บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2015

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เปี่ยม "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นดว้ยคำว่า  " เปี่ยม  "    มีชื่อผู้ชายดังนี้    อาทิเช่น เปี่ยม  (  Piam  )  แปลว่า  เต็มไปด้วย เปี่ยมพงศ์  (  Piampong  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเชื้อสาย เปี่ยมพงษ์  (  Piampong  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเชื้อสาย เปี่ยมสวัสดิ์  (  Piamsawas  ,  Pamsavas  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความ เจริญ เปี่ยมเกียรติ์  (  Piamkiat  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยชื่อเสียง เปี่ยมพันธุ์  (  Piampan  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเชื้อสาย เปี่ยมกุล  (  Piamkul  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเชื้อสาย เปี่ยมจิตต์  (  Piamjit  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยใจ เปี่ยมทรัพย์  (  Piamsap  )  แปลว่า  แปลว่า  เต็มไปด้วยสมบัติ เปี่ยมภัส  (  Piampas  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความเจริญ เปี่ยมวุฒิ  (  Piamwut  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความรู้ เปี่ยมวัฒน์  (  Piamwat  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความเจริญ เปี่ยมพัฒน์  (  Piampat  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความเจริญ เปี่ยมเดช  (  Piamdech  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม เปี่ยมยศ  (  Piamyos  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความดี เปี่ยมคม  (  Piamkom  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยอ่อนน้อม

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ทิน "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ทิน  "   มีชื่อผู้ชายดังนี้   อาทิเช่น ทิน  (  Tin  )  แปลว่า  วัน ทินกร  (  Tinnakorn  ,  Tinnagorn  )   แปลว่า  ผู้ทำวัน   พระอาทิตย์ ทินชาติ  (  Tinnachat  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งวัน ทินวุฒิ  (  Tinnawut  ,  Tinnavut  )  แปลว่า  วันแห่งความรู้ ทินวัฒน์  (  Tinnawat  )  แปลว่า  วันแห่งความเจริญ ทินพัฒน์  (  Tinnapat  )  แปลว่า  วันแห่งความเจริญ ทินรัฐ  (  Tinnarat  )  แปลว่า  วันแห่งแว่นแคว้น ทินวงศ์  (  Tinnawong  )  แปลว่า  วันแห่งเชื้อสาย ทินกานต์  (  Tinnakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน ทินยุุทธ์  (  Tinnayut  )  แปลว่า  วันแห่งการต่อสู้ ทินวัจน์  (  Tinnawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งวัน ทินเชษฐ์  (  Tinnachet  )  แปลว่า  วันพี่ ทินพงศ์  (  Tinnapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งวัน ทินกุล  (  Tinnakul  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งวัน ทินกิต  (  Tinnakit  )  แปลว่า  วันแห่งชื่อเสียง ทินภพ  (  Tinnapop  )  แปลว่า  วันโลก ทินภัทร์  (  Tinnapat  )  แปลว่า  วันดี ทินภัส  (  Tinnapas  )  แปลว่า  วันรุ่งเ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " อำไพ "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  อำไพ  "   มีชื่อผู้หญิงดังนี้    อาทิเช่น อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งามดี   สว่าง   สุกใส อำไพจิตต์  (  Ampaijit  )  แปลว่า  ใจงามดี อำไพสินี  (  Ampaisinee  )  แปลว่า  นางงามดี     อำไพพิชญ์  (  Ampaipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์งามดี อำไพพัณณ์  (  Ampaipan  )  แปลว่า   ผู้รุ่งเรือง อำไพพันธุ์  (  Ampaipan  )  แปลว่า  เชื้อสายงามดี   อำไพพิมพ์  (  Ampaipim  )  แปลว่า  รูปเหมือนงามดี อำไพมณี  (  Ampaimanee  )  แปลว่า  เพชรงามดี อำไพนาฏ  (  Ampainat  )  แปลว่า  นางงามดี อำไพลดา  (  Ampailada  )  แปลว่า    เครือเถางามดี อำไพนุช  (  Ampainuch  )  แปลว่า  น้องงามดี อำไพภัค  (  Ampaipak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีงามดี อำไพเรขา  (  Ampairekha  )  แปลว่า  งามยิ่ง อำไพกานต์  (  Ampaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงามดี อำไพกานด์  (  Ampaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงามดี อำไพทิพย์  (  Ampaithip  ,  Ampaitip  )  แปลว่า    งามดีเป็นของเทวดา อำไพธิดา  (  Ampaitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดี อำไพสุดา  (  Ampaisuda  )  แปลว่า  น

ชื่อผู้หญิงที่แปลว่า " ลูก "

รูปภาพ
  ชื่อผู้หญิงที่แปลว่า  "  ลูก  "  มีดังนี้  อาทิ  เช่น ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกแก้ว   ลูกผู้ประเสริฐ ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า     ลูกผู้เป็นที่รัก ธิดาทิพย์  (  Tidathip  ,  Tidatip  )    แปลว่า  ลูกเป็นของเทวดา ธิดาพัณณ์  (  Tidapan  )  แปลว่า  ลูกผู้มีความงาม ธิดาวัณณ์  (  Tidawan  )  แปลว่า  ลูกผู้มีความงาม ธิดาวรรณ  (  Tidawan  )   แปลว่า  ลูกผู้มีความงาม ธิดาวัลย์  (Tidawal  )  แปลว่า  ลูกผู้เป็นเครือเถา ธิดาวัณย์  (  Tidawan  )  แปลว่า  ลูกงาม     ลูกดี ธิดาวดี  (  Tidawadee  )  แปลว่า  ลูกหญิง ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง ดนยากุล  (  Danayakul  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย ดนยาวดี  (  Danayawadee  )  แปลว่า    ลูกผู้หญิง ดนยารัตน์  (  Danayarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ ดนยาทิพย์  (  Danayathip  ,  Danayatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา ดนยาพัณณ์  (  Danayapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม ดนยานาถ  (  Danayanath  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่พึ่

ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า " ลดา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า  "  ลดา  "   มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้ เพียงลดา  ( Pianglada  )  แปลว่า    เหมือนเครือเถา พัชรลดา  (  Patcharalada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร ภัทรลดา  (  Pattaralada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก เพ็ญลดา  (  Penlada  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเครือเถา กุลลดา  (  Kunlada ,  Kullada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย ดุจลดา  (  Dujlada  )  แปลว่า  เหมือนเครือเถา ดลลดา  (  Dollada  )  แปลว่า  เครือเถาบันดาลให้ ดวงลดา  (  Duonglada  )แปลว่า  วงศ์วาน  ผู้เป็นเครือเถา ทวิลดา  (  Tawilada  )  แปลว่า  สองสาย ธัญลดา  (  Tanyalada  )  แปลว่า  ผู้มั่งมี ศิรลดา  (  Siralada  )  แปลว่า  ยอดเครือเถา ชไมลดา  (  Chamailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทั้งคู่ เสาวลดา  (  Saowalada  )   แปลว่า  เครือเถางาม ผกายลดา  (  Phakielada  )  แปลว่า  เครือเถาดาว ศศิลดา  (  Sasilada  )  แปลว่า  เครือเถาจันทร์ ปิยะลดา  (  Piyalada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นที่รัก อุไรลดา  (  Urailada  )   แปลว่า  สายทอง จุไรลดา  (  Jurailada  )  แปลว่า  เส้นไรผม นลินลดา  

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ลดา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ลดา  "  มีชื่อผู้หญิงดังนี้ ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  สาย    เครือเถา     เส้น   เชื้อสาย ลดาวัลย์  (  Ladawan  ,  Ladawal  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถา ลดานาฏ  (  Ladanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย ลดานุช  (  Ladanuch  )  แปลว่า  สายน้อง ลดารัตน์  (  Ladarat  )  แปลว่า    สายเพชร   ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับ ลดาพรรณ  (  Ladapan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม ลดาวดี  (  Ladawadee  ,  Ladavadee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย ลดาทิพย์  (  Ladathip  ,  Ladatip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา ลดาทิพ  (  Ladathip  ,  Ladatip  )  แปลว่า  เครือเถาสวรรค์ ลดาธาร  (  Ladatan  )  แปลว่า  สายลำน้ำ ลดาลักษณ์  (  Ladalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเครือเถา ลดาเรข  (  Ladarekh  )   แปลว่า  เครือเถางาม ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นที่รัก ลดากาญจน์  (  Ladakan  )   แปลว่า  สายทองคำ ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา ลดามณี  (  Ladamanee  )   แปลว่า  เครือเถาเพชร ลดากุล  (  Ladak

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วิไล "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  วิไล  "    มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้ วิไล  (  Wilai  ,  Vilai  )  แปลว่า   งาม วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง วิไลพรรณ  (  Wilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง วิไลลักษณ์  (  Wilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม วิไลกานต์  (  Wilaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม วิไลพร  (  Wilaiporn  )   แปลว่า  ผู้เลือกเอาแต่สิ่งที่ดีงาม วิไลภรณ์  (  Wilaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม วิไลรัตน์  (  Wilairat  )  แปลว่า  เพชรงาม วิไลพัชร์  (  Wilaipach  )  แปลว่า  เพชรงาม วิไลภัทร์  (  Wilaipat  )  แปลว่า  งามน่ารัก วิไลมณี  (  Wilaimanee  )  แปลว่า  เพชรงาม วิไลกันย์  (  Wilaikan  )  แปลว่า  นางงาม วิไลกาญจน์  (  Wilaikan  )  แปลว่า  ทองงาม วิไลนุช  (  Wilainuch  )  แปลว่า  น้องงาม วิไลนาฏ  (  Wilainat  )  แปลว่า  นางงาม วิไลนาตย์  (  Wilainat  )  แปลว่า  นางงาม วิไลโฉม  (  Wilaichom  )  แปลว่า  รูปงาม วิไลฉวี  (  Wilaichawee )  แปลว่า  ผิวงาม วิไลชนา  (  Wilaichana  )  แปลว่า  คนงาม วิไลณัฐ  (  W