บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2024

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ฐิติ

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  ฐิติ  มีดังนี้  อาทิเช่น   ฐิติ  (  Titi  ,  Thiti  )  แปลว่า  การดำรงอยู่  ,  การตั้งอยู่  ,  การยืนอยู่   ฐิติกุล  (  Thitikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ดำรง   ฐิติพันธุ์  (  Thitipan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ดำรงอยู่   ฐิติลดา  (  Thitilada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ดำรงอยู่  ,  เครือเถาผู้ดำรงอยู่   ฐิติวัลลี  (  Thitiwanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ดำรงอยู้  ,  เครือเถาผู้ดำรงอยู่   ฐิติวัลย์  (  Thitiwan  ,  Thitiwal  )  แปลว่า  เชื้อสายดำรงอยู่  ,  เครือเถาดำรงอยู่   ฐิติวัลยา  (  Thitiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายดำรงอยู่  ,  เครือเถาผู้ดำรงอยู่   ฐิติชามา  (  Thitichama  )  แปลว่า  ลูกหญิงดำรงอยู่   ฐิติดนุชา  (  Thitidanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ดำรงอยู่   ฐิติดนยา  (  Thitidanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ดำรงอยู่   ฐิติธิดา  (  Thititida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ดำรงอยู่   ฐิติกนิษฐ์  (  Thitikanis  )  แปลว่า  น้องผู้ดำรงอยู่   ฐิติกนิฏฐ์  (  Thitikanit  )  แปลว่า  น้องผู้ดำรงอยู่   ฐิติกนิฎฐ์  (  Thitikanid  )  แปลว่า  น้องผู้ดำรงอยู่   ฐิติขนิษฐ์  (  Thitikhan

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าวลัย

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วลัย  มีดังนี้  อาทิเช่น   วลัย  (  Walai  ,  Valai  )  แปลว่า  กำไล   วลัยกุล  (  Walaikul  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล   วลัยพันธุ์  (  Walaipan  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล   วลัยวัลยา  (  Walaiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล   วลัยวัลลี  (  Walaiwanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล   วลัยลดา  (  Walailada  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล   เครือวลัย  (  Kruawalai  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล   ดุจวลัย  (  Dujwalai  )  แปลว่า  เหมือนกำไล   พิมพ์วลัย  (  Pimwalai  )  แปลว่า  รูปกำไล  ,  แบบกำไล   เพียงวลัย  (  Piangwalai  )  แปลว่า  เหมือนกำไล   ชามาวลัย  (  Chamawalai  )  แปลว่า  ลูกหญิงกำไล   ดนุชาวลัย  (  Danuchawalai  )  แปลว่า  ลูกหญิงกำไล   ดนยาวลัย  (  Danayawalai  )  แปลว่า  ลูกหญิงกำไล   ธิดาวลัย  (  Tidawalai  )  แปลว่า  ลูกหญิงกำไล   วลัยกาญจน์  (  Walaikan  )  แปลว่า  กำไลทอง   วลัยกนก  (  Walaikanok  )  แปลว่า  กำไลทอง   กนกวลัย  (  Kanokwalai  )  แปลว่า  กำไลทอง   จารุวลัย  (  Jaruwalai  )  แปลว่า  กำไลงาม  ,  กำไลทอง   พัชรวลัย  (  Patcharawalai  )  แปลว่า  กำไลเพ

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จิตรา

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จิตรา  มีดังนี้  อาทิเช่น   จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม   จิตรากุล  (  Jittrakul  )  แปลว่า  เชื้อสายงดงาม   จิตราพันธุ์  (  Jittrapan  )  แปลว่า  เชื้อสายงดงาม   จิตราวัลลี  (  Jittrawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายงดงาม   จิตราวัลยา  (  Jittrawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงดงาม   เครือจิตรา  (  Kruajittra  )  แปลว่า  เชื้อสายงดงาม   จิตรากนา  (  Jittrakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงงดงาม   จิตรากนิษฐ์  (  Jittrakanis  )  แปลว่า  น้องงดงาม   จิตรากนิฏฐ์  (  Jittrakanit  )  แปลว่า  น้องงดงาม   จิตรากนิฎฐ์  (  Jittrakanid  )  แปลว่า  น้องงดงาม   จิตราขนิษฐ์  (  Jittrakhanis  )  แปลว่า  น้องงดงาม   จิตราขนิฏฐ์  (  Jittrakhanit  )  แปลว่า  น้องงดงาม   จิตราขนิฎฐ์  (  Jittrakhanid  )  แปลว่า  น้องงดงาม   จิตรานุช  (  Jittranuch  )  แปลว่า  น้องงดงาม   จิตราชามา  (  Jittrachama  )  แปลว่า  ลูกหญิงงดงาม   จิตราดนุชา  (  Jittradanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงงดงาม   จิตราดนยา  (  Jittradanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงงดงาม   จิตราธิดา  (  Jittratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงดงาม   จิตรา

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จี

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า จี  มีดังนี้  อาทิเช่น   ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  ,  นุ่ม  ,  เขียวสด   ขจีกุล  (  Khajeekul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายนุ่ม   ขจีพันธุ์  (  Khajeepan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เชื้อสายนุ่ม   ขจีวัลย์  (  Khajeewan  ,  Khajeewal  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ,  เครือเถางาม   ขจีลดา  (  Khajeelada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม   ขจีวัลยา  (  Khajeewanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม   เครือขจี  (  Kruakhajee  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม   วัลยาขจี  (  Wanlayakhajee  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม   ลดาขจี  (  Ladakhajee  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม   จีร  (  Jeera  )  แปลว่า  นาน  ,  ยั่งยืน  ,  ช้า   จีรกุล  (  Jeerakul  )  แปลว่า  เชื้อสายยั่งยืน   จีรพันธุ์  (  Jeerapan  )  แปลว่า  เชื้อสายยั่งยืน   จีรวัลย์  (  Jeerawan  ,  Jeerawal  )  แปลว่า  เชื้อสายยั่งยืน   จีรวัลยา  (  Jeerawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายยั่งยืน   จีรวัลลี  (  Jeerawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายยั่งยืน   จีรกนา  (  Jeerakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้ยั่งยืน   จีรกัญญา  (  Jeerakanya  )  แปลว่า  นางผู้ยั

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ป ( ปะ )

      ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ป (ปะ )  มีดังนี้  อาทิเช่น   ปกรณ์  (  Pakorn  )  แปลว่า  หนังสือ  ,  ตำรา   ปกรณ์กุล  (  Pakornkul  )  แปลว่า  เชื้อสายตำรา   ปกรณ์พงษ์  (  Pakornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายตำรา   ปกรณ์พงศ์  (  Pakornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายตำรา   ปกรณ์พันธุ์  (  Pakornpan  )  แปลว่า  เชื้อสายตำรา   ปกรณ์กานต์  (  Pakornkan  )  แปลว่า  ตำราอันเป็นที่รัก   ปิยปกรณ์  (  Piyapakorn  )  แปลว่า  ตำราอันเป็นที่รัก   ณัฐปกรณ์  (  Natpakorn  )  แปลว่า  ตำรานักปราชญ์   ณัฏฐ์ปกรณ์  (  Natpakorn  )  แปลว่า  ตำราแห่งนักปราชญ์   ฐิติปกรณ์  (  Thitipakorn  )  แปลว่า  ตำราดำรงอยู่   ธิติปกรณ์  (  Thitipakorn  )  แปลว่า  ตำราแห่งความมั่นคง   วิชญ์ปกรณ์  (  Wichpakorn  )  แปลว่า  ตำรานักปราชญ์   วิทย์ปกรณ์  (  Witpakorn  )  แปลว่า  ตำราแห่งความรู้   ปฐม  (  Patom  )  แปลว่า  ทีแรก  ,  เบื้องแรก   ปฐมกุล  (  Patomkul  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก   ปฐมพงษ์  (  Patompong  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก   ปฐมพงศ์  (  Patompong  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก   ปฐมพันธุ์  (  Patompan  )  แปลว่า  เชื้อสายคนแรก  

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วารี

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วารี  มีดังนี้  อาทิเช่น   วารี  (  Waree  ,  Varee  )  แปลว่า  น้ำ  วารีกุล  (  Wareekul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำ   วารีทิพย์  (  Wareethip  ,  Wareetip  )  แปลว่า  น้ำเป็นของเทวดา   วารีธาร  (  Wareetan  )  แปลว่า  ลำน้ำ   เครือวารี  (  Kruawaree  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำ   วัลยาวารี  (  Wanlayawaree  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำ ลดาวารี  (  Ladawaree  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำ   กนาวารี  (  Kanawaree  )  แปลว่า  เด็กหญิงน้ำ   กนิษฐ์วารี  (  Kaniswaree  )  แปลว่า  น้องน้ำ   กนิฏฐ์วารี  (  Kanitwaree  )  แปลว่า  น้องน้ำ   กนิฎฐ์วารี  (  Kanidwaree  )  แปลว่า  น้องน้ำ   ขนิษฐ์วารี  (  Khaniswaree  )  แปลว่า  น้องน้ำ   ขนิฏฐ์วารี  (  Khanitwaree  )  แปลว่า  น้องน้ำ   ขนิฎฐ์วารี  (  Khanidwaree  )   แปลว่า  น้องน้ำ   ชามาวารี  (  Chamawaree  )  แปลว่า  ลูกหญิงน้ำ   ดนยาวารี  (  Danayawaree  )  แปลว่า  ลูกหญิงน้ำ   ดนุชาวารี  (  Danuchawaree  )  แปลว่า  ลูกหญิงน้ำ   ธิดาวารี  (  Thidawaree  ,  Tidawaree  )  แปลว่า  ลูกหญิงน้ำ   ขจีวารี  (  Khajeewaree  )  แปลว่า  น้ำงาม  

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า วรา

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  วรา  มีดังนี้  อาทิเช่น   วร  (  Worra  ,  Vorra  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  เลิศ  ,  พร  ,  ยอดเยี่ยม   วรา  (  Wara  ,  Vara  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  เลิศ  ,  พร  ,  ยอดเยี่ยม   วรากุล  (  Warakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ   วราพันธุ์  (  Warapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ   วราวัลย์  (  Warawan  ,  Warawal  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ประเสริฐ  ,  เชื้อสายผู้ประเสริฐ   วรวัลยา  (  Worrawanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ  วรวัลลี  (  Worrawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ   วรลดา  (  Worralada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ   เครือวรา  (  Kruawara  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ   วรกนา  (  Worrakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้ประเสริฐ   วรกนิษฐ์  (  Worrakanis  )  แปลว่า  น้องผู้ประ้สริฐ   วรกนิฏฐ์  (  Worrakanit  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ   วรกนิฎฐ์  (  Worrakanid  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ   วรขนิษฐ์  (  Worrakhanis  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ   วรขนิฏฐ์  (  Worrakhanit  )  แปลว่า  นัองผู้ประเสริฐ   วรขนิฎฐ์  (  Worrakhanid  )  แปลว่า  น้องผ

ภัสร์ชื่อผู้หญิง

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ภัสร์  หรือ ภัสร  หรือ  ภัสรา   ภัสร  ,  ภัสรา   (  Passara  ,  Patsara  )  แปลว่า  แสง  ,  แสงสว่าง  , รัศมี   ภัสร์  (  Pas  ,  Pat  )  แปลว่า  แสง  ,  แสงสว่าง  ,  รัศมี   ภัสสร  (  Passorn  ,  Patsorn  )  แปลว่า  แสง  ,  แสงสว่าง  ,  รัศมี   ภัสรากุล  (  Passarakul  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเชื้อสาย   ภัสราพันธุ์  (  Passarapan  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง   ภัสราวัลลี  (  Passarawanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง   ภัสราวัลย์  (  Passarawan  ,  Patsarawal  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง   วัลยาภัสร์  (  Wanlayapas  ,  Wanlayapat  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง   ลดาภัสร์  (  Ladapas  ,  Ladapat  )  แปลว่า  เชื้อสายมีแสงสว่าง   ภัสรากานต์  (  Passarakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีแสงสว่าง   กนิษฐาภัสร์  (  Kanistapas  ,  Kanistapat  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง   กนิฏฐาภัสร์  (  Kanittapas  ,  Kanittapat  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง   กนิฎฐาภัสร์  (  Kanidtapas  ,  Kanidtapat  )  แปลว่า  น้องผู้มีแสงสว่าง ขนิษฐาภัสร์  (  Khanistapas  ,  Khanistapat  ) 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า มาส

           ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า มาส  มีดังนี้  อาทิเช่น   มาส  (  Mas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   กนิษฐามาส  (  Kanistamas  )  แปลว่า  น้องจันทร์ กนิฏฐามาส  (  Kanittamas  )  แปลว่า  น้องจันทร์   กนิฎฐามาส  (  Kanidtamas  )  แปลว่า  น้องจันทร์   กัญญามาส  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์   กันยามาส  (  Kanyamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์   กัลยามาส  (  Kanlayamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์   กนามาส  (  Kanamas  )  แปลว่า  เด็กหญิงงามดั่งจันทร์   ขจีมาส  (  Khajeemas  )  แปลว่า  จันทร์งาม   ขนิษฐามาส  (  Khanistamas  )  แปลว่า  น้องจันทร์   ขนิฏฐามาส  (  Khanittamas  )  แปลว่า  น้องจันทร์   ขนิฎฐามาส  (  Khanidtamas  )  แปลว่า  น้องจันทร์   เครือมาส  (  Kruamas  )  แปลว่า  เชื้อสายจันทร์   จุฑามาส  (  Jutamas )  แปลว่า  มงกุฏจันทร์  ,  ปิ่นจันทร์   จารุมาส  (  Jarumas  )  แปลว่า  จันทร์งาม   จรัสมาส  (  Jarasmas  )  แปลว่า  จันทร์สว่าง  ,  สุกใสดั่งจันทร์   จิรมาส  (  Jiramas  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนดั่งจันทร์   ชามามาส  (  Chamamas  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งจันทร์   ดนุชามาส  ( 

วัชรีชื่อผู้หญิง

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า  วัชรี  มีดังนี้  อาทิเช่น   วัชรี  (  Watcharee  )  แปลว่า  เพชร   วัชรีกุล  (  Watchareekul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   วัชรีพันธุ์  (  Watchareepan  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   วัชรีวัลย์  (  Watchareewan  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร  ,  เชื้อสายเพชร   วัชรีวัลยา  (  Watchareewanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร  ,  เชื้อสายเพชร   วัชรีลดา  (  Watchareelada  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร  ,  เชื้อสายเพชร   วัลยาวัชรี  (  Wanlayawatcharee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   ลดาวัชรี  (  Ladawatcharee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร     เครือวัชรี  (  Kruawatcharee  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร   วัชรีกานต์  (  Watchareekan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก   ปิยวัชรี  (  Piyawatcharee  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก   ชามาวัชรี  (  Chamawatcharee  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร   ธิดาวัชรี  (  Tidawatcharee  )  แปลว่า  ลูกหญิงเพชร   พิมลวัชรี  (  Pimolwatcharee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   วิมลวัชรี  (  Wimolwatcharee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   พิไลวัชรี  (  Pilaiwatcharee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   วิไลวัชรี  (  W

ชื่อผู้หญิงพิไล

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พิไล  มีดังนี้  อาทิเช่น   พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม   พิไลกุล  (  Pilaikul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม   พิไลพันธุ์  (  Pilaipan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม   พิไลวัลย์  (  Pilaiwan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม   พิไลวัลยา  (  Pilaiwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม   พิไลวัลลี  (  Pilaiwanlee  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม   พิไลลดา  (  Pilailada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม   เครือพิไล  (  Kruapilai  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม   พิไลกานต์  (  Pilaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม   พิไลกมล  (  Pilaikamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม   พิไลฤทัย  (  Pilairutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม     พิไลหทัย  (  Pilaihatai  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม   พิไลหฤทัย  (  Pilaiharutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม   พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   พิไลวรรณ  (  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   พิไลลักขณา  (  Pilailakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม   พิไลลักษณา  (  Pilailaksana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม   พิไลลักษณ์   (  Pilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม   พิไลลัคนา  (  Pilailakkana  )  แ