บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2018

ชื่อที่มีคำว่า ภัทร

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า ภัทร  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ภัทรลดา  (  Pattaralada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก ภัทร์ทิชา  (  Patticha  )  แปลว่า  นกงาม  ,  นกน่ารัก  ,  ผู้น่ารัก ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  เจริญ  ,  ดี ภัทราวดี  (  Pattrawadee  )  แปลว่า  นางงาม  ภัทรามณี  (  Pattramanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยงาม  ภัทราทิพย์  (  Pattrathip  )  แปลว่า  น่ารักเป็นของเทวดา  สุภัทรา  (  Supattra  )  แปลว่า  งามน่ารัก  ดุจภัทรา  (  Dujpattra  )  แปลว่า  เหมือนงาม  อัญภัทร์  (  Anyapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่แตกต่าง จิรภัทร์  (  Jirapat )  แปลว่า  ผู้น่ารักนาน จุฑาภัทร์  (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่สุด  ชไมภัทร์  (  Chamaipat  )  แปลว่า  น่ารักทั้งคู่  ชุติภัทร์  (  Chutipat  )  แปลว่า  ดวงดาวงาม  ,  ความเจริญรุ่งเรือง รวิภัทร์  (  Rawipat  )  แปลว่า  ตะวันงาม พิศภัทร์  (  Pispat  )  แปลว่า  แลดูน่ารัก  พิมลภัทร์  (  Pimolpat  ,  Pimonpat  )  แปลว่า  งามผ่องใส  พิมพ์ภัทร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยสระอำ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยสระอำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กำไล  (  Kamlai  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือหรือข้อเท้า จำเนียร  (  Jamnian  )  แปลว่า  นาน  รำจวน  (  Ramjuon  )  แปลว่า  รัญจวน  รำพัน  (  Rampan  )  แปลว่า  พูดถึง , พร่ำถึง รำพึง  (  Rampung  )  แปลว่า  คิดถีง  ,  ใคร่ครวญ  รำไพ  (  Rampai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  ลำพู  (  Lampoo  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้  ,  ต้นลำพู  ลำเพา  (  Lampou  ,  Lampao  )  แปลว่า  งาม  ลำแพน  (  Lampaen  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้  ,  ต้นลำแพน  ลำยอง  (  Lamyong  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย สำอาง  (  Sam-ang , Sam -arng  )  แปลว่า  งามสะอาด  ,  ทำให้งาม  สำรวย  (  Samruoy  )  แปลว่า  สวย อำนวย  (  Amnuoy  )  แปลว่า  ให้  ,  ส่ง  อำพัน  (  Ampan  )  แปลว่า  หินสีเหลืองใส อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งาม  ,  สว่าง    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  กำจร  (  Kamjorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป  , ขจร กำธร  (  Kamtorn  )  แปลว่า  สนั่น ขำ  (  Kham  )  แปลว่า  คมสัน  ,  ลี้ลับ  , ขบขัน  คำ  (  Kam  )

ชื่อที่ออกเสียงว่า พัน

รูปภาพ
     ชื่อที่ออกเสียงว่า พัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  วรรณ  ,  พัณณ ,  ความงาม  ,  ความยกย่อง สี  ,  แสง  ,  ชนิด  , เพศ , วัณณะ พัลลภา  (  Panlapa  )  แปลว่า  คนโปรด  , คนสนิท ดาราพันธ์ุ  (  Darapan  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว  ดาริกาพันธ์ุ  (  Darikapan  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว ประไพพันธ์ุ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม  ประภาพันธ์ุ  (  Prapapan  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเชื้อสาย  พรพรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้ วรพรรณ  (  Worrapan  ,  Vorrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเลิศ อรพรรณ  (  Orrapan  )  แปลว่า  นางงาม  ฉวีพรรณ  (  Chaweepan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวแห่งความงาม พิมลพรรณ  (  Pimolpan  ,  Pimonpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง วิมลพรรณ  (  Wimolpan  ,  Wimonpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง วิไลพรรณ  (  Wilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง อมรพรรณ  (  Amornpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน ภัสราพรรณ  (  Passarapa

ชื่อที่มีคำว่า ลักษณ์

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า ลักษณ์  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี เสาวลักษณ์  (  Souwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี นารีลักษณ์  (  Nareelak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี สกาวลักษณ์  (  Sakaolak  )  แปลว่า  มีลักษณะสะอาด  , มีลักษณะขาว วิมลลักษณ์  (  Wimollak  ,  Wimonlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  พิมลลักษณ์  (  Pimollak  ,  Pimonlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  สุดาลักษณ์  (  Sudalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี ธิดาลักษณ์  (  Tidalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี  ธัญลักษณ์  (  Tanyalak  )  แปลว่า  มีลักษณะดี  ,  มีลักษณะรุ่งเรือง ฐิติลักษณ์  (  Titilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดำรงอยู่ อัญลักษณ์  (  Anyalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่แตกต่าง   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  ลักษณ์  (   Lak  )  แปลว่า  ลักษณะ , คุณภาพ , ประเภท ดนุลักษณ์  (  Danulak  )  แปลว่า  มีลักษณะฉัน ดรุณลักษณ์  (  Darunlak  )  แปลว่า  มีลักษณะหนุ่ม ปฐมลักษณ์  (  Ptomlak  )  แปลว่า  คุณภาพเบื้องต้น จรูณลักษณ

ชื่อที่มีคำว่า พงศ์

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า พงศ์  มักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น พงศ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย  พงศ์พันธ์ุ  (  Pongpan  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ต่อเนื่องมาจากวงศ์ พงศกร  (  Pongsakorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์  พงศธร  (  Pongsatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงวงศ์  พงศ์โกมล  (  Pongkomol  ,  Pongkomon  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว พงศ์โกเมศ ( Pongkomes  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว  พงศ์กนิษฐ์  (  Pongkanit  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง พงศ์ขนิษฐ์  (  Pongkhanit  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง พงศ์ทิวา  (  Pongtiwa  )  แปลว่า  วันแห่งเชื้อสาย พงศ์เทพ  (  Pongtep  )  แปลว่า  เชื้อสายเทวดา  พงศ์พิชญ์  (  Pongpich  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  พงศ์พิทย์  (  Pongpit  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรู้  พงศ์วิชญ์  (  Pongwich  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์  พงศ์วิทย์  (  Pongwit  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรู้ เชษฐ์พงศ์  (  Chetpong  )  แปลว่า  เชื้อสายพี่ ไกรพงศ์  (  Kraipong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายยิ่ง ขจรพงศ์  (  Khajornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายฟุ้งไป คชาพงศ์  (  Kachapong  )  แปลว่า 

ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า ศุภ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า ศุภ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิงอาทิเช่น ศุภา  (  Supa  )  แปลว่า  ความดีงาม , ความงาม , ความเจริญ ศุภธิดา  (  Supatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความดีงาม ศุภนุช  (  Supanuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดีงาม  ศุภลดา  (  Supalada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความดีงาม  ศุภมาส  (  Supamas  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  ,  วันเดือนปี ศุภมาศ  (  Supamas  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม  ศุภกาญจน์  (  Supakan  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม  ศุภสมร  (  Supasamorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความดีงาม  ศุภสินี  (  Supasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความดีงาม  ศุภลักษณ์  (  Supalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่ดีงาม  ศุภศรี  (  Supasri  )  แปลว่า  นางผู้มีความดีงาม ศุภางค์  (   Supang  )  แปลว่า  มีรูปงาม    ชื่อผู้ชายอาทิเช่น ศุภกานต์  (  Supakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดีงาม  ศุภจิตต์  (  Supajit  )  แปลว่า  ผู้มีใจแห่งความดีงาม  ศุภจินต์  (  Supajin  )  แปลว่า  ผู้มีความคิดที่ดีงาม  ศุภชัย  (  Supachai  )  แปลว่า  ผู้มีการชนะที่ดีงาม

ชื่อที่มีคำว่า ศิ

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า  ศิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ศิวาภรณ์  (  Siwaporn)  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร ศิวาพร  (  Siwaporn  )  แปลว่า  พรพระอิศวร ศิรินาฏ  (  Sirinat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ  ศิริกาญจน์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ทองผู้เป็นมิ่งขวัญ  ,  ทองแห่งความงาม  ศิริลดา  (  Sirilada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมื่งขวัญ  ศิริวรรณ  (  Siriwan  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้มีความงาม  ศิริพรรณ  (  Siripan  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้มีความงาม  ศิริวิภา  (  Siriwipa  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้มีความงดงาม  ศิริวิมล  (  Siriwimol  ,  Siriwimon  )  แปลว่า  มิ่งขวัญบริสุทธิ์  ศิริพิมล  (  Siripimol  ,  Siripimon  )  แปลว่า  มิ่งขวัญบริสุทธิ์  ศิริโศภิต  (  Sirisopit  )  แปลว่า  มิ่งขวัญงาม  ศิรินุช  (  Sirinuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นมิ่งขวัญ  ศิรินันท์  (  Sirinan  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้มีความยินดี ศิริผกา  (  Siriphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ผู้เป็นมิ่งขวัญ , ดอกไม้แห่งความงาม  ศิริภัทรา  (  Siripattra  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่

ชื่อที่มีคำว่า สุข

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  สุข  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  สุขใจ  (  Sukhjai  )  แปลว่า  ผู้มีความสบายใจ สุขกมล  (  Sukhkamol ,  Sukhkamon  )  แปลว่า  ผู้มีความสบายใจ  บุญสุข  (  Bunsukh  )  แปลว่า  ผู้มีความดีมีความสบาย  สมสุข  (  Somsukh  )  แปลว่า  เหมาะแก่ความสบาย  สุขประไพ  (  Sukhprapai  )  แปลว่า  ผู้มีความสบายงาม สุขประภา  (  Sukhprapa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งความสบาย พิมพ์สุข  (  Pimsukh  )  แปลว่า  แบบมีความสบาย  พร้อมสุข  (  Promsukh  )  แปลว่า  ผู้มีความสบายครบครัน แสนสุข  (  Saensukh  )  แปลว่า  ผู้มีความสบายยิ่ง เปี่ยมสุข  (  Piamsukh  )  แปลว่า  ผู้มีความสบายเต็มบริบูรณ์ ผาติสุข  (  Phatisukh  )  แปลว่า  ผู้มีความสบายเจริญขึ้น   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น สุข  (  Sukh  )  แปลว่า  ความสบาย สุขชนา  (  Sukhchana  )  แปลว่า  ผู้มีความสบาย สุขนรา  (  Sukhnara  )  แปลว่า  ผู้มีความสบาย  ถิรสุข  (  Thirasukh  )  แปลว่า  มั่นคงสบาย ประสพสุข  (  Prasopsukh  )  แปลว่า  การเกิดผลแห่งความสบาย ประสบสุข  (  Prasopsuk

ชื่อที่มีคำว่า ศุภร

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  ศุภร  มีทั้งชื่อ  ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ศุภรลดา  (  Supornlada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  , เชื้อสายบริสุทธิ์ ศุภรผกา  (  Supornphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม  ศุภรพรรณ  (  Supornpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสดใส  ศุภรฉวี  (  Supornchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม  ,  ผู้มีผิวขาว ศุภรมาส  (  Supornmas  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  ,  จันทร์งาม  ศุภรมาศ  (  Supornmas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  ,  ทองงาม ศุภรรัชนิ์  (  Supornsach  )  แปลว่า  กลางคืนงาม  ศุภรรัตน์  (  Supornrat  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรงาม  ศุภรมณี  (  Supornmanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยงาม  ยลศุภร  (  Yolsuporn  ,  Yonsuporn  )  แปลว่า  มองดูงาม  ,  งามยิ่ง   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  ศุภร  (  Suporn  )  แปลว่า  งาม  ,  บริสุทธิ์  ,  ขาว  ,  สดใส  ,  ส่องแสง ศุภรภัสร์  (  Supornpas  )  แปลว่า  รัศมีงาม  ศุภรพัฒน์  (  Supornpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม  ศุภรภัทร์  (  Supornpat  )  แปลว่า  งามน่ารัก  ศุภรลักษณ์  (  Supornlak  )  แปลว่า  ผู้มีลั

ชื่อที่เกี่ยวกับฤดู , ทิศ และ ทะเล ภูเขา

รูปภาพ
    ชื่อที่เกี่ยวกับฤดู  และ ทิศ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  มีดังนี้ อาทิ เหมันต์  (  Heman  )  แปลว่า  ฤดูหนาว  ศีตกาล  (  Seetakal  ,  Seetakan  )  แปลว่า  ฤดูหนาว คิมหันต์  (  Kimhan  )  แปลว่า  ฤดูร้อน  วสันต์  (  Wasan  )  แปลว่า  ฤดูใบไม้ผลิ พรรษา  (  Pansa  )  แปลว่า  ฤดูฝน , หน้าฤดูฝน , ฝน , ปี วัสสานะ  (  Watsana  )  แปลว่า  ฤดูฝน วัส  (  Wat  ,  Was  )  แปลว่า  ฝน  , ปี  สุวัส (  Suwat  )  แปลว่า  ฝนดี  ,  ปีงาม อุดร  (  Udon  )  แปลว่า  ทิศเหนือ  , ซ้าย ทักษิณ  (  Taksin  )  แปลว่า  ทิศใต้  ,  พระศิวะ  ,  ขวา อาคเนย์  (  Arkane  )  แปลว่า  ทิศตะวันออกเฉียงใต้  บูรพา  (  Boorapa  )  แปลว่า  ทิศตะวันออก พายัพ  (  Payap  )  แปลว่า  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรดี  (  Horradee  )  แปลว่า  ทิศตะวันตกเฉียงใต้ อีสาน  (  Esan  )  แปลว่า  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประจิม  (  Prajim  )  แปลว่า  ทิศตะวันตก ปัศจิม  (  Pasjim  )  แปลว่า  ทิศตะวันตก  ไกรลาส  (  Krailas  )  แปลว่า  เขาที่ประทับของพระศิวะ ภูผา  (  Poopha  )  แปลว่า  ภูเขา , เขาหิน ศิลา  (  Si

ชื่อที่มีความหมายถึงคนผู้ชาย

รูปภาพ
   ชื่อที่มีความหมาย หรือ มีคำแปลเกี่ยวกับคนผู้ชาย มีดังนี้  อาทิ ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้พ่อ ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย  ดนัยพงศ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  , เชื้อสายลูกชาย  ธนดนัย  (   Tanadanai  )  แปลว่า  ทรัพย์สินลูกชาย เชษฐ์  (  Chet . Ches )  แปลว่า   พี่ เชษฐา  (  Chetta , Chesta  )  แปลว่า  พี่  ,  พี่ชาย อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้อง  ,  น้องชาย  กนิษฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง ขนิษฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง  ขนิฏฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง  ดรุณ  (  Darun  )  แปลว่า  เด็กวัยรุ่น นร  (  Norra  )  แปลว่า  คน  นรา  (  ์Nara  )  แปลว่า  คน  นรพัฒน์  (  Norrapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ  นราวัฒน์  (  Narawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ  นราภัสร์  (  Narapas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง  ปราชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา  ปราชญา  (  P

ชื่่อที่มีความหมายถึง คนผู้หญิง

รูปภาพ
     ชื่อที่มีความหมาย  หรือ  คำแปล  เกี่ยวกับคนผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิ กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กผู้หญิง  กนากานต์  (  Kanakan  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นที่รัก  ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  เด็กหญิงวัยรุ่น  ดรุณีภรณ์  (  Daruneeporn   )   แปลว่า  เครื่องประดับหญิงวัยรุ่น  กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  สุกันยา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามดี กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม  สุกัลยา  (  Sukanlaya  )  แปลว่า  นางงามดี  กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม  กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามดี นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม  นงเยาว์  (  Nongyao  )  แปลว่า  หญิงสาว  นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  นางงาม นรี  (  Naree  )  แปลว่า  นาง  นารี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง  นารีลักษณ์  (  Nareelak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี นิรมล  (  Niramol  ,  Niramon  )  แปลว่า  หญิงงาม  นฤมล  (  Narumol  ,  Narumon  )  แปลว่า  หญิงงาม  บังอร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก

รูปภาพ
      ชื่อที่เกี่ยวกับ  ผู้เป็นที่รัก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กานด์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  ,  นางผู้เป็นที่รัก  กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  กันยากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  ชไมกานต์  (  Chamaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักทั้งคู่  ชุติกานต์  (  Chutikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความรุ่งเรือง  ,  ดวงดาวอันเป็นที่รัก  ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ตนผู้เป็นที่รัก  ณัฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก  ทวิชากานต์  (  Tawichakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  ทิชากานต์  (  Tichakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  ทิพากานต์  (  Tipakan  )  แปลว่า  วันแห่งผู้เป็นที่รัก  ชนากานต์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  ธนากานต์  (  Tanakan  )  แปลว่า  ทรัพย์สินอันเป็นที่รัก  นภากานต์  (  Napakan  )  แปลว่า  ฟ้าอันเป็นที่รัก  ผกากานต์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก  อนงค์กานต์  (  Anongkan  )  แป

ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ น้ำ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับน้ำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  น้ำ  (  Nam , Narm  )  แปลว่า  ของเหลวที่ใช้ดื่ม และ อุปโภคได้ น้ำทิพย์  (  Narmtip , Namtip  )  แปลว่า  น้ำวิเศษ น้ำฝน  (  Narmfon  )  แปลว่า  น้ำที่ตกลงมาจากฟ้า น้ำค้าง  (  Narmkang  )  แปลว่า  น้ำที่เป็นละอองตกลงมาจากอากาศในเวลากลางคืน น้ำนวล  (  Narmnuol , Narmnoun  )  แปลว่า  ผิวอันผุดผ่อง น้ำผึ้ง  (  Narmphung  )  แปลว่า  น้ำหวานที่ได้จากรังผึ้ง น้ำหอม  (  Narmhom  )  แปลว่า  น้ำที่กลั่นจากเครื่องหอม น้ำหวาน (  Narmwarn  )  แปลว่า  น้ำหวานที่ได้จากอ้อย หรือ น้ำตาล หรือ จากรังผึ้ง สายธาร  (  Saitan  )  แปลว่า  สายน้ำ  ,  ลำธาร  สายชล  (  Saichon  ,  Saichol  )  แปลว่า  สายน้ำ ธาราทิพย์  (  Taratip  ,  Tarathip  )  แปลว่า  สายน้ำเป็นของเทวดา  ,  สายน้ำทิพย์  ทิพย์ธารา  (  Tiptara  ,  Thiptara  )  แปลว่า  สายน้ำทิพย์  ธาราภรณ์  (  Taraporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายน้ำเป็นเครื่องประดับ ธาราพร  (  Taraporn  )  แปลว่า  สายน้ำนำสุขมาให้  ธารทิพย์  (  Tantip

ชื่อที่มีคำนำหน้าด้วย ธ ( ทอธง ) ส่งท้ายปีเก่า

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำนำหน้าด้วย ทอธง  ( ธ ) มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ธิดา  (  Tida , Thida  )  แปลว่า  ลูกหญิง  ธิดาพรรณ  (  Tidapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม  ธิดาพร  (  Tidaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้  ธิดาภรณ์  (  Tidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง  ธิดาภัทร์  (  Tidapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก  ,  ลูกหญิงงาม  ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง , ดี , เลิศ  ธัญญารัตน์  (  Tanyarat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดี ธัญญาภรณ์  (  Tanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง  ธัญญาพร  (  Tanyaporn  )  แปลว่า  รุ่งเรืองนำสุขมาให้  ธัญญาพรรณ  (  Tanyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดี  ธัญญานาฏ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  ธัญญาสินี  (  Tanyasinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง  ธนาภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ  ธนาพรรณ  (  Tanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นทรัพย์  ธาราพร  (  Taraporn  )  แปลว่า  สายน้ำนำ

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

รูปภาพ
     ชื่อที่เกี่ยวกับกลางคืน  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  นิศา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน  นิสา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน  รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลาค่ำ  อันธิกา  (  Antika  )  แปลว่า  กลางคืน  รัตติกาล  (  Rattikan ,  Rattikal  )  แปลว่า  เวลากลางคืน  นิศากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  ,  ดวงจันทร์ นิสากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  ,  ดวงจันทร์  นิศากานต์  (  Nisakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี  นิสากานต์  (  Nisakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี  นิศารัตน์  (  Nisarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี  นิสารัตน์  (  Nisarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  ผู้ทำกลางคืน  รชนีกร  (  Rachaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  ผู้ทำกลางคืน  ศศิธร  (  Sasitorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ศศินาทิพย์  (  Sasinatip  ,  Sasinathip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา  ศศิลักษณ์  (  Sasilak 

ชื่อผู้หญิงที่มีคำนำหน้าว่า บุญ

รูปภาพ
     ชื่อผู้หญิงที่มีคำนำหน้าว่า บุญ มีดังนี้  อาทิเช่น บุญ  (  Bun )  แปลว่า  ความดี  , กุศล บุญกันยา  (  Bunkanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความดี  บุญกัญญา  (  Bunkanya  )   แปลว่า  นางผู้มีความดี  บุญกัลยา  (  Bunkanlaya  )  แปลว่า  นางผู้มีความดี  บุญกมล  (  Bunkamol ,  Bunkamon  )  แปลว่า  ผู้มีใจเป็นกุศล  บุญกนา (  Bunkana  )  แปลว่า  ผู้มีความดี  บุญกนิษฐ์  (  Bunkanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดี  บุญกนิฏฐ์  (  Bunkanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดี  บุญขนิษฐ์  (  Bunkhanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดี  บุญขนิฏฐ์  (  Bunkhanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดี  บุญขจี  (  Bunkhajee  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงาม  บุญญาณัฐ  (  Bunyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความดี  บุญจิต  (  Bunjit  )  แปลว่า  ผู้มีใจกุศล  บุญจิตต์  (  Bunjit  )  แปลว่า  ผู้มีใจกุศล  บุญจิตร  (  Bunjit  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงดงาม  บุญดนุชา  (  Bundanucha  )  แปลว่า  ลูกสาวผู้มีความดี  ,  ลูกหญิงผู้มีความดี  บุญวัจนี  (  Bunwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความดี  ,  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็

ชื่อที่ออกเสียงว่า พัก

รูปภาพ
  ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า  พัก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  พักตร์  (  Pak  )  แปลว่า  หน้า  ( ดวงหน้า , วงหน้า  ) พักตรา  (  Paktra  )  แปลว่า  หน้า  (  ดวงหน้  , วงหน้า  ) สุพักตรา  (  Supaktra  )  แปลว่า  ผู้มีหน้างาม  ,  นางงาม  สิริพักตรา  (  Siripaktra  )  แปลว่า  นางงาม  สุพักตร์  (  Supak  )  แปลว่า  นางงาม  พิมพ์พักตร์  (  Pimpak  )  แปลว่า  รูปหน้า  พิศพักตร์  (  Pispak  )  แปลว่า  นางงาม  เพ็ญพักตร์  (  Penpak  )  แปลว่า  หน้าเต็ม  พิไลพักตร์  (  Pilaipak  )  แปลว่า  ผู้มีดวงหน้างาม  ,  นางงาม  พักตร์พิไล  (  Pakpilai  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้มีดวงหน้างาม  สกาวพักตร์  (  Sakaopak  )  แปลว่า  ผู้มีดวงหน้าสะอาด  ภัค  (  Pak  )  แปลว่า  โชคดี  ,  ความเจริญ  สุภัค  (  Supak  )  แปลว่า  โชคดีงาม  ,  ผู้มีความเจริญงาม  เพ็ญภัค  (  Penpak  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความเจริญ พิมพ์ภัค  (  Pimpak  )  แปลว่า  รูปแห่งความโชคดี  ภัคพิไล  (  Pakpilai  )  แปลว่า  ผู้มีความงามโชคดี  สกาวภัค  (  Sakaopak  )  แปล

ชื่อที่ออกเสียงอ่านว่า บัน

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า  บัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  บรรเจิด  (  Banjerd )  แปลว่า  งาม บรรเจิดศรี  (  Banjerdsri )  แปลว่า  นางงาม  บัณฑิตา  (  Bantita  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา  ,  นักปราชญ์  บัณฑิตาภรณ์  (  Bantitaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเตรื่องประดับ    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  บรรณ  (  Ban  )  แปลว่า  ปีก  ,  หนังสือ  ,  ใบไม้  บรรพต  (  Banprok  )  แปลว่า  ภูเขา  บรรยง  (  Banyong  )  แปลว่า  ทำให้งาม  บรรยงก์  (  Banyong  )  แปลว่า  ที่นั่ง  บรรหาร  (  Banhan  )  แปลว่า  กล่าว  ,  เฉลย  บรรจบ  (  Banjob  )  แปลว่า  สมทบ  ,  ครบ  ,  ประจบ ( พบกัน ) บรรจง  (  Banjong  )  แปลว่า  ตั้งใจ  บัญชา  (  Bancha  )  แปลว่า  สั่ง  ,  คำสั่ง  บัญญัติ  (  Banyat  )  แปลว่า  การตั้งขึ้น  บัณฑิต  (  Bandit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้มีปัญญา  บัณฑิตย์  (  Bandit  )  แปลว่า  ความเป็นผู้มีปัญญา  ,  ความเป็นบัณฑิต บัน  (  Ban  )  แปลว่า  จั่ว  , ผัน บันเทิง  (  Banterng  )  แปลว่า  ยินดี  ,  เบิกบาน บันลือ

ชื่อที่มีคำแปลหรือมีความหมายว่า ทอง

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำแปล หรือ มีความหมายว่า ทอง มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชายดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ , ทอง  กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทองเป็นเครื่องประดับ กาญจนาพร  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ทองคำนำสุขมาให้  กาญจนาพรรณ  (  Kanjanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง  กาญจน์ฉวี  (  Kanchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงามดั่งทอง  กาญจน์ทิพย์  (  Kantip , Kanthip )  แปลว่า  ทองคำเป็นของเทวดา จุฑากาญจน์  (  Jutakan  ,  Juthakan  )  แปลว่า  ปิ่นทองคำ  ฉวีกาญจน์  (  Chaweekan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงามดั่งทอง  ธนากาญจน์  (  Tanakan  )  แปลว่า  ผู้มีทองคำเป็นทรัพย์สมบัติ ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทอง  ผกากาญจน์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้ทองคำ  ศศิกาญจน์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งามดั่งทอง  กนกภรณ์  (  Kanokporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ  ,  ผู้มีทองคำเป็นเครื่องประดับ กนกวลัย  (  Kanokwalai  )  แปลว่า  กำไลทองคำ  , สร้อยข้อมือทองคำ กนกวรรณ  (  Kanokwan  )  แปลว่า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นที่อ่านออกเสียงว่า ปะ ( ป )

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นที่อ่านออกเสียงว่า  ปะ (ป )  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ปวีณา  ( Paweena  )  แปลว่า  ฉลาด  ปวีณาภรณ์  (  Paweenaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความฉลาดเป็น เครื่องประดับ  ปวีณาพร  (  Paweenaporn  )  แปลว่า  ฉลาดนำสุขมาให้  ปวิชาภรณ์  (  Pawichaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแหวนเป็นเครื่องประดับ  ปวิชาพร  (  Pawichaporn  )  แปลว่า  แหวนนำสุขมาให้  ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง  ปทุมพรรณ  (  Patumpan  )  บัวหลวงแห่งความงาม  ปทุมวดี  (  Patumwadee  )  แปลว่า  บัวหลวง  ปทุมลดา  (  Patumlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายบัวหลวง  ปทุมผกา  (  Patumphaka  )  แปลว่า  ดอกบัวหลวง ปทุมรัตน์  (  Patumrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน  ปนัดดาพร  (  Panaddaporn  )  แปลว่า  เหลนนำสุขมาให้  ปนัดดาภรณ์  (  Panaddaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเหลน  ปฏิมาพร  (  Patimaporn  )  แปลว่า  รูปแทนนำสุขมาให้  ปฏิมาภรณ์  (  Patimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีรูปแทนเป็นเครื่องประดับ  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า รุจิรา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  รุจิรา ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง มีดังนี้ อาทิเช่น  รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  รุ่งเรือง  รุจิรากานต์  (  Rujirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )  แปบว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับงาม รุจิราพร  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  รุ่งเรืองนำสุขมาให้  รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง  รุจิราวรรณ  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง  รุจิราพันธุ์  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง  รุจิรารัตน์  (  Rujirarat  )  แปลว่า  แก้วงาม  รุจิราพัชร์  (  Rujirapach  )  แปลว่า  เพชรงาม  รุจิราภัทร์  (  Rujirapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักรุ่งเรือง  รุจิราณัฐ  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  รุจิราณัฏฐ์  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง  รุจิราวัลย์  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถารุ่งเรือง  รุจิราทิพย์  (  Rujiratip  ,Rujirathip  )  แปลว่า  รุ่งเรืองเป็นของเทวดา  รุจิราลักษณ์  (  Rujiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  ,  ผู้มีลัก

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า อ ( อะ )

รูปภาพ
     ชื่อผู้ชายที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า อ( อะ ) มีดังนี้ อาทิเช่น  อดิเรก  (  Adirek  )  แปลว่า  ใหญ่ยิ่ง อดิศร (  Adisorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่  อติศัย  (  Atisai  )  แปลว่า  ประเสริฐ อดุลย์  (  Adul  )  แปลว่า  ไม่มีเปรียบ อธิคม  (  Atikom  )  แปลว่า  ความสำเร็จ  อนันต์  (  Anan  )  แปลว่า  ไม่มีที่สิ้นสุด  อภิธาน  (  Apitan  )  แปลว่า  คำพูด  อภินันท์  (  Apinan  )  แปลว่า  ความดีใจยิ่ง  อภิรมย์  (  Apirom  )  แปลว่า  ดีใจ  ,  ยินดี  อมต  (  Amata  )  แปลว่า  ความไม่ตาย  อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย อมฤต  (  Amarit  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  น้ำทิพย์  อรัญ  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า  อรัณย์  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า  อร่าม  (  Aram  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  อริยะ  (  Ariya  )  แปลว่า  ประเสริฐ อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง อวิรุทธ์  (  Awirut  )  แปลว่า  มีอิสระ อนุกูล  (  Anukool  )  แปลว่า  เกื้อหนุน  อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้องชาย  อนุชิต  (  Anuchit  )  แปลว่า  ชนะ  อนุรักษ์  (  Anurak  )  แปลว่า  รักษา ,  ป้

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุชา

รูปภาพ
      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุชา  มีดังนี้  อาทิเช่น สุชา  (  Sucha  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดี สุชากานต์  (  Suchakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีกำเนิดดี สุชาทิพย์  (  Suchatip , Suchathip  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิด เป็นของเทวดา  สุชานันท์  (  Suchanan  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดีนำความยินดีมาให้  สุชานรี  (  Suchanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี สุชานาฏ  (  Suchanat  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี  ,  นางผู้มีสกุลดี  สุชานุช  (  Suchanuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีกำเนิดดี  สุชานาตย์  (  Suchanat  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี สุชาภรณ์  (  Suchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกผู้มีกำเนิดดี สุชาพร  (  Suchaporn  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดีนำสุขมาให้ สุชาพรรณ  (  Suchapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งลูกผู้มีกำเนิดดี สุชาพันธุ์  (  Suchapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกำเนิดดี สุชาสินี  (  Suchasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี  สุชาลักษณ์  (  Suchalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี สุชาณัฐ  (  Suchanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

จิร ชื่อผู้ชาย

รูปภาพ
     จิร  ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น  จิรกานต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน  จิรณัฐ  (  Jiranat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์อันยั่งยืน  จิรณัฏฐ์  (  Jiranat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์อันยั่งยืน  จิรรัตน์  (  Jirarat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน  จิรนนท์  (  Jiranon  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันยั่งยืน จิรนันท์  (  Jiranan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันยั่งยืน  จิรวัฒน์  (  Jirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน  จิรวุฒิ  (  Jirawut  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน  จิรศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถอันยั่งยืน  จิรลักษณ์  (  Jiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี จิรพงศ์  (  Jirapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันยั่งยืน  จิรพงษ์  (  Jirapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันยั่งยืน  จิรโรจน์  (  Jiraros  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อรุ่งเรือง  จิรสมิต  (  Jirasamit  )  แปลว่า  ผู้มีความเบิกบานอันยั่งยืน  จิรสวัสดิ์  (  Jirasawas  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอันยั่งยืน  จิรพัฒน์  (  Jirapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ