  Jongkolmanee  )  แปลว่า  บัวแก้ว   จิรมณี  (  Jiramanee  )  แปลว่า  เพชร   จารุมณี  (  Jarumanee  )  แปลว่า  เพชรงาม  ,  เพชรน้ำงาม   จิตรามณี  (  Jittramanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   ชุติมณี  (  Chutimanee  )  แปลว่า  ดวงดาว   ฐิติมณี  (  Thitimanee  )  แปลว่า  เพชรดำรงอยู่   ดุจมณี  (  Dujmanee  )  แปลว่า  ดั่งเพชร   ทิพย์มณี  (  Thipmanee  ,  Tipmanee  )  แปลว่า  เพชรเป็นของเทวดา   ทิชามณี  (  Tichamanee  )

ชื่อผู้หญิงที่มี ป ( ป ปลา )

          ชื่อผู้หญิงที่มี ป  (  ป  ปลา  )  มีดังนี้  อาทิเช่น   ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง   ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน   ปวีณา  (  Paweena  ,  Paveena  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  มีฝีมือดี   ปวิชา  (  Pawitcha  )  แปลว่า  แหวน   ปวิชาภรณ์  (  Pawitchaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแหวนเป็นเครื่องประดับ   ปฏิมา  (  Patima  )  แปลว่า  รูปแทน ปฏิมาภรณ์  (  Patimaporn  )  แปลว่า  รูปแทนเครื่องประดับ   ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  แสงที่กระจายออกไป  ,  ดาว   ประจิม  (  Prajim  )  แปลว่า  ทิศตะวันตก   ประณต  (  Pranot  )  แปลว่า  น้อมไหว้   ประณีต  (  Praneet  )  แปลว่า  ดียิ่ง  ,  ละเอียด   ประดุจ  (  Praduj  )  แปลว่า  เหมือน  ,  ดั่ง   ประดุจชนิดา  (  Pradujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ   ประดุจชนิกา  (  Pradujchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่   ประนอม  (  Pranom  )  แปลว่า  ปรองดองกัน   ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม   ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม   ประไพภัสร์  (  Prapaipas )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม   ประไพทิพ

ชื่อชายทำเป็นชื่อหญิง

       ชื่อผู้ชายทำเป็นชื่อผู้หญิงได้ดังนี้  อาทิเช่น    กมล เป็น  กมลา (  Kamala  )   แปลว่า  ดอกบัว  ,  หัวใจ  ,  นางงาม   กานต์  เป็น  กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก   กาญจน์  เป็น  กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ   กิตติ  เป็น  กิตติยา  (  Kittiya  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ   กนิษฐ์  เป็น  กนิษฐา  (  Kanitta , Kanista  )  แปลว่า  น้อง   ขนิษฐ์  เป็น  ขนิษฐา  (  Khanitta  ,  Khanista  )  แปลว่า  น้อง   คณิต  เป็น  คณิตา  (  Kanitta  )  แปลว่า  การคำนวณ  ,  การนับ   จงกล  เป็น  จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว   จันทร์  เป็น  จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   จิตร  เป็น  จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม   จิตต์  เป็น  จิตตา  (  Jitta  )  แปลว่า  ใจ  ,  จิต   จินต์  เป็น  จินตา  (  Jinta  )  แปลว่า  คิด   ชุติ  เป็น  ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง   โชติ  เป็น  โชติรส  (  Chotiros  )  แปลว่า  แก้ววิเศษชนิดหนึ่งที่มีรัศมีรุ่งเรืองอย่างเพชรน้ำดี   ณัฏฐ์  เป็น  ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   ฐิติ  เป็น  ฐิติมา  ( 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วรา หรือ วร

           ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วรา  หรือ  วร  (  วอระ  )  มีดังนี้  อาทิเช่น   วรา  (  Wara  ,  Vara  )  แปลว่า  ยอดเยี่ยม  ,  ประเสริฐ  ,  เลิศ   วรากานต์  (  Warakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ   วรากาญจน์  (  Warakan  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ   วรากร  (  Warakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำอันประเสริฐ   วราณัฐ  (  Waranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ   วราณัฏฐ์  (  Waranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ   วราทิพย์  (  Warathip  , Waratip  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐเป็นของเทวดา   วรานาฏ  (  Waranat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ   วรานุช  (  Waranuch  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ   วราพร  (  Waraporn  )  แปลว่า  พรอันประเสริฐ   วราพิชญ์  (  Warapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ   วราภรณ์  (  Waraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันประเสริฐ   วราภัสร์  (  Warapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันประเสริฐ   วรามณี  (  Waramanee  )  แปลว่า  ดวงแก้วอันประเสริฐ   วรามาศ  (  Waramas  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ   วรารัตน์  (  Wararat  )  แปลว่า  ดวงแก้วอันประเสริฐ   วราลักษณ์  (  Waralak  )  แปลว่

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พิชญ์ หรือ พิชญา

     ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  พิชญ์  หรือ  พิชญา  มีดังนี้  อาทิเช่น   พิชญ์  (  Pich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้   พิชญ์กมล  (  Pichkamol  )  แปลว่า  ใจนักปราชญ์   พิชญ์กัญญา  (  Pichkanya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   พิชญ์กันยา  (  Pichkanya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   พิชญ์ทิชา  (  Pichticha  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   พิชญ์ทิวา  (  Pichtiwa  )  แปลว่า  วันแห่งนักปราชญ์   พิชญ์นันท์  (  Pitchanan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี   พิชญ์นรี  (  Pichnaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   พิชญ์นาฏ  (  Pitchanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   พิชญ์นาถ  (  Pitchanat,  Pitchanath  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึง   พิชญ์ปรียา  (  Pichpreeya    )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   พิชญ์ผกา  (  Pichphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้นักปราชญ์   พิชญากานต์  (  Pitchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   พิชญาทิพย์  (  Pitchayatip  ,  Pitchayathip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา   พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า 

พิเชฐ ชื่อชาย

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พิเชฐ  อาทิเช่น   พิเชฐ  (  Pichet  )  แปลว่า  เจริญยิ่ง ,  ประเสริฐยิ่ง   พิเชฐกานต์  (  Pichetkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเจริญยิ่ง   พิเชฐกุล  (  Pichetkul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเจริญยิ่ง   พิเชฐคม  (  Pichetkom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมเจริญยิ่ง   พิเชฐชัย  (  Pichetchai  )  แปลว่า  การชนะที่ประเสริฐยิ่ง   พิเชฐไชย  (  Pichetchai  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐเจริญกว่า   พิเชฐชาญ  (  Pichetchan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญเจริญยิ่ง   พิเชฐพงษ์  (  Pichetpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญยิ่ง   พิเชฐพงศฺ  (  Pichetpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเจริญยิ่ง   พิเชฐศักดิ์  (  Pichetsak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญเจริญยิ่ง   จิรพิเชฐ  (  Jirapicget  )  แปลว่า  ผู้เจริญยิ่งที่ยั่งยืน   ถิรพิเชฐ  (  Thirapichet  )  แปลว่า  ผู้เจริญยิ่งมั่นคง   ธนพิเชฐ  (  Tanapichet  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเจริญยิ่ง   ธีรพิเชฐ  (  Teerapichet  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญยิ่ง   นันทพิเชฐ  (  Nantapichet  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีเจริญยิ่ง   บุญพิเชฐ  (  Bunpichet  )  แปลว่า  ผู้มีความดีเจริญยื่ง 

ชื่อผู้หญิงที่มี ล

         ชื่อผู้หญิงที่มี  ล  มีดังนี้  อาทิเช่น   ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย   ลออ  (  Laor  )  แปลว่า  งาม   ละมุน  (  Lamun  )  แปลว่า  อ่อนนุ่ม  ละเมียด  (  Lamiad  )  แปลว่า  สุภาพ  ,  สนิท   ละไม  (  Lamai  )  แปลว่า  งามชวนดู   ละออง  (  Laong  ,  Laorng  )  แปลว่า  ฝุ่ง  ,  ผง   ละอองดาว  (  Laongdao  )  แปลว่า  ผงดาว   ละอองน้ำ  (  Laongnam  )  แปลว่า  ผงน้ำ   ลาวัณย์  (  Lawan  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก   ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า  มีลักษณะดี   ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  มีลักษณะดี   ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นที่รัก   ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาทองคำ   ลดาผกา  (  Ladaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ผู้เป็นเครือเถา   ลดาพรรณ  (  Ladapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเครือเถา   ลดาภัสร์  (  Ladapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครือเถา   ลดามณี  (  Ladamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งเครือเถา   ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งราตรี   ลดาวรรณ  (  Ladawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเครือเถา   ลดาวัลย์  (  Ladawan ,  Ladawal