บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2015

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " กนา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  กนา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้   อาทิเช่น กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กหญิง    นางน้อย    วัยรุ่น   ผู้หญิง กนากานต์  (  Kanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก กนาณัฐ  (  Kananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ กนาณัฏฐ์  (  Kananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ กนาภรณ์  (  Kanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง กนาวรรณ (  Kanawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม กนาพรรณ  (  Kanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม กนาพร  (  Kanaporn  )   แปลว่า  ผู้นำความสุขมาให้ กนารัตน์  (  Kanarat  )  แปลว่า  นางแก้ว กนาพัชร์  (  Kanapach  ,  Kanapat  )  แปลว่า  นางแก้ว กนานาถ  (  Kananath  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง กนากาญจน์  (  Kanakan  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง กนาลักขณ์  (  Kanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี กนาลักษณ์  (  Kanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี กนามณี  (  Kanamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว กนาทิพย์  (  Kanathip  ,  Kanatip  )  แปลว่า   นางเป็นของเทวดา กนาทิพ  (  Kanathip  ,  Kanatip  )  แปลว่า  นางสวรรค์ กนานิตย์  (  Kananit  )  แปลว่า  

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า ชนา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ชนา  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ชนาภรณ์  (  Chanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับคน ชนาทิพย์  (  Chanathip  ,  Chanatip  )  แปลว่า  คนเป็นของเทวดา ชนาทิพ  (  Chanathip  ,  Chanatip  )  แปลว่า  คนสวรรค์ ชนารัตน์  (  Chanarat  )  แปลว่า  คนแก้ว ชนาพัชร์  (  Chanapach  ,  Chanapat  )  แปลว่า  คนแก้ว ชนากานต์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก ชนาพรรณ  (  Chanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม ชนาพร  (  Chanaporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขมาให้ ชนานุช  (  Chananuch  )  แปลว่า  ผู้เป็นน้อง ชนามณี  (  Chanamanee  )  แปลว่า  คนแก้ว ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ชนาพงศ์  (  Chanapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย ชนาพงษ์  (  Chanapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย ชนาวุฒิ  (  Chanawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ ชนาวิทย์  (  Chanawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ ชนาวัฒน์  (  Chanawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ ชนาพัฒน์  (  Chanapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ ชนาภัทร์  (  Chanapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารั

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วรา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  วรา  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น วรารัตน์  (  Wararat  ,  Vararat  )  แปลว่า  แก้วอันประเสริฐ วราลักษณ์  (  Waralak  ,  Varalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ วราทิพย์   (  Warathip  ,  Waratip  )  แปลว่า  ประเสริฐเป็นของเทวดา วราทิพ  (  Warathip  ,  Varatip  )  แปลว่า  วันที่ประเสริฐ วราภรณ์  (  Waraporn  ,  Varaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันประเสริฐ วราพร  (  Waraporn  ,  Varaporn  )  แปลว่า  พรอันประเสริฐ วราณัฐ  (  Waranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ วรานัฐ  (  Waranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ วราณัฏฐ์  (  Waranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ วรานัฏฐ์  (  Waranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ วรากานต์  (  Warakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น วราวุฒิ  (  Warawut  )  แปลว่่า  ผู้มีความเจริญอันประเสริฐ วราชัย  (  Warachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะเลิศ วราไชย  (  Warachai  )  แปลว่า  ผู้เจริญเลิศกว่า วราพงศ์  (  Warapong  )  แป

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วร "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  วร  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น วรนุช  (  Vorranuch  ,  Worranuch  )   แปลว่า  น้องผู้เลิศ วรวรรณ  (  Vorrawan  ,  Worrawan  )   แปลว่า  ผู้มีความงามเลิศ วรกาญจน์  (  Vorrakan  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ วรภรณ์  (  Vorraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันประเสริฐ วรพร  (  Vorraporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขที่ยอดเยี่ยม วรกนา  (  Vorrakana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้ประเสริฐ วรกมล  (  Vorrakamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันประเสริฐ วรกนก  (  Vorrakanok  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ วรลักขณา  (  Vorralakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่ประเสริฐ ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น วรชัย  (  Vorrachai  ,  Worrachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะเลิศ วรไชย  (  Vorrachai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่าที่ประเสริฐ วรศักดิ์  (  Vorrasak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญที่ยอดเยี่ยม วรพงศ์  (  Vorrapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ วรพงษ์  (  Vorrapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ วรณัฐ  (  Vorranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ประเสริฐ วรณั

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เจิม "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เจิม  "  มีทั้งชื่่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชายดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิ เช่น เจิมจิต  (  Jermjit  )   แปลว่า  เสริมส่วนความรู้สึกนึกคิดในบุคคล เจิมจิตต์  (  Jermjit  )   แปลว่า  เสริมใจ เจิมจิตร  (  Jermjit  )  แปลว่า  เพิ่มลวดลาย   คิ้วงดงาม เจิมจินต์  (  Jermjin  )  แปลว่า  เสริมความคิด เจิมชนา  (  Jermchana  )  แปลว่า  เพิ่มคน เจิมชีวัน  (  Jermcheewan  )   แปลว่า  เสริมชีวิต เจิมสุรีย์  (  Jermsuree  )  แปลว่า  เสริมตะวัน ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น เจิมเจต  (  Jermjet  )  แปลว่า  เสริมสิ่งที่คิด    เสริมใจ เจิมเจษฎ์  (  Jermjet  )  แปลว่า  เสริมผู้เป็นใหญ่ที่สุด เจิมจรัส  (  Jermjaras  )  แปลว่า  เสริมความรุ่งเรือง เจิมลักษณ์  (  Jermlak  )  แปลว่า  เสริมลักษณะ เจิมชล  (  Jermchol  )   แปลว่า  เพิ่มน้ำ   เสริมน้ำ เจิมชาติ  (  Jermchat  )  แปลว่า  เสริมตระกูล   เพิ่มตระกูล เจิมชาญ  (  Jermchan  )  แปลว่า  เพิ่มความคล่องแคล่ว เจิมชีวี  (  Jermcheewee  )  แปลว่า  เสริมความเป็นอยู่ เจิมศักดิ์  (  Jermsak  )  แปลว่า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " มงคล "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  มงคล  "  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้ มงคล  (  Mongkol  )  แปลว่า    ความสุข    ความเจริญ มงคลยศ  (  Mongkolyos  )   แปลว่า  ผู้มีความดีงาม มงคลชัย  (  Mongkolchai  )  แปลว่า  ผู้มีการชนะที่มีความเจริญ มงคลไชย  (  Mongchai  )  แปลว่า  ผู้มีความสุขที่เจริญกว่า มงคลณัฐ  (  Mongkolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ มงคลณัฏฐ์  (  Mongkolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ มงคลกานต์  (  Mongkolkan  )  แปลว่า  ผู้มีความสุขอันเป็นที่รัก มงคลสัณห์  (  Mongkolsan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพมีความสุข มงคลรัตน์  (  Mongkolrat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ มงคลพัชร์  (  Mongkolpach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความสุข มงคลกุล  (  Mongkolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสุข มงคลพันธุ์  (  Mongkolpan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสุข มงคลพงศ์  (  Mongkolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ มงคลพงษ์  (  Mongkolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ มงคลศักดิ์  (  Mongkolsak  )  แปลว่า  ผู้เชี่ยวชาญมีความเจริญ มงคลพัฒน์  (  Mongkolpat  

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ชนิกา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ชนิกา  "   มีชื่อผู้หญิงดังนี้ ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่ ชนิกาภรณ์  (  Chanikaporn  )   แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่ ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่    พรแม่ ชนิการัตน์  (  Chanikarat  )  แปลว่า  เพชรของแม่ ชนิกาพัชร์  (  Chanikapach  )  แปลว่า  เพชรของแม่ ชนิกามณี  (  Chanikamanee  )  แปลว่า  เพชรของแม่ ชนิกาภัทร์  (  Chanikapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักของแม่ ชนิกาลักษณ์  (  Chanikalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนแม่ ชนิกาลักขณ์  (  Chanikalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนแม่ ชนิกากุล  (  Chanikakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่ ชนิกาพันธุ์  (  Chanikapan  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่ ชนิกาวลี  (  Chanikawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของแม่ ชนิกากานต์  (  Chanikakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของแม่ ชนิกามาส  (  Chanikamas  )  แปลว่า  พระจันทร์ของแม่ ชนิกามาศ  (  Chanikamas  )  แปลว่า  ทองคำของแม่ ชนิกาธร  (  Chanikatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งแม่ ชนิกาธาร  (

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ชนิดา "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ชนิดา  "  มีชื่อผู้หญิงดังนี้ ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า    พรพ่อ ชนิดามณี  (  Chanidamanee  )  แปลว่า  เพชรของพ่อ ชนิดารัตน์  (  Chanidarat  )  แปลว่า  เพชรของพ่อ ชนิดาพัชร์  (  Chanidapach  ,  Chanidapat  )  แปลว่า  เพชรของพ่อ ชนิดาภัทร์  (  Chanidapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักของของพ่อ ชนิดาวัลย์  (  Chanidawan ,  Chanidawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ ชนิดากานต์  (  Chanidakan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของพ่อ ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ ชนิดาทิพย์  (  Chanidathip  ,  Chanidatip  )  แปลว่า  พ่อเป็นของเทวดา ชนิดาทิพ  (  Chanidathip  ,  Chanidatip  )  แปลว่า  วันพ่อ ชนิดาธาร  (  Chanitan  )แปลว่า   ลำน้าพ่อ ชนิดามาส  (  Chanidamas  )  แปลว่า    พระจันทร์ของพ่อ ชนิดามาศ  (  Chanidamas  )  แปลว่า  ทองคำของพ่อ ชนิดาลักษณ์  (  Chanidalak  )  แปลว่า  แปลว่า   ผู้มีลักษณะเหมือนพ่อ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " สุร "

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  สุร  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น สุรญาดา  (  Surayada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ สุรธิดา  (  Suratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้กล้าหาญ สุรกมล  (  Surakamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจเข้มแข็ง สุรลักขณา  (  Suralakkhana  )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ สุรวดี  (  Surawadee  ,  Suravadee  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ สุรวลี  (  Surawalee  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้าหาญ สุรรัตน์  (  Surarat  )  แปลว่า  เพชรเทวดา สุรพัชร์  (  Surapach  )  แปลว่า  เพชรเทวดา สุราพัชรา  (  Surapatchara  )  แปลว่า  เพชราเทวดา ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น สุรพงษ์  (  Surapong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า สุรพงศ์  (  Surapong  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้กล้า สุรชัย  (  Surachai  )  แปลว่า     ผู้กล้าชนะ สุรไชย  (  Surachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญเจริญกว่า สุรลักษณ์  (  Suralak  )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ สุรศักดิ์  (  Surasak  )  แปลว่า  ที่พึ่งผู้กล้าหาญ สุรพัฒน์  (  Surapat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ สุรวัฒน์  (  Su